Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om pensionsordning for ansatte under CO II's forhandlingsområde (* 1)


1. For tjenestemandslignende ansatte med uddannelse som bibliotekarer, socialrådgivere, og sygeplejersker i staten og statslige tilskudsområder med mere end 50 pct. i statstilskud er det som nævnt i Finansministeriets cirkulære af 6. oktober 1988 forudsat, at der skal indbetales pensionsbidrag til nærmere bestemte pensionsordninger.

Der skal dog ikke indbetales pensionsbidrag for sådanne ansatte, der har tjenestefrihed uden løn fra en tjenestemandsstilling og for pensionerede tjenestemænd.

2. Pensionsbidragene udgør for perioden 1. april 1988 - 1. april 1990 2 pct. i egetbidrag og 4 pct. i arbejdsgiverbidrag, beregnet af den pensionsgivende løn på det pågældende skalatrin opregnet med 100/98, jf. tabel 1.1.2 i Finansministeriets lønoversigter.

Fra 1. april 1990 udgør pensionsbidragene for bibliotekarer 5 pct. i egetbidrag og 10 pct. i arbejdsgiverbidrag, for socialrådgivere og sygeplejersker 4 pct. i egetbidrag og 8 pct. i arbejdsgiverbidrag.

Pensionsbidraget beregnes af den pensionsgivende løn på det pågældende skalatrin for bibliotekarer opregnet med 100/95 og for socialrådgivere og sygeplejersker opregnet med 100/96, jf. tabel 1.1.2 i Finansministeriets lønoversigter.

3. Indbetaling af pensionsbidrag skal ske for ansatte med halv tids beskæftigelse eller derover og som har været ansat på tjenestemandslignende vilkår i 1 år eller mere.

Ansatte, der overgår fra kommunal ansættelse og under denne har været optaget i de respektive pensionsordninger, skal dog have indbetalt pensionsbidrag med virkning fra ansættelsen.

Indbetalingerne skal efter stillingskategori ske til

* Bibliotekarernes Pensionsordning i Kommunernes Pensionsforsikring (KP) * Pensionskassen for socialrådgivere og

* Pensionskassen for sygeplejersker

Betalingsmåde kan aftales med henholdsvis KP, Krumtappen 2, 2500 Valby, tlf. 36.441888 og Pensionskassernes Administrationskontor, Bredevej 2, 2830 Virum, tlf. 42.851522, der administrerer pensionskasserne for socialrådgivere og sygeplejersker.

Andre spørgsmål omkring optagelse kan ligeledes rettes til de nævnte pensionsinstitutter.

4. Som led i overenskomstforliget i 1989 er det aftalt, at konsulenter i Arbejdstilsynet og timelærere ved handelsskolerne skal optages i CO II's pensionsordning i PFA Pension.

Der udsendes særlig meddelelse herom til Arbejdsministeriet og Undervisningsministeriet.

5. Overgangsordning i forbindelse med ophør af adgangen til understøttelse

Personale, der omfattes af de nye pensionsordninger, har efter gældende retningslinier ikke adgang til understøttelse efter pensionsordningens start.

Udbetalingen fra pensionsordningen ved f.eks. alders- eller sygdomspensionering kan i en overgangsperiode være mindre end den understøttelse, som de pågældende havde ret til efter hidtil gældende regler.

Der vil derfor blive etableret en overgangsordning, så der kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem understøttelse og pension (»poseopfyldning«).

Der vil inden for kortere tid blive udsendt særskilt cirkulære om denne overgangsordning.

6. Evt. tvivlsspørgsmål om, hvorvidt konkrete ansatte skal omfattes af pensionsordningen forelægges for Finansministeriet, Administrations- og Personaledepartementet med oplysning om stillingsbetegnelse, ansættelsesform, ansættelsestidspunkt og beskæftigelsesgrad.

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som APD.nr. 109/90