Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for AF-konsulenter ved AF-kontorerne (* 1)


INDHOLD

CIRKULÆRE Generelle bemærkninger

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

ORGANISATIONSAFTALE

 

 § 1. Organisationsaftalens dækningsområde 

 § 2. Lønmæssige forudsætninger 

 § 3. Løn 

 § 4. Pension 

 § 5. Klassificering af nyoprettede stillinger 

 § 6. Midlertidig tjeneste i højere stilling 

 § 7. Arbejdstid mv. 

 § 8. Overarbejde 

 § 9. Fridage 

 § 10. Flyttegodtgørelse 

 § 11. Specielle vilkår 

 § 12. Organisationsaftalens varighed 

Bilag 1 Ikke-pensionsgivende løndel

Bilag 2 Indplaceringsregler

Bilag 3 Løn 1. april 1993

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Finansministeriet har den 13. oktober 1993 indgået medfølgende organisationsaftale for AF-konsulenter ved AF-kontorerne med HK/STAT og Arbejdsformidlingskontorernes Personales Landsklub.

Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten af 22. juni 1993 det samlede overenskomstgrundlag.

(se FCIR 6770 19931019)

Den hidtidige organisationsaftale af 29. juli 1991 (APD.nr. 84/91) for AF-konsulenter ophæves hermed.

Til organisationsaftalen bemærkes generelt, at der indtil videre fortsat vil ske en fortolkning af reglerne på baggrund af de noter, der var anført i cirkulære af 11. december 1989 (APD. nr. 126/89) om overenskomsten for AF-konsulenter.

(se FCIX 6950 19891211)

Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser

Til § 5. Klassificering

Der åbnes nu mulighed for i ganske særlige tilfælde og efter forelæggelse for Finansministeriet at klassificere en nyoprettet stilling højere end slutlønnen i lønskalaen i § 3.

Udgiften skal afholdes af lokallønspuljen eller af en central pulje.

Reglerne om klassificering af nyoprettede stillinger er udsendt ved Finansministeriets cirkulære af 3. marts 1992 (APD.nr. 20/92).

(se FCIR 6173 19920303)

Eventuelle tvivlsspørgsmål forventes forelagt for Finansministeriet.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den 25. oktober 1993

P.M.V.

E.B.

Niels Erik Bisgaard

ORGANISATIONSAFTALE

FOR AF-KONSULENTER

VED AF-KONTORERNE

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK).

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde

AF-konsulenter ved Arbejdsformidlingskontorerne.

§ 2. Lønmæssige forudsætninger

Ansættelse som AF-konsulent kan som hovedregel først finde sted efter det fyldte 20. år. Forudgående beskæftigelse kan medregnes efter de retningslinier, der fremgår af bilag 2.

§ 3. Løn

Løn efter følgende for statstjenestemænd i stedtillægssats VI gældende skalatrin:

 

 Løntrin       Anciennitet       Skalatrin 

  1.         1. - 2. år        16 

  2.         3. - 4.          18 

  3.         5. - 6.          19 

  4.         7. - 8.          21 

  5.         9. - 10.         23 

  6.        11. - 12.         25 

  7.        13. - 15.         27 

  8.        16. - 18.         30 

  9.        19. - 20.         33 

  10.        21. -           37 

Den lønmæssige indplacering kan maksimalt finde sted på næstsidste løntrin. Oprykning til sluttrin finder sted efter 2 års ansættelse på næstsidste løntrin.

§ 4. Pension

AF-konsulenter indtræder ved ansættelsen i den ved kontrakt mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og Forsikringsselskabet Tryg eller en anden under forsikringsrådets tilsyn etableret pensionsordning, der kan godkendes af Finansministeriet.

Stk. 2. Ansatte, der pr. 1. januar 1982 er overgået til aflønning som AFkonsulent, og som hidtil har været omfattet af den med Statsanstalten for Livsforsikring (nu Danica) etablerede ordning, forbliver under denne.

Stk. 3. Som bidrag til den ansattes pensionering betaler vedkommende styrelse 10 pct. af den i § 3 nævnte løn fratrukket de i bilag 1 nævnte beløb. Endvidere tilbageholder styrelsen i den ansattes løn et beløb på 5 pct. af samme beløb, som styrelsen betaler sit bidrag af.

Stk. 4. Pensionsbidragene anvendes til at sikre den ansatte en løbende livsvarig alderspension eller invalidepension samt efter den pågældendes død eventuelle efterladte ægtefælle en livsvarig ægtefællepension. Endvidere skal pensionsbidragene anvendes til efter den ansattes pensionering eller død at sikre eventuelle børn hver en løbende børnepension.

Stk. 5. AF-konsulenter, der er ansat med en gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse på under 15 timer, er ikke omfattet af stk. 1 - 4. Til de pågældende udbetales derfor nettoløn (95 pct.).

Stk. 6. Der tilkommer ud over nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra staten (bortset fra invalide- og folkepension).

§ 5. Klassificering af nyoprettede stillinger

Såfremt en nyoprettet stilling i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for foranstående lønninger mv., kan der mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og HK/STAT træffes aftale om tillæg til lønnen og eventuelle andre vilkår.

Stk. 2. Såfremt der til en nyoprettet stilling i ganske særlige tilfælde er knyttet ansvar, kompetence og krav om kvalifikationer, der nødvendiggør en aflønning på et skalatrin, der ligger ud over slutlønnen i lønskalaen i § 3, forelægges forslag herom for Finansministeriet til endelig afgørelse efter forhandling med HK/STAT. Ved ledighed tilbageføres stillingen til den op-rindelige klassificering.

§ 6. Midlertidig tjeneste i højere stilling

Under midlertidig tjeneste i en tjenestemandsstilling i højere charge finder de for tjenestemænd gældende regler om betaling under midlertidig tjeneste i højere stilling anvendelse.

Stk. 2. Under midlertidig tjeneste i en stilling, hvortil der efter § 5 er knyttet tillæg eller som er klassificeret på et højere skalatrin end slutlønnen ifølge § 3, anvendes tilsvarende regler.

§ 7. Arbejdstid mv.

De i § 3 omhandlede lønninger er beregnet for fuld arbejdstid, der er 37 timer ugentlig inklusive spisepause af indtil 1/2 times varighed pr. arbejdsdag.

I særlige tilfælde kan den ugentlige arbejdstid, hvis der er enighed mellem institutionen og tillidsrepræsentanten herom, tilrettelægges med varierende tider således, at den over en periode (max. 8 uger) i gennemsnit udgør 37 timer. Hvis der mellem institutionen og tillidsrepræsentanten er enighed herom, kan det fastsættes, at arbejdstidsnedsættelsen fra perioden 1987 - 1991 (2 timer) opspares til hele fridage til senere afvikling.

Stk. 2. Hvor det er muligt, tilrettelægges arbejdstiden efter lokal forhandling på ugens 5 første hverdage.

Stk. 3. Nedsat arbejdstid kan bevilges, når tjenesten tillader det, og i så fald reduceres lønnen og eventuelt kvalifikationstillæg tilsvarende. Såfremt et andragende om nedsat arbejdstid afslås, skal afslaget efter anmodning begrundes skriftligt.

Stk. 4. Den tid uden for tjenestestedets normale kontortid, der medgår til rejsetid i forbindelse med tjenesterejser, afspadseres. Såfremt afspadsering ikke har været mulig i den måned, som følger efter den måned, hvori tjene-sterejsen har fundet sted, ydes der betaling med 1/1924 af årslønnen pr. time med tillæg af 50 pct.

Rejsetiden opgøres efter de for tjenestemænd gældende regler.

§ 8. Overarbejde

Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Såfremt overarbejde undtagelsesvis finder sted, godtgøres det så vidt muligt med tjenestefrihed som hidtil.

Afspadsering af overarbejde sker med tillæg af 50 pct. I forbindelse med overarbejde ydes der i tiden mellem kl. 17.00 og 06.00 natpenge efter de for tjenestemænd gældende regler.

§ 9. Fridage

Der tilkommer de efter organisationsaftalen ansatte AF-konsulenter fridage efter de for tjenestemænd gældende regler.

§ 10 Flyttegodtgørelse

Eventuel godtgørelse til AF-konsulenter ydes for 1. til 6. anciennitetsår efter satserne for lønramme 13 til 14, for 7. til 12. anciennitetsår efter lønramme 17 til 18 og for 13. anciennitetsår og højere efter lønramme 23 til 24.

§ 11. Specielle vilkår

Den ansatte er underkastet de til enhver tid for arbejdet fastsatte regler, herunder pligt til at deltage i de af styrelsen tilrettelagte uddannelser.

§ 12. Organisationsaftalens varighed

Denne organisationsaftale gælder fra 1. april 1993 og kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts 1995.

Stk. 2. Enhver regulering - bortset fra alderstillæg - af aflønning stilles i bero fra den 31. marts, da en eventuel opsigelse får virkning, og indtil en ny organisationsaftale er indgået.

København, den 13. oktober 1993

Finansministeriet

HK/STAT P.M.V.

E.B.

Palle Jensen Niels Paludan

Arbejdsformidlingskontorernes

Personales Landsklub

Aage Sehested

Bilag 1

Størrelsen pr. 1. oktober 1984 af den ikke-pensionsgivende del af lønnen, jf. § 4, stk. 3, som reguleres efter reglerne om procentregulering i cirkulære af 14. juli 1993 om aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. for perioden 1993 - 1995.

 

         Løntrin    År       Ikke-pensions 

                       givende løndel 

          1.    1. - 2.      4.700 

          2.    3. - 4.      4.300 

          3.    5. - 6.      4.100 

          4.    7. - 8.      4.400 

          5.    9. - 10.      4.300 

          6.    11. - 12.      4.200 

          7.    12. - 13.      4.100 

          8.    16. - 18.      4.000 

          9.    19. - 20.      3.800 

          10.    21. -        3.400 

Bilag 2

Retningslinier vedrørende fremtidig lønmæssig indplacering af AF-konsulenter

Efter forhandling mellem HK/STAT og Finansministeriet er der enighed om, at nedenstående retningslinier skal lægges til grund i forbindelse med lønmæssig indplacering af AF-konsulenter. 1. Ansættelse som AF-konsulent sker som hovedregel først efter det fyldte 20. år. 2. Ved ansættelsen foretages indplacering på lønskalaen under hensyn til den pågældendes forudgående beskæftigelse og/eller uddannelse . Som hovedregel lægges kun beskæftigelse efter det fyldte 20. år til grund ved indplacering. 3. Enhver forudgående erhvervsmæssig beskæftigelse efter det 20. år medregnes med 1/3. 4. Forudgående erhvervsmæssig beskæftigelse kan kun helt undtagelsesvis medregnes med 1/1 (fx funktion i stilling). 5. Uanset forudgående beskæftigelse og/eller uddannelse kan indplacering ikke finde sted på sluttrin. 6. Forudgående virksomhed efter det fyldte 20. år med tilknytning til samfunds- eller arbejdsmarkedsforhold kan ved indplaceringen medregnes med 2/3. 7. Forudgående arbejde af udadvendt karakter eller forudgående arbejde med store menneskelige kontaktflader (fx ledende arbejde), som er af betydning for den pågældendes virksomhed ved AF, kan ved indplaceringen medregnes med 2/3. 8. Længerevarende uddannelse - med tilknytning til samfunds- eller arbejdsmarkedsforhold - kan ved indplaceringen som udgangspunkt medføre tillæg af 1 1/2 løntrin og maksimalt medføre tillæg på op til 3 løntrin (fx cand.jur., ingeniør, cand.polit., cand.oecon, cand.scient. pol. eller lignende). Det er en forudsætning herfor, enten at der ikke er gået mere end 3 år efter uddannelsens afslutning, eller at vedkommende har været beskæftiget inden for de i punkt 6 nævnte områder. 9. Sker ansættelse før det fyldte 20. år , sker aflønning indtil det fyldte 20. år som hovedregel efter 1. løntrin . Ved det fyldte 20. år foretages indplacering efter disse retningslinier, hvorved beskæftigelse i stillingen før det 20. år medregnes på samme måde som funktion, jf. punkt 4.

10. Forudgående beskæftigelse i anden stilling ved Arbejdsformidlingen - såvel før som efter det fyldte 20. år - kan ved indplaceringen medregnes med 1/3 til 2/3 (afhængig af beskæftigelsens relation til den nye virksomhed). Ved indplaceringen skal vedkommende som hovedregel mindst placeres på det løntrin, der ligger nærmest over den hidtidige aflønning.

København, den 8. december 1989

Finansministeriet

HK/STAT P.M.V.

E.B.

Palle Jensen Niels Paludan

Arbejdsformidlingskontorernes

Personales Landsklub

Viggo Møller

Bilag 3

AF-konsulenter 1. april 1993

Organisationsaftale af 1993 med Arbejdsformidlingskontorernes Personales Landsklub tilsluttet HK/STAT.

Inden for hvert løntrin angiver første linie årsbeløbene og anden linie de månedlige beløb.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Anc.  Skala- Løn i alt  Heraf ikke- Pensions- Pensions- Nettoløn 

 år   trin  inkl. pct.- pens.giv.  givende  bidrag  inkl. 

        regulering tillæg inkl. løn    5 %    procent- 

        (sats VI)  pct.-reg.             regule- 

                               ring 

 --------------------------------------------------------------------- 

          kr.    kr.     kr.    kr.    kr. 

 1 - 2 16  179.935,00 5.900,33  174.034,67  8.701,73 171.233,27 

        14.994,58  491,69  14.502,89   725,14 14.269,44 

 3 - 4 18  186.735,00 5.398,18  181.336,82  9.066,84 177.668,16 

        15.561,25  449,85  15.111,40   755,57 14.805,68 

 5 - 6 19  189.398,99 5.147,10  184.250,90  9.212,55 180.185,46 

        15.783,17  428,93  15.354,24   767,71 15.015,45 

 7 - 8 21  195.458,00 5.523,72  189.934,28  9.496,71 185.961,29 

        16.288,17  460,31  15.827,86   791,39 15.496,77 

 9 - 10 23  200.763,00 5.398,18  195.364,82  9.768,24 190.994,76 

        16.730,25  449,85  16.280,40   814,02 15.916,23 

 11 - 12 25  206.110,00 5.272,64  200.837,36 10.041,87 196.068,13 

        17.175,83  439,39  16.736,45   836,82 16.339,01 

 13 - 15 27  211.617,00 5.147,10  206.469,90 10.323,50 201.293,51 

        17.634,75  428,93  17.205,83   860,29 16.774,46 

 16 - 18 30  220.187,00 5.021,56  215.165,44 10.758,27 209.428,73 

        18.348,92  418,46  17.930,45   896,52 17.452,39 

 19 - 20 33  229.125,00 4.770,48  224.354,52 11.217,73 217.907,27 

        19.093,75  397,54  18.696,21   934,81 18.158,94 

 21 -  37  241.619,00 4.268,33  237.350,67 11.867,53 229.751,47 

        20.134,92  355,69  19.779,22   988,96 19.145,96 

 --------------------------------------------------------------------- 

Redaktionel note
 • (* 1) Udsendt som APD. nr. 87/93