Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionsikret personale i statens tjeneste

(understøttelsescirkulæret)


Det meddeles herved, at folketingets finansudvalg har givet tilslutning til, at der indføres ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste til afløsning af den hidtil gældende understøttelsesordning for statens løst ansatte personale, hvorom regler er fastsat i finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950.

De ændrede regler har virkning fra 1. april 1971, idet dog de nedenfor nævnte regler om en afgangsalder på 67 år for opnåelse af egenunderstøttelse, om ægtefælleunderstøttelse og om sammenlægning af ansættelsesperioder ved fastsættelse af understøttelse tillægges virkning fra 1. april 1970. Reglerne om samordning mellem pensionslignende understøttelser og pensioner efter den sociale pensionslovgivning har virkning fra 1. oktober 1971.

Efter nyordningen fastsættes der følgende retningslinjer for tilståelse af understøttelser af statskassen til personer, som har haft beskæftigelse i statens tjeneste, og til disses efterlevende ægtefæller og børn:

1. Understøttelse kan ydes til personer, der har udført fuld tjeneste i staten i mindst 15 år efter det fyldte 30. år, og som afgår fra tjenesten på grund af alder - efter det fyldte 67. år - eller som følge af helbredsforårsaget utjenstdygtighed.

Kravet om mindst 15 års tjeneste efter det fyldte 30. år anses for opfyldt, såfremt beskæftigelsen i statstjenesten efter det fyldte 30. år sammenlagt har haft et omfang, der svarer til mindst 15 års fuld tjeneste.

2. Endvidere kan der ved afgang fra tjenesten under omstændigheder som nævnt under punkt 1 ydes understøttelse til deltids- eller sæsonbeskæftiget personale, hvis beskæftigelse i statstjenesten sammenlagt ikke har haft et omfang, der svarer til mindst 15 års fuld tjeneste efter det fyldte 30. år, jfr. punkt 1, under forudsætning af, at beskæftigelsen i løbet af 15 år efter det fyldte 30. år svarer til mellem 7 og 15 års fuld tjeneste.

3. 1 tilfælde af, at beskæftigelsen må ophøre efter det fyldte 30. år på grund af følger efter tilskadekomst i tjenesten, kan der ydes understøttelse uden hensyn til beskæftigelsens varighed.

4. Understøttelse kan ydes til den efterlevende kvindelige eller mandlige ægtefælle efter en person, der oppebar egenunderstøttelse, eller som ved sin død opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan understøttelse, jfr. punkt 1-3, under forudsætning af, at ægteskabet ikke er indgået på dødslejet, eller efter at den afdøde ægtefælle var fyldt 60 år eller var afgået fra tjenesten. Understøttelsen tillægges uden undersøgelse af den efterlevende ægtefælles erhvervsmæssige forhold og den forsørgermæssige stilling ved den førstafdøde ægtefælles død.

5. For børn under 18 år ydes der børnetillæg til egen- eller ægtefælleunderstøttelse. Til forældreløse børn under 18 år efter de under punkt 1-3 omhandlede personer kan der ydes børneunderstøttelse.

6. Egenunderstøttelse fastsættes efter satser, der gradueres for følgende 4 stillingstyper og dermed sammenlignelig beskæftigelse:

  • I) Ufaglært arbejder.
  • II) Håndværker - assistent.
  • III) Overassistent.
  • IV) Kontorfuldmægtig - afdelingsleder

samt andre ansatte med højere aflønning.

Der er for hver stillingstype fastsat et basisbeløb for 15 års tjeneste efter det fyldte 30. år. For tjeneste fra udløbet af 15 tjenesteår efter det fyldte 30. år suppleres basisbeløbet med en ydelse, der optjenes proportionalt år for år indtil det tidspunkt, da der er tilbagelagt i alt 35 års tjeneste efter det fyldte 30. år - dog længst under tjeneste indtil det fyldte 70. år.

For hver af de nævnte stillingstyper udgør beløbssatserne:

+++OPSTILBEG

Optjening for hvert Højeste årlige egenÅrlige basisbeløb for tjenesteår fra udløbet undertøttelse for fuld

15 års tjeneste efter af 15 tjenesteår efter beskæftigelse i 35 år

det fyldte 30. år: det 30. år: efter det fyldte 30. år:

Gruppe I 2.200 kr. 66 kr. 3.520 kr. Gruppe II 2.420 110 4.620 Gruppe III 2.640 154 5.720 Gruppe IV 2.860 - 187 - 6.600 Fastsættelse af understøttelse foretages på grundlag af det antal fulde års tjeneste, hvortil den sammenlagte beskæftigelse i statstjenesten efter det fyldte 30. år svarer.

For deltids- og sæsonbeskæftigede, hvis beskæftigelse i statstjenesten sammenlagt ikke har haft et omfang, der svarer til mindst 15 års fuld tjeneste efter det fyldte 30. år, men som under deres ansættelse i statstjenesten i løbet af 15 år efter det fyldte 30. år har været beskæftiget i et omfang, der svarer til mellem 7 og 15 års fuld tjeneste, jfr. punkt 2, fastsættes egenunderstøttelse til den pågældende stillingskategoris basisbeløb.

Understøttelse fastsættes endvidere til basisbeløbets sats for personer, hvis ansættelse må ophøre på grund af følger efter tilskadekomst i tjenesten efter det fyldte 30. år, men før der er udført tjeneste i 15 år.

7. Ægtefælleunderstøttelse fastsættes til 2/3 af den tilsvarende egenunderstøttelses beløb.

8. Børnetillæg til egen- og ægtefælleunderstøttelse ydes med 1.320 kr. årlig for hvert barn under 18 år. Understøttelse til forældreløse børn andrager 2.640 kr. årlig for hvert barn indtil det fyldte 18. år.

9. Understøttelserne reguleres efter reglerne i tjenestemandspensionslovens § 27, stk. 1, jfr. de til enhver tid indgåede aftaler om dyrtidsregulering af tjenestemandslønninger. Heraf følger, at basisbeløb, beløbssatser for optjening af understøttelse, ægtefælleunderstøttelser, børnetillæg og børneunderstøttelser i tiden efter 1. april 1971 og indtil videre forhøjes eller nedsættes med 3 pct. for hver fulde 3 points' udsving i reguleringspristallet (januar 1971 = 100) ud over 100, og således at reguleringspristallet for januar og juli måneder benyttes ved dyrtidsreguleringen for tidsrummet henholdsvis 1. april til 30. september og 1. oktober til 31. marts, jfr. den mellem lønnings- og pensionsministeren og tjenestemændenes centralorganisationer indgåede aftale af 13. april 1971 om justering af tjenestemandslønninger m. v.

10. Overgangsbestemmelser.

Ved fratræden eller død inden for en periode på 5 år regnet fra 1. april 1971 gives der de ansatte, der ved nyordningens gennemførelse har været beskæftiget i mindst 10 år, og som på fratrædelsestidspunktet opfylder betingelserne for at få tillagt understøttelse, respektive enker efter sådanne personer, adgang til at vælge imellem understøttelse efter de hidtidige regler i understøttelsescirkulæret af 8. maj 1950 og understøttelse efter nyordningen.

Denne valgadgang medfører bl. a., at personer, der efter den hidtidige ordning havde mulighed for at opnå pensionslignende understøttelse, bevarer denne understøttelsesmulighed, dersom ansættelsen ophører inden udløbet af den nævnte overgangsperiode.

Understøttelse til enken efter en person, der oppebar egenunderstøttelse, fastsættes med udgangspunkt i de regler, der er lagt til grund for egenunderstøttelsen.

Understøttelse til personer, der oppebærer eller som fremtidig måtte få tillagt supplementsunderstøttelse efter reglerne i understøttelsescirkulæret af 8. maj 1950, udbetales med grundbeløb efter de hidtidige satser plus det pr. 1. april 1971 gældende dyrtidstillæg, således at det samlede understøttelsesbeløb fremtidig dyrtidsreguleres på linje med understøttelser efter nyordningen, jfr. punkt 9.

Pensionslignende understøttelser, der efter de hidtidige regler ydes med beløb, som inklusive tillæggene pr. 1. april 1971 ikke overstiger 6.600 kr. årlig svarende til det højeste understøttelsesbeløb efter nyordningen, omregnes til en bruttoydelse, der udgør det samlede understøttelsesbeløb pr. 1. april 1971. Den således omregnede ydelse dyrtidsreguleres efter samme retningslinjer, som følges med hensyn til dyrtidsregulering af understøttelser efter nyordningen.

Andre pensionslignende understøttelser, hvis samlede beløb med tillæg efter de pr. 1. april 1971 gældende satser overstiger 6.600 kr., udbetales således, at det samlede understøttelsesbeløb pr. 1. april 1971 fremtidig reguleres efter reglerne i tjenestemandspensionslovens § 27, stk. 1-2.

De her omhandlede understøttelser, der indtil videre fortsat har været omfattet af de hidtil gældende begrænsninger i adgangen til folkepension og indtægtsbestemte sociale pensioner, bliver med virkning fra 1. oktober 1971 undergivet samme vilkår som tjenestemandspensioner med hensyn til kombination med folkepension eller anden social pension. Heraf følger, at de omhandlede understøttelser i tiden fra 1. oktober 1971 vil kunne kombineres med fuld folkepension eller anden form for social pension efter lovgivningens derom gældende almindelige regler, mod at der i understøttelserne indeholdes samordningsfradrag efter bestemmelserne i kapitel 9 i tjenestemandspensionsloven af 1969, sammenholdt med §§ 7-8 i lov nr. 81 af 12. marts 1970 om pensioner efter tidligere tj enestemandslove m. v.

11. For så vidt angår understøttelser efter nyordningen og supplementsunderstøttelser, der efter overgangsbestemmelserne ydes i henhold til reglerne i understøttelsescirkulæret af 8. maj 1950, vil tilståelse af sådanne understøttelser kunne ske ved pågældende fagministeriums foranstaltning uden forudgående forelæggelse for økonomi- og budgetministeriet. I sager, hvor der er tale om at yde understøttelse til personer, der afgår som følge af helbredsforårsaget utjenstdygtighed, inden de har opnået den normale afgangsalder, vil der dog være at indhente en udtalelse fra økonomi- og budgetministeriet om, hvorvidt den af ansøgeren påberåbte svagelighed er tilstrækkeligt grundlag for tilståelse af en understøttelse af statskassen.

Med hensyn til forslag vedrørende ydelse af pensionslignende understøttelse efter overgangsbestemmelserne vil der som hidtil i det enkelte tilfælde være at søge tilslutning til forslaget fra folketingets finansudvalg. Tilsvarende gælder for andre understøttelser i sådanne tilfælde, hvor de af finansudvalget tiltrådte betingelser for ydelse af understøttelse ikke fuldt ud er opfyldt, men hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at det vil være rimeligt desuagtet at søge den pågældende tillagt en understøttelse.

Alle forslag vedrørende ydelse af pensionslignende understøttelse og andre understøttelser, hvis tilståelse kræver tilslutning fra finansudvalget, vil som hidtil være at forelægge økonomi- og budgetministeriet til udtalelse, forinden fagministeriet søger tilslutning til forslaget fra finansudvalget.

Tvivlsspørgsmål vedrørende understøttelsesreglerne forudsættes forelagt for økonomi- og budgetministeriet.

Økonomi- og budgetministeriet, den 26. januar 1972

Per Hækkerup

/ S. Chidekel

Officielle noter

Ingen