Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om lønanciennitet mv. for tjenestemænd i staten (Lønanciennitetscirkulæret) (* 1) (* 2)


I tilslutning til de nu afsluttede forhandlinger har finansministeren den 16. juli 1987 indgået aftale med Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation (tjenestemandsudvalget) og Lærernes Centralorganisation om visse nye regler om lønanciennitet m.v. for tjenestemænd i staten.

De herefter gældende regler er optrykt som bilag til dette cirkulære og har virkning fra 1. april 1987, jf. § 15, stk. 1. Bilagets § 2, stk. 2 (for så vidt angår tjeneste med gennemsnitlig 15 timer pr. uge) er i overensstemmelse med tjenestemandslovens § 58, stk. 4, fastsat efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet. Opmærksomheden henledes på stk. 3 vedrørende tjenestetid under gennemsnitlig 15 timer pr. uge.

Det bemærkes, at reglerne ikke finder anvendelse på personer, der tjenestemandsansættes i lærerstillinger i staten, jf. § 15, stk. 3. Derimod finder bestemmelsen anvendelse på personer, der ansættes på tjenestemandslignende vilkår, bortset fra ansættelse i lærerstillinger.

Ændringer er markeret med margenstreg.

I øvrigt bemærkes følgende:

ad § 1:

Er tjenestemanden indtrådt i stillingen efter den 1. i en måned, regnes lønancienniteten fra den 1. i den næstfølgende måned.

ad § 2, stk. 2:

For en række tjenestefrihedssituationer er det i medfør af tjenestemandslovens § 58, stk. 4, bestemt, at tjenestefrihedsperioden kan medregnes i lønancienniteten. Der henvises til særskilt udsendte regler herom, særlig Finansministeriets cirkulæreskrivelse nr. 215 af 27. oktober 1977 om forhøjelse af pensionsalderen for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, hvor der i bilag til cirkulæreskrivelsen, afsnit II.B), er gengivet en række afLønningsrådets generelle udtalelser om bevarelse af lønanciennitet under tjenestefrihed.

Lønningsrådet har yderligere i 1985 anbefalet, at en tjenestefrihedsperiode, i hvilken tjenestemanden har haft beskæftigelse i det private erhvervsliv, kan medregnes i lønancienniteten, hvis beskæftigelsen har haft en karakter, der ville have været lønanciennitetsgivende ved første ansættelse som tjenestemand. Sådanne sager vil herefter af den ansættende myndighed kunne afgøres efter tilsvarende retningslinier som angivet i § 4.

Desuden er det i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 851 af 28. november 1986 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål bestemt, at visse af de i bekendtgørelsen hjemlede tjenestefrihedsperioder den løn medregnes i lønancienniteten.

ad § 3:

Opmærksomheden henledes på, at der ved særskilt aftale/omklassificeringsaftale kan være fastsat et kortere/længere tidsrum for optjening af alderstillæg end 2 år, ligesom det også kan være bestemt, at løntrin i lønrammen overspringes, jf. i øvrigt tilføjelsen til § 9, stk. 1.

ad § 6:

Ved ændring af aftalen i 1985 er ordene: »efter at en udtalelse på grundlag af en motiveret indstilling er indhentet fra Finansministeriet« udgået.

Efter ændringen kan den ansættende myndighed uden forelæggelse for Finansministeriet træffe afgørelse om tillæggelse af forhøjet lønanciennitet ved ansættelse af tjenestemænd på grundlag af:

  • a) tidligere ansættelse uden for statstjenesten (§ 4) og b) tidligere ansættelse som tjenestemand (§ 5 og § 9, stk. 4)

Ændringen vedrører alene proceduren ved behandling af sager om tillæggelse af forhøjet lønanciennitet, og der tilsigtes derfor ingen ændring af den hidtidige praksis. Som vejledende hovedsynspunkter fra denne praksis kan anføres følgende:

  • 1) Forhøjet lønanciennitet kan kun tillægges på grundlag af tidligere beskæftigelse, der er af direkte relevans for arbejdet i tjenestemandsstillingen.
  • 2) I vurderingen af spørgsmålet om forhøjet lønanciennitet forudsættes at indgå den tidligere beskæftigelses tidsmæssige placering, idet det er en forudsætning, at den tidligere beskæftigelse fortsat er relevant for tjenestemandsstillingen, samt at den tidligere beskæftigelse har været så langvarig, at indlæringen af de relevante erfaringer må antages at være blevet af mere vedvarende karakter.
  • 3) Forhøjet lønanciennitet kan kun tillægges for tidligere beskæftigelse på samme niveau som tjenestemandsstillingen. Tidligere beskæftigelse, der alene kvalificerer den pågældende til tjenestemandsstillingen, kan således ikke begrunde forhøjet lønanciennitet.
  • 4) Der kan maksimalt tillægges forhøjet lønanciennitet i et omfang, der tidsmæssigt svarer til den tidligere beskæftigelse, der tages i betragtning.

Tvivlstilfælde vil som hidtil kunne forelægges Finansministeriet til udtalelse.

ad § 7, stk. 2:

Opmærksomheden henledes på, at overenskomstansatte aflønnet med skalatrinsløn indplaceres i overensstemmelse med reglerne for tjenestemandslignende ansatte.

ad § 7, stk. 3:

I forbindelse med en af Statstjenestemændenes Centralorganisation I mod Finansministeriet anlagt sag ved Tjenestemandsretten er der indgået forlig om, at bonus, der har været ydet til kontraktansat personel i forsvaret, som ikke var omfattet af en pensionsordning, kan medregnes i den i § 7, stk. 3, nævnte nettoløn ved indplacering i forbindelse med overgang til tjenestemandsansættelse, jf. herved noten til § 7, stk. 3.

Bestemmelsen finder anvendelse for personer, som den 1. august 1982 eller senere er overgået eller overgår til tjenestemandsansættelse fra en stilling af den omhandlede karakter i forsvaret.

Det bemærkes, at det påhviler den enkelte tjenestemand at rette henvendelse til vedkommende ansættende myndighed om eventuel ændring af indplaceringsgrundlaget.

ad § 7, stk. 4:

Det understreges, at stk. 4 kun kan bringes i anvendelse, såfremt stk. 3, sidste punktum, har haft betydning for indplaceringen.

ad § 9, stk. 1: Se ad § 3.

ad § 13:

Opmærksomheden henledes på, at der ved slutlønnen forstås det beløb, som slutlønnen udgør på indplaceringstidspunktet.

Dette betyder, at slutlønnen i denne specielle forbindelse ikke reguleres, selv om der i øvrigt sker regulering af lønnen på det pågældende skalatrin.

ad § 14:

Lønfremgang, der skyldes ydelse af tillæg som omhandlet i § 9, stk. 2, 2. pkt., eller ekstraordinær forhøjelse af et sådant tillæg, bevirker ikke aftrapning af det personlige tillæg. Derimod aftrappes det personlige tillæg med lønfremgang, der skyldes generel regulering (f.eks. procentregulering) af tillæg af den omhandlede art.

Dette cirkulære har virkning fra 1. april 1987. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære - LP.nr. 117/85 - af 18. november 1985 om lønanciennitet m.v. for tjenestemænd i staten.

P. M. V.

E. B.

Bendt Vogel

AFTALE

mellem finansministeren og

Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II,

Akademikernes Centralorganisation (tjenestemandsudvalget) og

Lærernes Centralorganisation

om

lønanciennitet m.v. for tjenestemænd i staten

I medfør af § 45, stk. 1, i lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken aftales følgende:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser om lønanciennitet

§ 1. En tjenestemands lønanciennitet er den forløbne tid efter det tidspunkt, fra hvilket han er eller efter nedenstående regler anses for at være indtrådt i den lønramme, hvortil hans stilling er henført. Lønancienniteten regnes fra den 1. i en måned.

§ 2. En tjenestemand optjener lønanciennitet svarende til det tidsrum, i hvilket han varetager sin stilling.

Stk. 2. Den tid, i hvilken en tjenestemand udfører tjeneste med gennemsnitlig 15 timer pr. uge og derover eller gør midlertidig tjeneste i anden stilling i henhold til tjenestemandslovens § 11, indgår uafkortet i lønancienniteten. Det samme gælder fravær i forbindelse med ferie, sygdom, svangerskab og fødsel samt adoptionsorlov ydet i medfør af barselsorlovsloven eller aftjening af værnepligt samt fravær under suspension eller under ekstraordinær tjenestefrihed, for hvilken det i medfør af tjenestemandslovens § 58, stk. 4, er bestemt, at tjenestemanden bevarer lønanciennitet.

Stk. 3. Den tid, i hvilken en tjenestemand udfører tjeneste under gennemsnitlig 15 timer pr. uge, indgår tilsvarende nedsat i lønancienniteten.

§ 3. Den lønmæssige placering inden for lønrammer, der består af mere end eet løntrin, fastsættes i forhold til den opnåede lønanciennitet, således at tjenestemanden efter hver 2 års lønanciennitet henføres til aflønning på det nærmeste højere løntrin inden for lønrammen, medmindre en anden periode eller andet lønforløb er fastsat ved særskilt aftale.

Kapitel 2

Forhøjet lønanciennitet ved første ansættelse og genansættelse som

tjenestemand

§ 4. I forbindelse med ansættelse som tjenestemand af personer, som under virksomhed uden for statstjenesten har erhvervet en særlig arbejdsmæssig erfaring eller særlige kvalifikationer af betydning for arbejdets udførelse, kan lønancienniteten regnes fra et tidspunkt før ansættelsestidspunktet.

§ 5. Forhøjet lønanciennitet kan tillægges personer, der genansættes som tjenestemænd, under hensyntagen til tidspunktet for og varigheden af den forudgående ansættelse samt eventuelle uden for statstjenesten erhvervede særlige arbejdsmæssige erfaringer af betydning for arbejdets udførelse.

§ 6. Afgørelse om tillæggelse af forhøjet lønanciennitet efter §§ 4-5 træffes af den ansættende myndighed.

§ 7. Personer, der er ansat i staten på tjenestemandslignende vilkår, på overenskomst, jf. dog stk. 2, eller på andre vilkår, får ved umiddelbar overgang til ansættelse som tjenestemand lønanciennitet på grundlag af den forudgående tjeneste. Ved overgang til ansættelse som tjenestemand gælder tillige bestemmelsen i § 13.

Stk. 2. Personer, der forud for overgang til tjenestemandsansættelse er ansat på tjenestemandslignende vilkår, samt overenskomstansatte, der er aflønnet med skalatrinsløn, stilles, som om det forudgående ansættelsesforhold var tilbagelagt som tjenestemand eventuelt med forudsat aspiranttid - i en stilling, der er klassificeret i samme lønramme som den, hvorefter aflønning har fundet sted indtil tjenestemandsansættelsen. På grundlag heraf foretages lønmæssig placering i den lønramme, hvortil tjenestemandsstillingen er henført, i overensstemmelse med reglerne i kapitel 3.

Stk. 3. Personer, der er ansat på overenskomst eller på andre vilkår end de i stk. 2 nævnte, indplaceres ved overgang til tjenestemandsansættelse i den lønramme, hvortil tjenestemandsstillingen er henført, på det løntrin, på hvilket årslønnen med eventuelt stedtillæg ligger nærmest over den senest oppebårne nettoløn (* 1) incl. eventuelt stedtillæg. Indplacering kan dog ikke ske på et højere løntrin end det, der ville være opnået, såfremt det forudgående ansættelsesforhold var tilbagelagt som tjenestemand - eventuelt med forudsat aspiranttid.

Stk. 4. Efter indplacering i medfør af stk. 3, sidste punktum, opnås alderstillæg på det tidspunkt, da alderstillæg ville være opnået, såfremt det forudgående ansættelsesforhold havde været tilbagelagt som tjenestemand.

Kapitel 3

Lønanciennitet ved overgang til anden stilling m.v.

§ 8. En tjenestemand, der overgår til ansættelse i en anden tjenestemandsstilling, der er henført til samme lønramme som den hidtidige, får ved ansættelsen samme lønanciennitet, som er opnået under ansættelsen i den hidtidige stilling.

§ 9. En tjenestemand, der overgår til lønmæssig placering i en højere lønramme end den hidtidige, får en lønanciennitet, som svarer til, at han opnår den løn inden for den højere lønramme, der ligger nærmest over den senest opnåede løn i den lavere lønramme, medmindre det ved omklassificeringsaftale er fastsat, at tjenestemanden bevarer sin hidtidige lønanciennitet ved stillingens oprykning til højere lønramme/lønrammeforløb.

Stk. 2. Lønnen, der lægges til grund ved lønmæssig placering i henhold til stk. 1, omfatter årslønnen i lønrammerne med eventuelt generelt og særligt tillæg. Der bortses dog fra særlige tillæg, som har til forudsætning, at der gælder en særlig arbejdsmæssig forpligtelse, f.eks. i form af rådighedstjeneste eller opgaver ud over normal tjeneste. Lønmæssig placering kan dog ikke ske på et løntrin i den højere lønramme under det sidst opnåede løntrin i den lavere lønramme. Stedtillæg tages ikke i betragtning.

Stk. 3. Lønancienniteten i den højere lønramme fastsættes i øvrigt således, at tjenestemanden på de relevante tidspunkter placeres på det løntrin, der giver ham en løn (incl. eventuelt særligt tillæg), der ligger nærmest over den løn (incl. eventuelt særligt tillæg som nævnt i stk. 2), han ved alderstillæg ville have opnået ved forbliven i det hidtidige lønforløb.

Stk. 4. En tjenestemand, som efter at have gjort tjeneste i en stilling i lavere lønramme på ny overgår til en stilling i højere lønramme. kan tillægges forhøjet lønanciennitet i henhold til § 5, jf. § 6.

§ 10. En tjenestemand, der overgår til en stilling, i hvilken oprykning fra een lønramme til en højere ifølge lov, aftale eller anden godkendt ordning finder sted efter anciennitet og under forudsætning af tilfredsstillende tjenstlige forhold, og som er klassificeret med en højere slutløn end den hidtidige stilling, placeres inden for den nye stillings samlede lønforløb i overensstemmelse med reglerne i § 9, stk. 1-3.

§ 11. En tjenestemand, der overgår til en stilling, som er henført til en lavere lønramme end den hidtidige, får samme lønanciennitet, som han ville have haft, såfremt han på det tidspunkt, da hans indtræden i den højere lønramme fandt sted, var overgået til en stilling i den lavere lønramme. Den dertil svarende lønanciennitet i den lavere lønramme forøges med den ananciennitet, der er optjent under den tilbagelagte ansættelse i den højere lønramme.

Stk. 2. Ved overgang til en stilling som nævnt i § 10, men som er klassificeret med en lavere slutløn end den hidtidige, foretages lønmæssig placering inden for den nye stillings samlede lønforløb i overensstemmelse med stk. 1.

Kapitel 4

Personlige tillæg

§ 12. Såfremt en tjenestemand, der i medfør af tjenestemandslovens §§ 12-13 sammenholdt med § 59, stk. 2, eller i øvrigt af anden ham utilregnelig årsag er overgået til ansættelse i en stilling i en lavere lønramme end den hidtidige, ville have opnået alderstillæg under fortsat ansættelse i den hidtidige stilling, indgår sådant alderstillæg i opgørelsen af lønforskel, der udlignes gennem ydelse af personligt tillæg i henhold til tjenestemandslovens § 55.

§ 13. Såfremt en tjenestemand, der omfattes af § 7, ved lønmæssig indplacering i forbindelse med tjenestemandsansættelsen opnår en løn, der er lavere end den senest forud for tjenestemandsansættelsen oppebårne nettoløn, ydes der ham inden for slutlønnen i den lønramme, hvori ansættelsen sker, et personligt, ikke-pensionsgivende tillæg til udligning af forskellen. Ved slutløn forstås det beløb, slutlønnen udgør på indplaceringstidspunktet.

§ 14. Personlige tillæg efter § 13 aftrappes med enhver lønfremgang - bortset fra dyrtidstillæg.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse m.v.

§ 15. Aftalen har virkning fra 1. april 1987 og kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april 1989.

Stk. 2. Samtidig med denne aftales ikrafttræden ophæves aftale af 14. november 1985 mellem finansministeren og Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation (tjenestemandsudvalget) og Danmarks Lærerforening om lønanciennitet m.v. for tjenestemænd i staten.

Stk. 3. Personer, der tjenestemandsansættes i lærerstillinger i staten, er ikke omfattet af aftalen.

København, den 16. juli 1987

Statstjenestemændenes Centralorganisation I

Aage Andersen

Statstjenestemændenes Centralorganisation II

Bjørn Wikkelsøe Jensen

Akademikernes Centralorganisation (tjenestemandsudvalget)

Erik Stengaard

Lærernes Centralorganisation

Martin Rømer

Finansministeriet

P. M. V.

E. B.

Bendt Vogel

Redaktionel note
  • (* 3)PAV kap. 18
  • (* 2)Udsendt som LP.nr. 101/87
  • (* 1)Det vil sige den hidtil gældende løn med fradrag af det for den hidtidige ansættelsesform eventuelt gældende pensionsbidrag. Bonus, der har været ydet til kontraktansat personel i civilforsvaret og forsvaret, som ikke var omfattet af en pensionsordning, indgår i nettolønnen ved indplacering i forbindelse med overgang til tjenestemandsansættelse.