Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om kompetencen for ministerier og styrelser m.fl. til at fastsætte pensionsalderen for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken mv. (* 1)


I. Indledning

Kompetencen til at behandle visse spørgsmål om fastsættelsen af pensionsalder for tjenestemænd i henhold til tjenestemandspensionsloven (TPL) blev med virkning fra 1. oktober 1989 tillagt ministerier og styrelser, jf. Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 21. august 1989 (APD nr. 56/89).

Ministerier og styrelser blev den gang bemyndiget til at fastsætte pensionsalderen i en række tilfælde i medfør af TPL § 4, stk. 1, 2 og 5, § 4 a og § 35, stk. 1 og 2, for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken og for timelærere mv. med pensionssikring (i det følgende benævnt tjenestemænd).

Denne bemyndigelse er udvidet for så vidt angår TPL § 4, stk 5. Betingelserne for medregning i henhold til samme bestemmelse er samtidig ændret, jf. afsnit II.

II. Nye regler

Som led i bestræbelserne på forenkling og modernisering på tjenestemandspensionsområdet fastsættes det herefter i medfør af TPL § 4, stk. 5 , efter anbefaling af Lønningsrådet, at medregning i pensionsalderen af beskæftigelse i tjenestefrihedsperioder, der er bevilget eller bevilget forlænget efter 1. april 1992, gøres betinget af indbetaling af pensionsbidrag til staten.

Tjenestemanden må selv sørge for indbetalingen af pensionsbidrag, eventuelt sørge for en aftale herom med sin ny arbejdsgiver i tjenestefrihedsperioden.

Det er dog uden betydning for medregningen, om det er tjenestemanden selv eller arbejdsgiveren i tjenestefrihedsperioden, der har afholdt udgifterne til pensionsbidragene, og hvem der har foretaget indbetalingen af disse.

Pensionsbidragene skal løbende indbetales til Statens Regnskabsdirektorat og konteres på nyoprettet konto på finansloven, § 36.14.50.20.

Retningslinier for medregning af tjenestefrihedsperioder og for betaling af pensionsbidrag fremgår af Finansministeriets vejledning af 18. marts 1992 (APD nr. 30/92), som afløser Finansministeriets vejledning af 21. august 1989 (APD nr. 57/89). Vejledningen vedlægges.

Ved medregning i pensionsalderen af beskæftigelse under tjenestefrihed, der er bevilget før 1. april 1992, skal der fortsat som udgangspunkt ikke betales pensionsbidrag.

III. Bemyndigelsen

Kompetencen til at fastsætte pensionsalderen for statstjenestemænd tillægges de respektive ministerier samt Generaldirektoratet for DSB, Generaldirektoratet for P&T, Told- og Skattestyrelsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Rigspolitichefen.

Amtskommunerne og Frederiksberg Kommune fastsætter pensionsalderen for tjenestemænd og timelærere mv. i folkeskolen.

Kirkeministeriet fastsætter pensionsalderen for tjenestemænd i folkekirken.

IV. Vejledningen

Vejledningen skal følges nøje, idet det understreges, at pensionsalderforhøjelse kun kan ske, når der er hjemmel i TPL, og kun inden for Lønningsrådets generelle udtalelser.

Vejledningen indeholder en udtømmende gennemgang af de situationer, hvor pensionsalderfastsættelse og pensionsalderforhøjelse kan ske uden forelæggelse for Finansministeriet:

1) Pensionsalder i henhold til TPL § 4, stk. 1

Ved ansættelse af en tjenestemand skal det først fastsættes, hvilke forudgående ansættelser der automatisk indgår i den pågældendes pensionsalder i henhold til TPL § 4, stk. 1.

I visse tilfælde skal der samtidig kræves tilbageføring af udbetalte pensionsbidrag eller fratrædelsesgodtgørelse, jf. TPL § 25, stk. 3.

Pensionsret efter ældre regler

Tjenestemænd, som havde erhvervet pensionsalder efter de tidligere gældende regler den 1. juli 1969, og som efter denne dato har haft uafbrudt ansættelse med ret til tjenestemandspension, har ret til at få pensionsalderen beregnet efter disse regler med ret til omregning efter bestemmelsen i TPL § 35, stk. 2, jf. § 35, stk. 1.

Den nærmere beskrivelse af sagsbehandlingen fremgår af vejledningen afsnit A.

2) Forudgående ansættelse med tjenestemandspensionsrettigheder i bl.a. (amts)kommuner, jf. TPL § 4, stk. 2

Der skal ske forhøjelse af tjenestemænds pensionsalder på grundlag af sådan tidligere ansættelse, og det skal samtidig sikres, at der i de tilfælde, hvor det kræves, overføres beløb fra den tidligere pensionsmyndighed.

I vejledningen afsnit B og afsnit C opstilles de nærmere betingelser og fremgangsmåden for pensionsalderforhøjelse i henhold til TPL § 4, stk. 2.

De nærmere regler for behandling af sager vedrørende grønlandsk ansættelse fremgår af vejledningen afsnit G.

3) Tidligere offentlig overenskomstansættelse med pensionsordning, jf. TPL § 4 a

Tjenestemænd skal tilbydes forhøjelse af pensionsalderen på grundlag af den tidligere offentlige overenskomstansættelse. Hvis tjenestemanden vælger forhøjelsen, skal udtrædelsesgodtgørelsen fra pensionsordningen overføres til statskassen.

De nærmere regler for pensionsalderforhøjelsen fremgår af vejledningen afsnit D.

4) Beskæftigelse i tjenestefrihedsperioder, jf. TPL § 4, stk. 5

Beskæftigelse under tjenestefrihed uden løn kan medregnes i pensionsalderen i de situationer og under de betingelser, der er nævnt i vejledningens afsnit E.

V. Forelæggelse for Finansministeriet

Pensionsalderforhøjelse

Forhøjelse af en tjenestemands pensionsalder kan i følgende tilfælde kun ske efter forelæggelse for Finansministeriet:

- ansættelse i et andet nordisk land med tilknyttet statslig pensionsordning, jf. TPL § 4, stk. 3,

- ansættelse på grund af ganske særlige kvalifikationer i henhold til TPL § 4, stk. 6,

- tjenestemandsansættelse ved De Europæiske Fællesskaber efter det fyldte 25. år, jf. TPL § 4 b,

- virksomhed forud for tjenestemandsansættelsen efter de forud for 1. juli 1969 gældende regler, jf. TPL § 35, stk. 3,

- anvendelse af tidligere regler for tjenestemænd, som ikke er omfattet af TPL § 35, jf. lovens § 35 a,

- forhøjelse af pensionsalderen for civilarbejdere, på grundlag af tjeneste ved internationale organisationer mv. eller hos de udsendte forsvarsattacheer, jf. civilarbejderlovens § 2, stk. 3,

- sager i medfør af TPL § 4, stk. 1, 2 og 5 og § 4 a, som ikke er omfattet af vejledningen,

- sager, som er omfattet af vejledningen, men som giver anledning til retlig tvivl.

Forelæggelsen skal ske i forbindelse med ansættelsen af tjenestemanden/bevillingen af tjenestefrihed.

Fremmede statsborgere

Sager om, hvorvidt nordiske statsborgere, EF-statsborgere og fremmede statsborgere i øvrigt skal behandles efter reglerne i tjenestemandslovgivningen, skal forelægges for Finansministeriet.

Forhøjet ansættelsestid

Hvis det ved en tjenestemands fratræden på grund af alder, sygdom eller anden utilregnelig årsag viser sig, at den pågældende ikke har opnået en ansættelsestid på mindst 10 år, kan Finansministeriet tillægge den pågældende forhøjet ansættelsestid med indtil 10 år, jf. TPL § 2, stk. 3.

Det er en forudsætning, at den pågældende forud for tjenestemandsansættelsen har haft pensionsberettigende beskæftigelse, som ikke kan medregnes i pensionsalderen i henhold til TPL § 4, § 4 a eller § 4 b.

VI. Opbevaring af dokumentation/registrering

De enkelte ministerier m.fl. har ansvaret for opbevaring af den dokumentation, der ligger til grund for fastsættelse af pensionsalderen.

Såvel ved fremsendelsen af en sag til en anden pensionsberegnende myndighed som ved forelæggelse af pensionssager for Finansministeriet skal der vedlægges et ajourført pensionsalderskema (Vejledningens bilag 3), som angiver, hvordan pensionsalderen hidtil er fastsat.

Det forudsættes, at ministerier og styrelser sørger for at indberette de oplysninger til Statens Regnskabsdirektorat, der er nødvendige for at ajourføre det centrale pensionsalderregister, PENSAB. Om indberetninger til PENSAB henvises til Finansministeriets cirkulære af 20. marts 1990 om central registrering af tjenestemænds pensionsalder (PENSAB) (APD nr. 50/90).

VII. Ikrafttræden

Cirkulæreskrivelsen, der træder i kraft den 1. april 1992, afløser Finansministeriets cirkulæreskrivelse nr. 121 af 21. august 1989 om kompetencen for ministerier og styrelser m.fl. til at fastsætte pensionsalderen for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken mv. (APD nr. 56/89).

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som APD. nr. 29/92