Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om helbredsbedømmelse ved tjenestemandsansættelse i staten, folkeskolen og folkekirken mv. (* 1) (* 2)


Indledning

Ved ansættelse af en tjenestemand inden for staten, folkeskolen og folkekirken skal der ske bedømmelse af pågældendes * helbredsmæssige tilstand med henblik på,

- om den pågældende er helbredsmæssigt egnet til at bestride stillingen, jf. tjenestemandslovens § 4, og

- om der er en forøget risiko for pensionering på grund af erhvervsevnetab som følge af helbredsmangler og dermed grundlag for at tage * et pensionsforbehold, jf. tjenestemandspensionsloven § 7, stk. 2.

Der kan ikke længere pålægges tjenestemænd fradrag i lønnen til imødegåelse af risiko for sygdomsfravær. Reglerne herom er ophævet * med virkning fra 1. april 1987, jf. Finansministeriets cirkulære LP.nr. 016/87 af 5. marts 1987.

Det bemærkes, at bortfaldet af sygdomsrisikobidraget ikke gælder for ansættelse omfattet af bekendtgørelse nr. 107 af 4. marts 1976 af * lov om statens tjenestemænd i Grønland med senere ændringer.

Reglerne i denne cirkulæreskrivelse anvendes også i forbindelse med optagelse i statsgaranterede pensionsordninger og * pensionssikringen for timelærere i folkeskolen.

De indebærer en forenkling af helbredsbedømmelsen, idet tilstrækkeligt bedømmelsesgrundlag som hovedregel vil være en af * tjenestemanden personligt besvaret helbredserklæring. I særlige tilfælde vil det dog stadig være nødvendigt med en helbredsundersøgelse.

Finansministeriet har udarbejdet en orientering til den enkelte tjenestemand om betydningen af, at der tages forebehold for forøget * pensionsrisiko. I de tilfælde, hvor der tages et sådant forbehold, medsender Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager * (Helbredsnævnet) et eksemplar af orienteringen til den ansættende myndighed, der udleverer den til tjenestemanden sammen med * meddelelsen om forbeholdet.

1. Bedømmelsen af helbredsmæssig egnethed til at bestride stillingen

Ved ansættelsen bedømmes en tjenestemands helbredsmæssige egnethed til at bestride den pågældende stilling. I den forbindelse skal * der indhentes en udtalelse fra Helbredsnævnet.

Helbredsnævnets vurdering af de helbredsmæssige oplysninger finder sted efter, at den ansættende myndighed har udvalgt en ansøger * til stillingen. Den helbredsmæssige egnethedsvurdering følger således efter den umiddelbare vurdering af ansøgerens generelle egnethed. * Det er derfor ikke normalt, at Helbredsnævnet finder grundlag for at skønne, at den pågældende er uegnet til at bestride stillingen. * Helbredsnævnet udtaler oftere, at en tjenestemand på grund af helbredstilstanden er mindre egnet til at udføre bestemte former for * arbejdsfunktioner.

De nærmere bestemmelser om Helbredsnævnets virksomhed fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 450 af 17. oktober 1980, * der er optrykt som bilag.

2. Bedømmelse af pensioneringsrisiko på grund af helbredsmæssige mangler

En tjenestemand har ret til aktuel egenpension, hvis den pågældende har en ansættelsestid svarende til mindst 10 års * fuldtidsbeskæftigelse og afskediges på grund af svagelighed.

Har tjenestemanden ikke opnået en ansættelsestid på 10 år, men har en pensionsalder på mindst 3 år, er den pågældende i stedet * berettiget til en opsat pension. Denne udbetales fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år eller den 1. i måneden efter den pågældendes * udtræden af arbejdsmarkedet, dog tidligst fra det fyldte 60. år. Såfremt den pågældende får tilkendt social førtidspension som følge af * nedsat erhvervsevne på grund af helbredsmæssige forhold, udbetales pensionen fra samme tidspunkt som førtidspensionen.

Det stilles intet krav til ansættelsestidens længde, hvis betingelserne for at få kvalificeret svagelighedspension eller tilskadekomst - pension er opfyldt. Retten til kvalificeret svagelighedspension opnås, hvis tjenestemanden på afskedstidspunktet er under 60 år, og * erhvervsevnen på dette tidspunkt er nedsat til 1/3 eller derunder. Det vil efter Finansministeriets praksis være tilfældet, når tjenestemanden * opnår ret til mellemste eller højeste sociale førtidspension.

Tjenestemandspensionslovens § 7, stk. 2, giver mulighed for at tage forbehold for opnåelse af kvalificeret svagelighedspension, såfremt * svagelighedspensionering sker inden for et nærmere fastsat tidsrum på grund af en ved ansættelsen konstateret helbredsmangel.

Der skal indhentes udtalelse fra Helbredsnævnet om, hvorvidt der er grundlag for at tage et sådant pensionsmæssigt forbehold.

Helbredsnævnet foretager bedømmelse på grundlag af de forelagte helbredsoplysninger, jf. afsnit 3, 4 og 5.

Pensionsforbeholdet gælder ifølge Helbredsnævnets praksis 10 års ansættelse, og perioden starter som hovedregel ved * tjenestemandsansættelsen.

Perioder med tjenestefrihed uden løn og tidligere ansættelse, der bliver medregnet i pensionsalderen i medfør af * tjenestemandspensionslovens regler, indgår dog i beregningen af de 10 år.

Ved beregningen af de 10 år anvendes kalenderdage, uanset om ansættelsen er på fuld tid eller deltid. Der regnes i givet fald frem til * fratrædelsestidspunktet, og ikke kun til tidspunktet for opsigelsesvarslets påbegyndelse.

3. Helbredserklæringen

Som en forenkling af reglerne gælder fremtidig, af helbredsbedømmelsen som hovedregel alene sker på grundlag af en * helbredserklæring, som tjenestemanden selv udfylder.

Dette gælder både ved prøveansættelse, varig ansættelse og ansættelse på åremål samt ved ansættelse som elev med henblik på senere * tjenestemandsansættelse.

Den udfyldte helbredserklæring afleveres til den ansættende myndighed i lukket fortrykt kuvert. Denne må kun åbnes af Helbredsnævnet * eller anden lægelig myndighed, jf. afsnit 6 og 7.

Når det drejer sig om tjenestemandslignende ansatte, videresender den ansættende myndighed helbredserklæringen til den * pensionskasse, hvori der søges optagelse. Pensionskassen sørger for den videre ekspedition.

Eksemplarer af helbredserklæring (blanket Fi 00,11-152a) og fortrykt kuvert (Fi 00,11-152b) kan rekvireres fra Statens * Informationstjeneste, Bredgade 20, Postbox 1103, 1009 København K, tlf. 01 92 92 28.

Det bemærkes, at helbredserklæringens indhold vil kunne nødvendiggøre supplerende oplysninger fra tjenestemanden i form af * udfyldelse af særskilt spørgeskema eller nødvendiggøre en egentlig helbredsundersøgelse, jf. afsnit 4.

Såfremt Helbredsnævnet finder, at en udfyldt helbredserklæring nødvendiggør en helbredsundersøgelse, sender nævnet en * helbredsattest og en fortrykt kuvert direkte til den pågældende tjenestemand.

Efter udfyldning af helbredsattesten fremsender tjenestemanden eller dennes læge de helbredsmæssige oplysninger direkte til * Helbredsnævnet.

Lægehonorar for udfærdigelsen af helbredsattest betales af tjenestemanden selv.

4. Helbredsattesten

Såfremt der for grupper af stillinger stilles særlige helbredsmæssige krav, og der derfor er fastsat eller fastsættes særskilte bestemmelser * om helbredsundersøgelse, anvendes helbredserklæringen ikke.

I stedet udfyldes som hidtil en egentlig helbredsattest. Eksemplarer af helbredsattest (blanket Fi 00,11-152) og fortrykt kuvert (Fi * 00,11-152b) kan rekvireres fra Statens Informationstjeneste, Bredgade 20, Postbox 1103, København K, tlf. 01 92 92 28.

Helbredsattesten udfyldes af tjenestemanden og dennes læge og afleveres i den lukkede fortrykte kuvert til den ansættende myndighed. * Kuverten må kun åbnes af Helbredsnævnet eller anden lægelig myndighed, jf. afsnit 6 og 7.

Ud over den almindelige helbredsattest kan der alt efter karakteren af særlige helbredsmæssige krav blive tale om anvendelse af * supplerende undersøgelser og oplysninger.

Spørgsmålet om attest om tuberkuloseundersøgelse er omhandlet i det som bilag optrykte cirkulære af 27. januar 1981 fra * Sundhedsstyrelsen, hvori der er fastsat regler om, hvilke personer eller grupper af personer der tuberkuloseundersøges.

Lægehonorar for udfærdigelse af helbredsattest betales af tjenestemanden selv.

5. Forelæggelse af Helbredsnævnet

Helbredsnævnets udtalelse indhentes ved, at den ansættende myndighed - for tjenestemandslignende ansatte den statsgaranterede * pensionsordning - forelægger sagen direkte for nævnet.

Nævnets adresse er: H. C. Andersens Boulevard 43, 1553 København V.

Skrivelsen til nævnet fremsendes i 2 eksemplarer og skal bl.a. indeholde oplysning om ansøgerens fulde navn, CPR-nr., forudgående * offentlige ansættelser med nøje angivelse af ansættelsesperioder og eventuel pensionsordning samt oplysning om datoen for den aktuelle * ansættelse.

Helbredserklæringen/helbredsattesten vedlægges i fortrykt kuvert i uåbnet stand. Efter endt behandling opbevares de * helbredsmæssige oplysninger i Helbredsnævnet.

Ansættelsesmyndigheden kan, hvis det finder hensigtsmæssigt, vedlægge en specifikation af de krav, der stilles til stillingsindehaveren.

Det bemærkes, at sagen alene må vedrøre den helbredsmæssige bedømmelse. Andre spørgsmål i forbindelse med ansættelsessager, * f.eks. vedrørende løn- og pensionsanciennitet, forelægges Finansministeriet i særskilt skrivelse.

6. Fortrolig behandling af lægelige oplysninger

Helbredsmæssige oplysninger skal behandles med ganske særlig diskretion.

Finansministeriet lægger derfor stor vægt på, at ansættelsesmyndigheden nøje følger den foreskrevne procedure til sikring af den * fornødne fortrolighed.

Ansættelsesmyndigheden bedes være opmærksom på, at der udleveres den foreskrevne fortrykte kuvert til tjenestemanden eller dennes * læge.

Når kuverten modtages tilbage med de helbredsmæssige oplysninger, må den ikke åbnes af ansættelsesmyndigheden, men skal * vedlægges sagen til Helbredsnævnet i uåbnet stand.

7. Aktindsigt i lægelige oplysninger

Forvaltningsloven (nr. 571 af 19. december 1985) fastsætter, at der er ret til aktindsigt i de dokumenter mv. i ansættelsessagen, der * vedrører ansøgerens egne forhold.

Det gælder også de helbredsmæssige oplysninger.

Retten til aktindsigt, kan dog i ganske særlige tilfælde begrænses, når afgørende hensyn til den pågældende selv taler for det, f.eks. hvor * det efter en konkret vurdering ikke skønnes forsvarligt at give den pågældende visse helbredsmæssige oplysninger.

De helbredsmæssige oplysninger må betragtes som en del af Helbredsnævnets bedømmelsessag og vil som foran nævnt blive opbevaret * i nævnets sekretariat efter endt behandling.

Helbredsnævnet vil i overensstemmelse hermed tage stilling til, om eventuelle anmodninger om aktindsigt i helbredsoplysningerne bør * imødekommes. I bekræftende fald vil ansøgeren få udleveret kopi af helbredsoplysningerne.

Denne fremgangsmåde sikrer samtidig den fornødne hensyntagen til kravet om fortrolig behandling af helbredsoplysninger og behovet * for lægekyndig bistand til vurdering af det forsvarlige i udleveringen af oplysningerne.

8. Særregel

I en række tilfælde, hvor en tjenestemand umiddelbart forud for sin tjenestemandsansættelse har været ansat i en stilling inden for * det offentlige mv., fraviges de foran beskrevne regler om helbredsbedømmelse i overensstemmelse med det under A, B og C anførte.

Desuden er der under D, E og F angivet fravigelser i forhold til de almindeligt gældende regler for så vidt angår genindtræden efter * svagelighedspensionering, overgang fra elevansættelse og ansættelse inden for visse etater.

Det er en udtrykkelig forudsætning for anvendelse af særreglerne under A, B og C, at der ikke er mere end 3 mdr. mellem den * forudgående stillings ophør og tjenestemandsansættelsen.

Hvis der er et ophold på mere end 3 måneder, følges reglerne i afsnit 3-4.

A. Fortsættelse af den forudgående stillings pensionsmæssige vilkår

Ved tjenestemandsansættelser, hvor der er tale om umiddelbar

 • a) overgang fra anden tjenestemandsstilling i staten, folkeskolen og folkekirken,
 • b) overgang fra stilling med medlemskab af statslig eller statsgaranteret pensionsordning, herunder timelærerpensionssikringen,
 • c) overgang fra tjenestemandsstilling i en amtskommune, kommune eller kommunal sammenslutning,
 • d) overgang fra tjenestemandsstilling under Færøernes Hjemmestyre, Grønlands Hjemmestyre, en grønlandsk kommune eller kommunal * sammenslutning,
 • e) overgang fra stilling omfattet af civilarbejderloven, og
 • f) overgang fra tjenestemandsstilling ved De Europæiske Fællesskaber eller
 • g) tidligere ansættelse i en under a), b), c), d) eller e) nævnt stilling, hvor den pågældende i mellemtiden uafbrudt har oppebåret * ventepenge, rådighedsløn eller egenpension,

skal der ikke ske forelæggelse af sagen for Helbredsnævnet, hvis ansættelsesmyndigheden modtager oplysning om, at tjenestemanden * i forbindelse med den tidligere ansættelse er blevet helbredsbedømt på grundlag af helbredsformularer, der svarer til de helbredsformularer, * der anvendes eller på daværende tidspunkt anvendtes i forbindelse med tjenestemandsansættelse i staten mv.

Det påhviler den ansættende myndighed at indhente oplysninger om bedømmelsesgrundlaget for den tidligere ansættelse og de * pensionsmæssige vilkår for ansættelsen.

I tvivlstilfælde forelægges spørgsmålet for Helbredsnævnet, der tager stilling til, om en ny helbredsbedømmelse (jf. afsnit 3-4) skal * iværksættes.

I tilfælde, hvor der ikke sker en fornyet helbredsbedømmelse, fortsætter de hidtidige pensionsmæssige vilkår. Et pensionsforbehold * fortsætter således uændret den fastsatte periode ud.

Hvis den pågældende ansættes efter at være fratrådt med opsat pension, skal reglerne om sædvanlig helbredsbedømmelse i afsnit * 3-4 anvendes.

B. Overgang fra overenskomstansættelse

Sker ansættelsen som tjenestemand ved umiddelbar overgang fra en overenskomstansættelse med medlemskab af en * pensionsordning i en stilling inden for

 • a) de i tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1, nævnte områder
 • b) en amtskommune, kommune eller kommunal sammenslutning
 • c) et koncessioneret selskab eller
 • d) en stats- eller kommunegaranteret virksomhed,

bedømmes tjenestemanden som udgangspunkt på grundlag af helbredstilstanden ved optagelsen i den tidligere pensionsordning.

For personer, der er ansat på overenskomstvilkår efter 1. oktober 1971, skal der ved optagelsen i den overenskomstmæssige * pensionsordning foreligge helbredsoplysninger svarende til de oplysninger, som ville være blevet krævet ved en tjenestemandsansættelse.

Det er uden betydning, om helbredsoplysningerne er blevet anvendt af pensionskassen ved optagelsen eller, om de alene er blevet * deponeret i pensionskassen af hensyn til en eventuel senere tjenestemandsansættelse.

Til brug for bedømmelsen af den helbredsmæssige egnethed til at bestride stillingen skal der for Helbredsnævnet forelægge en kopi af * sygedagslisten og en underskrevet tro- og loveerklæring fra tjenestemanden om, hvorvidt den pågældende i de senere år har lidt af en * alvorlig sygdom.

Sagen skal endvidere indeholde den pågældendes ansættelsesdata og oplysning om, hvilken pensionsordning vedkommende hidtil har * været omfattet af med angivelse af eventuelt medlemsnummer eller lignende.

Helbredsnævnet indhenter herefter selv de helbredsoplysninger, som findes i pensionsordningen, og bedømmer, om der er grundlag for * at tage et pensionsforbehold.

Findes de forudsatte helbredsoplysninger ikke i pensionsordningen, vil Helbredsnævnet anmode ansættelsesmyndigheden om at * fremskaffe en helbredserklæring og/eller helbredsattest i overensstemmelse med reglerne i afsnit 3-4.

Hvis tjenestemanden på baggrund af den tidligere ansættelse vælger forhøjelse af pensionsalderen efter tjenestemandspensionslovens * regler, kan denne ansættelse indgå i beregningen af den 10-årige forbeholdsperiode, jf. afsnit 2.

Var tjenestemanden umiddelbart forud for overenskomstansættelsen ansat i en stilling som nævnt i afsnit 8 A eller C, sker den * pensionsmæssige bedømmelse på grundlag af de helbredsoplysninger, der forelå ved denne ansættelse.

Det bemærkes, at tjenestemanden skal helbredsbedømmes efter reglerne i afsnit 3-4, hvis der ikke var nogen pensionsordning knyttet til * overenskomstansættelsen.

C. Overgang fra stilling i statslig tjeneste i Finland, Norge og Sverige

Sker ansættelsen som tjenestemand efter umiddelbar overgang fra en ansættelse, der er omfattet af Finansministeriets cirkulære nr. * 239 af 14. november 1974 om medregning i pensionsalderen m.m. for tjenestemænd m.fl. af tidligere pensionsberettigende ansættelse i * Finland, Norge og Sverige, skal sagen ikke forelægges Helbredsnævnet, medmindre der i forbindelse med ansættelsen i det andet land blev * truffet bestemmelse om begrænsninger i pensionsrettighederne af helbredsmæssige årsager.

Er dette tilfældet, påhviler det den ansættende myndighed at indhente oplysninger om grundlaget for de skærpede pensionsvilkår og at * forelægge spørgsmålet om et eventuelt pensionsforbehold i henhold til tjenestemandspensionslovens § 7, stk. 2, for Helbredsnævnet.

D. Genindtræden efter svagelighedspensionering

Bliver en pensioneret tjenestemand, hvis afsked skyldtes helbredsbetinget utjenstdygtighed, atter tjenstdygtig, har tjenestemanden, hvis * den pågældende ikke er fyldt 60 år, pligt til at lade sig genansætte i sin tidligere stilling eller en anden passende stilling, som den pågældende * før sin afsked ville have haft pligt til at overtage, jf. tjenestemandspensionslovens § 9.

Forud for eventuel genansættelse skal de fornødne helbredsoplysninger til brug for en vurdering af, om tjenestemanden på ny kan anses * for tjenstdygtig, forelægges Helbredsnævnet.

Pensionsvilkårene kan ikke skærpes i forhold til den tidligere ansættelse. Der foretages derfor ikke en fornyet vurdering af helbredet i * pensionsmæssig henseende. Tidsrummet, hvor den pågældende har været svagelighedspensioneret, fragår ikke i en eventuel * forbeholdsperiode.

E. Overgang fra elevansættelse

Ved elevansættelse med henblik på senere tjenestemandsansættelse bedømmes den helbredsmæssige egnethed til at påbegynde * vedkommende uddannelse. Det sker efter reglerne for helbredsbedømmelse i afsnit 3-4.

Ved senere tjenestemandsansættelse fremsendes en helbredserklæring, jf. afsnit 3, samt den pågældendes sygedagsliste med henblik * på helbredsbedømmelse til ansættelse som tjenestemand.

F. Tjenestemandsansættelse inden for visse etater

Ved ansættelse af tjenestemænd ved DSB og politiet samt ved ansættelse af militære tjenestemænd gælder den særordning, at * spørgsmålet om ansættelse på normale pensionsvilkår kan afgøres uden forelæggelse for Helbredsnævnet. Det er en udtrykkelig * forudsætning, at der i stedet foreligger en udtalelse herom fra etatens lægelige konsulent, og at den foreskrevne procedure til sikring af * fortrolig behandling af lægelige oplysninger nøje følges, idet den lægelige konsulent træder i stedet for Helbredsnævnet.

Skønner den lægelige konsulent, at der bør tages et pensionsforbehold, eller er der tvivl herom, forelægges sagen for Helbredsnævnet * efter de almindelige regler.

I helbredsbedømmelsessager, der afgøres uden forelæggelse for Helbredsnævnet, tager den ansættende myndighed stilling til eventuelle * anmodninger om aktindsigt.

Det er en forudsætning, at den lægelige konsulent i det enkelte tilfælde konkret vurderer det lægeligt forsvarlige i at videregive de * ønskede oplysninger.

I bekræftende fald forudsættes det, at den lægelige konsulent foranlediger helbredsoplysningerne kopieret og videregivet til ansøgeren i * lukket kuvert, således at kravet om fortrolig behandling også efterleves i disse situationer.

En tilsvarende særordning finder anvendelse for så vidt angår teaterlægen på Det kgl. Teater.

9. Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft 1. oktober 1988.

Cirkulæret afløser

 • a) Finansministeriets cirkulære af 28. december 1979 om helbredsbedømmelse ved tjenestemandsansættelse i staten, folkeskolen og * folkekirken,
 • b) Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 23. juni 1980 om helbredsbedømmelse ved overgang fra overenskomstansættelse til * tjenestemandsansættelse samt
 • c) Finansministeriets cirkulæreskrivelse af 25. maj 1981 om tuberkuloseattester i forbindelse med helbredsbedømmelse ved * tjenestemandsansættelser.

Eventuelle tvivlsspørgsmål forelægges Finansministeriet, Administrations- og Personaledepartementet.

I øvrigt henvises til Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning, kapitel 17, Ansættelse.

Finansministeriet

Administrations- og Personaledepartementet

Den

P. M. V.

P. Klit Jakobsen

/ Kirsten M. Jørgensen

Bilag

1. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 450 af 17. oktober 1980 om Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager

Bilag 1 udeladt her. Se FBEK 450 19801017

2. Sundhedsstyrelsens cirkulære af 27. januar 1981 om tuberkuloseundersøgelse

Bilag 2 udeladt her. Se GCIR 15 19810127

3. Helbredserklæring, Fi 00,11-152a

4. Helbredsattest, Fi 00,11-152

5. Fortrykt kuvert, Fi 00,11-152b

6. Orientering om pensionsforbehold

Bilag nr. 3

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag nr. 4

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag nr. 5

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag nr. 6

Nævnet for Helbredsbedømmnelser

i Tjenestemandssager

H. C. Andersens Boulevard 43

1553 København V

Tlf.nr.: 01 92 33 45

Orientering

om pensionsforbehold

De er i forbindelse med Deres tjenestemandsansættelse blevet omfattet af et pensionsforbehold i henhold til tjenestemandspensionslo - vens § 7, stk. 2.

Hvad er årsagen til pensionsforbeholdet?

Pensionsforbeholdet skyldes, at Helbredsnævnet ved gennemgangen af oplysningerne om Deres helbredstilstand har konstateret en * eller flere lidelser, som kan indebære en forøget risiko for, at De på et senere tidspunkt må afskediges af helbredsmæssige årsager.

Hvilken lidelse er der tale om?

Hvis De ikke allerede selv er klar over, hvorfor Deres helbredstilstand har medført pensionsforbeholdet, kan De få oplysning herom ved at * henvende Dem til Helbredsnævnet på ovenstående adresse.

Hvad betyder pensionsforbeholdet?

Pensionsforbeholdet betyder, at hvis De afskediges som følge af de lidelser, der er årsag til pensionsforbeholdet, inden for en periode på * 10 år, kan De ikke få Deres pension forhøjet.

I stedet får De en almindelig svagelighedspension eller en opsat pension, jf. nedenfor.

Hvordan beregnes perioden på 10 år?

Perioden på 10 år løber fra tjenestemandsansættelsen og beregnes som kalenderdage, uanset om ansættelsen er på fuld tid eller deltid.

Kan tidligere ansættelse medregnes i perioden?

Ja, hvis der er tale om tjenestemandsansættelse eller anden ansættelse med en pensionsordning, der bliver indregnet i Deres * pensionsalder.

Hvad er forskellen på almindelig svagelighedspension og den forhøjede pension efter § 7?

Ret til forhøjet pension forudsætter, at erhvervsevnen er nedsat til 1/3 eller derunder (svarende til mellemste eller højeste social * førtidspension), og at afsked sker, inden De fylder 60 år. Retten gælder uanset ansættelsens varighed, og pensionen beregnes efter den * pensionsalder, De ville have opnået ved fortsat ansættelse indtil den pligtige afgangsalder, som for de fleste stillinger er 70 år.

Almindelig svagelighedspension forudsætter en ansættelsestid svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, og pensionen beregnes i * så fald på grundlag af pensionsalderen på afskedstidspunktet.

Har De opnået en pensionsalder på mindst 3 år og fratræder uden at være berettiget til almindelig eller forhøjet svagelighedspension, er * De i stedet berettiget til opsat pension. Den udbetales, når De er fyldt 67 år eller allerede efter det fyldte 60. år, hvis De udtræder af * arbejdsmarkedet.

Vedrører pensionsforbeholdet mine øvrige pensionsvilkår?

Nej, pensionsforbeholdet vedrører alene retten til den forhøjede svagelighedspension efter § 7 for en 10-års periode og kun ved afsked * som følge af den eller de bestemte lidelser, der er årsag til pensionsforbeholdet.

Hvor kan jeg få yderligere oplysninger om pensionsvilkårene?

Ved henvendelse til personalekontoret.

Uddybende oplysninger findes i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning, kapitel 17 om Ansættelse og kapitel 39 om * Pensionsordninger.

Gælder denne orientering også for andre end tjenestemænd?

Ja, der gælder tilsvarende regler ved ansættelse i en stilling med en tjenestemandslignende pensionsordning, f.eks. medlemskab i en af * de statsgaranterede pensionsordninger og ved ansættelse som timelærer i folkeskolen.

Redaktionel note
 • (* 2) Omtalt i Personaleadministrativ Vejledning kap. 17
 • (* 1) Udsendt som LP.nr. 94/88