Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bestemmelser efter den tidligere
statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft

 

I medfør af § 60, stk. 7, i lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, fastsættes:

§ 1. Følgende bestemmelser i lov nr. 154 af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd som ændret senest ved lov nr. 262 af 4. juni 1969 forbliver i kraft:

1)   § 31, stk. 1-3.

2)   § 34.

3)   § 36, stk. 5.

4)   § 37, idet § 37, stk. 4, dog ikke gælder for tjenestejord under Skov- og Naturstyrelsen.

5)   § 42, stk. 3.

6)   § 53, stk. 3 og 4.

7)   § 103, stk. 2.

8)   § 106.

9)   § 107.

10) § 116, stk. 1.

§ 2. Følgende bestemmelser i lov nr. 5 (Lovtidende B) af 7. juni 1958 om normering og klassificering af statstjenestemandsstillinger som ændret senest ved lov nr. 6 (Lovtidende B) af 29. marts 1969 forbliver i kraft:

1)   § 2, næstsidste afsnit, bortset fra bestemmelsen om chefen for sekretariatet for civilt beredskab.

2)   § 5, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt.

3)   § 10, stk. 1-3 og 5.

4)   § 11, stk. 2.

5)   § 12.

6)   § 98, stk. 3 og 4.

7)   § 144, stk. 2.

8)   § 274, stk. 2.

§ 3. Følgende bekendtgørelser og cirkulærer forbliver i kraft:

1)   Finansministeriets cirkulære nr. 2 af 14. januar 1963 angående spørgsmålet om ansættelse under staten af personer, der har begået strafbare forhold.

2)   Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsens cirkulære nr. 53 af 18. marts 1968 om tjenestefrihed for statsansatte til deltagelse i hjemmeværnets eller civilforsvarets skoler og kurser.

3)   Finansministeriets cirkulære nr. 98 af 9. maj 1963 om udbetaling af lønninger, ventepenge og pensioner.

4)   Økonomiministeriets bekendtgørelse nr. 380 af 19. september 1967 om statens tjenestemænds lønforskrivninger.

§ 4. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 706 af 22. oktober 1991 om bestemmelser efter den tidligere statstjenestemandslovgivning, der forbliver i kraft, ophæves.

Finansministeriet, den 25. juni 2004

Thor Pedersen

/Britta Ljungquist