Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag RAMMEAFTALE OM FORSØG MED ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED ERHVERVSSKOLERNE (HANDELSSKOLER OG TEKNISKE SKOLER)
Den fulde tekst

Cirkulære om rammeaftale om forsøg med arbejdstid for lærere ved erhvervsskolerne (handelsskoler og tekniske skoler)

 

Ad § 1. Formålet med rammeaftalen om forsøg er at give skolerne og lærerne mulighed for en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Det er ikke hensigten, at eventuelle forsøg skal føre til besparelser.

Ad § 2, stk. 1. Der kan ikke aftales forsøg, som medfører en fravigelse af

§ 1 om aftalens område,

§ 2 om den årlige arbejdstid, jf. dog § 2, stk. 2,

§ 11 om sygdom og barsel,

§ 12 om til‑ og fratrædelse,

§ 13 A og B om overarbejde med undtagelse af konsekvenser vedr. fravigelser fra § 14 A og B,

§ 15 om indgåelse af lokalaftale.

Ad § 2, stk. 3. Om planlægning, jf. cirkulæretekst til § 2 i aftale af 4. juli 1995 om arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne.

Ad § 6. Følgegruppen afgiver i begyndelsen af 1998 en statusrapport med henblik på eventuelle justeringer af rammeaftalen om forsøg. Senest 1. oktober 1998 afgiver følgegruppen statusrapport med henblik på aftaleparternes forberedelse af aftaleforhandlingerne 1999.

 

Finansministeriet, den 19. august 1997

P.M.V
.E.B.
Mogens EsmarchRAMMEAFTALE OM FORSØG MED ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED ERHVERVSSKOLERNE (HANDELSSKOLER OG TEKNISKE SKOLER)

Som led i forliget mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og resultatet på AC's overenskomstområde er der mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II og Akademikernes Centralorganisation indgået nedenstående rammeaftale om forsøg med arbejdstid for lærere ved erhvervsskolerne (handelsskoler og tekniske skoler):

§ 1. Med det formål at kunne tage højde for forskellig organisering af undervisningen og forskellige undervisningsformer kan der i aftaleperioden 01.04.97 ‑ 31.03.99 på hver enkelt skole aftales arbejdstidsforsøg mellem skolens ledelse og de(n) lokale tillidsrepræsentant(er). Lokalaftaler om arbejdstidsforsøg skal indgås efter rammerne i denne aftale.

§ 2. Ved aftale om forsøg kan §§ 3 ‑ 10 samt § 14 A og B i aftale af 04.07.95 om arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne, med senere ændringer, samt tilhørende aftaler om rettetid fraviges.

Stk. 2. Det er et krav, at der sker opgørelse af lærerens samlede arbejdstid ved opgørelsesperiodens udløb.

Stk. 3. Ved tekniske skoler kan der som et led i forsøget indgås aftale om en helårsnorm på 1924 timer under forudsætning af, at planlægningen konkret sker for et år. I så fald gælder §§ 13 B og 14 B, jf. dog stk. 1.

§ 3. Et forsøg kan omfatte lærerne ved en skole, en afdeling, en uddannelse, et hold/en klasse eller enkelte lærere, og kan gennemføres i perioden fra 01.07.97 til 31.07.99.

§ 4. De arbejdstidsregler, der i forsøgsperioden skal træde i stedet for den centrale arbejdstidsaftales regler, aftales lokalt mellem skolens ledelse og lærernes tillidsrepræsentant(er). Lokalaftalen skal være skriftlig og skal indgås for mindst et halvt år.

§ 5. Forhandlinger om indgåelse af lokalaftale om forsøg er omfattet af reglerne i arbejdstidsaftalens § 15.

§ 6. Der nedsættes en central følgegruppe med den opgave at følge og evaluere forsøgsvirksomheden. Udvalget sammensættes af repræsentanter for Finansministeriet, Undervisningsministeriet og forstanderforeninger samt repræsentanter for hhv. CO II og AC.

Stk. 2. Ved en lokalaftales indgåelse indsendes kopi af aftalen til den centrale følgegruppe. Ved lokalaftalens udløb skal lokalaftalens parter indsende en fælles vurdering af forsøgets udfald til den centrale følgegruppe.

Stk. 3. Følgegruppen skal tillige orienteres, hvis de lokale parter optager forhandlinger om forsøg af et vist omfang, og forhandlingerne ikke fører til indgåelse af lokalaftale.

§ 7. Nærværende rammeaftale udløber den 31.03.99.

 

København, den 19. august 1997

 

 

 

Akademikernes

Centralorganisation

Søren Vang Rasmussen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Mogens Esmarch

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

 

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 053-97