Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om varetagelse af statens ejerskab til
Christianiaområdet

 

I medfør af § 8 a, stk. 1 og 4, i lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet som ændret ved lov nr. 431 af 9. juni 2004 fastsættes:

§ 1. Statens ejerskab til Christianiaområdet varetages af Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Stk. 2. Finansministeren kan ikke give tjenestebefaling til Slots- og Ejendomsstyrelsen om behandlingen og afgørelsen af enkeltsager, jf. § 8 a, stk. 2, i lov om anvendelse af Christianiaområdet.

Stk. 3. Slots- og Ejendomsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens § 8 a, stk. 3.

Stk. 4. Søgsmål til prøvelse af Slots- og Ejendomsstyrelsens afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. lovens § 10 a. Finansministeren kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra søgsmålsfristen. Ansøgning om dispensation skal være indgivet inden for søgsmålsfristen.

§ 2. Slots- og Ejendomsstyrelsen skal varetage ejerskabet til Christianiaområdet i overensstemmelse med de fastlagte målsætninger for området, jf. lovens § 1, herunder med sigte på overgang til en varig løsning med nye ejerformer.

Stk. 2. Som led i varetagelsen af ejerskabet skal styrelsen varetage, forestå eller foranledige gennemført de i loven forudsatte analyser, opgaver mv., herunder

1)   registrering af beboere og virksomheder på adresser,

2)   behandling af anmeldelser om brugsrettigheder,

3)   bygningsregistrering med henblik på vurdering af opretningsbehov og værdi,

4)   bidrag til et nyt plangrundlag og

5)   undersøgelse af nye organisations- og ejerformer til arealer og bygninger.

Stk. 3. Styrelsen skal udarbejde et samlet beslutningsgrundlag for overgangen til nye organisations- og ejerformer. I den forbindelse skal styrelsen inddrage resultaterne af de gennemførte analyser mv. efter stk. 2, ligesom beslutningsgrundlaget skal være baseret på dialog med Københavns Kommune, beboere og naboer.

Stk. 4. Det skal tillægges afgørende vægt, at de nye organisations- og ejerformer giver sikkerhed for de nødvendige ændringer, herunder ansvarlighed i forhold til gældende lovgivning, beskyttelse af voldområdet, renovering og vedligeholdelse af bygningerne, betaling af husleje efter almindeligt gældende principper og et åbent og gennemskueligt system for anvisning af boliger. Løsningen skal generelt gøre det muligt for de nuværende beboere at blive boende, der skal sikres rammer for boligtilbud til svage grupper, og organiseringen skal muliggøre en videreførelse af de sociale og kulturelle aktiviteter. Fælles anlæg og fælles faciliteter for beboerne forudsættes forvaltet i fællesskab mellem beboerne i en demokratisk og ansvarlig struktur.

Stk. 5. Undersøgelsen af mulige ejerformer for såvel eksisterende byggeri som nybyggeri omfatter ejerformerne fondseje, almene andelsboliger, private andelsboliger, private og almene lejeboliger og ejerboliger. Ved undersøgelsen skal der inddrages fornøden sagkyndig økonomisk, juridisk og byggefaglig bistand.

Stk. 6. Finansministeren fastsætter tidsfristen for udarbejdelse af beslutningsgrundlag efter stk. 3.

§ 3. Finansministeren nedsætter et rådgivende udvalg, der skal bistå Slots- og Ejendomsstyrelsen i forbindelse med varetagelsen af ejerskabet og udviklingen af Christianiaområdet, herunder tilvejebringelse af beslutningsgrundlaget for overgangen til nye ejerformer, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 2. Finansministeren udpeger udvalgets formand og efter indstilling fra berørte ministerier udvalgets øvrige medlemmer. Ministeren kan herudover udpege sagkyndige medlemmer af udvalget samt et medlem efter indstilling fra Københavns Kommune.

Stk. 3. Finansministeren fastsætter udvalgets forretningsorden efter indstilling fra udvalget.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. juni 2004.

Finansministeriet, den 15. juni 2004

Thor Pedersen

/Jacob Heinsen