Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse

(Til samtlige ministerier mv.)

 

I. Indledning

Ved overenskomstforhandlingerne 1997 blev det aftalt at ophæve aftale af 24. oktober 1991 om fratrædelsesgodtgørelse til overenskomstansatte omfattet af visse nærmere bestemte ikke fuldt udbyggede pensionsordninger med virkning fra 1. april 1997. De ansatte er herefter omfattet af de almindelige regler om fratrædelsesgodtgørelse i funktionærlovens § 2a, som ændret ved lov nr. 287 af 24. april 1996.

I en række tilfælde kan der også være tillagt ikke-funktionærer ret til fratrædelsesgodtgørelse efter regler svarende til funktionærlovens, jf. f.eks § 24, punkt 1, i fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (Fmst.nr. 50/97).

II. Retningslinier for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse

Finansministeriets cirkulære af 11. oktober 1993 (APD.nr.79/93) om retningslinier for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse indeholder en opregning af de på daværende tidspunkt eksisterende undtagelsesbestemmelser om, hvornår der ikke skulle udredes fratrædelsesgodtgørelse, samt et afsnit om forskellige begrebers forståelse.

Fremover vil retningslinier til forståelse af funktionærlovens regler, herunder de nuværende undtagelsesbestemmelser, blive indarbejdet i personaleadministrativ vejledning (PAV).

III. Ophævelse

Finansministeriets cirkulære af 11. oktober 1993 (APD.nr.79/93) om retningslinier for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse ophæves.

Finansministeriets aftale med CFU af 24. oktober 1991 (APD.nr.79/93) om fratrædelsesgodtgørelse til overenskomstansatte omfattet af visse nærmere bestemte ikke fuldt udbyggede pensionsordninger ophæves med virkning fra den 1. april 1997.

Finansministeriet, den 8. september 1997

P.M.V.
E.B.
Tina Krabbe

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 052-97