Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under kulturministeriet

(Udsendt som Perst.nr. 035-04)

 

Dette cirkulære indeholder regler om løn- og ansættelsesforhold for stillinger under stillingsstrukturen ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet samt om vederlæggelse af faglige bedømmelsesudvalg ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet.

Bemærkninger til protokollat om stillingsstrukturen

1. Protokollatet fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i stillingskategorier omfattet af Kulturministeriets notat af 12. marts 2004 om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet.

Kvalifikationskrav og stillingsindhold fastsættes i Kulturministeriets notat om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet.

2. Protokollatet omfatter følgende stillinger:

–   adjunkt (§ 2)

–   lektor (§ 4)

–   professor (§ 6)

–   professor med særlige opgaver (§ 7)

Supplerende stillingskategorier:

–   studieadjunkt/-lektor (§ 8)

–   gæstelektor (§ 10)

–   gæsteprofessor (§ 11)

3. Ansættelsesproceduren i forbindelse med besættelse af stillingen inden for stillingsstrukturen foretages efter de af Kulturministeriet fastsatte retningslinier herom.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser i protokollat om stillingsstruktur

Til § 2. Adjunkter

Bedømmelse af adjunkter, der ønsker at overgå til ansættelse som lektor, forudsætter normalt, at vedkommende har været ansat som adjunkt i 6 år, jf. § 2, stk. 3.

Efter reglerne i § 2, stk. 4 er der dog mulighed for at aftale et tidligere tidspunkt for bedømmelse. Der tænkes her f.eks. på adjunkter, der på anden vis end adjunktansættelsen har erhvervet sig særlige kvalifikationer, eller som på anden vis har kvalificeret sig til lektoransættelsen hurtigere end normalt forudsat.

Hvis en ansøger til en adjunkt-/lektorstilling har erhvervet sig særlige kvalifikationer af betydning for varetagelsen af stillingen uden dog at være kvalificeret til umiddelbart at kunne ansættes som lektor, kan en sådan aftale om et tidligere tidspunkt for lektorbedømmelsen evt. allerede ske ved ansættelsen. Den pågældende skal dog som hovedregel have haft ansættelse som adjunkt i mindst 1 år, forinden bedømmelse som lektor kan finde sted.

Til § 6. Professorer

Ansættelse som professor kan ske for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning og kan i øvrigt ske på deltid.

Til § 7. Professorer med særlige opgaver

I forbindelse med ansættelse af professorer med særlige opgaver gælder samme regler vedrørende forhandling mv. af tillæg som for f.eks. lektorer.

Overgang til ansættelse som professor med særlige opgaver opfattes ikke som et egentligt stillingsskift, og derfor opretholdes et evt. ydet udligningstillæg ved tilbagegang til ansættelse og aflønning som lektor.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2004.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 8. juni 2004

Mogens Esmarch


Protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Protokollatet omfattet medarbejdere, der er ansat efter overenskomst for akademikere i staten, og som er ansat i en stilling, der er omfattet af Kulturministeriets notat af 12. marts 2004 om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet.

I. Ordinær stillingsstruktur

§ 1. Ansættelsen inden for den ordinære stillingsstruktur sker som adjunkt, lektor eller professor.

§ 2. Adjunkter

Ansættelse som adjunkt sker efter opslag og normalt for en 3-årig periode ad gangen, dog højst 2 perioder. Ansættelse kan i særlige tilfælde ske for kortere tidsrum. Den samlede ansættelsestid for en adjunkt kan ikke strækkes ud over 6 år i alt, svarende til 3 år på fuld tid. Forlængelse af andre årsager end de i stk. 5 nævnte kan i særlige tilfælde ske i yderligere 1 år efter ansøgning fra den ansatte.

Stk. 2. Såfremt ansættelsen ikke forlænges ved udløbet af 1. ansættelsesperiode, skal der gives adjunkter underretning herom senest tre måneder forinden.

Stk. 3. Senest 6 måneder inden udløbet af 6. ansættelsesår skal adjunkter, der ønsker at overgå til ansættelse som lektor, anmode om at få sine kvalifikationer bedømt. Bedømmelsen foretages efter de af Kulturministeriet fastsatte retningslinier herom. Resultatet af bedømmelsen skal meddeles adjunkten normalt 3 måneder efter, at pågældende har anmodet om at blive bedømt.

Stk. 4. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan dog aftale, at bedømmelsen finder sted på et tidligere tidspunkt end de normale 6 år.

Stk. 5. Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov kan ansættelsesperioden efter ansøgning forlænges svarende til fraværsperiodens længde. Heri kan indgå omsorgsdage, der afholdes i tilknytning til barsels- eller adoptionsorloven.

Ansættelsesperioden kan højst forlænges med det antal uger, som den ansatte har ret til fravær under barsels- eller adoptionsorlov, inkl. omsorgsdage afholdt i tilknytning til orloven.

Hvis ansættelsesperioden udløber under barsels- eller adoptionsorlov, kan ansættelsesperioden maksimalt forlænges med den periode, den ansatte har haft orlov i ansættelsesperioden.

Ved fravær på grund af orlov til børnepasning kan ansættelsesperioden efter ansøgning forlænges svarende til den del af orloven, som den ansatte har ret til efter lov om orlov.

Stk. 6. Er bedømmelsen ikke positiv, fratræder adjunkten stillingen uden yderligere varsel ved periodens udløb.

Stk. 7. Er bedømmelsen positiv, overgår adjunkten ved udløbet af ansættelsesperioden til ansættelse som lektor

§ 3. Til adjunkter ydes et særligt pensionsgivende tillæg på 30.000 kr. årligt.

§ 4. Lektorer

Ansættelse som lektor sker efter opslag og normalt uden tidsbegrænsning.

Stk. 2. Har den pågældende ikke forud for ansættelsen som lektor opnået tilstrækkelig undervisningserfaring, sker lektoransættelsen på prøve for en periode på indtil 1½ år. Ved tidsbegrænset ansættelse kan prøveansættelse dog undlades hvor stillingsindehaveren kun skal varetage begrænsede undervisningsopgaver.

Ved prøveansættelsens afslutning skal der foretages en bedømmelse af de pædagogiske og undervisningsmæssige kvalifikationer på niveau med den bedømmelse, der finder sted ved en lektoransættelse. Lektoren underrettes om iværksættelse af fagkyndig bedømmelse senest 4 måneder før prøveansættelsens udløb.

Såfremt vurderingen ikke er positiv, fratræder lektoren med overenskomstmæssigt varsel.

Sker underretning om ansættelsens ophør mindre end 3 måneder før prøveansættelsens udløb, fratræder lektoren med sædvanligt overenskomstmæssigt varsel.

§ 5. For ansatte på det nye lønsystem aftales tillæg til lektorer lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes der et tillæg på 45.000 kr. årligt. For lektorer ansat efter det gamle lønsystem ydes der er tillæg på 45.000 kr. årligt.

§ 6. Professorer

Ansættelse som professor sker efter opslag.

Stk. 2. Til professorer udbetales en løn svarende til lønnen i en stilling som statstjenestemand i lønramme 37.

§ 7. Professorer med særlige opgaver

Ansættelse som professor med særlige opgaver sker normalt efter opslag.

Stk. 2. Ansættelsen er tidsbegrænset, jf. dog stk. 4, idet ansættelse kan ske for en periode på 3 til 5 år med mulighed for forlængelse med op til yderligere 3 år.

Stk. 3. Ud over basisløn efter lønskalaen i overenskomsten for akademikere ydes der under ansættelsesfunktionen som tidsbegrænset professor med særlige opgaver et pensionsgivende tillæg. Tillægget aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om andet, udgør tillægget 131.000 kr.

Ved overgang til ansættelse som professor med særlige opgaver overgår medarbejdere, der er ansat på det gamle lønsystem, til det nye lønsystem. Et evt. udligningstillæg, der ydes i forbindelse med overgangen, modregnes i det tillæg, der er knyttet til ansættelsen som professor med særlige opgaver.

Stk. 4. Ansatte, der forud for ansættelsen som professor med særlige opgaver var ansat ved konservatoriet, overgår efter udløbet af ansættelsesperioden til ansættelse og aflønning som lektor. For øvrige ansatte ophører ansættelsesforholdet uden yderligere varsel ved ansættelsesperiodens udløb.

II. Supplerende stillingskategorier

§ 8. Studieadjunkter og –lektorer

For ansatte på nyt lønsystem aftales tillæg til studieadjunkter og -lektorer lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes der et tillæg på 26.000 kr. årligt til studieadjunkter og 40.000 kr. årligt til studielektorer. For studieadjunkter og – lektorer ansat efter det gamle lønsystem ydes der et tillæg på 26.000 kr. årligt til studieadjunkter og 40.000 kr. årligt til studielektorer.

§ 9. Gæstelektorer

Ansættelse af gæstelektorer sker for en periode af op til 3 år.

Stk. 2. Gæstelektorer aflønnes svarende til lektorer.

§ 10. Gæsteprofessorer

Ansættelse af gæsteprofessorer sker for en periode af op til 3 år.

Stk. 2. Gæsteprofessorer aflønnes svarende til professorer.

III. Generelle bestemmelser

§ 11. Ved ansættelse i en tidsbegrænset stilling fratræder den ansatte ved ansættelsespe riodens udløb uden yderligere varsel, medmindre pågældende er blevet genansat.

Stk. 2. Ansættelsesforholdet kan i ansættelsesperioden bringes til ophør efter reglerne i overenskomsten for akademikere i staten.

§ 12 . Tillæggene er angivet i grundbeløb pr. 1. oktober 1997 og procentreguleres efter den for statens tjenestemænd til enhver tid gældende lønjusteringsaftale. Tillæggene er pensionsgivende.

§ 13. Protokollatet omfatter kun medarbejdere, der pr. 1. april 2004 eller derefter ansættes i en stilling, der er indeholdt i Kulturministeriets notat af 12. marts 2004 om stillingsstruktur ved musikkonservatorierne.

§ 14. Protokollatet har virkning fra 1. april 2004.

Stk. 2. Protokollatet kan af de underskrivende parter opsiges samtidig med overenskomsten efter reglerne i samme.

København, den 8. juni 2004

 

Akademikernes

Centralorganisation

Sine Sunesen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Mogens Esmarch

 


Aftale om vederlag til medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg ved musikkonservatorier under Kulturministeriet

§ 1 . Til medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg ved musikkonservatorier ydes betaling efter sats A i Finansministeriets cirkulære om vederlæggelse af censorvirksomhed med følgende antal censortimer:

 

 

 

Antal censortimer

Bedømmelse af

Vederlag pr.

bedømmelse

Plus pr. ansøger

Maksimum

vederlag pr.

bedømmelse

Professorer

15

3

45

Lektorer

8

2

38

Adjunkter

8

1

23

§ 2. Der kan ikke ydes vederlag til medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der er ansat inden for Kulturministeriets område.

§ 3. Aftalen har virkning for bedømmelsesudvalg nedsat efter 1. april 2004 og kan af parterne opsiges med 3 måneders varsel til den 31. marts, dog tidligst til 31. marts 2005.

København, den 8. juni 2004

 

Akademikernes Centralorganisation

Sine Sunesen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Mogens Esmarch

 

 

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 035-04