Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af tillæg i medfør af
tjenestemandspensionslovens § 6, stk. 4, 1. pkt.

 

I medfør af § 6, stk. 5, i lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, fastsættes:

§ 1. Tillæg efter § 6, stk. 3, i lov om tjenestemandspension til egenpensionister , som i medfør af lovens § 6, stk. 4, 1. pkt., bevarer dette tillæg frem til det 67. år, fastsættes til et beløb, der svarer til det tillæg, som egenpensionisten modtog umiddelbart inden overgangen til folkepension. Tillægget bevares uforandret frem til det 67. år, dog med regulering i henhold til lovens § 27, stk. 1.

§ 2. Dokumentation for tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension med virkning fra et tidspunkt, der ligger før 1. juli 1999, indhentes hos den enkelte egenpensionist . Tillægget bortfalder ved det 65. år, hvis der ikke indsendes dokumentation.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

 

Finansministeriet, den 18. maj 2004

Thor Pedersen

/Grete Pihl