Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om revisionsopgaver omkring tjenestemandspensioner og understøttelser (* 1)


     1. Rigsrevisionen har meddelt Finansministeriet, at revisionen på pensionsområdet vil ske efter Rigsrevisionens generelt anvendte revisionsprincipper og -metoder, hvilket navnlig indebærer, at Rigsrevisionen med ud- gangspunkt i en række konkret opstillede kvalitetskrav til institutionernes forretningsgange på løn- og pensionsområdet vil vurdere, om der i forretningsgangene er tilrettelagt indbyggede kontrolforanstaltninger i arbejdsrutiner og -processer.

Rigsrevisionen lægger særlig vægt på, at indrapporterede pensionsdata er fuldstændige, nøjagtige og autoriserede med deraf følgende korrekt pensionsberegning og kontering i Statens Centrale Pensionssystem (SCP).

Denne omlægning betyder, at konkrete sager, beregninger mv. ikke længere skal sendes i revision - hverken forlods eller efterfølgende, og at styrelsen selv foretager intern kontrol.

     2. Ved anlæggelse af pensioner påhviler det derfor de pensionsberegnende myndigheder selv at foretage intern kontrol af oplysninger og beregninger, inden pensionsmeddelelserne sendes direkte til

Statens Regnskabsdirektorat

Pensionskontoret

Postbox 2194

Borgergade 18

1017 København K

Ved individuel beløbsoverførsel fra staten til (amts)kommuner mv. efter Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 15. februar 1977, skal anmodning om overførsel vedlagt skema A og B sendes til Statens Regnskabsdirektorat, Pensionskontoret. Vedkommende (amts)kommune skal have tilsendt kopi af overførselsanmodningen med henblik på kontrol af overførslen.

Ved individuel beløbsoverførsel fra (amts)kommune mv. til staten skal Statens Regnskabsdirektorat, Pensionskontoret, have tilsendt en kopi af institutionens anmodning til (amts)kommunen om beløbsoverførsel med henblik på kontrol af overførslen.

(Amts)kommunernes anmodning om udbetaling af statens andel af pensioner og understøttelser efter generelle opgaveomlægninger , jf. Finansministeriets cirkulæreskrivelser af 30. november 1977 og af 19. maj 1982, sendes til vedkommende ressortministerium tillige med beregningsoversigt over de delte pensioner mv. attesteret af kommunens revisor. Efter intern kontrol sender ministeriet anmodning om beløbsoverførsel til Statens Regnskabsdirektorat, Pensionskontoret, samt kopi til vedkommende (amts)kommune med henblik på overførselskontrol.

Beregning af understøttelser , jf. Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 17. juni 1977, skal sendes direkte til Statens Regnskabsdirektorat efter intern kontrol i vedkommende institution.

Meddelelse om opsat pension til registrering i registret for opsatte pensioner efter cirkulære af 23. april 1977 og anmodning om overførsel af fratrædelsesgodtgørelse efter cirkulæreskrivelse af 5. maj 1989 skal ligeledes sendes direkte til Statens Regnskabsdirektorat efter intern kontrol. Overførsel af fratrædelsesgodtgørelse til godkendt pensionsordning sker altid ved Statens Regnskabsdirektorats foranstaltning.

     3. Statens Regnskabsdirektorat, Pensionskontoret, varetager den samlede regnskabsførelse af Finanslovens § 36 og bistår ministerier, styrelser, institutioner og pensionsberegnende myndigheder i tilfælde af tvivl.

Omlægningerne sker med virkning fra dette cirkulæres udsendelse.

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som APD. nr. 35/92.