Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om uniformsanskaffelser til tjenestemænd (* 1) (* 2)


1. Finansministeriet og Statsansattes Kartel, tjenestemandssektionen, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation (tjenestemandsudvalget) og Lærernes Centralorganisation har indgået vedlagte aftale af 12. december 1988 om ydelse af tilskud til tjenestemænds uniformsanskaffelser.

Aftalen bevirker, at vedkommende minister med hjemmel i tjenestemandslovens § 45, stk. 2, med den respektive centralorganisation eller den, der bliver bemyndiget hertil, kan indgå aftale om uniformer mv. Det er således den enkelte minister, der med vedkommende centralorganisation, jf. dog foran, aftaler, i hvilket omfang tjenestemænd bør bære uniform og afholder de dermed forbundne udgifter.

Aftalen omfatter ikke

- indgåelse af aftaler om uniformer til ministerialbetjentformænd, ministerialbetjente

og ministerialchauffører

- aftaler om udbetaling af kontant beklædningsgodtgørelse uden dokumentation.

Disse aftaler forhandles fortsat af Finansministeriet, eller må af vedkommende minister forelægges for Finansministeriet.

2. Samtidig ophæves § 39 i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd, jf. pkt. I i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 489 af 2. oktober 1978 om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft, samt Finansministeriets cirkulære nr. 169 af 1. juli 1961 om ydelse af tilskud til statstjenestemænds uniformsanskaffelser, jf. pkt. III, A nr. 12 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 489 af 2. oktober 1978.

Gældende aftaler om uniformsanskaffelser til tjenestemænd fortsætter, indtil de erstattes af anden aftale.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 12. december 1988

P.M.V.

E.B.

Pernille Bock

AFTALE MELLEM STATSANSATTES KARTEL, TJENESTEMANDSSEKTIONEN, STATSTJENESTEMÆNDENES CENTRALORGANISATION II, AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION (TJENESTEMANDSUDVALGET) OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION

OM UNIFORMSANSKAFFELSER TIL TJENESTMÆND

I henhold til § 45, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 671 af 2. oktober 1986 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken aftales følgende:

§ 1. Aftaler om uniformsanskaffelser til tjenestemænd indgås mellem den respektive minister med hjemmel i tjenestemandslovens § 45, stk. 2, og vedkommende centralorganisation, eller den, der bliver bemyndiget hertil, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Aftalen omfatter ikke aftaler om uniformer for ministerialbetjentformænd, ministerialbetjente og ministerialchauffører eller aftaler om udbetaling af kontant beklædningsgodtgørelse uden dokumentation.

§ 2. Aftalen træder i kraft den 1. april 1987. Samtidig ophæves § 39 i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner m. v. til statens tjenestemænd, jf. pkt. I i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 489 af 2. oktober 1978 om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft, samt Finansministeriets cirkulære nr. 169 af 1. juli 1961 om ydelse af tilskud til statstjenestemænds uniformsanskaffelser, jf. pkt. III, A nr. 12 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 489 af 2. oktober 1978.

Stk. 2. Gældende aftaler om uniformsanskaffelser til tjenestemænd fortsætter, indtil de erstattes af anden aftale.

København, den 12. december 1988

Statsansattes Karte tjenestemandssektionen

Erik Nygaard Jespersen

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Bjørn Wikkelsøe-Jensen

Akademikernes

Centralorganisation

  • (tjenestemandsudvalget)

Alex Nielsen

Lærernes

Centralorganisation

Martin Rømer

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Peter Friis

Redaktionel note
  • (* 2) Omtalt i Personaleadministrativ Vejledning kapitel 22.
  • (* 1) Udsendt som LP. nr. 142/88