Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om aflønning af samt beregning af løn- og pensionsanciennitet for tjenestemandsansatte juridiske kandidater, der har nedsat tjenestetid med henblik på virksomhed som juridisk medhjælp på advokatkontor(* 1)


I medfør af § 58, stk. 4, i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken (tjenestemandsloven) samt § 4, stk. 5, i lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension (pensionsloven) fastsættes følgende:

§ 1. I et tidsrum af indtil 7 år, som hovedregel inden for en lønanciennitet af under 8 år, sker aflønning med 4/5 af den løn

incl. særligt tillæg i henhold til § 31, stk. 2, 1. pkt., i lov nr. 13 af 18. juni 1969 om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestemandsstillinger i staten, folkeskolen og folkekirken (lønnings- og klassificeringsloven), som ville have været oppebåret, såfremt tjenestetiden ikke havde været nedsat.

Stk. 2. Det er en forudsætning for aflønning efter stk. 1, at tjenestetidsnedsættelsen udgør højst 11-1/4 time om ugen.

Stk. 3. Er det i stk. 1 angivne tidsrum overskredet, eller udgør den nedsatte tjenestetid mere end 11-1/4 time, nedsættes tjenestemandslønnen i samme forhold som tjenestetidsnedsættelsen, jfr.

tjenestemandslovens § 58, stk. 3. De i lønnings- og klassificeringslovens § 31, stk. 2, 1. pkt., omhandlede særlige tillæg kan ikke oppebæres, jfr. den med ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsens cirkulæreskrivelse, af 31. oktober 1969 udsendte aftale om ydelse af nævnte tillæg.

§ 2. Den tid, i hvilken tjenestetiden er nedsat, medregnes fuldt ud i lønancienniteten.

§ 3. Den tid, i hvilken tjenestetiden er nedsat med aflønning efter § 1, stk. 1, indgår i pensionsalderen uden afkortning. Såfremt aflønning under den nedsatte tjenestetid er sket efter § 1,

stk. 3, indgår tiden tilsvarende nedsat i pensionsalderen, jfr. pensionslovens § 4, stk. 4.

§ 4. Cirkulæret har virkning fra 1. juni 1971.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 3, 2. pkt., har dog først virkning fra 1. oktober 1971 for tjenestemænd, der efter de hidtil gældende regler har haft tilladelse til nedsættelse af kontortiden med henblik på virksomhed som juridisk medhjælp på advokatkontor.

Ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsen, den 23. april 1974

P. M. V.

P. Bjørn Olsen

/ Heinr. Christensen

Redaktionel note
  • (* 1) PAV kap. 21