Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om pensionsordning for ikke-pensionssikrede overenskomstansatte under Statsansattes Kartel (STK) (* 1)

(Til ministerier og styrelser)


I STK: PENSION

Med virkning fra 1. april 1990 etableres en forsikringsmæssig pensionsordning STK:PENSION i Kommunernes Pensionsforsikring for hidtil ikke-pensionssikrede ansatte i staten, folkekirken og tilskudsområderne, der er ansat efter overenskomster og aftaler på STK's forhandlingsområde. Pensionsordningen indgik i overenskomstforliget i 1989.

Stampersonel og ansatte i forsvaret, der er omfattet af civilarbejderloven (lov nr. 82 af 12. marts 1970), er ikke omfattet af ordningen. Tilsvarende gælder fastansatte håndværkere i DSB, jf. § 22, stk. 11 i lønnings- og klassificeringsloven.

Pensionsordningen omfatter heller ikke tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd.

På bilag 1 er anført de overenskomstområder, hvor pensionensbidraget er 1,3 + 2,6 pct., og på bilag 2 er anført de overenskomstområder, hvor bidraget er 1,1 + 2,2 pct. af den pensionsgivende løn.

Personkreds

Pensionsordningen omfatter ansatte i staten mv. der er ansat efter en overenskomst eller aftale på STK's forhandlingsområde mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, og som ikke er omfattet af anden obligatorisk pensionsordning, hvis de pågældende

* har mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse i gennemsnit

* er fyldt 25 år

* har i alt 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det 25. år

Ved det offentlige forstås staten, folkeskolen, tilskudsområder, (amts)kommuner, kommunale værker, koncessionerede selskaber o.l.

Fravær på grund af tjenestefrihed med løn, barsel, sygdom, ferie uden løn medregnes ved opgørelsen af karenstiden. Anden tjenestefrihed uden løn medregnes ikke i karenstiden.

Størrelsen af bidragene

Der sigtes ifølge pensionsaftalen mellem Finansministeriet og STK mod en pensionsordning med pensionsbidrag på 4+8 pct. i eget-og arbejdsgiverbidrag.

Pr. 1. april 1990 er det samlede bidrag 3,9 pct. for de grupper, der har fravalgt ATP-forhøjelsen, jf. bilag 1. Der indbetales 1,3 pct. i egetbidrag og 2,6 pct. i arbejdsgiverbidrag.

For øvrige grupper, jf. bilag 2 er det samlede bidrag pr. 1. april 1990 3,3 pct. Der indbetales 1,1 pct. i egetbidrag og 2,2 pct. i arbejdsgiverbidrag.

Af pensionsbidraget går for 1990 100 kr. til gruppelivspræmie pr. mdr., der henføres til skattekode 5. For 14-dages lønnede udgør gruppelivspræmien 50 kr. pr. lønperiode. Gruppelivsordningen omfatter ansatte under 67 år.

Pensionsordningen kan indeholde alderssum og eventuel ugiftesum, der vil skulle henføres til skattekode 3, mens resten henføres til skattekode 1.

Beregning af pensionsbidrag

Pensionsordningen indrettes således, at den ansattes nettoløn efter fradrag af egetbidrag svarer til lønnen på det pågældende skalatrin/skalalønnen.

For skalatrinslønnede grupper, som har fravalgt ATP-forhøjelsen, jf. bilag 1, udgør de pensionsgivende løndele 100/98,7 af den pensionsgivende løn inkl. procentregulering for en tjenestemand på vedkommende skalatrin. For øvrige skalatrinslønnede overenskomstgrupper udgør den pensionsgivende løn 100/98,9 af den pensionsgivende løn for en tjenestemand på vedkommende skalatrin.

For ikke skalatrinslønnede grupper udgør de pensionsgivende løndele 91 pct. af grundlønnen i vedkommende overenskomst opregnet med 100/98,7, henholdsvis 100/98,9. Under særlige omstændigheder kan en anden pensionsgivende løn være aftalt for specielle grupper. Oplysning herom vil snarest tilgå de berørte ministerier.

Frivilligt bidrag

Den ansatte kan vælge frivilligt at indbetale et forhøjet egetpensionsbidrag på 1, 2 eller 3 pct. af de pensionsgivende løndele. Frivillige bidrag vil gå til forbedring af den enkeltes pensionsdækning.

Sådant valg kan ske en gang om året normalt pr. 1. juli - i 1990 dog pr. 1. oktober - og kan ikke have tilbagevirkende kraft.

Indbetaling af pensionsbidrag

Det er ansættelsesmyndighedens ansvar, at der indbetales bidrag fra 1. april 1990 eller fra første lønudbetaling efter denne dato for alle ansatte, der opfylder betingelserne på dette tidspunkt.

Pensionsbidrag påbegyndes i øvrigt indbetalt den første i måneden efter at betingelserne er opfyldt - evt. fra førstkommende lønudbetaling.

Indbetaling af pensionsbidrag finder sted på den af den lønudbetalende myndighed med Kommunernes Pensionsforsikring aftalte betalingsmåde.

Der indbetales ikke bidrag i perioder, hvor der ikke udbetales løn.

Der skal ikke indsendes begæring om forsikring. Kommunernes Pensionsforsikring kontakter selv de enkelte på grundlag af de fra den lønudbetalende myndighed indberettede pensionsoplysninger.

Kommunernes Pensionsforsikring STK:PENSION kan give oplysning om ordningen på telefon 36 44 18 88 lok. 6103 (fødselsdag 1.-15. i måneden) og lok. 6104 (fødselsdag 16.-31. i måneden).

Andre spørgsmål

Eventuelle tvivlsspørgsmål om, hvorvidt konkrete ansatte er omfattet af pensionsordningen, kan forelægges Finansministeriet, Administrations-og Personaledepartementet med oplysning om ansættelsessted, stillingsbetegnelse, ansættelsesform, ansættelsestidspunkt, beskæftigelsesgrad og centralorganisations tilhørsforhold.

Pensionsordningens indhold er ikke endeligt fastlagt, men ydelsessammensætningen vil blive beskrevet i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning.

Den gruppelivsordning, der har været gældende for flere af de heromhandlede overenskomstgrupper, jf. Finansministeriets cirkulære af 20. august 1985 fortsætter uændret indtil videre - uanset at pensionsordningen også måtte indeholde gruppelivsordning.

II Overgangsordning i forbindelse med ophør af adgangen til understøttelse

Personale, der omfattes af de nye pensionsordninger, har efter gældende retningslinier ikke adgang til understøttelse efter 1. april 1990.

Ved pensionsordningens start kan udbetalingen fra pensionsordningen ved f.eks. alders- eller sygdomspensionering i en overgangsperiode være mindre end den understøttelse, som de pågældende havde ret til efter hidtil gældende regler.

Der vil derfor blive etableret en overgangsordning, så der kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem understøttelse og pension (»poseopfyldning«).

Der vil inden for kortere tid blive udsendt særskilt cirkulære om denne overgangsordning.

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Bilag 1

STK-grupper uden pensionsordning som har fravalgt ATP

 

 Skala-   Personalegruppe       Evt. P.KAT  Organisation 

 trinsløn   (overenskomstdato) 

  +    Formænd/kontrollører ved  056      Dansk For~ 

      Københavns Lufthavnsvæsen         mandsforening 

  +    Kontorfunktionærer P&T   542      Dansk Tele~ 

      (Telesiden)                forbund 

      Formænd og værkstedsledere 927      Foreningen af 

      (rutebiltjenesten), DSB          Arbejdsledere 

                           i Danmark 

  +    Chefteknikere og souschefer 032      Foreningen af 

      v. Tandlægehøjskolerne          Arbejdsledere 

      (2/1-86)                 i Danmark 

  +    Kantineledere (27/8-85)   289      Foreningen af 

                           Arbejdsledere 

                           i Danmark 

  +    Analysefunktionærer     237      HK 

  +    Beregnere          101      HK 

  +    EDB-medarbejdere HK     238      HK 

  +    Instruktionsklinik-     129      HK 

      assistenter og klinik- 

      assistenter 

  +    Kontorfunktionærer ved   948      HK 

      Bornholmstrafikken 

  +    Kontorfunktionærer ved DSB 918      HK 

  +    Kontorfunktionærer ved P&T 142      HK 

      (postsiden) 

  +    Laboratoriefunktionærer mv. 236      HK 

  +    Kontorfunktionærer     240      HK 

  +    Kontorfunktionærer     240      HK 

      (timelønnede) 

  +    Materielfunktionærer    240      HK 

      Værkstedsfunktionærer    052      GTO 

  +    Kokke            257      GLF 

  +    Kogerske          258      GLF 

 Bilag 2 

 STK-grupper - uden pensionsordning som ikke har fravalgt ATP 

 + = Skala- Personalegruppe      Evt. P.KAT   Organisation 

 trinsløn 

  +    Tandteknikere        030      DFUF 

      Ingeniørassistenter     040      Metal 

      Ing.ass/Forsk.Teknikere   042      TL 

      Laboratoriemestre (Risø)  051      DFUF 

      Forsk.Tekn./operat.     053      Metal 

  +    Helseassistenter (Risø)   055      DFUF 

      Inventarkonduktører     057      TL 

  +    Værkst.Funk.DTH/Kbh.Lufth. 059      FVJD 

  +    Inspektører/Afdelingsled.  074      DFUF 

      Uddannelseskonsulenter   112      DFUF 

  +    Maskinkonsulenter      116      Metal 

  +    Biologassistenter      124      TL 

  +    Plantekontrollører     130      DFUF 

      Arbejdsmænd (Hvidesten)   138      SID 

  +    Gartnere (Hovedstad)    139      SID 

  +    Landbrugsarb. u/kørekort  140      SID 

      Medhjælpere (ST.Filmc.Jyll) 141      KAF 

  +    Faglærte Gartnere      147      SID 

  +    Skræddere Kgl. teater    151      DBF 

  +    Smørrebrødsjomfruer     154      GLF 

  +    Lydteknikere Kgl. Teater  157      Metal 

      Håndværkere DSB 

      Håndværkerlærlinge/-elever 172      FL 

      (EFG) 

  +    Mejerister         176      MEJ 

  +    Håndværkere         179      Metal m.fl. 

  +    Prak.oms.medarb.,      191      SL 

      Kofoeds Sk. 

      Håndværkere, P&T      195      CO-ME 

  +    Pædagogmedhjælpere     197      PÆDM 

  +    Konserveringsteknikere   198      TL 

  +    Postarbejdere        210      SID 

  +    Posteksp/Brevsml.      219+259+260  PL 

  +    Medhjælpere/husmedhjælpere 221      HAF 

  +    Medhjælpere i og u/f    224      ESL 

      hovedstadsomr. 

  +    Fotografer         226      DFUF 

  +    Rengøringsassistenter    247      KAF 

  +    Arbejdsmænd/chauffører   248      SID 

  +    Syersker          249      DBF 

      Vagtfunktionærer      252      VSL 

      Ass. bekysning- og     255      ARBL 

      scenemestre 

  +    Kokke            257      GLF 

  +    Kogersker          258      GLF 

  +    Civile Kørelærere      135      DFUF 

  +    Kantineledere I       265      DFUF 

  +    Motormænd (Esbjerg)     281      MS 

  +    Arb.Mænd (Spec.arb.sk.)   282      SID 

  +    Bestyrere i P&T       290      PL 

  +    Bestyrere i P&T       291      PL 

      Parkeringskontrollører   292      VSL 

  +    Optikere          295      DFUF 

  +    Sanitører          296      DFUF 

  +    Undervisningsass.      297      DKA 

      (Fodt.sk.) 

      Donkeymænd, St. istj.    521      Metal-Sø 

      Elektrikere »        522      EL 

  +    Medhjælpersker       721      HAF 

      Gartnere          739      SID 

  +    Rengøringsinspektører    746      FIF 

      Prøvetagere, statsfrøkontr. 753      DFUF 

      Sanitører          896      DFUF 

  +    Jernbanearbejdere m.fl.   914      SID 

  +    Chauffører v. waggontransp. 915      SID 

  +    Chauffører v. rutebiltj.  916      SID 

  +    Rengøringsassistenter    917      KAD 

  +    Kontorfunktionærer     918      HK 

      Snedkere og tømrere     919      STF 

      Skovarbejdere        920      SID 

      Smede, maskinarb. m.fl.   921      Metal 

      Elektrikere         922      EL 

  +    Motormænd          926      Metal-SØ 

  +    Formænd           927      DFF 

      div. håndværkere      929      Fo-DSB 

      Donkey/motormænd      944      Metal-SØ 

      Bornholmstraf. 

      Ueks.maskinass. »      945      Metal 

      Bornholmstraf. 

      Terminal arb. »       949      SID 

      Bornholmstraf. 

      Rengøringsass »       951      KAD 

      Bornholmstraf. 

      Snedkere/tømrere »     952      SNTØ 

      Bornholmstraf. 

      Elektrikere »        953      EL 

      Bornholmstraf. 

Officielle noter

(* 1) Udsendt som APD nr. 059/90