Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om forskellige forhold i forbindelse med arbejdstidsnedsættelsen pr. 1. januar 1987 (* 1) (* 2)


1. Arbejdstidsnedsættelsen pr. 1. januar 1987.

Med hensyn til statens tjenestemænd henvises til aftale af 28. april 1986 mellem finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer, jfr. finansministeriets cirkulære LP.nr. 90/86 af 15. maj 1986 om de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m., overarbejdsbetaling og godtgørelse for mistede fridage.

Vedrørende overenskomstansatte i staten henvises til de respektive overenskomster.

2. Arbejdstidsforhold for deltidsbeskæftigede.

Med cirkulære LP.nr. 107/86 af 27. maj 1986 udsendte finansministeriet retningslinier vedrørende arbejdstidsforhold for deltidsbeskæftigede. Cirkulæret er optaget som bilag 1 til dette cirkulære. De i afslutningen af cirkulæret af 27. maj 1986 omtalte drøftelser med tjenestemændenes centralorganisationer om deltidsbeskæftigede tjenestemænds arbejdstid er endnu ikke afsluttet.

3. Forhøjelse af visse tillæg m.v. som følge af arbejdstidsnedsættelsen.

3.1. I henhold til lov nr. 123 af 31. marts 1985 om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. nedsættes den normale ugentlige arbejdstid med 1 time pr. uge til 39 timer 3 måneder før udløbet af overenskomst/aftaleperioden.

Ifølge loven og dens bemærkninger gives der fuld lønkompensation for arbejdstidsnedsættelsen, således at timelønninger som udgangspunkt forhøjes med 2,56 pct., mens periodelønninger, hvorved forstås dag-, uge- eller månedslønninger, bevares uændrede.

Løntillæg der optjenes pr. time skal ligeledes som udgangspunkt forhøjes med 2,56 pct., hvorimod løntillæg, der ydes med et fast beløb f.eks. for en periode (dag, uge eller måned) ikke skal forhøjes.

3.2. Tillæg, der forhøjes.

Arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg, der optjenes pr. time eller dele heraf, skal forhøjes med 2,56 pct.. Sådanne tillæg er eksempelvis følgende:

Natpenge for arbejde i tiden kl. 17.00 - 06.00

Tillæg for arbejde på lørdage efter kl. 14.oo,

mandage kl. 00.00 - 4.00.

Tillæg for arbejde på søn- og helligdage

fra kl. 00.00 - 24.00.

Tillæg for at køre med et bestemt køretøjeller for betjening af en bestemt maskine.

Det bemærkes, at arbejdsbestemte/arbejdstidsbestemte tillæg, der allerede ved indgåelse af overenskomster og aftaler måtte være forhøjet med 2.56 pct. som følge af arbejdstidsforkortelsen, ikke herudover skal forhøjes.

Forhøjelsen med 2,56 pct. foretages af den umiddelbart før den 1. januar 1987 gældende sats. Efter forhøjelsen sker afrunding til nærmeste hele øre. Finansministeriet agter i efteråret 1986 at udsende et supplement til finansministeriets lønoversigt indeholdende reviderede satser for de timelønninger, tillæg m.v. som forhøjes med 2,56 pct.. De ændrede tillægsbeløb vil iøvrigt blive søgt indføjet i overenskomster og aftaler ved fornyelsen i 1987.

Med hensyn til ansatte på Færøerne skal de omhandlede tillæg alene forhøjes for de personalegrupper, for hvem arbejdstiden nedsættes til 39 timer pr. uge.

I tilfælde, hvor der med hensyn til statsligt personales ansættelsesvilkår henvises til overenskomster eller aftaler på det private arbejdsmarked, følges alene de eventuelle reguleringer, som foretages i de overenskomster/aftaler, hvortil der henvises.

3.3. Tillæg, der ikke forhøjes.

Tillæg, der ikke forhøjes, er eksempelvis følgende:

Rådighedstillæg der ydes med et fast beløb pr. måned.

Tillæg, der ydes med et fast beløb pr. dag (f.eks. godtgørelse for tredelt tjeneste).

Tillæg, der ydes pr. uge, pr. vagt eller pr. gang.

Tillæg, der skal give dækning for omkostninger ved arbejdets udførelse (f. eks. time- og dagpenge, køre- og sejlpenge).

3.4. Timebaserede vederlag, der ikke forhøjes.

Timebaserede vederlag til ansatte, hvis arbejdstid ikke bliver ændret som følge af ovennævnte lov, skal ikke forhøjes og er eksempelvis følgende:

Betaling for timelønnet undervisning i henhold til cirkulære om vederlæggelse af timelønnet undervisning.

Censorbetaling i henhold til cirkulære om vederlæggelse af censorvirksomhed.

Betaling for ekstern lektorvirksomhed ved universiteter m.v. i henhold til aftale mellem finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Særskilt vederlæggelse.

4. Arbejdstilrettelæggelse for fuldtidsbeskæftigede i forbindelse med arbejdstidsnedsættelsen.

Den ugentlige arbejdstidsnedsættelse med 1 time pr. uge kan foretages på en af følgende måder:

  • a) Fordelt på ugens enkelte arbejdsdage eller på nogle af disse.
  • b) Med 1 time på en af ugens dage.
  • c) Hvor arbejdstiden er udtrykt som en gennemsnitlig ugentlig arbejdstidsnorm, og hvor den daglige arbejdstid eksempelvis kan fastlægges mellem 7 og 9 timer, kan nedsættelsen - ud fra de gældende principper i den enkelte overenskomst/aftale - indarbejdes i eksisterende tjenestelister under hensyntagen til, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 39 timer.
  • d) Afhængig af den enkelte overenskomsts/aftales formulering, vil der med en fortsat 40-timers arbejdsuge kunne ske opsparing med 1 time pr. uge til senere afvikling, f.eks. som hele dage.

Med henblik på at øge mulighederne for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse vil finansministeriet søge at indgå aftale på de overenskomstområder, hvor en sådan opsparingsordning ikke er mulig efter gældende overenskomstbestemmelser, således at der kan indføres en opsparingsordning til senere afvikling. Der vil senere blive givet meddelelse herom.

  • e) For lærergrupper med pligtigt undervisningstimetal er der i medfør af § 8, stk. 6, i ovennævnte lov indgået særlige aftaler om gennemførelse af arbejdstidsnedsættelsen.

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende dette cirkulære kan forelægges finansministeriet.

P. M. V.

E.B.

Niels Paludan

Cirkulære

om

arbejdstidsforhold for deltidsbeskæftigede

1. lndledning

I henhold til § 8 i lov nr. 123 af 31. marts 1985 om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. nedsættes den normale ugentlige arbejdstid med 1 time pr. uge til 39 timer.

I det følgende redegøres for de særlige forhold for deltidsbeskæftigede i forbindelse med arbejdstidsnedsættelsen.

Ved deltidsbeskæftigede forstås ansatte, hvis arbejdstid er nedsat i forhold til arbejdstiden for tilsvarende fuldtidsbeskæftigede med en arbejdstid på 40 (39) timer pr. uge.

2. Arbejdstidsnedsættelsens virkninger for deltidsbeskæftigede

Det spørgsmål har været rejst, om deltidsbeskæftigedes arbejdstid som følge af arbejdstidsnedsættelsen skal nedsættes forholdsmæssigt, eller om deltidsbeskæftigedes arbejdstid forbliver upåvirket af arbejdstidsnedsættelsen med en lønstigning til følge.

Deltidsbeskæftigede kan have to forskellige typer af deltidsbeskæftigelse:

1. Den deltidsbeskæftigede kan være ansat med et fast timetal inden for en bestemt periode (f.eks. 30 timer om ugen)

2. Den deltidsbeskæftigede kan være ansat med en bestemt brøkdel af fuldtidsbeskæftigelse (f.eks. på »3/4-tid«)

På baggrund af lovteksten og bemærkningerne til lovforslaget er det finansministeriets opfattelse, at deltidsbeskæftigedes arbejdstid - uanset det enkelte ansættelsesbrevs formulering - ikke ændres som følge af arbejdstidsnedsættelsen.

3. Ændring af beskæftigelsesgraden

Ændring af det ugentlige timetal kan fortsat umiddelbart ske efter aftale mellem den enkelte ansatte og arbejdsgiveren, jfr. hvad der i øvrigt måtte være anført herom i den enkelte overenskomst.

Mod den ansattes ønske kan arbejdstiden kun nedsættes, hvis ændringen er sagligt begrundet.

Den forestående arbejdstidsnedsættelse udgør ikke i sig selv en saglig begrundelse for at nedsætte arbejdstiden for een, flere eller samtlige deltidsbeskæftigede. Derimod vil en saglig begrundelse for en ændring f.eks. kunne være bevillingsmæssige årsager. Er der aftalt deltidsbeskæftigelse på 40 timer hver anden uge, er det også en saglig grund til at forlange en nedsættelse af arbejdstiden, hvis arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse tilrettelægges som en arbejdstid på 39 timer pr. uge.

En yderligere forudsætning for, at ansættelsesmyndigheden kan nedsætte arbejdstiden mod den ansattes ønske er, at ændringen iværksættes over for den enkelte ansatte efter et varsel, der svarer til det for opsigelse fra ansættelsesmyndighedens side gældende.

Det bemærkes, at spørgsmålet om nedsættelse efter varsel af deltidsbeskæftigede tjenestemænds arbejdstid for tiden drøftes med tjenestemændenes centralorganisationer. Orientering om resultatet herafvil efterfølgende fremkomme.

P. M. V.

E.B.

Kurt Petersen

Redaktionel note
  • (* 2) Henvisning til PAV Kapitel 21
  • (* 1) Udsendt som LP. nr. 139/86