Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om overenskomst for EGU-elever i staten (* 1)


INDHOLD

CIRKULÆRE

OVERENSKOMST

 

 § 1.  Område 

 § 2.  Løn 

 § 3.  Arbejdstid 

 § 4.  Ferie 

 § 5.  Sygdom 

 § 6.  Graviditet, barsel og adoption 

 § 7.  Regler for tillidsrepræsentanter 

 § 8.  Øvrige vilkår 

 § 9.  Overenskomstens varighed 

AFTALE OM LØNFORHOLDENE

FOR VISSE ELEVER

Finansministeriet og centralorganisationerne har den 22. august 1994 indgået medfølgende overenskomst for unge, som ansættes i staten i en praktikperiode ifølge lov nr. 506 af 30. juni 1993 om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Endvidere har de to parter s.d. indgået den ligeledes medfølgende aftale om eventuelt udligningstillæg til elever efter erhvervsuddannelsesloven m.fl., for hvem lønnen er mindre end lønnen til EGU-elever.

Uddannelsens formål er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Beslutning om, i hvilket omfang der tilbydes de unge en erhvervsgrunduddannelse træffes af den enkelte kommunalbestyrelse, der i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner også tilrettelægger uddannelsen.

Forud for påbegyndelse af en erhvervsgrunduddannelse skal der være indgået en praktikaftale, som skal være godkendt af kommunen inden praktikopholdets begyndelse.

Efter tilfredsstillende gennemførelse af praktikopholdet udsteder ansættelsesmyndigheden et bevis for gennemførelsen. Beviset skal indeholde oplysning om praktikopholdets mål samt de arbejdsområder og funktioner, den unge har været beskæftiget med.

Når hele uddannelsen er gennemført, modtager den unge et uddannelsesbevis. Beviset udstedes af den skole, hvor det sidste skoleophold finder sted.

Der henvises i øvrigt til Undervisningsministeriets bekendgørelse nr. 808 af 6. oktober 1993 om oprettelse af erhvervsgrunduddannelser, der som bilag har den formular, der skal anvendes ved indgåelse af praktikaftale.

Den samlede uddannelsestid er to år, heraf minimum 20 og maksimum 40 ugers skoleundervisning.

I den del af den samlede uddannelsestid, i hvilken den unge er i praktik, betaler praktikstedet den unge en løn på 5.300 kr/md. (1/4 93-niveau).

For at konstatere omfanget af ansættelser i staten af unge til en erhvervsgrunduddannelse skal man anmode om, at der pr. 1. april 1995 ministerievis indsendes oplysning om antallet af indgåede praktikaftaler med angivelse for hver enkelt aftale, hvorvidt den unge tidligere har været i et uddannelsesforhold og i bekræftende fald hvilket.

--------------------------------

Eventuelle tvivlsspørgsmål forventes forelagt for Finansministeriet.

Finansministeriet

Den 8. september 1994

P.M.V.

E.B.

Niels Erik Bisgaard

OVERENSKOMST

FOR EGU-ELEVER

I STATEN

§ 1. Område.

Denne overenskomst omfatter unge, som ansættes i staten med en praktikaftale ifølge lov nr. 506 af 30. juni 1993 om erhvervsgrunduddannelse mv.

Stk. 2.

Praktikaftale indgås på den formular, der er udarbejdet i tilslutning til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 808 af 6. oktober 1993 om erhvervsgrunduddannelser.

§ 2. Løn.

EGU-praktikanter aflønnes med 5.300 kr/md (1. april 1993-niveau). Lønnen reguleres i overenstemmelse med de for tjenestemænd gældende regler.

Lønnen udbetales månedsvis bagud.

Stk. 2.

I øvrigt følges de regler, der gælder for tjenestemænd om lønfradrag/lønberegning, jf. for tiden cirkulære af 24. maj 1985 om lønfradrag/lønberegning for tjenestemænd.

(Red. note: jf. F CIR 6300 19850524)

§ 3. Arbejdstid.

Den i § 2 omhandlede løn er beregnet for fuld arbejdstid, der er 37 timer/uge. Arbejdstiden fordeles på hverdage i dagtimerne, og endvidere gælder med hensyn til arbejdstid vilkårene for de på arbejdstedet i øvrigt beskæftigede.

§ 4. Ferie.

Til EGU-praktikanter ydes ferie efter ferielovens regler med de afvigelser som følger af, at praktikanterne er omfattet af aftale om ferie mellem Finansministeriet og centralorganisationerne, jf. bl.a. § 12 i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel.

(Red. note: jf. F CIR 6770 19931019)

§ 5. Sygdom.

EGU-praktikanterne er under fravær som følge af sygdom omfattet af aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne, jf. bl.a. § 13 i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel.

§ 6. Graviditet, barsel og adoption.

EGU-praktikanterne er omfattet af aftale af 5. juli 1991 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om fravær fra tjenesten på grund af graviditet, barsel og adoption.

(Red. note: jf. F CIR 135 19910730)

§ 7. Regler for tillidsrepræsentanter.

EGU-praktikanterne er omfattet af aftale mellem Finansministeriet og CFU om tillidsrepræsentanter for ansatte på overenskomstvilkår i staten, folkekirken mv.

(Red. note: jf. F CIR 6584 19930816)

§ 8. Øvrige vilkår.

Med hensyn til regler om prøvetid, opsigelse og ophævelse m.v. henvises til lov og bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse m.v. samt formular om praktikaftaler.

§ 9. Overenskomstens varighed.

Overenskomsten har virkning fra den 1. august 1993 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 1995.

Stk. 2.

Enhver regulering af aflønning stilles i bero fra den 31. marts, da en eventuel opsigelse får virkning, og indtil en ny overenskomst indgås.

København, den 22. august 1994.

Statsansattes Kartel Finansministeriet

Ove Hygum P.M.V.

E.B.

Statstjenestemændenes Centralorganisation II Niels Paludan

Bjørn Wikkelsøe Jensen

Akademikernes Centralorganisation

e.b.

Erik Klausen

Tjenestemænds- og Overenskomstansattes

Kartel

Jørn Østergaard

AFTALE OM

LØNFORHOLDENE FOR

VISSE ELEVER

I tilslutning til overenskomst af dags dato for EGU-elever med en praktikaftale med en statsinstitution er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne indgået følgende aftale:

- Lønnen til elever ifølge erhvervsuddannelsesloven og social- og sundhedselever må ikke være mindre end lønnen til EGU-elever med en statslig praktikaftale.

- Såfremt lønnen til de nævnte erhvervsfaglige elever m.fl. er mindre end 5.300 kr/md. (1/4 93-niveau), ydes et udligningstillæg, således at der samlet ydes en løn på 5.300 kr/md.

København, den 22. august 1994.

Statsansattes Kartel Finansministeriet

Ove Hygum P.M.V.

E.B.

Statstjenestemændenes Centralorganisation II Niels Paludan

Bjørn Wikkelsøe Jensen

Akademikernes Centralorganisation

e.b.

Erik Klausen

Tjenestemænds- og Overenskomstansattes Kartel

Jørn Østergaard

Redaktionel note
 • (* 1) Udsendt som Fmst. nr. 95/94