Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om tjenestefrihed og lønafkortning for ansatte, der varetager ombud og lign. (* 1) (* 2)


(Til samtlige ministerier mv.)

1. Finansministeriet har i bekendtgørelse nr. 859 af 2. november 1993 ændret reglerne om tjenestefrihed og lønafkortning i forbindelse med varetagelse af ombud og lign. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag til dette cirkulære.

2. Ændringen indebærer, at den særlige bestemmelse i ombudsbekendtgørelsens § 6 om tjenestefrihed til ansatte, der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation, ophæves med virkning fra den 1. januar 1994.

Endvidere ændres affattelsen af ombudsbekendtgørelsens § 3. Det skyldes dels ophævelsen af § 6, dels ændringer i vederlagsbestemmelserne i lovgivningen om kommunernes styrelse.

3. Bestemmelserne om tjenestefrihed og lønafkortning for ansatte, der varetager ombud og lign. findes i bekendtgørelse nr. 536 af 25. november 1985 som ændret ved bekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1987 og i cirkulærerne af 25. november 1985 og 18. maj 1987 (LP.nr. 34/87).

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 16. december 1993

P. M. V.

E.B.

Anders Guldager Christiansen

Bilag

Officielle noter

(* 1) Udsendt som APD nr. 102/93

(* 2) Omtalt i Personaleadministrativ Vejledning, Kap. 28