Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Finansministeriets budgetvejledning 1985


Til brug for ministerier og styrelser er udarbejdet en ny udgave af budgetvejledningen.

Budgetvejledning 1985 er først og fremmest præget af ændringer, der skyldes den igangværende budgetreform. De centrale ændringer på dette område anføres nedenfor. I Budgetvejledning 1985 er der herudover foretaget ændringer i overensstemmelse med ønsker fremsat af finansudvalget og andre brugere.

Da de foretagne ændringer er omfattende, er der ikke som ved tidligere udgaver foretaget stregmarkeringer i marginen, hvor ændringer er sket.

Ændringer som følge af budgetreformen

1. Kapitlerne 1 om statens budget- og bevillingssystem og 2 om budgetlægning og udgiftspolitisk styring er i forhold til Budgetvejledning 1979 helt omskrevet og indeholder bl.a. de nye regler om totalrammer og reglerne om sammenhængen mellem statsbudgettet og de kommunale budgetter, det udvidede totalbalanceprincip.

2. Kapitel 7 indeholder de regler om personale og personaleudgifter, der er gældende fra og med finansåret 1986, jfr. herved nedenfor pkt. 7. Reglerne i kapitel 7 svarer i alt væsentligt til kapitel 2 i finansministeriets introduktionsvejledning om nye bevillingsregler for personaleforbrug, oktober 1984.

3. Budgetvejledning 1985 indeholder ændrede og udbyggede regler om statsvirksomheder (afsnit 59.1.), udbyggede regler om indtægtsdækket virksomhed (afsnit 59.2.) og gældende regler for supplerende mindre virksomhed (afsnit 51.2).

4. Budgetreformen omfatter regelændringer med henblik på lettelse af de bevillingsmæssige procedurer. Indskrænkning i kravet om aktstykkeforelæggelser er gennemført vedrørende igangsættelse af bygge- og anlægsarbejder (afsnit 54.4). salg af fast ejendom (pkt. 61.27) og overførsel af driftsudgifter mellem hovedkonti (pkt. 42.42.8.). Endvidere er krav om finansudvalgsforelæggelse bortfaldet ved tildeling af understøttelse til ikke-tjenestemandsansat statsligt personale og særskilt vederlæggelse. sådanne sager behandles i finansministeriet, lønnings- og pensionsdepartementet, idet der dog ikke herved er sket nogen ændring af hidtidig praksis på de nævnte områder.

5. Med henblik på administrativ smidiggørelse af budget- og bevillingssystemet er der med budgetreformen gennemført en opsparingsordning for uudnyttede driftsudgifter (pkt. 61.22.) samt en enklere procedure og opstramning af reglerne vedrørende genbevillinger (pkt. 61.29.)

6. Ændringer som følge af, at bevillingslovenes hidtidige § 40 Bevægelserne på statens formue-, og kapitalkonti er erstattet af mere overskuelige fællesparagraffer, er beskrevet i afsnit 43.2.

Ikrafttræden m. v.

7. Budgetvejledning 1985's bestemmelser finder anvendelse straks, idet dog reglerne om personale og personaleudgifter i kap. 7 først er gældende fra og med finansåret 1986. Indtil 1. januar 1986 gælder på dette område de hidtidige regler i Budgetvejledning 1979, kapitel 7.

8. Nærværende cirkulære træder med den under pkt. 7 anførte modifikation i stedet for finansministeriets cirkulære af 27. februar 1979 om Budgetvejledning 1979. Samtidig ophæves følgende cirkulærer:

Finansministeriets cirkulære af 4. april 1984 om totalrammer for 1984 og 1985 m.v.

Finansministeriets cirkulære af 5. april 1984 om statsinstitutioners og visse selvejende institutioners adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

Finansministeriets cirkulære af 6. april 1984 om ændring af forskellige bestemmelser i Budgetvejledning 1979.

9. Budgetvejledning 1985 kan rekvireres ved henvendelse til budgetdepartementet, telefon (01) 11 44 88, lokal 4079.

Såfremt der ved vejledningens anvendelse opstår tvivlsspørgsmål, bedes disse forelagt budgetdepartementet.

Finansministeriet, den 30. maj 1985

Palle Simonsen

/ P. H. Henten

Officielle noter

Ingen