Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vedrørende lønforskud til tjenestemænd


I tilslutning til finansministeriets bekendtgørelse af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd skal man på given foranledning meddele, at afgørelse om ydelse af lønforskud - bortset fra lønforskud til tjenestemænd i folkeskolen - træffes af finansministeriet, som disponerer over den i henhold til tjenestemandslovens § 56 givne bevilling.

1. Ansøgning om lønforskud

Ansøgningen indsendes med styrelsens erklæring til finansministeriet, lønnings- og pensionsdepartementet. Med ansøgningen bør fremsendes dokumentation for gældsposter m.v., der ønskes dækket ved lønforskuddet, samt redegørelse for ansøgerens økonomiske situation, f.eks. i form af kopi af egen og eventuel ægtefælles seneste selvangivelse.

2. Udbetaling af lønforskud samt indeholdelse af afdrag og renter

Når et lønforskud er bevilget, vil styrelsen modtage meddelelse herom i 2 eksemplarer. Styrelsen må herefter give den institution, der foretager lønudbetalingen til låntageren, ordre om at udbetale lånet og at foretage indeholdelse af afdrag og renter ved fremtidige lønudbetalinger. Ordren til institutionen skal være bilagt det ene eksemplar af lønnings- og pensionsdepartementets meddelelse.

3. Bogføring og regnskabsaflæggelse

Udbetalingen af lånene debiteres § 23.20.0274.01., lønforskud.

Indeholdelser af afdrag samt indbetalinger af restgæld krediteres § 30.12.83.84.11. Afskrivninger krediteres ligeledes § 30,12.83.84.11. (med modpostering på § 23.2.01.53.02., afskrivning af lønforskud), men afdrag og afskrivninger skal opføres på hver sin post på regnskabsoversigterne.

Renteindeholdelserne krediteres § 3.1.01.45.01.

Udbetaling af lån bogføres i den måned, hvor udbetalingen finder sted. Afdrag og renter posteres i samme måned som den løn, hvori der er foretaget indeholdelse,

Ovennævnte konti optages på institutionens regnskabsoversigt.

4. Låneforvaltningen ved forflyttelse eller administrativ omlægning

af lønudbetalingen

Ved forflyttelse eller omlægning af lønforvaltningen, som giver anledning, til, at låntagers lønudbetaling overgår til en anden styrelse (kontohaver), overføres restgælden ved kapitaladvis til denne styrelse. Som bilag til adviset vedlægges kopi af lønnings- og pensionsdepartementets meddelelse om lånets bevilling.

5. Låneforvaltningen ved afbrydelse eller ophør af

tjenestemandsforholdet

  • a) Såfremt en låntager træder uden for nummer, afskediges uden at der tillægges ham aktuel pension, eller dør uden at efterlade sig pensionsberettiget enke, er lønforskuddet forfaldent til betaling. Den styrelse, hvor låntager er ansat, drager omsorg for, at restgælden indbetales til den lønudbetalende institution.
  • b) Såfremt en låntager afskediges og umiddelbart derefter overgår til at oppebære pension, eller dør efterladende sig pensionsberettiget enke, må den lønudbetalende institution i tilfælde, hvor vedkommende styrelse (kontohaver) ikke selv foretager pensionsudbetalingen, overføre restgælden ved kapitaladvis til den institution, der forestår pensionsudbetalingen. Som bilag til adviset vedlægges kopi af lønnings- og pensionsdepartementets meddelelse om lånets bevilling.

Det bemærkes, at der ikke skal foretages indeholdelse i den efterladte ægtefælles pension, såfremt tjenestemanden er afgået ved døden som følge af tilskadekomst under tjenestens udførelse. I sådanne tilfælde afskrives restgælden, når efterindtægten ophører.

6. Finansministeriets cirkulæreskrivelse j.nr. F.B.c. 366 af 13. december 1972 ophæves.

P. M. V.

E.B.

Bodil Ethelberg

fm.

Officielle noter

Ingen