Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om udligningsbeløb mellem pension og supplementsunderstøttelse (* 1) (* 2)


Indledning

Personer, der omfattes af de nye pensionsordninger, der er under opbygning, vil ikke længere have adgang til supplementsunderstøttelse, der i princippet er en ordning for ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste, jf. cirkulære af 26. januar 1972

(* 3).

I en overgangsperiode efter pensionsordningernes start vil pensionsudbetalingerne ved pensionering imidlertid være mindre end den understøttelse, som de pågældende havde mulighed for at få efter hidtil gældende regler. Dette skyldes især de relativt små pensionsbidrag og korte bidragsperioder, f.eks. på grund af høj alder ved indtræden i pensionsordningen.

Der er derfor etableret hjemmel til en overgangsordning, hvorved staten yder et udligningsbeløb, hvis pensionen fra den overenskomstmæssige pensionsordning er lavere end understøttelsen.

Hvem er omfattet

Statsansatte, der på afskedstidspunktet ville have kunnet få bevilget en supplementsunderstøttelse på grundlag af 15 års ansættelse i staten efter det 30. år.

Overgangsordningen gælder i tilknytning til alders, sygdoms- eller ægtefælle- og børnepensioner fra de overenskomstmæssige pensionsordninger, der er aftalt påbegyndt pr. 1. april 1988 og 1. april 1990 eller senere. Personer, der pensioneres efter de nævnte datoer er omfattet af ordningen.

For statsansatte, der var fyldt 60 år den 1. april 1990, kan understøttelsen udbetales ubeskåret fra det 67. år eller tidligere, hvis pågældende fratræder på grund af sygdom.

For øvrige statsansatte, der ved pensionering ikke opnår så stor en pension, som understøttelsesbeløbet ville have udgjort, betaler staten differencen mellem den årlige pension og det understøttelsesbeløb, den pågældende ville have været berettiget til på afskedstidspunktet.

Anvendelse af overgangsordningen for efterladte ægtefæller forudsætter, at der ydes ægtefællepension fra den overenskomstmæssige pensionsordning. I de endnu ikke udbyggede ordninger er det en forudsætning for, at staten yder udligningsbeløb, at den enkelte ansatte vælger ægtefælledækning, der mindst udgør 20 pct. af lønnen i det omfang, det obligatoriske bidrags størrelse giver mulighed herfor.

Ordningens indhold

Overgangsordningen gælder såvel understøttelser, der skal udbetales straks, som opsatte understøttelser, der bevilges ved afsked på grund af rationaliseringer og ved overgang til efterløn.

Ved fratræden p.g.a. alder eller sygdom eller i tilfælde af dødsfald skal styrelsen som hidtil beregne den årlige understøttelse for den pågældende eller dennes efterladte.

Styrelsen beregner efter hidtil gældende regler det understøttelsesbeløb, som den pågældende ville være berettiget til på afskeds- eller dødsfaldstidspunktet.

Den periode, den pågældende har været omfattet pensionsordningen skal medregnes ved opgørelsen af understøttelsesancienniteten.

Samordningen

Styrelsen skal herefter indhente oplysning fra pensionsordningen om størrelsen af den årlige pensionsydelse beregnet på de overenskomstfastsatte pensionsbidrag dvs. ekskl. evt. frivillige bidrag.

Det forudsættes, at pensionsinstituttet til brug for opgørelsen oplyser, hvad evt. kapitalbeløb (bortset fra gruppelivs- og gruppeinvalideordninger) ville udgøre som løbende ydelser. Disse beløb indgår herefter i beregning af udligningsbeløbet.

Samtidig skal styrelsen anmode pensionsinstituttet om en gang årligt at indberette pensioninstituttets generelle bonusregulering til Statens Regnskabsdirektorat, Pensionskontoret. Styrelsen indberetter beløbene til Statens Regnskabsdirektorat, Pensionskontoret, som sørger for udbetalingen af understøttelsesbeløbene, og som fremover i forbindelse med årlige bonusreguleringer reducerer de udbetalte udligningsbeløb.

Udligningsbeløbet udbetales af Statens Regnskabsdirektorat i månedlig rater.

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Redaktionel note
  • Personaleadministrativ vejledning, kapitel 40, (* 3) Cirkulære nr. 25 af 26 januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.