Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om omklassificering af stillinger som rektor ved gymnasieskoler mv. (* 1)


Finansministeriet har den 5. juli 1993 indgået medfølgende aftale om:

- omklassificering af rektorer ved gymnasieskoler mv.

Ifølge aftalen skal der ydes tillæg til rektorer ved gymnasier og selvstændige 2-årige hf-kurser, der tilbyder studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag).

Klassificeringen er i øvrigt uændret.

Opmærksomheden henledes på, at ændringen har virkning fra 1. august 1991.

Finansministeriet,

Administrations- og

Personaledepartementet

Den 3. august 1993

P. M. V.

E. B.

Dorte Sølling

AFTALE

MELLEM FINANSMINISTERIET OG

AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION OM

OMKLASSIFICERING AF STILLINGER SOM

REKTOR VED GYMNASIESKOLER MV.

I medfør af § 45, stk. 1 i lov om tjenestemænd og i henhold til § 2, stk. 2 i den mellem ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsen og tjenestemændenes centralorganisationer den 27. oktober 1969 indgåede hovedaftale aftales følgende:

§ 1. Stillinger som rektor for gymnasier, studenterkurser og selvstændige

2-årige hf-kurser klassificeres således:

Antal elever/kursister

ekskl. enkeltfagskur- Særligt

sister Lønramme tillæg

 

 ----------------------     --------  ------ 

 under 200             37    33.000 kr. 

 200 - 699             37    40.300 kr. 

 700 og derover          38    14.700 kr. 

 Stk. 2. Rektorer på gymnasieskoler med tilknyttet grundskoleafdeling 

på mindst 650 grundskoleelever klassificeres i lønramme 38 med et særligt tillæg på 14.700 kr. under forudsætning af, at antallet af gymnasieelever inkl. kursister i 2-årigt hf-forløb er på mindst 300.

§ 2. Ud over den i § 1 nævnte løn ydes følgende særlige tillæg til rektorer ved:

Gymnasier:

 

 2-årige hf-kurser ........................................ 35.200 kr. 

 hf-enkeltfag (på skoler uden 2-årige hf-kurser) .......... 24.200 kr. 

 hf-enkeltfag (på skoler med 2-årige hf-kurser) ........... 12.100 kr. 

 kostafdeling ............................................. 24.200 kr. 

 Studenterkurser: 

 2-årige hf-kurser ........................................ 35.200 kr. 

 aftenundervisning ........................................ 12.100 kr. 

 Selvstændige 2-årige hf-kurser: 

 hf-enkeltfag ............................................. 12.100 kr. 

 Stk. 2. Der kan mellem Finansministeriet og Akademikernes 

Centralorganisation - eller dem der måtte blive bemyndiget til det - indgås aftale om særligt tillæg til rektorer ved særligt store skoler eller skoler med mere end 2 uddannelser.

§ 3. Klassificeringen af stillinger som rektor foretages hvert år pr. 1. september på grundlag af elevtallet pr. 1. september.

Stk. 2. Lavere klassificering som følge af faldende elevtal gennemføres dog først ved ledighed i stillingen.

§ 4. De i § 2 nævnte særlige funktionstillæg ydes, så længe funktionen varetages.

§ 5. De nævnte særlige tillæg er anført i årlige grundbeløb i oktober 1984-niveau.

§ 6. Aftalen har virkning fra den 1. august 1991.

Stk. 2. Samtidig ophæves den mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation den 6. juni 1989 indgåede aftale om omklassificering af stillinger som rektor ved gymnasieskoler mv.

København, den 5. juli 1993

Akademikernes Finansministeriet

Centralorganisation

 • (Tjenestemandsudvalget) P. M. V. E. B.

J.F. Christensen Hans C. Jensen

Officielle noter

(* 1) Udsendt som APD.nr. 60/93