Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om rådighedstillæg til tjenestemandsansatte sekretærer/ekspeditionssekretærer m.fl. samt om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd i egentlige chefstillinger og dermed ligestillede stillinger (* 1) (* 2)

(Til samtlige ministerier m.v.)


1. I den som bilag 1 til dette cirkulære optrykte aftale af 27. april 1984 er fastsat regler om rådighedstillæg til tjenestemandsansatte sekretærer, fuldmægtige, ekspeditionssekretærer, politi- og dommerfuldmægtige samt politi- og retsassessorer.

Den til rådighedstillæggene knyttede merarbejdsforpligtelse er fra 1. januar 1984 nedsat fra 50 timer pr. kvartal til 35 timer pr. kvartal.

Rådighedstillæggenes grundbeløb er forhøjet i overensstemmelse med det i punkt 3) i finansministeriets cirkulære af 6. april 1983 om aftale om justering af tjenestemandslønninger m.v. fra 1. april 1983 anførte.

De nye grundbeløbs størrelse fremgår af aftalens § 1. Som følge af bestemmelserne i lov nr. 575 af 27. oktober

1982 om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v. bortfalder dyrtidsregulering på grundlag af reguleringspristallet for januar 1983 og følgende pristal til og med reguleringepristallet for januar 1985.

Rådighedstillæggenes størrelse pr. 1. januar 1984 (= 1. oktober 1983) fremgår af den som bilag 2 optrykte tabel. En tilsvarende tabel vil fremtidig indgå i finansministeriets lønoversigter - første gang i oversigten pr. 1. april 1984.

Såfremt der i medfør af § 16 i aftale af 28. marts 1983 om justering af tjenestemandslønninger m.v. ydes en særlig regulering af tillæggene pr. 1. oktober 1984, vil denne regulerings og det samlede tillægs størrelse fremgå af ovennævnte tabel i lønoversigten. 2. I aftale af 1. november 1971 (cirkulære nr. 206 af 10. november 1971) om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd i staten, for hvem der ikke gælder en højeste arbejdstid, er det i § 2, stk. 3, bestemt, at der for tjenestemænd i egentlige chefstillinger og dermed ligestillede stillinger kan ydes godtgørelse for merarbejde, såfremt dette har været af et sådant omfang, at den pågældende tjenestemands samlede arbejdsbyrde set over en længere periode væsentligt har oversteget den arbejdsbyrde, der påhviler tjenestemænd, som oppebærer særligt tillæg i henhold til lønnings- og klassificeringslovens § 31, stk. 2, 1. punktum, jfr. den mellem lønnings- og pensionsministeriet og Danske Statsembedsmænds samråd indgåede aftale af 30. oktober 1969.

Der er mellem finansministeriet og akademikernes Centralorganisation enighed om, at den ovenfor omtalte nedsættelse af rådighedsforpligtelsen for tjenestemænd, der oppebærer rådighedstillæg, har til konsekvens, at det i merarbejdsaftalens § 2, stk. 3, anførte kriterium ligeledes ændres til 140 timer på årsbasis, jfr. herved merarbejdsaftalens § 3, sidste punktum.

3. Dette cirkulære har virkning fra 1. januar 1984. Samtidig ophæves finansministeriets cirkulære af 20. september 1982 om rådighedstillæg til tjenestemandsansatte sekretærer, fuldmægtige, ekspeditionssekretærer m.f1.

P. M. V.

E. B.

Gorm Neigaard

Bilag 1

Aftale

mellem finansministeren

og Akademikernes Centralorganisation (tjenestemandsudvalget)

om

rådighedstillæg til tjenestemandsansatte

sekretærer, fuldmægtige, ekspeditionesekretærer,

politi- og dommerfuldmægtige samt politi- og retsassessorer

I henhold til § 45, stk. 1, i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken aftales følgende:

§ 1. Til sekretærer, fuldmægtige og ekspeditionssekretærer, politi- og dommerfuldmægtige samt politi- og retsassessorer, der påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til merarbejde, ydes rådighedstillæg med nedennævnte årlige grundbeløb: +++OPSTILBEG

Anciennitet Pr. 1/4 Pr. 1/10 Pr. 1/4 Pr. 1/10

 

 Lønramme Skalatrin 1983 1983 1984 1984 

 kr. kr. kr. kr. 

 16 21 8.315,00 8.425,59 8.537,65 8.651,20 

 21 26 11.070,00 11.217,23 11.366,42 11.517,59 

 - 28 13.840,00 14.024,07 14.210,59 14.399,59 

 - 30 16.610,00 16.830,91 17.054,76 17.281,59 

 - 32 19.380,00 19.637,75 19.898,93 20.163,59 

 29 38 22.150,00 22.444,60 22.743,11 23.045,59 

 - 40 24.925,00 25.256,50 25.592,41 25.932,79 

 - 42 24.925,00 25.256,50 25.592,41 25.932,79 

 31 44 24.925,00 25.256,50 25.592,41 25.932,79 

 34 47 17.540,00 17.773,28 18.009,66 18.249,19 

+++OPSTILSLUT

Merarbejdsforpligtelsen udgør fra 1. januar 1984 indtil 35

timer pr. kvartal.

§ 2. Rådighedstillæg kan ikke oppebæres i tilfælde, hvor tjenestemanden har opnået tilladelse til nedsættelse eller forskydning af kontortiden med henblik på varetagelse af beskæftigelse ved siden af

stillingen. Såfremt tjenestemanden af andre grunde har opnået nedsat arbejdstid, vil rådighedstillægget kunne oppebæres med forholdsmæssig reduktion i merarbejdsforpligtelsen og tillæggets størrelse.

§ 3. Tillæggene dyrtidsreguleres, jfr. § 11, i aftale af 28. marts 1983 om justering af tjenestemandslønninger m.v. fra 1. april 1983, således:

For hver fulde tre points' udsving i reguleringspristallet ud over 103 (januar 1980 = 100) forhøjes eller nedsættes tillægget

med 126 kr. årlig. Ved udsving i reguleringspristallet fra 103 til 100 nedsættes tillægget med 84 kr. årlig.

Regulering sker på grundlag af reguleringspristallet for januar og juli for tidsrummene henholdsvis 1. april - 30. september og 1. oktober - 31. marts.

For perioden 1. oktober 1975 - 1. januar 1980 er der på grundlag af reguleringspristallet for januar 1975 = 100 udløst i alt 11 dyrtidsportioner på 129,60 kr. årlig til udbetaling. Hertil kommer 1 dyrtidsportion på 129,60 kr. årlig pr. 1. oktober 1980 på grundlag af reguleringspristallet for januar 1980 = 100. I perioden 1. april 1981 - 1. oktober 1982 (incl.) er udløst i alt 7 dyrtidsportioner på 180 kr. årlig. Det samlede dyrtidstillæg udgør herefter i perioden indtil 30. september 1985 2.815,20 kr. årlig.

§ 4. Aftalen har virkning fra 1. januar 1984 og kan opsiges med 3 måneders varsel, dag tidligst til 1. april 1985.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 5. september 1982 om rådighedstillæg til tjenestemandsansatte sekretærer, fuldmægtige, ekspeditionssekretærer, politi- og dommerfuldmægtige samt politi- og retsassessorer.

København, den 27. april 1984

Akademikernes Centralorganisation

 • (tjenestemandsudvalget)

Erik Stig Jørgensen

Finansministeriet

P. M. V.

E. B.

Gorm Neigaard

Bilag 2

Rådighedstillæg til tjenestemandsansatte

sekretærer/fuldmægtige/ekspeditionssekretærer m.fl. +++OPSTILBEG

Anciennitet Grundbeløb Dyrtids- Samlet tillæg

Løn- Skala- pr. 1/10-83 tillæg pr. 1/10-83

ramme trin årlig årlig årlig månedlig

 

 kr. kr. kr. kr. 

 16 21 8.425,59 2.815,20 11.240,79 936,73 

 21 26 11.217,23 2.815,20 14.032,43 1.169,37 

 - 28 14.024,07 2.815,20 16.839,27 331.403,27 

 - 30 16.830,91 2.815,20 19.646,11 1.637,18 

 - 32 19.637,75 2.815,20 22.452,95 1.871,08 

 29 38 22.444,60 2.815,20 25.259,80 2.104,98 

 - 40 25.256,50 2.815,20 28.071,70 2.339,31 

 - 42 25.256,50 2.815,20 28.071,70 2.339,31 

 31 44 25.256,50 2.815,20 28.071,70 2.339,31 

 34 47 17.773,28 2.815,20 20.588,48 1.715,71 

+++OPSTILSLUT

Redaktionel note
 • (* 2) PAV kap. 21
 • (* 1) Udsendt som LP.nr. 083/84