Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om pensionsordning for ikke - pensionssikrede ansatte under tjenestemænds- og overenskomstansattes kartel (TOK) (* 1)

(Til ministerier og styrelser)


I TOK:PENSION

Med virkning fra 1. april 1990 etableres en forsikringsmæssig pensionsordning (TOK:PENSION) i PFA Pension for hidtil ikke-pensionssikrede ansatte i staten, folkekirken og tilskudsområderne, der er ansat efter overenskomster og aftaler mv. på TOK's forhandlingsområde. Pensionsordningen indgik i overenskomstforliget i 1989.

Stampersonel og ansatte i forsvaret, der er omfattet af civilarbejderloven (lov nr. 82 af 12. marts 1970), er ikke omfattet af ordningen.

Pensionsordningen omfatter heller ikke tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd.

Følgende overenskomstområder er omfattet af pensionsordningen:

Erhvervssprogligt Forbund

Teaterteknikere

Dansk Skuespillerforbund

Dansk Sø- og Restaurationsforening

Radiotelegrafistforeningen

Personkreds

Pensionsordningen omfatter ansatte i staten mv. der er ansat efter en overenskomst eller aftale på TOK's forhandlingsområde mellem Finansministeriet og Tjenestemænds- og Overenskomstansattes Kartel, og som ikke er omfattet af anden obligatorisk pensionsordning, hvis de pågældende

* har mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse i gennemsnit

* er fyldt 25 år

* har i alt 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det 25. år

Ved det offentlige forstås staten, folkeskolen, tilskudsområder, (amts)kommuner, kommunale værker, koncessionerede selskaber o.l.

Fravær på grund af tjenestefrihed med løn, barsel, sygdom, ferie uden løn medregnes ved opgørelsen af karenstiden. Anden tjenestefrihed uden løn medregnes ikke i karenstiden.

Størrelsen af bidragene

Der sigtes ifølge pensionsaftalen mellem Finansministeriet og TOK mod en pensionsordning med pensionsbidrag på 4+8 pct. i eget-og arbejdsgiverbidrag.

Pensionsbidragene pr. 1. april 1990 på de enkelte overenskomstområder er vist i bilag 1. Bidragets størrelse afhænger bl.a. af, om gruppen har fravalgt ATP-forhøjelsen eller ej. Der indbetales 1/3 i egetbidrag og 2/3 i arbejdsgiverbidrag.

Af pensionsbidraget, der er skattefradragsberettiget, går forlods et beløb til gruppelivspræmie, hvis størrelse afhænger af størrelsen af den gruppelivsordning som i forvejen måtte være etableret på området. Størrelsen af gruppelivspræmien for 1990 på de enkelte overenskomstområder fremgår af bilag 2. Præmien til denne gruppelivsforsikring skal henføres til skattekode 5 og skal derfor tillægges den enkelte ansattes A-indkomst. Gruppelivsordningen omfattet ansatte under 67 år.

For personer, der ved etableringen ikke er fyldt 60 år, indeholder pensionsordningen engangsbeløb. Den del af pensionsbidraget, der vedrører disse engangsbeløb henføres til skattekode 3 (kapitalpension), resten af præmien henføres til skattekode 1. Skattekode 1 og 3 medregnes ikke i den skattepligtige indkomst.

Opmærksomheden henledes på det »loft« der gælder for indbetaling til kapitalpensionsordninger med fradragsret (skattekode 3), og som for 1990 udgør 27.900 kr. PFA sørger for indberetning af de til kapitalpension indbetalte beløb til skattemyndighederne, men de enkelte ansættelsesmyndigheder vil blive kontaktet af PFA vedrørende denne indberetning.

Beregning af pensionsbidrag

Pensionsordningen indrettes således, at den ansattes nettoløn efter fradrag af egetbidrag svarer til lønnen på det pågældende skalatrin/skalalønnen.

For skalatrinslønnede grupper, som har fravalgt ATP-forhøjelsen, og som i alt har et pensionsbidrag på 3,9 pct., jf. bilag 1, udgør de pensionsgivende løndele 100/98,7 af den pensionsgivende løn inkl. procentregulering for en tjenestemand på vedkommende skalatrin. For øvrige skalatrinslønnede overenskomstgrupper udgør den pensionsgivende løn 100/98,9 af den pensionsgivende løn for en tjenestemand på vedkommende skalatrin.

For ikke skalatrinslønnede grupper udgør de pensionsgivende løndele 91 pct. af grundlønnen i vedkommende overenskomst opregnet med 100/98,7, henholdsvis 100/98,9. Under særlige omstændigheder kan en anden pensionsgivende løn være aftalt for specielle grupper. Oplysning herom vil snarest tilgå de berørte ministerier.

Frivilligt bidrag

Den ansatte har mulighed for at indbetale frivilligt bidrag, hvilket skal aftales direkte mellem den ansatte, ansættelsesmyndigheden og PFA Pension.

Indbetaling af pensionsbidrag

Det er ansættelsesmyndighedens ansvar, at der snarest indbetales pensionsbidrag med virkning fra 1. april 1990 eller fra første lønudbetaling efter denne dato for alle ansatte, der opfyldte betingelserne på dette tidspunkt.

Pensionsbidrag påbegyndes i øvrigt indbetalt den første i måneden efter at betingelserne er opfyldt - evt. fra førstkommende lønudbetaling.

Indbetaling af pensionsbidrag finder sted på den af den lønudbetalende myndighed med PFA Pension aftalte betalingsmåde.

Der indbetales ikke bidrag i perioder, hvor der ikke udbetales løn.

Der skal ikke indsendes begæring om forsikring. PFA Pension kontakter selv de enkelte på grundlag af de fra den lønudbetalende myndighed indbetalte pensionsbidrag.

PFA Pension kan give oplysning om ordningen på telefon 31207716, Lars Andersen eller Pia Corfixen.

Andre spørgsmål

Eventuelle tvivlsspørgsmål om, hvorvidt konkrete ansatte er omfattet af pensionsordningen, kan forelægges Finansministeriet, Administrations-og Personaledepartementet med oplysning om ansættelsessted, stillingsbetegnelse, ansættelsesform, ansættelsestidspunkt, beskæftigelsesgrad og centralorganisations tilhørsforhold.

Pensionsordningens indhold er fastlagt i en særskilt pensionsoverenskomst, men der vil fra PFA blive udarbejdet materiale vedrørende ordningen, som den enkelte ansatte vil blive informeret om.

Ordningen vil også blive beskrevet i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning.

Den gruppelivsordning, der har været gældende for flere af de heromhandlede overenskomstgrupper, jf. Finansministeriets cirkulære af 20. august 1985 fortsætter uændret indtil videre - uanset at TOK's pensionsordning også måtte indeholde gruppelivsordning.

II Overgangsordning i forbindelse med ophør af adgangen til understøttelse

Personale, der omfattes af de nye pensionsordninger, har efter gældende retningslinier ikke adgang til understøttelse efter 1. april 1990.

Ved pensionsordningens start kan udbetalingen fra pensionsordningen ved f.eks. alders- eller sygdomspensionering i en overgangsperiode være mindre end den understøttelse, som de pågældende havde ret til efter hidtil gældende regler.

Der vil derfor blive etableret en overgangsordning, så der kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem understøttelse og pension (»poseopfyldning«).

Der vil inden for kortere tid blive udsendt særskilt cirkulære om denne overgangsordning.

P.M.V.

E.B.

Lene Larsen

Bilag 1

Pensionsbidraget på de af pensionsordningen omfattede overenskomstområder

 

 -------------------------------------------------------------- 

                     Pensionsbidrag 

                  eget  arbejdsgiver  i alt 

 Erhverssprogligt Forbund      1,3  2,6      3,9 

 Teaterteknikere          1,1  2,2      3,3 

 Dansk Skuespillerforbund      1,1  2,2      3,3 

 Dansk Sø- og Restaurationsforbund 1,1  2,2      3,3 

 Radiotelegrafistforeningen     1,3  2,6      3,9 

  Bilag 2 

 Gruppelivspræmien for 1990 for de enkelte overenskomstområder (pr. 

  medlem) 

 ---------------------------------------------------- 

                     kr. pr. md. 

 Erhvervssprogligt Forbund         5,52 kr. 

 Teaterteknikere             47,22 kr. 

 Dansk Skuespillerforbund         47,22 kr. 

 Dansk Sø- og Restaurationsforening    29,65 kr. 

 Radiotelegrafistforeningen        0,00 kr. 

Redaktionel note
 • (* 1) Udsendt som APD. nr. 112/90