Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om Finansministeriets budgetvejledning 1989


     1. Til brug for ministerier og styrelser er udarbejdet en ny udgave

af budgetvejledningen.

Budgetvejledning 1989 er først og fremmest præget af de ændringer i den statslige kontoplan og bevillingslovenes opbygning, der skal gælde fra og med finanslovforslaget for 1991. Herudover er der i de statslige budgetregler foretaget en række moderniseringer, hvoraf de væsentligste nævnes nedenfor. Endelig er de ændringer, der siden udgivelsen af den nuværende budgetvejledning i 1985 er blevet gennemført ved enkeltstående cirkulærer, indarbejdet i Budgetvejledning 1989.

Med hensyn til opstilling af bevillingslovforslagene og ændringsforslag er der i den nu foreliggende udgave i højere grad end i tidligere udgaver vist eksempler i budgetvejledningens bilagsdel på de formelle opstillinger. Herved har de hidtidige beskrivelser af opstillingsformen i budgetvejledningens tekstdel i væsentlig grad kunnet udelades.

De væsentligste ændringer i forhold til Budgetvejledning 1985

     2. Den nye kontoplan er beskrevet i kapitel 1, afsnit 15 og den ændrede opstillingsform for finanslovforslag er omtalt i kapitel 4, afsnit 41.

I forbindelse med ny kontoplan og bevillingslovsystematik er de hidtidige bevillingsarter erstattet af seks bevillingstyper, hvortil de bevillingsretlige disponeringsregler er knyttet. I kapitel 3, afsnit 35 er der redegjort for de nye bevillingstyper.

     3. Kapitel 5 om dispositioner i henhold til givne bevillinger er opbygget efter de seks nye bevillingstyper, der er nævnt ovenfor.

Under bevillingstypen Driftsbevilling er indarbejdet de regler om indtægtsdækket virksomhed, som hidtil er fremgået af Finansministeriets cirkulære af 22. september 1988 om adgangen til at udføre indtægtsdækket virksomhed. Dette cirkulære ophæves derfor ved ikrafttrædelsen af Budgetvejledning 1989, men opmærksomheden henledes på, at cirkulærets bilag om priskalkulation fortsat vil være gældende.

     4. Reglerne om statsvirksomheder er ændret. Der henvises til Budgetvejledning 1989 kapitel 5, afsnit 51.5.

I forbindelse hermed er der med indførelsen af bevillingstypen Nettostyret virksomhed indført et nyt regelsæt, der tænkes anvendt på visse statsstyrelser, hvoraf nogle hidtil har været drevet efter reglerne for statsvirksomheder. Reglerne for nettostyrede virksomheder fremgår af kapitel 5, afsnit 51.6.

     5. Disponeringsreglerne er iøvrigt ændret på en række punkter. Af de væsentligste kan nævnes opsparingsordningen for driftsudgifter (pkt. 61.22), salg af brugt materiel (pkt. 51.22.3) og genbevilling (pkt. 61.29).

Ikrafttræden m.v.

     6. Budgetvejledning 1989 træder i kraft med virkning fra finansåret 1991, således at reglerne finder anvendelse første gang for finanslovforslag for dette finansår.

Fra samme tidspunkt ophæves:

Finansministeriets cirkulære af 30. maj 1985 om Finansministeriets budgetvejledning 1985.

Finansministeriets cirkulære af 22. september 1988 om adgangen til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 15. januar 1986 om aktivitetsskemaer i finanslovforslagenes Anm. II.

     7. Budgetvejledningen kan rekvireres ved henvendelse til Statens Informationstjeneste, telf. 33 92 92 00.

Såfremt der ved vejledningens anvendelse opstår tvivlsspørgsmål, bedes disse forelagt Budgetdepartementet.

Finansministeriet, den 23. august 1989

Palle Simonsen

    /Henning Reinholdt Pedersen

Officielle noter

Ingen