Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om deling og refusion af udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der i forbindelse med opgaveomlægninger mellem stat og kommuner er overgået til kommunal ansættelse


I. Bevillingsmæssig hjemmel.

1. I tekstanmærkninger til finansloven, jfr. nr. 58 og 59 under § 42. Tekstanmærkninger til § 26. Pensionsvæsenet på finansloven for finansåret 1982, er der hjemmel for finansministeren til at indgå aftaler om deling mellem stat og kommuner m.v. af udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der i forbindelse med en række nærmere angivne opgaveomlægninger mellem stat og kommuner m.v. er overført til kommunal ansættelse m.v., og som på overførselstidspunktet var omfattet af reglerne eller - efter praksis - principperne i cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Det er en forudsætning, at de pågældende også efter den kommunale ansættelse m.v. bevarer retten til understøttelse efter regler svarende til de i cirkulæret fastsatte.

2. Folketingets finansudvalg har den 31. marts 1982 tiltrådt,

at disse tekstanmærkninger på forslaget til lov om tillægsbevilling for finansåret 1982 erstattes af følgende tekstanmærkning:

»Finansministeren kan indgå aftaler med kommuner, Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre om deling mellem stat og kommuner, landsstyre eller hjemmestyre af udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der i forbindelse med opgaveomlægninger overføres eller er overført til kommunal ansættelse eller til ansættelse under landsstyret, hjemmestyret eller den selvejende institution Færøernes Specialskole, og som på overførselstidspunktet var tjenstgørende og omfattet af reglerne - eller efter praksis - principperne i økonomi- og budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste. Det er en forudsætning herfor, at de pågældende efter overførelsen bevarer retten til understøttelse efter regler og satser svarende til de i cirkulæret fastsatte.

Delingen af understøttelsesudgifterne sker efter forholdet mellem den understøttelsesanciennitet, der var oparbejdet på overførselstidspunktet, og den del af understøttelsesancienniteten på afgangstidspunktet, der er oparbejdet i tiden efter overførelsen, idet statskassen dog afholder 1/4 af sidstnævnte udgiftsdel for så vidt angår det til Færøernes Specialskole overførte personale.«

II. Virkeområde.

3. Den 6. november 1979 er der indgået den i bilag A gengivne aftale mellem finansministeriet, Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening om deling af understøttelsesudgifter.

Amtsrådsforeningen i Danmark har efterfølgende oplyst, at samtlige amtskommuner er tilsluttet aftalen.

Kommunernes Landsforening har tilsvarende oplyst, at samtlige primærkommuner i Danmark med undtagelse af de under punkt 4 nævnte er tilsluttet aftalen.

4. Endvidere er der den 15. marts 1982 indgået den i bilag B

gengivne aftale mellem finansministeriet, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Foreningen af Kommuner i Københavns amt.

Foreningen af kommuner i Københavns amt har oplyst, at Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, Ledøje-Smørum, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Søllerød, Vallensbæk og Værløse kommuner i Københavns amt samt Birkerød, Hørsholm og Farum kommuner i Frederiksborg amt er tilsluttet aftalen.

5. Aftalerne vedrører de under punkt 7, a) - i), anførte områder. Det er efterfølgende mellem parterne aftalt, at aftalerne tillige finder anvendelse for så vidt angår de under j) -1) anførte områder.

6. Det bemærkes, at der for tiden forhandles om indgåelse af

lignende aftaler mellem finansministeriet og Færøernes Landsstyre samt Grønlands hjemmestyre.

7. Aftalerne vedrører understøttelser udbetalt til personer

(evt. disses ægtefæller og /eller børn), der i forbindelse med en

opgaveomlægning er overgået til ansættelse i en (amts)kommune fra

ansættelse ved

 • a) Fødselsanstalten i Jylland pr. 1. april 1975 b) Et statshospital pr. 1. april 1976
 • c) Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972 d) Et revalideringscenter pr. 1. april 1976
 • e) En mødrehjælpsinstitution pr. 1. april 1976
 • f) Et børneværnskonsulentembede pr. 1. april 1976
 • g) Invalideforsikringsretten (jfr. bilag A, § 12, og bilag B, § 11)
 • h) Socialstyrelsen (jfr. bilag A, § 12, og bilag B, § 11) i) Et statsungdomshjem pr. 1. april 1976
 • j) De ortopædiske afdelinger i Næstved, Odense, Sønderborg, Kolding, Holstebro, Ålborg samt ortopædisk hospital i Århus under Samfundet og Hjemmet for Vanføre pr. 1. januar 1978
 • k) Det fysiurgiske hospital i Hald under Samfundet og Hjemmet for Vanføre pr. 1. januar 1980
 • 1) Statsinstitutioner og institutioner under Samfundet og

Hjemmet for Vanføre indenfor åndsvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v. pr. 1. januar 1980.

8. De pågældende personer skal have været tjenstgørende i en

ikke-pensionsberettigende stilling såvel indtil opgaveomlægningstidspunktet som under den eller de efterfølgende (amts)kommunale ansættelser. Det er derimod ikke en betingelse, at der efter opgaveomlægningen har været tale om uafbrudt (amts)kommunal ansættelse eller ansættelse i samme (amts)kommune.

9. Understøttelser der udbetales til personale ved selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge, hvormed (amts)kommuner efter den 1. april 1976 har indgået driftsoverenskomst, er ikke omfattet af delingsaftalen, idet der ved ydelse af bloktilskud efter objektive udgiftsbehovskriterier er tilsikret (amts) kommunerne dækning for sådanne understøttelsesudgifter.

10. Opmærksomheden henledes på, at de aftalte bestemmelser om

understøttelsesdeling - såfremt aftale herom indgås mellem finansministeriet og de øvrige aftaleparter - vil kunne bringes til anvendelse på personale, der er overgået til kommunal ansættelse i forbindelse med andre opgaveomlægninger end de under punkt 7 anførte.

Forslag om bestemmelsernes eventuelle anvendelse på sådanne andre opgaveomlægninger forudsættes rejst over for finansministeriet.

III. Beregningsgrundlag m.v.

11. Understøttelsen skal beregnes efter statens understøttelsesordning, hvorom regler er indeholdt i finansministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste med tilhørende vejledning i cirkulære nr. 128 af 17. juni 1977 vedrørende tillæggelse af understøttelse samt i cirkulære nr. 84 af 27. april 1979 om opsat understøttelse og i cirkulære nr. 127 af 27. juli 1979 om beregning af understøttelse til håndværkere.

De 3 cirkulærer og vejledningen er gengivet i bilag C-F.

12. Ydelse af understøttelse er betinget af, at fratræden har

fundet sted enten på grund af alder, efter at den pågældende er fyldt 67 år, eller på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller i alderen 60-66 år for at gå på efterløn, eller ansættelsesforholdet skal være ophørt ved død (jfr. aftalernes § 5).

13. I understøttelsesancienniteten medregnes såvel den pågældendes tjeneste efter det fyldte 30. år i staten, mødrehjælpen eller Samfundet og Hjemmet for Vanføre indtil overgangen til (amts) kommunal ansættelse i forbindelse med opgaveomlægningen som den pågældendes efterfølgende ansættelse i (amts)kommuner og (amts) kommunale sammenslutninger m.v., der er tilsluttet en understøttelsesdelingsaftale, eller i staten (jfr. aftalernes § 4).

IV. Fremgangsmåde ved beregning, udbetaling og refusion.

14. Efter aftalen mellem finansministeriet, Amtsrådsforeningen

i Danmark og Kommunernes Landsforening skal understøttelsen beregnes og udbetales af den amtskommune eller kommune, hvorunder den understøttelsesberettigede var ansat indtil afgangstidspunktet.

Statskassen refunderer (amts)kommunen statens del af de afholdte understøttelsesudgifter efter aftalens retningslinjer under forudsætning af, at den fremgangsmåde ved refusionskravets fremsættelse, der er beskrevet i aftalens §§ 8-11, overholdes.

15. Efter aftalen mellem finansministeriet, Københavns og Fre-

deriksberg kommuner samt Foreningen af kommuner i Københavns amt skal understøttelsen beregnes og foranlediges udbetalt af den statsinstitution m.v., hvorunder den understøttelsesberettigede var ansat på opgaveomlægningstidspunktet.

Beregningen af understøttelsen bør ske snarest efter, at statsinstitutionen m.v. fra den kommune, hvorunder den understøttelsesberettigede er ansat på afgangstidspunktet, har modtaget et skema med oplysninger om den pågældendes samlede data såvel under den kommunale ansættelse som under den forudgående statsansættelse m.v.

Skemaets oplysninger skal - om muligt - være bekræftet af den understøttelsesberettigede ved underskrift på tro og love og skal i muligt omfang kontrolleres af statsinstitutionen m.v.

Det påhviler endvidere statsinstitutionen m.v. at foretage en understøttelsesdelingsberegning og at foranledige, at der fremsættes refusionskrav overfor kommunen i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i aftalens §§ 8-10.

16. Eventuelle tvivlsspørgsmål forudsættes forelagt finansministeriet.

P. M. V.

P. K. Jakobsen

/ F. S. Schmitto

Aftale

om deling mellem stat og kommuner af udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der i forbindelse med opgaveomlægninger mellem stat og kommuner er overgået til kommunal ansættelse.

§ 1. Denne aftale, der er indgået mellem finansministeriet, Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening gælder for

 • a) staten,
 • b) de amtskommuner og kommuner, der har vedtaget at tilslutte sig aftalen, og
 • c) de kommunale sammenslutninger, der har vedtaget at

tilslutte sig aftalen.

Stk. 2. Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening giver aftalens øvrige parter underretning om, hvilke amtskommuner, kommuner og kommunale sammenslutninger der er tilsluttet aftalen.

I. Aftalens virkeområde.

§ 2. aftalen finder anvendelse på udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der i forbindelse med opgaveomlægninger mellem stat og kommuner er overgået fra

 • a) Fødselsanstalten i Jylland
 • b) statshospitalerne
 • c) Landshospitalet i Sønderborg
 • d) revalideringscentrene
 • e) mødrehjælpsinstitutionerne
 • f) børneværnskonsulentembederne
 • g) invalideforsikringsretten
 • h) socialstyrelsen eller
 • i) statsungdomshjemmene

til (amts)kommunal ansættelse, under forudsætning dels af at de pågældende på opgaveomlægningstidspunktet

var tjenstgørende og omfattet af reglerne eller - efter praksis - principperne i økonomi- og budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste,

dels af at de pågældende også efter den (amts)kommunale ansættelse bevarer ret til understøttelse efter regler og satser svarende til de i nævnte cirkulære fastsatte.

Stk. 2. Aftalens bestemmelser kan efter forhandling mellem aftaleparterne - og for finansministeriets vedkommende under forudsætning af bevillingsmæssig hjemmel herfor - bringes til tilsvarende anvendelse i forbindelse med andre opgaveomlægninger mellem stat og kommuner.

II. Beregningen af udgifterne til understøttelse.

§ 3. De i § 2 nævnte udgifter til understøttelse, der deles, er

følgende:

 • a) Egenunderstøttelse
 • b) Ægtefælleunderstøttelse
 • c) Børneunderstøttelse
 • d) Børnetillæg til understøttelse
 • e) Efterindtægt af egenunderstøttelse

samt - ved fratræden eller død inden 1. april 1976 - også

 • f) Supplementsegenunderstøttelse
 • g) Pensionslignende egenunderstøttelse
 • h) Supplementsenkeunderstøttelse
 • i) Pensionslignende enkeunderstøttelse
 • j) Børnetillæg/Opdragelseshjælp
 • k) Efterindtægt af f) og g)

efter regler svarende til overgangsbestemmelserne i det i § 2 nævnte cirkulære (jfr. finansministeriets cirkulære nr. 105 af 8. maj 1950 om en ændret understøttelsesordning for statens løst ansatte personale).

§ 4. Udgifterne til understøttelse, der skal deles, beregnes efter regler svarende til det i § 2 nævnte cirkulære på grundlag af den pågældendes samlede fulde tjeneste

 • a) dels i staten og mødrehjælpsinstitutionerne efter det fyldte 30. år indtil overgangen til (amts)kommunal ansættelse i forbindelse med opgaveomlægninger mellem stat og kommuner
 • b) dels i de (amts)kommuner, der har tilsluttet sig aftalen eller den eller de tilsvarende aftaler, som måtte blive indgået mellem finansministeriet, Københavns kommune, Frederiksberg kommune og Foreningen af kommuner i Københavns amt eller i staten efter overgangstidspunktet indtil tidspunktet for afgangen med understøttelse m.v., dog længst indtil det fyldte 70. år.

Stk. 2. Den pågældendes stillingsmæssige placering på tidspunktet for afgangen med understøttelse m.v. dog senest det 70. år lægges til grund for beregningen at understøttelsesudgifter, der skal deles.

III. Delingen af udgifterne til understøttelse m.v.

§ 5. Delingen at udgifterne til understøttelse m.v. sker mellem

staten og den (amts)kommune, hvorunder den pågældende var ansat på tidspunktet for afgangen fra tjeneste på grund af alder - efter det fyldte 67. år - eller helbredsbetinget utjenstdygtighed eller død eller i alderen 60-66 år med opsat understøttelse tor at overgå til at modtage efterløn.

§ 6. Delingen af udgifterne sker efter forholdet mellem på den ene side den pågældendes understøttelsesberettigende beskæftigelse - omregnet til fuld tjeneste - efter det fyldte 30. år i staten og mødrehjælpsinstitutionerne indtil overgangen til (amts)kommunal ansættelse i forbindelse med opgaveomlægningen med tillæg af eventuel tilsvarende senere beskæftigelse i staten, og på den anden side den pågældendes understøttelsesberettigende beskæftigelse - omregnet til fuld beskæftigelse - i de (amts)kommuner, der har tilsluttet sig aftalen, eller den i § 4, stk. 1, nævnte lignende aftale efter nævnte overgangstidspunkt og indtil afgangen med understøttelse m.v., dog længst indtil det fyldte 70. år og ikke udover det tidspunkt, da vedkommende har været fuldt beskæftiget i 35 år i understøttelsesberettigende stilling.

Stk. 2. Begge de i stk. 1 nævnte understøttelsesanciennitetsdele nedrundes til nærmeste antal hele år.

IV. Fremgangsmåden ved refusion.

A. Udbetaling.

§ 7. Understøttelsesbeløb m.v. udbetales til den tidligere ansatte eller dennes efterladte af den (amts)kommune, hvor den pågældende var ansat indtil afgangstidspunktet.

B. Refusion fra staten til (amts)kommuner.

 • a) Fremsættelse af krav

§ 8. Staten refunderer en (amts)kommune afholdte udgifter til understøttelse m.v. til de i § 2 omhandlede personer eller disses efterladte efter aftalens retningslinjer for deling af udgifter under forudsætning af, at følgende fremgangsmåde følgee ved refusionskravets fremsættelse:

 • 1) Når en ansat indgiver ansøgning om afsked foranlediger den (amts)kommune, hvor den pågældende er ansat, at en af den pågældende underskrevet oversigt over vedkommendes data samt en understøttelsesberegning og en understøttelsesdelingsberegning snarest indsendes til den styrelse, under hvis forretningsområde den pågældende inden opgaveomlægningen var ansat. Kopi af oversigten og beregningerne indsendes samtidig til Rigsrevisionen og til statens regnskabsdirektorat.
 • 2) Ved en ansats eller en tidligere med understøttelse afskediget ansats død foranlediger den (amts)kommune, hvor den pågældende var ansat, under forudsætning af at der efterlades en understøttelsesberettiget ægtefælle og/eller børn, at en tilsvarende oversigt over pågældendes data, en ægtefælle- eller børneunderstøttelsesberegning samt en beregning af, hvorledes denne skal deles, snarest belejligt indsendes til den styrelse, under hvis forretningsområde den pågældende var ansat inden opgaveomlægningen. Kopi af oversigten og beregningerne indsendes samtidig til Rigsrevisionen og statens regnskabsdirektorat.
 • b) Kontrol.

§ 9. Den statsstyrelse, der modtager de i § 8 nævnte oversigter og beregninger, kontrollerer de opgivne data og beregningerne, og - såfremt de er i orden - underretter styrelsen Rigsrevisionen herom.

 • c) Revision.

§ 10. Efter endt revision meddeler Rigsrevisionen vedkommende (amts)kommune, statens regnskabsdirektorat samt pågældende statsstyrelse resultatet af revisionen.

 • d) Anvisning.

§ 11. Statens regnskabsdirektorat anviser de respektive (amts)kommuner - mod en specificeret og af vedkommende revision påtegnet refusionsanmodning - halvårligt pr. 1. juli og 1. januar de efter endt revision således godkendte refusionsbeløb.

Stk. 2. De statskassen påhvilende refusionsbeløb afholdes over finanslovens § 26.

§ 12. De opgaveomlægninger, der omfattes af aftalen ifølge § 2, stk. 1, skete for Landshospitalet i Sønderborg fra 1. april 1972, for Fødselsanstalten i Jylland fra 1. april 1975 og for de øvrige i § 2, stk. 1, nævnte styrelser fra 1. april 1976, idet dog opgaveomlægningerne for de ved invalideforsikringsretten og socialstyrelsen ansatte anses for at være sket ved de pågældendes rent faktiske overførelse efter denne dato til (amts)kommunal ansættelse.

København, den 6. november 1979

P. M. V.

E. B.

Finansministeriet

P. H. Matzon

Amtsrådsforeningen i Danmark

Henning Andersen

Kommunernes Landsforening

Aftale

om deling mellem stat og kommuner af udgifter til understøttelse til

ikke-pensionssikret personale, der i forbindelse med

opgaveomlægninger mellem stat og kommuner er overgået til kommunal ansættelse.

§ 1. Denne aftale, der er indgået mellem finansministeriet, Københavns magistrat, Frederiksberg kommunalbestyrelse og Foreningen af Kommuner i Københavns Amt gælder for

 • a) staten,
 • b) Københavns kommune,
 • c) Frederiksberg kommune,
 • d) de kommuner, der har vedtaget at tilslutte sig aftalen, og
 • e) de kommunale sammenslutninger, der har vedtaget at

tilslutte sig aftalen.

Stk. 2. Foreningen af Kommuner i Københavns Amt giver aftalens øvrige parter underretning om, hvilke kommuner og kommunale sammenslutninger der er tilsluttet aftalen.

I. Aftalens virkeområde.

§ 2. Aftalen finder anvendelse på udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der i forbindelse med opgaveomlægninger mellem stat og kommuner er overgået fra

 • a) Fødselsanstalten i Jylland
 • b) statshospitalerne
 • c) Landshospitalet i Sønderborg
 • d) revalideringscentrene
 • e) mødrehjælpsinstitutionerne
 • f) børneværnskonsulentembederne
 • g) invalideforsikringsretten
 • h) socialstyrelsen eller
 • i) statsungdomshjemmene

til (amts)kommunal ansættelse, under forudsætning dels af at de pågældende på opgaveomlægningstidspunktet

var tjenstgørende og omfattet af reglerne eller - efter praksis - principperne i økonomi- og budgetministeriets cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste,

dels af at de pågældende også efter den (amts)kommunale ansættelse bevarer ret til understøttelse efter regler og satser svarende til de i nævnte cirkulære fastsatte.

Stk.2. Aftalens bestemmelser kan efter forhandling mellem aftaleparterne - og for finansministeriets vedkommende under forudsætning af bevillingsmæssig hjemmel herfor - bringes til tilsvarende anvendelse i forbindelse med andre opgaveomlægninger mellem stat og kommuner.

II. Beregningen af udgifterne til understøttelse.

§ 3. De i § 2 nævnte udgifter til understøttelse, der deles, er

følgende:

 • a) Egenunderstøttelse
 • b) Ægtefælleunderstøttelse
 • c) Børneunderstøttelse
 • d) Børnetillæg til understøttelse
 • e) Efterindtægt af egenunderstøttelse

samt - ved fratræden eller død inden 1. april 1976 - også f) Supplementsegenunderstøttelse

 • g) Pensionslignende egenunderstøttelse
 • h) Supplementsenkeunderstøttelse
 • i) Pensionslignende enkeunderstøttelse
 • j) Børnetillæg/Opdragelseshjælp
 • k) Efterindtægt af f) og g)

efter regler svarende til overgangsbestemmelserne i det i § 2 nævnte cirkulære (jfr. finansministeriets cirkulære nr. 105 af 8. maj 1950 om en ændret understøttelsesordning for statens løst ansatte personale).

§ 4. Udgifterne til understøttelse, der skal deles, beregnes efter regler svarende til det i § 2 nævnte cirkulære pa grundlag af den pågældendes samlede fulde tjeneste

 • a) dels i staten og mødrehjælpsinstitutionerne efter

det fyldte 30. år indtil overgangen til (amts)kommunal ansættelse i forbindelse med opgaveomlægninger mellem stat og kommuner

 • b) dels i de (amts)kommuner, der har tilsluttet sig aftalen eller den mellem finansministeriet, Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening indgåede lignende aftale, eller i staten efter overgangstidspunktet indtil tidspunktet for afgangen med understøttelse m.v., dog længst indtil det fyldte 70. år.

Stk. 2. Den pågældendes stillingsmæssige placering på tidspunktet for afgangen med understøttelse m.v. dog senest det 70. år lægges til grund for beregningen af understøttelsesudgifter, der skal deles.

III. Delingen af udgifterne til understøttelse m.v.

§ 5. Delingen af udgifterne til understøttelse m.v. sker mellem staten og den kommune, hvorunder den pågældende var ansat på tidspunktet for afgangen fra tjeneste på grund af alder - efter det fyldte 67. år - eller helbredsbetinget utjenstdygtighed eller død eller i alderen 60-66 år med opsat understøttelse for at overgå til at modtage efterløn.

§ 6. Delingen af udgifterne sker efter forholdet mellem på den ene side den pågældendes understøttelsesberettigende beskæftigelse - omregnet til fuld tjeneste - efter det fyldte 30. år i staten og mødrehjælpsinstitutionerne indtil overgangen til (amts)kommunal ansættelse i forbindelse med opgaveomlægningen med tillæg af eventuel tilsvarende senere beskæftigelse i staten, og

på den anden side den pågældendes understøttelsesberettigende beskæftigelse - omregnet til fuld beskæftigelse - i de (amts)kommuner, der har tilsluttet sig aftalen eller den i § 4, stk. 1, nævnte lignende aftale, efter nævnte overgangstidspunkt og indtil afgangen med understøttelse m.v., dog længst indtil det fyldte 70. år og ikke udover det tidspunkt, da vedkommende har været fuldt beskæftiget i 35 år i understøttelsesberettigende stilling.

Stk. 2. Begge de i stk. 1 nævnte understøttelsesanciennitetsdele nedrundes til nærmeste antal hele år.

IV. Fremgangsmåden ved refusion.

A. Udbetaling.

§ 7. Understøttelsesbeløb m.v. udbetales til den tidligere ansatte eller dennes efterladte af den statsinstitution, hvorunder den pågældende var ansat på opgaveomlægningstidspunktet.

B. Refusion fra kommuner til staten.

 • a) Fremsættelse af krav

§ 8. Kommunerne refunderer staten afholdte udgifter til understøttelse m.v. til de i § 2 omhandlede personer eller disses efterladte efter aftalens retningslinjer for deling af udgifter under forudsætning af, at følgende fremgangsmåde følges ved refusionskravets fremsættelse:

 • 1) Når en ansat indgiver ansøgning om afsked, foranlediger den

kommune, hvor den pågældende er ansat, at der udfyldes et

skema med oplysninger om den pågældendes samlede data såvel under den kommunale ansættelse som under den forudgaende statsansættelse m.v., og at den ansatte ved sin underskrift på skemaet på tro og love bekræfter de anførte data.

Skemaet indsendes snarest derefter til den styrelse, under

hvis forretningsområde den pågældende var ansat inden opgaveomlægningen. Styrelsen kontrollerer i muligt omfang

disse data og foretager en understøttelsesberegning og en

understøttelsesdelingsberegning. Kopi af dataskemaet og

beregningerne indsendes til rigsrevisionen og statens regnskabsdirektorat og kopi af beregningerne til kommunen.

 • 2) Ved en ansats død foranlediger den kommune, hvor den pågældende var ansat, under forudsætning af at der efterlades en understøttelsesberettiget ægtefælle og/eller børn, at et tilsvarende skema med oplysning om den pågældendes data snarest belejligt indsendes til den styrelse, under hvis forretningsområde den pågældende var ansat inden opgaveomlægningen. Vedkommende styrelse kontrollerer i muligt omfang disse data og foretager en ægtefælle- eller børneunderstøttelsesberegning samt en beregning af hvorledes denne skal deles. Kopi af dataskemaet og beregningerne indsendes til rigsrevisionen og statens regnskabsdirektorat

og kopi af beregningerne til kommunen.

 • 3) Ved en tidligere med understøttelse afskediget ansats død

foretager den styrelse, der foretog den tidligere understøttelsesberegning vedrørende den ansatte, på grundlag af skemaet med oplysning om pågældendes data en ægtefælle- eller

børneunderstøttelsesberegning samt en beregning af, hvorledes denne skal deles. Kopi af dataskemaet og beregningerne indsendes til rigsrevisionen og statens regnskabsdirektorat og kopi af beregningerne til kommunen.

 • b) Revision.

§ 9. Efter endt revision meddeler rigsrevisionen vedkommende statsstyrelse, statens regnskabsdirektorat samt pågældende kommune resultatet af revisionen.

 • c) Anvisning.

§ 10. Den kommune, ved hvilken den pågældende tjenstgjorde ved afskedigelsen, anviser statens regnskabsdirektorat halvårligt pr. 1. juli og 1. januar de efter endt revision således godkendte refusionsbeløb.

Stk. 2. De statskassen påhvilende udgifter afholdes over finanslovens § 26.

§ 11. De opgaveomlægninger, der omfattes af aftalen ifølge § 2, stk. 1, skete for Landshospitalet i Sønderborg fra 1. april 1972, for Fødselsanstalten i Jylland fra 1. april 1975 og for de øvrige i § 2, stk. 1, nævnte styrelser fra 1. april 1976, idet dog opgaveomlægningerne for de ved invalideforsikringsretten og socialstyrelsen ansatte anses for at være sket ved de pågældendes rent faktiske overførelse efter denne dato til (amts) kommunal ansættelse.

København, den 1982

Finansministeriet

P. M. V.

E. B.

Københavns kommune

P. O. V.

Frederiksberg kommune

Foreningen af kommuner i Københavns amt

Cirkulære om ændrede regler om ydelse af understøttelse til

ikke-pensionssikret personale i Statens tjeneste.

Det meddeles herved, at folketingets finansudvalg har givet tilslutning til, at der indføres ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste til afløsning af den hidtil gældende understøttelsesordning for statens løst ansatte personale, hvorom regler er fastsat i finansministeriets cirkulære af 8.

maj 1950.

De ændrede regler har virkning fra 1.

april 1971, idet dog de nedenfor nævnte

regler om en afgangsalder på 67 år for opnåelse af egenunderstøttelse, om ægtefælleunderstøttelse og om sammenlægning af ansættelsesperioder ved fastsættelse af understøttelse tillægges virkning fra 1. april 1970. Reglerne om samordning mellem pensionslignende understøttelser og pensioner efter den sociale pensionslovgivning har virkning fra 1. oktober 1971.

Efter nyordningen fastsættes der følgende retningslinier for tilståelse af understøttelser af statskassen til personer, som har haft beskæftigelse i statens tjeneste, og til disses efterlevende ægtefæller og børn:

1. Understøttelse kan ydes til personer,

der har udført fuld tjeneste i staten i mindst 15 år efter det fyldte 30. år, og som afgår fra tjenesten på grund af alder - efter det fyldte 67. år - eller som følge af helbredsforårsaget utjenstdygtighed.

Kravet om mindst 15 års tjeneste efter det fyldte 30. år anses for opfyldt, såfremt

beskæftigelsen i statstjenesten efter det fyldte 30. år sammenlagt har haft et omfang, der svarer til mindst 15 års fuld

tjeneste.

2. Endvidere kan der ved afgang fra

tjenesten under omstændigheder som nævnt

under punkt 1 ydes understøttelse til deltids- eller sæsonbeskæftiget personale, hvis

beskæftigelse i statstjenesten sammenlagt ikke har haft et omfang, der svarer til mindst 15 års fuld tjeneste efter det fyldte 30. år, jfr. punkt 1, under forudsætning af, at beskæftigelsen i løbet af 15 år efter det fyldte 30. år svarer til mellem 7 og 15 års fuld tjeneste.

3. I tilfælde af, at beskæftigelsen må ophøre efter det fyldte 30. år på grund af følger efter tilskadekomst i tjenesten, kan der ydes understøttelse uden hensyn til beskæftigelsens varighed.

4. Understøttelse kan ydes til den efterlevende kvindelige eller mandlige ægtefælle efter en person, der oppebar egenunderstøttelse, eller som ved sin død opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan understøttelse, jfr. punkt 1-3, under forudsætning af, at ægteskabet ikke er indgået på dødslejet, eller efter at den afdøde ægtefælle var fyldt 60 år eller var afgået fra tjenesten. Understøttelsen tillægges uden undersøgelse af den efterlevende ægtefælles erhvervsmæssige forhold og den forsørgermæssige stilling ved den først afdøde ægtefælles død.

5. For børn under 18 år ydes der børnetillæg til egen- eller ægtefælleunderstøttelse.

Til forældreløse børn under 18 år efter de under punkt 1-3 omhandlede personer kan der ydes børneunderstøttelse.

6. Egenunderstøttelse fastsættes efter satser, der gradueres for følgende 4 stillingstyper og dermed sammenlignelig beskæftigelse:

 • I) Ufaglært arbejder.
 • II) Håndværker - assistent.
 • III) Overassistent.
 • IV) Kontorfuldmægtig - afdelingsleder

samt andre ansatte med højere aflønning.

Der er for hver stillingstype fastsat et basisbeløb for 15 års tjeneste efter det fyldte 30. år. For tjeneste fra udløbet af 15 tjenesteår efter det fyldte 30. år suppleres basisbeløbet med en ydelse, der optjenes proportionalt år for år indtil det tidspunkt, da

der er tilbagelagt i alt 35 års tjeneste efter det fyldte 30. år - dog længst under tjeneste indtil det fyldte 70. år.

For hver af de nævnte stillingstyper udgør beløbssatserne:

+++OPSTILBEG

Optjening for hvert Højeste årlige egenÅrlige basisbeløb for tjenesteår fra udløbet understøttelse for fuld

15 års tjeneste efter af 15 tjenesteår efter beskæftigelse i 35 år

det fyldte 30. år: det 30. år: efter det fyldte 30. år:

Gruppe I 2.200 kr. 66 kr. 3.520 kr.

Gruppe II 2.420 - 110 - 4.620 Gruppe III 2.640 - 154 - 5.720 Gruppe IV 2.860 - 187 - 6.600 +++OPSTILSLUT

Fastsættelse af understøttelse foretages på grundlag af det antal fulde års tjeneste, hvortil den sammenlagte beskæftigelse

statstjenesten efter det fyldte 30. år svarer. For deltids- og sæsonbeskæftigede, hvis

beskæftigelse i statstjenesten sammenlagt ikke har haft et omfang, der svarer til mindst 15 års fuld tjeneste efter det fyldte 30. år, men som under deres ansættelse i statstjenesten i løbet af 15 år efter det fyldte 30. år har været beskæftiget i et omfang, der svarer til mellem 7 og 15 års fuld tjeneste, jfr. punkt 2, fastsættes egenunderstøttelse til den pågældende stillingskategoris basisbeløb.

Understøttelse fastsættes endvidere til basisbeløbets sats for personer, hvis ansættelse må ophøre på grund af følger efter tilskadekomst i tjenesten efter det fyldte 30. år, men før der er udført tjeneste i 15 år.

7. Ægtefælleunderstøttelse fastsættes til 2/3 af den tilsvarende egenunderstøttelses beløb.

8. Børnetillæg til egen- og ægtefælleunderstøttelse ydes med 1.320 kr. årlig for hvert barn under 18 år. Understøttelse til forældreløse børn andrager 2.640 kr. årlig for hvert barn indtil det fyldte 18. år.

9. Understøttelserne reguleres efter reglerne i tjenestemandspensionslovens § 27, stk. 1, jfr. de til enhver tid indgåede aftaler om dyrtidsregulering af tjenestemandslønninger. Heraf følger, at basisbeløb, beløbssatser for optjening af understøttelse, ægtefælleunderstøttelser, børnetillæg og børneunderstøttelser i tiden efter 1. april 1971 og indtil videre forhøjes eller nedsættes med 3 pct. for hver fulde 3 points' udsving i reguleringspristallet (januar 1971 = 100) ud over 100, og således at reguleringspristallet for januar og juli måneder benyttes ved dyrtidsreguleringen for tidsrummet henholdsvis 1. april til 30. september og 1. oktober til 31. marts, jfr. den mellem lønnings- og pensionsministeren og tjenestemændenes centralorganisationer indgåede aftale af 13. april 1971 om justering af tjenestemandslønninger m. v.

10. Overgangsbestemmelser.

Ved fratræden eller død inden for en periode på 5 år regnet fra 1. april 1971 gives

der de ansatte, der ved nyordningens gennemførelse har været beskæftiget i mindst 10 år, og som på fratrædelsestidspunktet opfylder betingelserne for at få tillagt understøttelse, respektive enker efter sådanne personer, adgang til at vælge imellem understøttelse efter de hidtidige regler i understøttelsescirkulæret af 8. maj 1950 og understøttelse efter nyordningen.

Denne valgadgang medfører bl. a., at personer, der efter den hidtidige ordning havde mulighed for at opnå pensionslignende understøttelse, bevarer denne understøttelsesmulighed, dersom ansættelsen ophører inden udløbet af den nævnte overgangsperiode.

Understøttelse til enken efter en person, der oppebar egenunderstøttelse, fastsættes med udgangspunkt i de regler, der er lagt til grund for egenunderstøttelsen.

Understøttelse til personer, der oppebærer eller som fremtidig måtte få tillagt supplementsunderstøttelse efter reglerne i understøttelsescirkulæret af 8. maj 1950, udbetales med grundbeløb efter de hidtidige satser plus det pr. 1. april 1971 gældende dyrtidstillæg, således at det samlede understøttelsesbeløb fremtidig dyrtidsreguleres på linje med understøttelser efter nyordningen, jfr. punkt 9.

Pensionslignende understøttelser, der efter de hidtidige regler ydes med beløb, som inklusive tillæggene pr. 1. april 1971 ikke overstiger 6.600 kr. årlig svarende til det højeste understøttelsesbeløb efter nyordningen, omregnes til en bruttoydelse, der udgør det samlede understøttelsesbeløb pr. 1. april 1971. Den således omregnede ydelse dyrtidsreguleres efter samme retningslinjer, som følges med hensyn til dyrtidsregulering af understøttelser efter nyordningen.

Andre pensionslignende understøttelser, hvis samlede beløb med tillæg efter de pr. 1. april 1971 gældende satser overstiger 6.600 kr., udbetales således, at det samlede understøttelsesbeløb pr. 1. april 1971 fremtidig reguleres efter reglerne i tjenestemandspensionslovens § 27, stk. 1-2.

De her omhandlede understøttelser, der indtil videre fortsat har været omfattet af de hidtil gældende begrænsninger i adgangen til folkepension og indtægtsbestemte sociale pensioner, bliver med virkning fra 1. oktober 1971 undergivet samme vilkår som tjenestemandspensioner med hensyn til kombination med folkepension eller anden social pension. Heraf følger, at de omhandlede understøttelser i tiden fra 1. oktober 1971 vil kunne kombineres med fuld folkepension

eller anden form for social pension efter lovgivningens derom gældende almindelige regler, mod at der i understøttelserne indeholdes samordningsfradrag efter bestemmelserne i kapitel 9 i tjenestemandspensionsloven af 1969, sammenholdt med §§ 7-8 i lov nr. 81 af 12. marts 1970 om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m. v.

11. For så vidt angår understøttelser efter nyordningen og supplementsunderstøttelser, der efter overgangsbestemmelserne ydes i

henhold til reglerne i understøttelsescirkulæret af 8. maj 1950, vil tilståelse af sådanne understøttelser kunne ske ved pågældende fagministeriums foranstaltning uden forudgående forelæggelse for økonomi- og budgetministeriet. I sager, hvor der er tale om at yde understøttelse til personer, der afgår som følge af helbredsforårsaget utjenstdygtighed, inden de har opnået den normale afgangsalder, vil der dog være at indhente en udtalelse fra økonomi- og budgetministeriet om, hvorvidt den af ansøgeren påberåbte svagelighed er tilstrækkeligt grundlag for tilståelse af en understøttelse af statskassen.

Med hensyn til forslag vedrørende ydelse af pensionslignende understøttelse efter overgangsbestemmelserne vil der som hidtil i det enkelte tilfælde være at søge tilslutning til forslaget fra folketingets finansudvalg. Tilsvarende gælder for andre understøttelser i sådanne tilfælde, hvor de af finansudvalget tiltrådte betingelser for ydelse af understøttelse ikke fuldt ud er opfyldt, men hvor der foreligger sådanne særlige om stændigheder, at det vil være rimeligt desuagtet at søge den pågældende tillagt en understøttelse.

Alle forslag vedrørende ydelse af pensionslignende understøttelse og andre understøttelser, hvis tilståelse kræver tilslutning fra finansudvalget, vil som hidtil være at forelægge økonomi- og budgetministeriet til udtalelse, forinden fagministeriet søger tilslutning til forslaget fra finansudvalget.

Tvivlsspørgsmål vedrørende understøttelsesreglerne forudsættes forelagt for økonomi- og budgetministeriet.

Økonomi- og budgetministeriet, den 26. januar 1972

Per Hækkerup

/ S. Chidekel

I finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950 om en ændret understøttelsesordning for statens løst ansatte personale samt i økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste er det forudsat, at tillæggelse af supplementsunderstøttelser og understøttelser i henhold til 1972-cirkulæret sker ved pågældende fagministeriums foranstaltning uden forudgående forelæggelse for finansministeriet.

Med henblik på behandlingen af sådanne understøttelsessager har man udarbejdet vedlagte vejledning af d.d. vedrørende tillæggelse af understøttelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste samt enkeunderstøttelse m.v. i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950 om en ændret understøttelsesordning for statens løst ansatte personale.

Endvidere har man udarbejdet vedlagte tabeller over egen- og ægtefælleunderstøttelse i henhold til ovennævnte cirkulære af 26. januar 1972 samt over enkeunderstøttelse i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950.

Under henvisning hertil skal man meddele, at finansministeriet med virkning fra 1. august 1977u ophører med at foretage beregning af understøttelser for andre fagministerier og styrelser.

Spørgsmål om ydelse af understøttelse til personer, der

afgår på grund af helbredsforårsaget utjenstdygtighed, vil fortsat være at forelægge finansministeriet med henblik på vurdering af svagelighedsgrundlaget.

Fastsættelse af enke- og ægtefælleunderstøttelse vil blive foretaget af finansministeriet, såfremt beregningen af den til grund for enke- eller ægtefælleunderstøttelsen liggende egenunderstøttelse på daværende tidspunkt fandt sted ved finansministeriets foranstaltning.

Spørgsmålet om eventuel tillæggelse af en opsat understøttelse til personer, der afgår fra statstjenesten af dem utilregnelige årsager, f. eks. rationaliseringer eller strukturændringer uden samtidig at opfylde de normale afgangsbetingelser (alder eller svagelighed), skal forelægges finansministeriet med henblik på eventuelt at søge bevillingsmæssig hjemmel for tillæggelse af den opsatte understøttelse.

I sager, hvor styrelsen foretager fastsættelse af understøttelsen, vil de enkelte sager være at sende i forlods revision i rigsrevisionen.

Udbetalingsordre vil efter stedfunden revision være at fremsende til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, statens centrale lønanvisning, for så vidt understøttelsen ønskes udbetalt derfra.

Man skal anmode styrelserne om at gøre personalet bekendt med understøttelsesreglerne, således at der i givet fald senest ved fratrædelsen indgives ansøgning om tillæggelse af understøttelse.

Tvivlsspørgsmål vedrørende understøttelsesreglerne forudsættes forelagt for finansministeriet.

P. M. V.

E. B.

S. Chidekel

Vejledning vedrørende tillæggelse af understøttelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste samt enkeunderstøttelse m.v. i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950 om en ændret understøttelsesordning for statens løst ansatte personale.

I. BETINGELSER FOR AT OPPEBÆRE UNDERSTØTTELSE.

A. EGENUNDERSTØTTELSE.

Ejenunderstøttelse kan ydes til personer, der afgår fra statstjenesten som følge af

 • 1) alder (67 år eller den lavere afgangsalder, der i loven måtte være fastsat for tilsvarende tjenestemandsstillinger) eller
 • 2) helbredsforårsaget utjenstdygtighed, og under forudsætning af, at den pågældende har haft
 • a) beskæftigelse i staten efter det fyldte 30. år og før det fyldte 70. år, der sammenlagt svarer til mindst 15 års fuld tjeneste,
 • b) deltids- eller sæsonbeskæftigelse - eventuelt kombineret med perioder med fuldtidsbeskæftigelse - således at den samlede beskæftigelse i staten i løbet af 15 sammenhængende år efter det fyldte 30. år og før det fyldte 70. år svarer til mindst 7 års fuld tjeneste (det bemærkes i denne forbindelse, at man for timelønnet personale regner 1 år = 2240 timer årlig inklusive syge- og feriedage) eller
 • c) beskæftigelse i staten som rengøringsassistent svarende til mindst 2 timers daglig tjeneste i en sammenhængende periode på 15 år efter det fyldte 30. år og før det fyldte 70. år.

Dersom der i de under b) og c) nævnte tilfælde på grund af arbejdsmangel eller lignende har været mindre afbrydelser i beskæftigelsen, hvorunder den pågældende dog fortsat har stået til rådighed for staten, anses kravet om sammenhængende beskæftigelse for opfyldt.

Såfremt beskæftigelsen efter det fyldte 30. år og inden det 70. år ophører som følge af tilskadekomst i tjenesten, kan understøttelsen dog ydes uden hensyn til tjenestens varighed. Spørgsmålet om afgang på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed vil være at forelægge finansministeriet med henblik

på vurdering af, om svagelighedsgrundlaget er tilstrækkeligt for tilståelse af en understøttelse.

B. ÆGTEFÆLLEUNDERSTØTTELSE.

 • a) Ægtefælleunderstøttelse, i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 kan ydes til en kvindelig eller mandlig ægtefælle efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan, under forudsætning af at ægteskabet ikke er indgået:
 • 1) på dødslejet,
 • 2) efter den afdøde ægtefælles fyldte 60. år, eller 3) efter at den afdøde ægtefælle var afgået fra tjenesten. Der kan alene ydes enkemandsunderstøttelse, når den kvindelige ansatte er fratrådt efter 1. april 1970 eller afgået ved døden som tjenstgørende efter dette tidspunkt, og denne vil i alle tilfælde være at beregne efter reglerne i 1972-cirkulæret, uanset at den afdøde ægtefælles understøttelse måtte være beregnet efter 1950-cirkulærets satser.

b) Enkeunderstøttelse kan i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950 ydes til enken efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse efter ovennævnte cirkulære under forudsætning af, at ægteskabet ikke er indgået:

 • 1) på dødslejet,
 • 2) efter den afdøde ægtefælles fyldte 60. år, eller 3) efter at den afdøde ægtefælle var afgået fra tjenesten. Såfremt den pågældende egenunderstøttelse er ydet med virkning fra tiden før den 1. april 1970, vil enkens ret til understøttelse i henhold til 1950-cirkulæret endvidere være betinget af, at hun
 • 4) er erhvervsudygtig på grund af alder eller svagelighed

(erhvervsudygtighed på grund af alder anses for indtrådt,

såfremt den pågældende enke er fyldt 60 år og ikke rent

faktisk har erhvervsindtægter af betydning) eller

 • 5) har større forsørgerbyrder over for børn. Opmærksomheden henledes endvidere på, at der ved tillæggelse af enkeunderstøttelser i henhold til 1950-cirkulæret stilles visse

krav til ægteskabets varighed, jfr. vedlagte tabel III.

Det bemærkes, at ægtefælleunderstøttelse kan oppebæres sideløbende med egenunderstøttelse, og at understøttelse ikke kan ydes til afdødes eventuelle fraskilte ægtefælle.

Eventuel ansøgning om understøttelse til afdødes fraseparerede ægtefælle skal forelægges finansministeriet.

C. BØRNEUNDERSTØTTELSE/BØRNETILLÆG.

Understøttelse kan ydes for den understøttelsesberettigedes børn under 18 år - her under adoptivbørn og stedbørn, der er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem - enten som en selvstændig ydelse til forældreløse børn eller som et tillæg til egen- eller ægtefælleunderstøttelsen.

Til enkeunderstøttelser i henhold til 1950-cirkulæret kan der til mandens understøttelsesberettigede børn ydes børnetillæg efter 1950-cirkulærets regler under forudsætning af, at enken ikke

 • a) er fyldt 67 år eller
 • b) oppebærer førtidig folkepension, social enkepension

eller invalidepension.

Der kan endvidere ydes opdragelseshjælp efter 1950-cirkulærets regler til forældreløse børn efter en person, som ved sin død oppebar en understøttelse i henhold til 1950-cirkulæret.

Det bemærkes, at understøttelsen ikke kan forlænges ud over barnets 18. år.

II. BEREGNING AF UNDERSTØTTELSE.

A. EGENUNDERSTØTTELSE.

Egenunderstøttelse ydes med virkning fra dagen efter tjenesteforholdets ophør eller - såfremt der ydes sygedagpenge eller arbejdsløshedsunderstøttelse - fra dagpengeperiodens eller arbejdsløshedsunderstøttelsens ophør.

Ved beregning af understøttelse indplaceres den pågældende i en af de i cirkulærets nævnte stillingsgrupper:

 • I) ufaglært arbejder
 • II) håndværker - assistent
 • III) overassistent - håndværker, der på grund af arbejdets

art oppebærer kvalifikationstillæg, ledertillæg eller

lignende tillæg, der bevirker, at den pågældende lønmæssigt placeres på linie med en overassistent

 • IV) kontorfuldmægtig - afdelingsleder samt andre ansatte med

højere aflønning.

I tilfælde, hvor indplacering efter ovennævnte gruppering ikke direkte kan foretages ud fra stillingsbetegnelsen, og hvor den pågældende i øvrigt er tjenestemandslignende aflønnet, kan følgende vejledende graduering på grundlag af aflønning anvendes:

 • I) lønramme 1-6
 • II) lønramme 7-11
 • III) lønramme 12-19
 • IV) lønramme 20 og derover.

Egenunderstøttelsens grundbeløb beregnes herefter som basisbeløbet for den gruppe, hvori den pågældende på fratrædelsestidspunktet - dog senest ved det fyldte 70. år - er indplaceret, med tillæg af et beløb, der for hvert fulde år, den pågældendes samlede tjeneste i staten - omregnet til fuld tjeneste - mellem det fyldte 30. år og det fyldte 70. år overstiger 15 år, udgør det for vedkommende gruppe fastsatte tillæg. Højeste understøttelse opnås ved 35 års fuld beskæftigelse mellem det fyldte 30. og det fyldte 70. år. Egenunderstøttelsens årlige grundbeløb ved de forskellige tjenestealdre kan aflæses af vedlagte tabel I.

For deltidsansat personale, hvis beskæftigelse i staten i en sammenhængende periode på 15 år efter det fyldte 30. år omregnet til fuld tid udgør mellem 7 og 15 år, fastsættes understøttelsen til basisbeløbet for den gruppe, hvori den pågældende er indplaceret. Tilsvarende gælder rengøringsassistenter med mindst 2 timers daglig beskæftigelse i staten i en sammenhængende periode på 15 år efter det fyldte 30. år.

Det samme er endvidere tilfældet, såfremt den pågældende er afgået fra statstjenesten som følge af tilskadekomst i tjenesten uden at have opnået en samlet beskæftigelse på 15 år efter det fyldte 30. år.

B. ÆGTEFÆLLEUNDERSTØTTELSE.

a) Ægtefælleunderstøttelse i henhold til 1972-cirkulæret udgør 2/3 af den tilsvarende egenunderstøttelse, jfr. vedlagte tabel

II, og ydes med virkning fra dagen efter dødsfaldet eller - såfremt der ydes efterindtægt til den efterlevende ægtefælle - fra efterindtægtsperiodens udløb.

Oppebar afdøde understøttelse, ydes der den efterlevende ægtefælle 3 måneders efterindtægt af egenunderstøttelsen.

b) Enkeunderstøttelse efter personer, der ved deres død oppebar egenunderstøttelse i henhold til 1950-cirkulæret, beregnes på grundlag af samme fingerede pensionsalder og lønmæssige indplacering ( i henhold til tjenestemandsloven af 1946), som er lagt til grund ved fastsættelsen af egenunderstøttelsen, jfr. vedlagte tabel III, og udbetales fra efterindtægtsperiodens udløb.

Understøttelse til enker efter personer, der ved deres død oppebar minimumsunderstøttelse efter 1950-cirkulæret (grundbeløb pr. 1. oktober 1975: kr. 2.881,20 årlig) fastsættes til samme beløb som egenunderstøttelsen.

C. BØRNEUNDERSTØTTELSE/BØRNETILLÆG. Børneunderstøttelse/opdragelseshjælp ydes med virkning fra

dagen efter dødsfaldet eller - såfremt der ydes efterindtægt - fra efterindtægtsperiodens udløb med følgende beløb, jfr. i øvrigt forordet til tabellerne:

Børnetillæg- og understøttelse efter 1972-cirkulæret:

Børnetillæg årlig kr. 1.940,40 pr. barn

Understøttelse til forældreløse børn årlig kr. 3.880,80 pr. barn

Børnetillæg og opdragelseshjælp efter 1950-cirkulæret:

Børnetillæg årlig kr. 240,- for det 1. barn

årlig kr. 180,- for flg. børn

Opdragelseshjælp til forældreløse

børn årlig kr. 330,- pr. barn.

Oppebar afdøde egenunderstøttelse, og efterlader den pågældende sig ikke ægtefælle, er den pågældendes understøttelsesberettigede børn berettigede til 3 måneders efterindtægt af egenunderstøttelsen.

III. REGULERING.

Samtlige understøttelser dyrtidsreguleres efter tilsvarende retningslinier, som gælder for tjenestemandspensioner, jfr. tjenestemandspensionslovens § 27, stk. 1.

Der henvises i denne forbindelse til finansministeriets cirkulæreskrivelse vedrørende ændringer i dyrtidsregulering m.v. af tjenestemandspensioner m.v.

Det bemærkes endvidere, at børnetillæg/opdragelseshjælp efter 1950-cirkulæret ikke dyrtidsreguleres.

Der foretages ikke samordningsfradrag i understøttelser.

IV. EKSPEDITION.

Der bør træffes foranstaltning til beregning af egenunderstøttelse til understøttelsesberettiget personale i god tid før dettes fratræden af tjenesten, ligesom beregning af ægtefælle- eller enkeunderstøttelse m.v. bør finde sted inden en eventuel efterindtægtsperiodes udløb.

Understøttelsesberegningen vil være at sende i forlods revision i Rigsrevisionen.

Udbetalingsordre fra vedkommende ministerium eller styrelse må fremsendes til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, statens centrale lønanvisning, for så vidt understøttelsen ønskes udbetalt derfra.

I skrivelsen til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning bedes anført den pågældendes navn og cpr.-nr., civilstand herunder en eventuel ægtefælles navn, cpr.-nr. og vielsesdato, adresse, grundbeløbets størrelse, tidspunktet for understøttelsens udbetaling samt oplysning om, hvortil understøttelsen ønskes udbetalt. Ved udbetaling af børnetillæg/børneunderstøttelse skal tillige barnets/børnenes navn(e) og cpr.-nr. anføres.

Tabeller over egen- og ægtefælleunderstøttelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 samt

enkeunderstøttelse i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950.

Tabel I omfatter årlige grundbeløb for egenunderstøttelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972.

Tabel II omfatter årlige grundbeløb for ægtefælleunderstøttelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972.

Tabel III omfatter årlige grundbeløb for enkepension i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950.

Ved brug af TABEL I og TABEL II vil understøttelsens størrelse kunne bestemmes, når der foreligger oplysninger om den statsansattes

 • 1) lønmæssige placering i en af de i cirkulæret nævnte stillingsgrupper I - IV, jfr. vejledningens pkt. II, A & B.
 • 2) antal tjenesteår i staten - omregnet til fuldtidsbeskæftigelse - efter det fyldte 30. år.

Ved anvendelse af TABEL III vil enkeunderstøttelse efter personer, der ved deres død oppebar egenunderstøttelse i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950 kunne bestemmes på grundlag af

 • 1) samme fingerede pensionsalder og lønmæssige indplacering (i henhold til tjenestemandsloven af 1946), som er lagt til grund ved fastsættelsen af egenunderstøttelsen.
 • 2) ved en fingeret pensionsalder på mindst 20 år tillige på grundlag af ægteskabets varighed.

De i tabellerne omhandlede grundbeløb skal dyrtidsreguleres på samne måde som pensioner.

Dyrtidstillægget udgør pr. 1. april 1977 15pct. af grundbeløbet.

Øvrige satser og tillæg:

Minimumsunderstøttelse efter 1950-cirkulæret:

grundbeløb årlig kr. 2.881,20

Grundbeløbet dyrtidsreguleres som pensioner.

Børnetillæg- og understøttelse efter 1972-cirkulæret:

Børnetillæg årlig kr. 1.940,40 pr. barn

Understøttelse til forældreløse børn årlig kr. 3.880,80 pr. barn

Grundbeløbene dyrtidsreguleres på samme måde som pensioner. Børnetillæg og opdragelseshjælp efter 1950-cirkulæret:

Børnetillæg årlig kr. 240,- for det 1.

barn

årlig kr. 180,- for flg. børn

Opdragelseshjælp til forældreløse børn årlig kr. 330,- pr. barn.

Det bemærkes, at beløbene ikke dyrtidsreguleres.

Tabel I

EGENUNDERSTØTTELSE I HENHOLD TIL ØKONOMI- OG BUDGETMINISTETIETS CIRKULÆRE AF 26. JANUAR 1972.

Årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1975.

Tjeneste- Indplacering

 

 år gruppe I gruppe II gruppe III gruppe IV 

 15 3234,00 3557,40 3880,80 4204,20 

 16 3331,08 3719,16 4107,24 4479,12 

 17 3428,16 3880,92 4333,68 4754,04 

 18 3525,24 4042,68 4560,12 5028,96 

 19 3622,32 4204,44 4786,56 5303,88 

 20 3719,40 4366,20 5013,00 5578,80 

 21 3816,48 4527,96 5239,44 5853,72 

 22 3913,56 4689,72 5465,88 6128,64 

 23 4010,64 4851,48 5692,32 6403,56 

 24 4107,72 5013,24 5918,76 6678,48 

 25 4204,80 5175,00 6145,20 6953,40 

 26 4301,88 5336,76 6371,64 7228,32 

 27 4398,96 5498,52 6598,08 7503,24 

 28 4496,04 5660,28 6824,52 7778,16 

 29 4593,12 5822,04 7050,96 8053,08 

 30 4690,20 5983,80 7277,40 8328,00 

 31 4787,28 6145,56 7503,84 8602,92 

 32 4884,36 6307,32 7730,28 8877,84 

 33 4981,44 6469,08 7956,72 9152,76 

 34 5078,52 6630,84 8183,16 9427,68 

 35 5175,60 6792,60 8409,60 9702,60 +++OPSTILSLUT 

ÆGTEFÆLLEUNDERSTØTTELSE I HENHOLD TIL ØKONOMI- OG BUDGETMINISTERIETS CIRKULÆRE AF 26. JANUAR 1972.

Tabel II

Årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1975.

+++OPSTILBEG

 

 Tjeneste- Indplacering 

 år gruppe I gruppe II gruppe III gruppe IV 

 15 2156,04 2371,68 2587,20 2802,84 

 16 2220,72 2479,44 2738,16 2986,08 

 17 2285,52 2587,32 2889,12 3169,44 

 18 2350,20 2695,20 3040,08 3352,68 

 19 2414,88 2802,96 3191,04 3535,92 

 20 2479,68 2910,84 3342,00 3719,28 

 21 2544,36 3018,72 3492,96 3902,52 

 22 2609,04 3126,48 3643,92 4085,76 

 23 2673,84 3234,36 3794,88 4269,12 

 24 2738,52 3342,24 3945,84 4452,36 

 25 2803,20 3450,00 4096,80 4635,60 

 26 2868,00 3557,88 4247,76 4818,96 

 27 2932,68 3665,76 4398,72 5002,20 

 28 2997,36 3773,52 4549,68 5185,44 

 29 3062,16 3881,40 4700,64 5368,80 

 30 3126,84 3989,28 4851,60 5552,04 

 31 3191,52 4097,04 5002,56 5735,28 

 32 3256,32 4204,92 5153,52 5918,64 

 33 3321,00 4312,80 5304,48 6101,88 

 34 3385,68 4420,56 5455,44 6285,12 

 35 3450,48 4528,44 5606,40 6468,48 

 +++OPSTILSLUT 

ENKEUNDERSTØTTELSE I HENHOLD TIL FINANSMINISTERIETS CIRKULÆRE AF 8. MAJ 1950.

Tabel III

Årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1975.

+++OPSTILBEG

 

 Fingeret pensionsalder 

 10-12 12-16 16-20 20-24 24-26 26-28 over 28 

 år år år år år år år 

 Ægteskabets varighed 

 Mandens grundløn 

 minus minus minus mindst mindst mindst mindst 

 10 år 15 år 20 år 25 år 

 2400 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 

 2430 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 

 2460 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 

 2490 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 

 2550 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 

 2610 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4454,16 

 2640 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 

 2670 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 

 2700 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 

 2760 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 

 2790 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4454,16 4586,40 

 2820 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 

 2850 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 

 2910 4321,80 4321.80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 

 2940 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 

 2970 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4586,40 

 3000 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 

 3030 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4718,76 4718,76 

 3060 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 

 3120 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 

 3150 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 

 3180 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 

 3210 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4851,00 

 3240 4321,80 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 

 3300 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 

 3360 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 

 +++OPSTILSLUT 

+++OPSTILBEG

 

 Fingeret Pensionsalder 

 10-12 12-16 16-20 20-24 24-26 26-28 over 28 år år år år år år år 

 Ægteskabets varighed 

 Mandens grundløn 

 minus minus minus mindst mindst mindst mindst 

 10 år 15 år 20 år 25 år 

 3390 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4851,00 4851,00 

 3420 4454,16 4454,16 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4851,00 

 3480 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4851,00 

 3540 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4983,36 

 3600 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 

 3660 4454,16 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 

 3720 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 

 3750 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 

 3780 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 

 3810 4586,40 4586,40 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 4983,36 

 3840 4586,40 4586,40 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 4983,36 

 3900 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 

 3960 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 5115,60 

 4020 4586,40 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 

 4080 4718,76 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 5115,60 5115,60 

 4140 4718,76 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 5115,60 5247,96 

 4200 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 

 4260 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 

 4320 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 

 4380 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 

 4440 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 5115,60 5247,96 5380,20 

 4500 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 5380,20 

 4560 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 5380,20 

 4620 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 5380,20 

 4680 4851,00 4983,36 4983,36 5115,60 5247,96 5380,20 5380,20 

 4740 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 5380,20 5380,20 

 4800 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 

 4860 4851,00 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 5380,20 5512,56 

 4920 4851,00 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 5380,20 5512,56 

 4980 4983,36 4983,36 5115,60 5247,96 5380,20 5380,20 5512,56 

 5010 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 

 +++OPSTILSLUT 

+++OPSTILBEG Fingeret pensionsalder

 

 10-12 12-16 16-20 20-24 24-26 26-28 over 28 

 år år år år år år år 

 Ægteskabets varighed Mandens grundløn minus minus minus mindst mindst 

  mindst mindst 10 år 15 år 20 år 25 år 

 5040 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 5380,20 5512,56 

 5100 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 5380,20 5512,56 

 5160 4983,36 5115,60 5247,96 5380,20 5380,20 5512,56 

 5220 4983,36 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 5512,56 

 5340 5115,60 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 

 5400 5115,60 5247,96 5247,96 5380,20 5512,56 

 5460 5115,60 5247,96 5380,20 5380,20 5512,56 

 5520 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 5512,56 

 5580 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 

 5640 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 

 5700 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 

 5760 5247,96 5247,96 5380,20 5512,56 

 5940 5247,96 5380,20 5512,56 

 6000 5247,96 5380,20 5512,56 

 6120 5380,20 5512,56 

 6300 5380,20 5512,56 

 6600 5512,56 

 6720 5512,56 

 6900 5512,56 

 7200 5512,56 

 EVENTUEL PENSIONSLIGNENDE UNDERSTØTTELSE 

 (forelægges finansministeriet) 

 +++OPSTILSLUT 

Cirkulære om opsat understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

(Til samtlige ministerier m.v.)

Efter at der ved lov nr. 555 af 15. november 1978 om ændring af lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v. med virkning fra 1. januar 1979 er gennemført efterløn til medlemmer af anerkendte arbejdsløshedskasser, der forlader arbejdslivet i alderen 60-66 år, har folketingets finansudvalg givet tilslutning til, at der indføres regler, hvorefter der af de enkelte styrelser kan ydes opsat understøttelse til personer, som er omfattet af adgangen til understøttelse efter bestemmelserne i cirkulære nr. 25 af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste, og som fratræder deres beskæftigelse i alderen 60-66 år for at overgå til at modtage efterløn.

For opsat understøttelse gælder følgende retningslinier:

1. Opsat understøttelse kan tillægges personer i alderen 60-66 ar, der fratræder deres stilling efter 1. januar 1979 for at modtage efterløn i henhold til reglerne i lov nr. 555 af 15. november 1978, og som på fratrædelsestidspunktet har udført fuld tjeneste i staten i mindst 15 år efter det fyldte 30. år eller har udført tjeneste som deltids- eller sæsonbeskæftigede i løbet af 15 år efter det fyldte 30. år i et omfang der svarer til mellem 7 og 15 års fuld tjeneste.

2. Opsat understøttelse fastsættes efter reglerne under

punkt 6 i understøttelsescirkulæret af 26. januar 1972, sammenholdt med punkt II.A. i vejledning af 17. juni 1977 vedrørende tillæggelse af understøttelse, således at understøttelsens beløb beregnes ud fra den beløbssats, der gælder for vedkommende stillingstype, og på grundlag af den pågældendes samlede beskæftigelse i statstjenesten efter det fyldte 30. år og indtil fratrædelsestidspunktet.

3. Opsat understøttelse udbetales fra den 1. i måneden

efter det fyldte 67. år.

Såfremt retten til at modtage efterløn ophører forud for 67 års alderen som følge af, at den pågældende modtager ydelser efter lov om folkepension, lov om invalidepension eller lov om pension til enker m.fl., udbetales opsat understøttelse dog fra det tidspunkt, da sådan ydelse kommer til udbetaling.

Når opsat understøttelse kommer til udbetaling, kan der ydes børnetillæg for børn under 18 år efter reglerne i understøttelsescirkulæret af 26. januar 1972, sammenholdt med vejledning af 17. juni 1977.

4. Når en person, der havde fået tillagt opsat understøttelse, afgår ved døden, kan der under forudsætning af, at ægteskabet ikke er indgået, efter at den afdøde ægtefælle var fyldt 60 år, til den efterlevende ægtefælle ydes understøttelse med 2/3 af den opsatte understøttelses beløb samt børnetillæg efter reglerne i understøttelsescirkulæret af 1972 for børn under 18 år.

Endvidere kan der ydes børneunderstøttelse efter reglerne i understøttelsescirkulæret af 1972 til efterlevende forældreløse børn af en person, der havde fået tillagt opsat understøttelse.

Ægtefælleunderstøttelse med eventuelt børnetillæg og understøttelse til forældreløse børn udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter dødsfaldet og iøvrigt efter reglerne i understøttelsescirkulæret af 1972, sammenholdt med vejledning af 17. juni 1977.

5. Understøttelser, der kommer til udbetaling efter

reglerne i nærværende cirkulære, dyrtidsreguleres på samme måde som understøttelser i henhold til understøttelsescirkulæret af 1972.

6. Understøttelser efter nærværende cirkulære kan tillægges ved pågældende fagministeriums foranstaltning uden forudgående forelæggelse for finansministeriet. Understøttelsesberegninger sendes i forlods revision i Rigsrevisionen.

Der vil senere fremkomme nærmere meddelelse om retningslinier for udfærdigelse af bevis for opsat understøttelse og om central registrering m.v. af opsatte understøttelser.

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende reglerne i cirkulæret bedes forelagt finansministeriet.

Finansministeriet, den 27. april 1979

P. M. V.

E. B.

P. H. Matson

Bilag F.

Cirkulæreskrivelse af 27. juli 1979

(Til samtlige ministerier og styrelser m.v.

Om beregning, af understøttelse til håndværkere.

I økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste er det fastsat, at håndværkere ved beregning af understøttelse indplaceres i stillingsgruppe II.

Som det fremgår af den med finansministeriets cirkulæreskrivelse af 17. juni 1977 udsendte vejledning vedrørende tillæggelse af understøttelse, henføres håndværkere, der på grund af arbejdets art oppebærer kvalifikationstillæg, ledertillæg eller lignende tillæg, der bevirker, at den pågældende lønmæssigt placeres på linie med en overassistent, ved fastsættelse af understøttelse til stillingsgruppe III.

Da visse håndværkeres almindelige løn (d.v.s. grundløn, dyrtidstillæg og eventuelt anciennitetstillæg) ligger på linie med overassistentløn, vil endvidere sådanne håndværkere ved beregning af understøttelse være at indplacere i stillingsgruppe III.

LP.nr.099/82

P. M. V.

E. B.

K. Arntzen

PAV.kap.40

Officielle noter

Ingen