Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ansøgningsskemaer til brug ved behandling af sager om tillæggelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste m.v. (* 2)


Med finansministeriets cirkulæreskrivelse af 17. juni 1977 er udsendt vejledning vedrørende tillæggelse af understøttelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste samt enkeunderstøttelse m.v. i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950 om en ændret understøttelsesordning for statens løst ansatte personale.

I cirkulæreskrivelsen af 17. juni 1977 er det forudsat, at beregning af understøttelser efter cirkulærerne af 1972 og 1950 foretages af pågældende fagministerium eller styrelse, og således at understøttelsesberegninger sendes i forlods revision i rigsrevisionen.

En tilsvarende forudsætning er indeholdt i finansministeriets cirkulære af 27. april 1979 om opsat understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Til brug ved behandling af sager om tillæggelse af understøttelse har finansministeriet udarbejdet ansøgningsskemaer vedrørende egenunderstøttelse og ægtefælle/enkeunderstøttelse.

Idet man vedlægger et antal eksemplarer af skemaerne, skal man anmode om, at disse anvendes ved behandlingen af fremtidige understøttelsessager.

Med hensyn til beregning af understøttelse henvises til vejledningen af 17. juni 1977, cirkulæret af 27. april 1979 om opsat understøttelse samt finansministeriets cirkulæreskrivelse af27. juli 1979 om beregning af understøttelse til håndværkere.

I vejledning af 17. juni 1977 er det under punkt. II.a. anført, at egenunderstøttelse, såfremt der oppebæres sygedagpenge eller arbejdsløshedsunderstøttelse, først udbetales fra sygedagpengeperiodens eller arbejdsløshedsunderstøttelsens ophør. Efter at der ved lov nr. 555 af 15. november 1978 om ændring af lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v. med virkning fra 1. januar 1979 er gennemført efterløn til medlemmerne af anerkendte arbejdsløshedskasser, der forlader arbejdslivet i alderen 60-66 år, gælder tilsvarende, at egenunderstøttelse i henhold til cirkulæret af 26. januar 1972 ikke kan udbetales samtidig med, at der oppebæres efterløn.

Endvidere bemærkes, at der efter de nu fulgte retningslinier inden for understøttelsesområdet ikke kan ydes understøttelse med virkning fra et tidligere tidspunkt end den 1. i måneden efter indgivelse af ansøgning om understøttelse.

Yderligere skemaer kan rekvireres i finansministeriets betjentstue, Torvegade 2, 2., etage, 1400 København K., tlf. (01) 11 12 33, lokal 4202 og 4286.

P.M.V.

E.B.

P.H. Matson

Officielle noter

(* 1) LP.nr.133/82

Redaktionel note
  • (* 2) PAV kap. 40