Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om omflytning af overenskomstansatte sekretærer og fuldmægtige i staten (turnusordning) (* 1) (* 2)

(Til samtlige ministerier m.v.)

l. Indledning

Finansministeriet indgik den 7. maj l985 med Danmarks Jurist- og Økonomforbund på vegne af organisationer tilknyttet Akademikernes Centralorganisation en aftale om, at finansministeriet iværksætter en turnusordning, hvorefter der sker omflytning af overenskomstansatte sekretærer og fuldmægtige mellem de forskellige tjenestesteder inden for det enkelte ministerområde, og som suppleres med retningslinier for turnustjeneste udenfor ministerområdet.

Turnusordningen tilrettelægges i det enkelte ministerområde i overensstemmelse med finansministeriets retningslinier af 7. maj l985 for omflytning af overenskomstansatte sekretærer og fuldmægtige i staten (turnusordning).

./. Retningslinierne og aftalen vedlægges som bilag l og 2. Det bemærkes, at de tillige har været udsendt til orientering for ministerier og styrelser som bilag til finansministeriet cirkulæreskrivelse LP nr. 03l/85 af 24. maj l985.

2. Formål

Regeringens målsætninger for den offentlige sektors udvikling i de kommende år stiller store krav til de ansattes viden og omstillingsevne inden for bl.a. de administrative forvaltningsområder. Det vil derfor være et centralt element i en moderne personalepolitik at sikre den fornødne fleksibilitet i personaleanvendelsen. Et middel hertil vil være en systematisk tilrettelæggelse af den praktiske efteruddannelse, således at den enkeltes muligheder for at tilpasse sig de stadig skiftende behov og at kunne varetage nye arbejdsopgaver fremmes ved opnåelse af en bred viden og erfaring om den offentlige forvaltning gennem beskæftigelse på flere forskellige tjenestesteder.

Dette er i øvrigt i overensstemmelse med målsætningen i betænkning nr. 786/76 om personalebevægelighed i centraladministrationen.

3. Iværksættelse

Finansministeriets retningslinier har virkning for ansættelser fra den l. april l986 .

Turnusordningen tilrettelægges inden for det enkelte ministerområde efter drøftelse med tillidsrepræsentanterne for de overenskomstansatte sekretærer og fuldmægtige.

Tilrettelæggelsen skal ske inden for rammerne af finansministeriets retningslinier, men turnusordningen bør i øvrigt udformes under størst mulig hensyntagen til det enkelte ministerområdes særlige forhold.

Opmærksomheden bør være henvendt på, at en for detaljeret og restriktiv udformning af de enkelte regler senere kan vise sig hindrende for den nødvendige smidighed ved den praktiske anvendelse.

Opstår der efterfølgende behov for en justering af turnusordningens indhold, kan en sådan gennemføres med et rimeligt varsel fastsat under hensyntagen til tjenestens og turnusordningens nærmere tilrettelæggelse.

De ønskede ændringer skal fremlægges til drøftelse med tillidsrepræsentanterne, inden de gennemføres.

4. Ansættelsesområde

Der skal indledningsvis ske en konkret fastlæggelse af ansættelsesområdets udstrækning.

Udgangspunktet er, at ansættelsesområdet er hele ministerområdet.

Såfremt ministerområdet omfatter geografisk spredte tjenestesteder, skal der fastsættes særlige retningslinier for ansættelsesområdets udstrækning.

Disse bør tage hensyn til, at ansættelsesområdets udstrækning ikke nødvendiggør bopælsskift i videre omfang, end det ville have været tilfældet ved en bevarelse af det hidtil anvendte ansættelsesområde.

Sådanne retningslinier bør ikke alene være baseret på fastsættelsen af en generel maksimal kilometerafstand mellem de mulige tjenestesteder. De bør også søges tilpasset et behov for at kunne lade andre praktiske forhold få indflydelse på ansættelsesområdets udstrækning, som for eksempel hensynet til at kunne skabe den fornødne mulighed for omflytning mellem flere institutioner.

Inden for et ministerområde kan der således blive tale om at anvende flere ansættelsesområder med forskellig udstrækning.

Der vil også kunne fastsættes ansættelsesområder, der består af flere eller af dele af flere ministerområder, for eksempel af hensyn til en videreførsel af en hidtidig praksis herfor eller for at kunne skabe geografisk afgrænsede omflytningsmuligheder.

Motiverede forslag om fastsættelse af andre ansættelsesområder end hele ministerområdet skal forelægges for finansministeriet senest den l. februar l986 med henblik på, at finansministeriet efter forhandling med Danmarks Jurist- og Økonomforbund kan godkende de ønskede afvigelser fra det normale ansættelsesområde.

5. Omfattede institutioner

Forud for turnusordningens ikrafttræden udarbejdes en oversigt over samtlige de institutioner inden for ministerområdet, hvor ordningen finder anvendelse.

Finansministeriet skal anmode om at måtte modtage et eksemplar af oversigten senest den l. februar l986 .

Såfremt der er institutioner inden for ministerområdet, som ikke påregnes omfattet af turnusordningen, redegøres samtidig for årsagerne hertil. Det bemærkes i den forbindelse, at finansministeriet forudsætter, at ordningen får den størst mulige udbredelse inden for det enkelte ministerområde.

6. Personaleundtagelser

Finansministeriet skal anmode om at måtte modtage halvårlige oversigter, første gang pr. l. oktober l986, over ansatte, der er blevet undtaget fra bestemmelserne om den obligatoriske interne turnustjeneste, med oplysning om årsagerne hertil.

Det bemærkes, at finansministeriet forudsætter, at muligheden for undtagelse fra ordningen kun finder anvendelse i meget begrænset omfang, og hvor ganske særlige forhold gør sig gældende.

7. Den samlede turnusperiode

Det skal for tydelighedens skyld bemærkes, at formuleringen »inden for de første l0 ansættelsesår« ikke indebærer, at den 3. turnusperiode nødvendigvis skal være afsluttet inden udgangen af det l0. ansættelsesår.

8. Teoretisk efteruddannelse

Finansministeriet anbefaler, at der i forbindelse med hver turnusflytning gennemføres en særlig udviklingssamtale mellem den ansatte og dennes nærmest forestående chef på det tjenestested, hvortil vedkommende er overflyttet. Der bør som led heri foretages en planlægning af den ansattes deltagelse i relevant teoretisk efteruddannelse.

Planlægningen må tage udgangspunkt i en afdækning af den ansattes efteruddannelsesbehov og institutionens behov for udvikling af den ansattes kvalifikationer. Planlægningen kan løbende justeres bl.a. ved periodisk gennemførte udviklingssamtaler.

For en nærmere tilrettelæggelse af efteruddannelse og udviklingssamtaler henvises til administrationsdepartementets vejledning om personaleudvikling i statslige myndigheder og institutioner.

9. Ekstern turnustjeneste

Ekstern turnustjeneste, hvorved forstås turnustjeneste uden for ansættelsesområdet, er ikke obligatorisk for den ansatte.

Det nærmere indhold af retningslinierne herfor, der udgør et supplement til den obligatoriske interne turnustjeneste, kan fastsættes under den fornødne hensyntagen til de særlige forhold, som måtte have indflydelse på det mulige omfang af ekstern turnustjeneste inden for det enkelte ministerområde.

Tilsvarende gælder for så vidt angår spørgsmålet om fastsættelsen af en kvote stillinger til besættelse med sekretærer og fuldmægtige fra andre ansættelsesområder.

Finansministeriet er opmærksom på, at de supplerende retningslinier for ekstern turnustjeneste kan få en meget forskellig udformning inden for de enkelte ministerområder, hvad angår indhold og detaljeringsgrad, ikke mindst i de første år efter ordningens iværksættelse.

l0. Allerede ansatte

Der kan gives medarbejdere, der er tiltrådt ansættelsen inden den l. april l986, tilladelse til hel eller delvis indtræden i turnusordningen.

For ansatte med under l0-l2 års ansættelsestid må det som udgangspunkt lægges til grund, at der bør være adgang til omflytning efter principperne i den nye turnusordning.

Hvor der i forvejen er etableret en turnusordning for hele ministerområdet, vil en indtræden i den nye turnusordning hovedsagelig være et spørgsmål om adgang til ekstern turnustjeneste.

Hvis en allerede etableret turnusordning alene omfatter en del af ministerområdet, vil en anvendelse af den nye turnusordnings principper først og fremmest indebære en udvidet adgang til omflytning inden for ministerområdet.

Også ansatte med en længere ansættelsestid bør have mulighed for at få gavn af udvidede omflytningsmuligheder. Her bør opmærksomheden i særlig grad være henvendt på, om omflytningen for den enkelte vil kunne tjene et praktisk uddannelsesmæssigt formål og være relevant for den pågældendes fremtidige tjenstgøring.

Finansministeriet skal anmode om pr. l. oktober l986 at måtte modtage oplysning om, i hvilket omfang allerede ansatte inden for ministerområdet har fået tilladelse til at indtræde i turnusordningen.

11. Afsluttende bemærkninger

Henset til, at det enkelte ministerområde inden for rammerne af finansministeriets retningslinier i størst muligt omfang bør have lejlighed til at tilpasse rokeringsordningen til de særlige forhold inden for området, har finansministeriet i nærværende cirkulære undladt at gøre detaljeret rede for de enkelte paragraffer i retningslinierne.

Finansministeriet påregner derimod at indbyde ministerområdernes centrale personalechefer m.fl. til en særlig konference om turnusordningens etablering i midten af januar måned l986.

Det er hensigten ved den lejlighed især at lægge vægt på drøftelsen af praktiske spørgsmål i forbindelse med etablering af en sammenhængende intern turnusordning inden for ministerområderne samt at drøfte principielle forhold omkring en supplerende ekstern turnusordning, herunder mulighederne for et formaliseret samarbejde mellem flere eller dele af flere ministerområder.

I øvrigt indgår den nye turnusordning blandt de personalespørgsmål, der drøftes i de af finansministeriet etablerede ERFA-kredse.

Endelig forudsættes tvivlsspørgsmål forelagt for finansministeriet.

P. M. V.

K. J. Christensen/ Troels Werner Hansen

Retningslinier for omflytning af overenskomstansatte sekretærer og fuldmægtige i staten (turnusordning).

     § l . Inden for det enkelte ministerområde etableres ved fastlæggelse af retningslinier en ordning for omflytning af overenskomstansatte sekretærer og fuldmægtige mellem de forskellige tjenestesteder.

     Stk. 2 . Ordningen suppleres med retningslinier for turnustjeneste uden for ministerområdet.

     Stk. 3 . Retningslinierne for den interne turnusordning og for supplerende ekstern turnustjeneste fastsættes inden for rammerne af det i §§ 2-9 anførte.

     § 2 . Ansættelsesbrevet for en nyansat sekretær eller fuldmægtig skal indeholde oplysning om, at den pågældende er omfattet af gældende turnusordning, og at ansættelsesområdet er hele ministerområdet.

     Stk. 2 . Inden for ministerområder med geografisk spredte tjenestesteder fastsættes særlige retningslinier for ansættelsesområdets udstrækning.

     Stk. 3. Finansministeriet kan efter forhandling med Danmarks Jurist- og Økonomforbund godkende andre ansættelsesområder end de i stk. l nævnte.

     § 3. Inden for de første l0 ansættelsesår skal sekretærer og fuldmægtige gøre tjeneste ved mindst 3 forskellige tjenestesteder inden for ansættelsesområdet (intern turnus).

     Stk. 2. Ved tjenestested forstås institution, afdeling, kontor o.lign.

     Stk. 3. Såfremt der er flere institutioner inden for ansættelses-området, skal den pågældende gøre tjeneste ved mindst 2 institutioner.

     Stk. 4. Den enkelte turnusperiode bør normalt have en varighed af mellem 2 og 4 år.

§ 4. Det kan efter drøftelse med tillidsrepræsentanten bestemmes, at en sekretær eller fuldmægtig helt eller delvis undtages fra bestemmelserne om intern turnustjeneste, hvis den pågældende har gennemgået en særlig uddannelse og i kraft heraf varetager specielle arbejdsfunktioner, hvis ansættelsen er tidsbegrænset, eller hvis den pågældende ved ansættelsen har en væsentlig højere alder end normalt.

     § 5. I medfør af § l, stk. 2, fastsættes retningslinier for turnustjeneste i statsinstitutioner uden for ansættelsesområdet, kommuner eller anden offentlig eller privat virksomhed (ekstern turnus).

     Stk. 2. Ved ekstern turnustjeneste efter de i stk. l nævnte retningslinier meddeles tjenestefrihed uden løn for et tidsrum af indtil 4 år.

     Stk. 3. Ekstern turnustjeneste erstatter en intern turnusperiode. Det samme gælder tilsvarende tjeneste forud for ansættelsen.

     § 6. Med henblik på at øge mulighederne for ekstern turnustjeneste fastsættes efter drøftelse med tillidsrepræsentanten en kvote stillinger til besættelse med sekretærer og fuldmægtige fra andre ansættelsesområder.

     § 7. Som led i turnusordningen fastsættes retningslinier for den nødvendige teoretiske efteruddannelse.

     Stk. 2. I forbindelse med turnusflytning tages der efter drøftelse med den ansatte stilling til pågældendes deltagelse i relevant teoretisk efteruddannelse i turnusperioden.

     § 8. Retningslinier i henhold til § l, stk. l og 2, § 2, stk. 2, § 5, stk. l, og § 7, stk. l, fastsættes efter drøftelse med tillidsrepræsentanten.

     § 9. Retningslinierne har virkning for ansættelser fra den l. april l986.

     Stk. 2. Der kan meddeles sekretærer og fuldmægtige, der er ansat før retningsliniernes ikrafttræden, tilladelse til hel eller delvis indtræden i turnusordningen.

A F T A L E

mellem

finansministeriet og Danmarks Jurist- og Økonomforbund

l. Mellem finansministeriet og Danmarks Jurist- og Økonomforbund på vegne af organisationer tilknyttet Akademikernes Centralorganisation er der truffet aftale om, at finansministeriet iværksætter en turnusordning, hvorefter der sker omflytning af overenskomstansatte sekretærer og fuldmægtige mellem de forskellige tjenestesteder inden for det enkelte ministerområde, og som suppleres med retningslinier for turnustjeneste uden for ministerområdet.

     2. Turnusordningen tilrettelægges i overensstemmelse med finansministeriets retningslinier af 7. maj l985 for omflytning af overenskomstansatte sekretærer og fuldmægtige i staten (turnusordning).

     3. Overtrædelse af eller uenighed om fortolkning af denne aftale samt de i punkt 2 nævnte retningslinier bilægges ved forhandling mellem aftalens parter.

     4. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til en l. oktober dog tidligst til den l. oktober l987. Ved varslets udløb bortfalder aftalen, men umiddelbart efter opsigelsen optages forhandlinger om indgåelse af en eventuel ny aftale.

     5. De fastlagte retningslinier for turnusordningen begrænser ikke ministeriers og styrelsers almindelige ret til at tilrettelægge omflytning af medarbejdere ud fra tjenstlige hensyn.

     6. Aftalens eventuelle bortfald begrænser ikke ministeriers og styrelsers almindelige ret til selv at iværksætte ordninger, der indebærer omflytning af medarbejdere.

     7. Denne aftale har virkning fra 1. april 1986

København, den, 7. maj 1985

Danmarks Jurist- og Økonomforbund Finansministeriet

Michael Christiansen Palle Simonsen/

Mariann Duvald Sørensen/ Peter Friis

Jørn Neergaard Larsen

Redaktionel note
  • (* 2) Omtalt i Finansministeriets Personaleadministrative vejledning kap. 17
  • (* 1) Udsendt som LP.nr. 131/85