Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om medregning af delvist sygefravær ved optælling af 120 sygedage ifølge funktionærlovens § 5, stk. 2. (* 1) (Til samtlige ministerier m.fl.)


Ifølge funktionærlovens § 5, stk. 2, kan det ved skritflig kontrakt bestemmes, at en funktionær kan opsiges med forkortet varsel, såfremt den pågældende har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder.

Ved optællinen af de 120 sygedage har det hidtil været praksis, at lægeordineret nedsat tjenestetid blev med regnet som hele sygedage.

Berettigelsen af en sådan praksis har været gjort til genstand for en retsag anlagt af HK/KOMMUNAL mod Amtsrådsforeningen. Sagen blev domsforhandlet ved Sø- og Handelsretten og ved Højesteret.

I Højesterets dom af 19. juni 1990 blev det fastslået, at det er i strid med funktionærlovens § 5, stk. 2, ved optælling af de 120 dage at medregne som hele fraværsdage de dage, hvor medarbejderen på grund af sygdom møder senere eller går tidligere, og dage, hvor medarbejderen er delvist fraværende i overensstemmelse med en bevilget tjenestefrihed i forbindelse med genoptagelse af arbejdet efter længere tids sygefravær.

I konsekvens heraf skal det meddeles, at delvist sygefravær, hvorunder der oppebæres løn, og som forekommer

enten når en funktionær møder for sent eller går for tidligt på grund af sygdom,

eller når en funktionær i forbindelse med genoptagelse af arbejdet er bevilget nedsat tjenestetid,

for fremtiden skal medregnes i 120 dages-regnskabet med det faktiske sygefravær, og at notering af hele sygedage sker, når fraværtimerne svarer til en arbejdsdag. For fuldtidsbeskæftigede vil det fra 1. september 1990 sige 7,4 timer, medens der for deltidsansatte bliver tale om det gennemsnitlige daglige timetal, medmindre dette ligger fast.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 28. september 1990

P.M.V.

E.B.

Niels Paludan

Officielle noter

(* 1) Udsendt som APD.nr. 119/90