Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om Finansministeriets budgetvejledning 1992


     1. Til brug for ministerier og styrelser er udarbejdet en ny udgave

af budgetvejledningen.

Budgetvejledning 1992 er i forhold til tidligere udgaver koncentreret om de bevillingsretlige regler, navnlig vedrørende disponeringen over givne bevillinger. Tidligere budgetvejledninger har tillige indeholdt regler og anvisninger vedrørende rammesystemet og den tekniske opstilling af bevillingslovene. Dette budgetrelaterede stof har i stigende omfang måttet suppleres med en løbende udsendelse af cirkulærer og vejledninger til ministerierne om den årlige budgetlægning.

I stedet for de således udeladte kapitler og afsnit udsender Finansministeriet i marts 1992 en ny publikation, hvori anvisninger for ministeriernes budgetlægning og udgiftsstyring samles og løbende opdateres.

De væsentligste ændringer i forhold til Budgetvejledning 1989

2. Personaleområdet: I forbindelse med indførelsen af lønramme 41/42 decentraliseres kompetencen til at oprette stillinger i lønramme 35 og 36 til ministerierne. I finanslovens personaleoversigter skal antallet af årsværk i disse lønrammer dog fortsat vises. Oprettelse af stillinger i højere lønrammer skal ikke længere forelægges Lønningsrådet. De behandles i fremtiden på lige fod med andre bevillingsforslag (afsnit 47).

Der gives adgang til opsparing af lønudgifter. Dette giver øget fleksibilitet bl.a. af hensyn til den øgede anvendelse af decentrale lønpuljer. Lønopsparingen kan højst udgøre 2 pct. af et ministeriums samlede lønsum (pkt. 41.19).

     3. Indtægtsdækket virksomhed m.v.: Der er etableret lempeligere regler og bedre muligheder for medfinansiering af forskning (»indtægtsgivende forskningsvirksomhed«) (pkt. 21.34).

Den hidtidige »skat« på 10 pct. af indtægterne afskaffes, således at institutionerne fremover kan disponere over det fulde salgsprovenu. Klarere regler og ansvarsfordeling ved lukning af underskudsgivende aktiviteter (pkt. 21.33).

     4. Anlægsbevillinger: Fremover anvendes kun to bevillingstyper (mod nu tre):

  • a) Rådighedsbevillinger kan som hidtil anvendes til et bredt angivet formål, men uden adgang til genbevilling (pkt. 21.41.3).
  • b) Projektbevillinger anvendes, hvor der på finansloven søges gennemført konkrete projekter, med adgang til genbevilling (pkt. 21.41.4).

Finansudvalget har givet tilslutning til, at anlægsbevillinger, der på finanslov 1992 er opført som puljebevilling eller bevilling til enkeltprojekt administreres efter reglerne om projektbevilling.

     5. Selvstændig likviditet: Statens styrelser tildeles selvstændig likviditet, dvs. får årets bevilling (i 12 rater) indsat på en egen konto i Nationalbanken. Styrelserne kan beholde halvdelen af rentegevinsten og får hermed et incitament til en stram likviditetsstyring, samtidig med at staten opnår en rentebesparelse (pkt. 21.32.3).

Ordningen gennemføres i første omgang for ca. 15 styrelser, overvejende statsvirksomheder.

     6. Andre ændringer: Leasingreglerne forenkles og liberaliseres. Aftaler kan indgås, hvis det er mere fordelagtigt for staten at leje, frem for at købe. Aftalerne kan strække sig ud over finansåret, men leasingperioden skal dog være kortere end det pågældende udstyrs forventede levetid (pkt. 21.31.8).

Selvforsikringsreglerne strammes, således at ministerierne selv inden for givne rammer skal kunne håndtere udgifter i forbindelse med langt de fleste skader (pkt. 31.25).

Budgetvejledning 1992 indeholder i kap. 6 en mere detaljeret gennemgang af regnskabsaflæggelsen, herunder generelle regnskabsprincipper.

I bilag 1 er de generelle regler for prisfastsættelser gennemgået.

Ikrafttræden m.v.

     7. Budgetvejledning 1992 træder i kraft den 1. januar 1992.

Samtidig ophæves:

Finansministeriets cirkulære af 23. august 1989 om Finansministeriets budgetvejledning 1989.

Finansministeriets cirkulære af 9. januar 1989 om visse statsinstitutioners betaling af revisionsafgift.

Bilag til Finansministeriets cirkulære af 22. september 1988 om adgangen til at udføre indtægtsdækket virksomhed (cirkulærets hoveddel er ophævet ved Finansministeriets cirkulære af 23. august 1989 om budgetvejledning 1989).

Finansministeriet, den 21. februar 1992

Henning Dyremose

    / Karsten Olsen

Officielle noter

Ingen