Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om tjenestemænds genindtræden i tjenesten efter udløbet af en tidsbegrænset tjenestefrihedsperiode (* 1) (* 2)


I finansministeriets praksis har det hidtil været lagt til grund, at genindtræden i tjenesten efter udløbet af en tidsbegrænset tjenestefrihedsperiode med lønudbetaling til følge normalt kun har kunnet tillades, når tjenestemanden rent faktisk har været i stand til at varetage sin stilling fuldt ud. Dette har medført, at tjenesten ikke har kunnet anses for genoptaget, såfremt tjenestemanden i tilslutning til tjenestefrihedsperiodens udløb sygemeldes eller er fraværende på grund af graviditet eller fødsel.

I forbindelse med en for folketingets ombudsmand forelagt sag har rimeligheden af den beskrevne praksis været overvejet, hvortil kommer, at det ikke kan afvises, at forholdet til barsel- og ligebehandlingslovgivningen kan give anledning til problemer.

Finansministeriet fastsætter herefter i overensstemmelse med en af lønningsrådet afgivet udtalelse, at tjenestemanden betragtes som genindtrådt i tjenesten med lønudbetaling til følge i de tilfælde, hvor tjenestemanden sygemeldes i tilslutning til udløbet af en kortvarig tjenestefrihedsperiode på højst 3 måneder, samt i de tilfælde, hvor tjenestemanden ved en tjenestefrihedsperiodes udløb er fraværende på grund af graviditet eller fødsel.

I tilfælde, hvor særlige forhold måtte medføre mindre rimelige resultater, forudsættes spørgsmålet om tilladelse til genoptagelse af tjenesten med lønudbetaling til følge forelagt finansministeriet til afgørelse.

Endelig skal man henstille, at styrelserne ved bevilling af tjenestefrihed uden løn i en længere tidsbegrænset periode anmoder om, at tjenestemanden senest 3 måneder før tjenestefrihedsperiodens udløb underretter styrelsen om, hvordan han agter at forholde sig ved tjenestefrihedsperiodens udløb, herunder om han agter at genoptage tjenesten, således at styrelsen får rimelig tid til at disponere tjenestens fremtidige tilrettelæggelse. Man skal samtidig henstille, at styrelsen træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre sig tjenestemandens meddelelse herom på det pågældende tidspunkt.

P. M. V.

E. B.

Gorm Neigaard

Redaktionel note
  • (* 2) PAV kap. 28.
  • (* 1) Udsendt som LP. nr. 053/83