Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om disciplinær indskriden mod statsansatte, som i forbindelse med tjenesten har gjort sig skyldige i lovovertrædelse eller tilsidesættelse af forskrifter om tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel til afholdelse af udgifter (* 1)


Cirkulære om disciplinær indskriden mod statsansatte, som i forbindelse med tjenesten har gjort sig skyldige i lovovertrædelse eller tilsidesættelse af forskrifter om tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel til afholdelse af udgifter.

1. Økonomi- og budgetministeriet er i forbindelse med gennemgang afstatsrevisorernes betænkning over statsregnskabet for finansåret 1970-71 blevet opmærksom på, at tilsyneladende ensartede tilfælde, hvor statsansatte i forbindelse med deres tjeneste har gjort sig skyldige i lovovertrædelser, ikke er behandlet ens.

2. Med hensyn til anmeldelse til de strafforfølgende myndigheder af lovovertrædelser begået af tjenestemænd og dermed ligestillede gælder som hidtil bestemmelserne i justitsministeriets cirkulære nr. 219 af 10. november 1938.

Efter stk. 5 i nævnte cirkulære kan anmeldelse efter bestemmelse af vedkommende centralstyrelse undlades, når denne finder, at den begåede lovovertrædelse ikke behøver at medføre den pågældendes afsked fra statstjenesten.

3. Indstillingen til lovovertrædelser er på visse statslige arbejdspladser ændret således, at man ikke afskediger ansatte, der har gjort sig skyldige i mindre alvorlige strafbare handlinger.

Økonomi- og budgetministeriet er enig i den ændrede vurdering, og for at medvirke til, at der følges ensartede retningslinier på området, skal man henstille, at der i det omfang, omstændighederne gør det forsvarligt, benyttes anden disciplinær indskriden end afsked, når tjenestemænd gør sig skyldige i strafbare forhold, jfr. tjenestemandslovens § 24.

Opmærksomheden henledes på muligheden af at overflytte tjenestemanden til anden stilling, når forbliven i hidtidig stilling må antages at indebære en nærliggende fare for misbrug af stillingen.

4. Under behandling i folketingets finansudvalg af sager om afholdelse af udgifter uden fornøden bevilling har man konstateret, at der råder usikkerhed om anvendelse af disciplinære sanktioner.

På denne baggrund finder økonomi- og budgetministeriet det nødvendigt at indskærpe overholdelsen af forskrifter om tilvejebringelsen af bevillingsmæssig hjemmel til afholdelse af udgifter. Det henstilles, at de reaktionsmuligheder, der omtales i tjenestemandslovens § 24, i højere grad end tidligere anvendes på passende måde, bl.a. således at alvorligere tilfælde efter omstændighederne medfører overførelse til anden stilling eller - især i gentagelsestilfælde - afsked.

5. Med hensyn til andre statsansatte end tjenestemænd bør ovenstående retningslinier følges i det omfang, det kan forenes med gældende ansættelsesvilkår.

Per Hækkerup

I. Egeberg

Redaktionel note
  • (* 1) PAV kap. 32