Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kongelig udnævnelse af visse tjenestemænd

 

I henhold til § 3, stk. 2, i lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 24. juni 2003, som ændret ved lov nr. 1155 af 19. december 2003 fastsættes:

§ 1. Ansættelse som tjenestemand i staten og folkekirken i stillinger, der er klassificeret i lønramme 36 eller højere lønrammer, sker ved kongelig udnævnelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke ved ansættelse i stillinger som kirke- og kirkegårdsfunktionær.

§ 2. Kongelig udnævnelse efter § 1, stk. 1, sker ved varig ansættelse og ved ansættelse på åremål.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2004.

Finansministeriet, den 18. maj 2004

Thor Pedersen

/Britta Ljungquist