Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om fridage og særligt tillæg for ministerialbetjente m.fl., der virker som chauffører for ministre eller visse styrelseschefer (* 1)


Det meddeles herved, at der den 27. september 1982 er indgået følgende aftale mellem finansministeren og Statstjenestemændenes Centralorganisation I i medfør af § 45, stk. 1, i lov nr. 291 af 18. juni 1969:

»§ 1. Denne aftale finder anvendelse for følgende tjenestemænd:

Ministrenes chauffører

Chaufføren for direktøren for udenrigsministeriet

- - vejdirektøren

- - højesteretspræsidenten og rigsadvokaten

- - generaldirektøren for danske statsbaner

- - generaldirektøren for post- og telegrafvæsenet

§ 2. Der tilkommer de i § 1 nævnte tjenestemænd 63 årlige fridage samt et yderligere antal fridage svarende til antallet af helligdage uden for søndage (herunder ikke grundlovsdagen). De 63 fridage fordeles således, at der i hver af perioderne januar-april, maj-august og september-december skal ydes 21 fridage.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte fridage er af den længde, der er fastsat i § 14, stk. 2, i aftale af 4. juni 1981 om de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m.

Stk. 3. Såfremt det i stk. 1 fastsatte mindste antal fridage undtagelsesvis ikke kan ydes, tilkommer der ikke chaufførerne godtgørelse for mistede fridage.

§ 3. Til de i § 1 nævnte tjenestemænd ydes et særligt tillæg på

36.950 kr. årlig.

Stk. 2. Tillægget ydes som godtgørelse for, at de pågældende ikke er omfattet af arbejdstidsreglerne m.m. for statens tjenestemænd, jfr. aftale af 4. juni 1981 samt bestemmelserne om natpenge, godtgørelse for tjeneste på lørdage, søn- og helligdage, mandage, grundlovsdag og juleaftensdag samt godtgørelse for delt tjeneste, jfr. aftale af 30. marts 1981 om natpenge m.v.

Stk. 3. Tillægget dyrtids- og taktreguleres i overensstemmelse med reglerne i § 14, stk. 1, jfr. stk. 4, og § 18 i aftale af 30. marts 1981 om justering af tjenestemandslønninger m.v. fra 1. april 1981.

§ 4. Denne aftale har virkning fra 1. april 1982.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 15. september 1980 mellem finansministeren og Statstjenestemændenes Centralorganisation I om ydelse af særligt tillæg til ministerialbetjente m.fl., der virker som chauffører for ministre eller visse styrelseschefer.«

P. M. V.

E. B.

Gorm Neigaard

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som LP.nr. 172/82