Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ydelse af hjemflytningstillæg ved hjemkaldelse fra tjeneste i udlandet (* 1) (* 2)

Det meddeles herved, at der den 30. juni 1986 er indgået aftale mellem finansministeren og Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Akademikernes Centralorganisation om ydelse af hjemflytningstillæg ved hjemkaldelse fra tjeneste i udlandet.

Aftalen, der er optaget som bilag 1 til dette cirkulære, har virkning fra 1. april 1986. Samtidig ophæves aftale af 30. december 1977 om ydelse af hjemflytningstillæg ved hjemkaldelse fra tjeneste i udlandet.

Eventuelle tvivlsspørgsmål forventes forelagt finansministeriet.

P. M. V.

E. B.

Carsten Holm

Aftale

mellem finansministeren og

Statstjenestemændenes Centralorganisation I Statstjenestemændenes Centralorganisation II

og Akademikernes Centralorganisation

 • (tjenestemandsudvalget)

om

ydelse af hjemflytningstillæg ved

hjemkaldelse fra tjeneste i udlandet

I henhold til § 45, stk. 1, i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken fastsættes følgende:

§ 1. Når en tjenestemand, der af pågældende ministerium har været udsendt til tjeneste i udlandet, hjemkaldes til tjeneste her i landet, ydes der et hjemflytningstillæg, der - såfremt tjenestemanden er forsørger - udgør:

 

 For tjenestemænd i                   Grundbeløb kr. 

 lønramme 31 og højere lønramme                30.900 

 lønramme 21 med mindst 9 års lønanciennitet og 

 lønramme 29                         24.700 

 lønramme 15-20 og lønramme 21 med under 9 års lønanciennitet 18.500 

 lønramme 14 og lavere lønramme                15.400 

Stk.2. Til ikke-forsørgere ydes hjemflytningstillægget med 3/4 af de i stk. 1 anførte beløb.

§ 2. For hver fulde tre points' udsving i reguleringspristallet (januar 1980 = 100) ud over 103 forhøjes eller nedsættes de i § 1

fastsatte grundbeløb med 4,5 procent. Eventuelle overskydende points henstår til næste regulering.

Stk.2. Ved udsving i reguleringspristallet fra 103 til 100 nedsættes grundbeløbene med 3 procent.

Stk.3. Regulering i henhold til stk. 1 og 2 sker på grundlag af reguleringspristallet for januar og juli for tidsrummene henholdsvis 1. april - 30 september og 1. oktober - 31. marts.

Stk.4. For perioden 1. oktober 1975 - 1. januar 1980 er der på grundlag af reguleringspristallet for januar 1975 = 100 udløst i alt 13 dyrtidsportioner på 3 pct. årlig til udbetaling. Hertil kommer 1 dyrtidsportion på 3 pct. årlig pr. 1. oktober 1980 på grundlag af reguleringspristallet for januar 1980 = 100.

§ 3. Såfremt der inden udsendelsen til tjeneste i udlandet er fastlagt en bestemt udsendelsesperiode af mindst 1, men under 3 år, udbetales der ved hjemsendelsen et hjemflytningstillæg, der for hver måneds fastlagt tjeneste i udlandet udgør 1/36 af det i § 1, jfr. § 2, nævnte beløb. Ved hjemsendelse efter periodens udløb, men inden 3 år regnet fra udsendelsestidspunktet, forhøjes hjemflytningstillægget med 1/36 for hver måneds yderligere tjeneste i udlandet.

§ 4. Når en tjenestemand vender tilbage her til landet i forbindelse med afsked på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden ham utilregnelig årsag, eller fordi han er afskediget med ventepenge eller rådighedsløn, ydes der hjemflytningstillæg i henhold til § 1, jfr. § 2. Såfremt der er fastlagt en bestemt udsendelsesperiode, udbetales ved hjemsendelse af de nævnte årsager et tillæg af den i § 3, 1. punktum angivne størrelse.

Stk.2. Tilsvarende gælder, såfremt tjenestemanden efter mindst 3 års tjeneste i udlandet vender hjem som følge af ansøgt afsked på grund af alder eller afsked i forbindelse med overgang til anden stilling i staten. Ved hjemkomst efter mindre end 3 års udetjeneste i disse tilfælde ydes hjemflytningstillæg med et beløb beregnet efter reglerne i § 3 med fradrag af 1/4.

Stk.3. Fratræder en tjenestemand i øvrigt sin tjeneste i udlandet, afgør finansministeren eller efter dennes bestemmelse vedkommende minister, om og i hvilket omfang der vil kunne ydes hjemflytningstillæg.

Stk.4. Afgår en tjenestemand ved døden under tjeneste i udlandet, kan det hjemflytningstillæg, som han efter §§ 1-3 kunne have oppebåret ved hjemkaldelse, udbetales den efterlevende ægtefælle eller børnepensionsberettigede børn.

§ 5. Denne aftale har virkning fra 1. april 1986.

Samtidig ophæves aftale af 30. december 1977 om ydelse af hjemflytningstillæg ved hjemkaldelse fra tjeneste i udlandet.

Stk.2. For tjenestemænd i lønramme 6 og lavere lønramme, hvis udsendelsesperiode ophører inden 1. april 1986, udgør det i § 1, stk. 1, anførte grundbeløb 11.600 kr.

Stk.4. Opsigelse af aftalen kan ske med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 1. april 1987.

København, den 30. juni 1986

Statstjenestemændenes Centralorganisation I

Aage Andersen

Statstjenestemændenes Centralorganisation II

Hans Strunge

Akademikernes Centralorganisation

 • (tjenestemandsudvalget)

Erik Stengaard

Finansministeriet

P. M. V.

E. B.

Carsten Holm

Redaktionel note
 • (* 2) Omtalt i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning kap. 23
 • (* 1) Udsendt som LP nr. 131/86