Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Protokollat til overenskomst for akademikere i staten
Den fulde tekst

Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for lærere ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen, som er ansat før 1. april 1987

 

Denne aftale fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for lærere ved diplom-ingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen, som er ansat før 1. april 1987, og således ikke er omfattet af stillingsstrukturen.

Med aftalen får lærere ansat før 1. april 1987 mulighed for at lade sig lektorbedømme og dermed blive omfattet af stillingsstrukturen ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

Finansministeriet, den 4. august 1997

P.M.V.
E.B.
Marianne HansenProtokollat til overenskomst for akademikere i staten

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR LÆRERE VED DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN OG EKSPORTINGENIØRUDDANNELSEN, SOM ER ANSAT FØR 1. APRIL 1987

§ 1. Lærere ansat før 1. april 1987, som har gennemgået en positiv lektorbedømmelse, overgår med denne aftales ikrafttræden til ansættelse som lektor i henhold til §§ 2 og 4 i cirkulære af 20. januar 1997 om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

§ 2. Lærere ansat før 1. april 1987, som ikke har gennemgået en lektorbedømmelse, kan vælge:

· at overgå til ansættelse som lektor, når pågældende har gennemgået en positiv lektorbedømmelse, eller

· at bevare hidtidige løn- og ansættelsesvilkår.

Den enkelte lærer kan tilmelde sig bedømmelse inden for 1 år efter denne aftales ikrafttræden.

Stk. 2. Er bedømmelsen positiv, overgår den pågældende lærer med virkning fra det tidspunktet, bedømmelsen er afgivet, til ansættelse som lektor. Denne ansættelse sker i henhold til §§ 2 og 4 i cirkulære af 20. januar 1997 om diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

Stk. 3. Er bedømmelsen negativ, fratræder den pågældende lærer sin stilling med overenskomstmæssig varsel.

Stk. 4. Lærere, der vælger ikke at lade sig bedømme, bevarer hidtidige løn- og ansættelsesvilkår.

§ 3. Til lærere, der overgår til ansættelse som lektor, ydes et særligt tillæg på 44.000 kr. Samtidig bortfalder hidtidige tillæg.

Stk. 2. Til lærere, der hidtil har oppebåret faste varige tillæg, som samlet er større end lektortillægget, ydes der herudover et personligt tillæg, der svarer til differencen mellem de hidtidige tillæg og lektortillægget.

§ 4. Protokollatet har virkning fra 1. april 1997.

Stk. 2. Protokollatet kan af de underskrivende parter opsiges samtidig med overenskomsten efter reglerne i samme.

 

København, den 26. juni 1997

 

 

 

Akademikernes

Centralorganisation

Søren Vang Rasmussen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Marianne Brinch-Fischer

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 048-97