Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag ORGANISATIONSAFTALE FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE I HOVEDSTADEN
Bilag 1 PROTOKOLLAT I
Bilag 2 PROTOKOLLAT II
Bilag 3 PROTOKOLLAT III
Bilag 4 PROTOKOLLAT IV
Bilag 5 PROTOKOLLAT V
Bilag 6 PROTOKOLLAT VI
Bilag 7 Protokollat VII
Bilag 8 Protokollat VIII
Den fulde tekst

Det meddeles hermed, at Finansministeriet med Lager- og Handelsarbejdernes Forbund har indgået medfølgende organisationsaftale.

 

Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag.

Organisationsaftalen afløser organisationsaftale af 22. november 1995 for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden.

Organisationsaftalens dækningsområde

Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund omfatter de ved nedenstående institutioners arbejdspladser i hovedstadsområdet beskæftigede lager- og handelsarbejdere:

Statens Seruminstitut

Københavns Universitet

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Levnedsmiddelstyrelsen

Statens Veterinære Serumlaboratorium

Told * Skat

Nationalmuseet

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Tøjhusmuseet

Statens Skadedyrslaboratorium

Danmarks Højskole for Legemsøvelser

Rådet for Større Færdselssikkerhed

Veterinærdirektoratet

Farmaceutisk Højskole

Det Danske Filminstitut

Lægemiddelstyrelsen

Bemærkninger til de enkelte paragraffer

Til § 1

Med virkning fra 1. juli 1997 overgår lager- og handelsarbejdere til skalatrinsaflønning.

Til § 5, stk. 1

Der er enighed om, at beregningsgrundlaget for overarbejdsbetalingen for lager- og handelsarbejdere er begyndelseslønnen for lager- og handelsarbejdere, mens beregningsgrundlaget for overtidsbetalingen for dyreassistenter ændres til begyndelseslønnen for dyreassistenter.

Tilsvarende gælder for ansatte med en uddannelse som transportarbejder.

Til § 5, stk. 4

Opmærksomheden henledes på muligheden for ansættelse af vikarer i forbindelse med afvikling af afspadsering.

Til § 5, stk. 5

Det henstilles, at der i videst muligt omfang gives den enkelte medarbejder indflydelse på afspadseringstidspunktet, og at dette fastsættes med et rimeligt varsel.

Reglerne om konvertering af overarbejdsgodtgørelse til omsorgsdage, som fremgik af den tidligere organisationsaftales § 6, er overført til StK-fællesoverenskomsten.

Cirkulæret har virkning fra 1. april 1997. Samtidig ophæves cirkulære af 18. januar 1996 (Fmst. nr. 1/96) om organisationsaftale for lager- og handelsarbejdere i hovedstaden.

 

Finansministeriet, den 20. oktober 1997

P.M.V.
E.B.
Hans Peter PhilipsenORGANISATIONSAFTALE FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE I HOVEDSTADEN

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statsansattes kartel.

§ 1. Løn

Begyndelseslønnen er pr. 1. april 1997: 15.971,62 kr. pr. måned.

Stk. 2. Der ydes anciennitetstillæg efter følgende regler:

 

 

kr. pr. måned

Efter 1 års ansættelse

313,97 kr.

Efter 3 års ansættelse

443,53 kr.

Efter 5 års ansættelse

605,43 kr

Stk. 3. Med virkning fra 1. juli 1997 aflønnes de ansatte efter skalatrinene 16, 17 og 18, hvor skalatrin 16 er 1-årigt og skalatrin 17 er 2-årigt .

Stk. 4. Vedrørende aflønning af lager- og handelsarbejdere, der er beskæftiget med dyrepasning, samt dyreassistentelever henvises til protokollat I og protokollat V til denne organisationsaftale.

Stk. 5. Der kan efter godkendelse fra Finansministeriet i ganske særlige tilfælde ydes tillæg for særligt betroet arbejde.

§ 2. Overgang til månedsløn

Overgang til månedsløn sker efter 6 måneders beskæftigelse på timeløn.

Ved kortvarige ansættelser (fx ferieafløsere og lign.) vil der lokalt kunne aftales andre former for lønudbetaling.

§ 3. Arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, der kan lægges mellem kl. 06.00 og 17.00 med 1/2 times spisepause. Arbejdstiderne og spisepausens tilrettelæggelse drøftes lokalt.

Den ugentlige arbejdstid kan, hvis der mellem institutionen og tillidsmanden er enighed herom, tilrettelægges således, at arbejdstidsnedsættelsen opspares til senere afvikling.

Stk. 2. Med hensyn til frihed på 1. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdagen følges de hidtil i de enkelte institutioner gældende regler.

§ 4. Deltidsansættelse

Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid.

Stk. 2. Der kan mellem institutionen og en allerede ansat træffes aftale om overgang til deltidsansættelse.

Stk. 3. Før der sker nyansættelse på deltid, skal det undersøges, om de pågældende arbejdsfunktioner lige så hensigtsmæssigt kan udføres af allerede ansatte på deltid, der har de krævede kvalifikationer, og som ønsker at overgå til en højere beskæftigelsesgrad.

Stk. 4. Tillidsrepræsentanten orienteres om indgåede aftaler om deltidsansættelse.

Stk. 5. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for deltidsansatte skal udgøre mindst 15 timer og højst 30 timer, og der ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 6. Overarbejde i forbindelse med deltidsansættelse bør kun undtagelsesvis finde sted.

Der henvises i øvrigt til protokollat VI til denne organisationsaftale.

§ 5. Overarbejde

Overarbejde bør i videst muligt omfang undgås.

For overarbejde betales følgende tillæg:

De første 3 timer efter normal arbejdstids ophør 50 pct. af begyndelseslønnen. Derefter ydes 100 pct. tillæg af samme løndel.

For overarbejde på søn- og helligdage samt fridage betales et tillæg på 100 pct. af begyndelseslønnen.

Stk. 2. Hvis der forlanges overarbejde, skal dette meddeles arbejderen senest 3 timer inden normal arbejdstids ophør, den dag overarbejdet skal udføres. I modsat fald ydes en godtgørelse på en overarbejdstime á 50 pct.

Stk. 3. Ved tilsigelse til overarbejde uden forbindelse med den normale arbejdstid betales på søn- og helligdage og fridage for mindst 7,4 timer, på andre dage for mindst 3,7 timer.

Søndagsarbejde skal varsles senest dagen før inden normal arbejdstids ophør, i modsat fald ydes en varskotime á 50 pct.

Stk. 4. Alt overarbejde afspadseres inden for 6 måneder efter dets udførelse.

Afvikling af afspadsering kan ske enten i form af afspadsering time for time med udbetaling af overtidstillæg, jf. stk. 1, eller i form af afspadsering med tillæg i tid svarende til de i stk. 1 nævnte satser.

Stk. 5. Afvigelser fra den i stk. 4 nævnte ordning kan dog finde sted efter forhandling med tillidsrepræsentanten i den enkelte institution.

Tidspunktet for afspadsering aftales i øvrigt lokalt mellem den enkelte arbejder og lederen i den enkelte institution, om fornødent med tillidsrepræsentantens medvirken.

§ 6. Skifteholdsarbejde og vagttjeneste

Arbejdstiden for 2. og 3. hold er 37 timer ugentlig. For hver 40 timer, der arbejdes på 2. og 3. skift, opnås der ret til 3 timers betalt frihed, som opspares og gives som hele fridage i det følgende ferieår.

Ved arbejde på 2. og 3. skift i dele af en uge opspares forholdsmæssig frihed.

Fridagene lægges efter aftale mellem institutionen og arbejderen samtidig med aftale om ferielægning.

Stk. 2. Ved etablering af skiftehold skal der gives 72 timers varsel, og varigheden skal mindst andrage 1 uge.

Stk. 3. Betaling for overarbejde i forbindelse med holddrift er for alle hold de i overenskomsten fastsatte tillæg for overarbejde i forbindelse med dagarbejde regnet ud fra holdenes normale arbejdstid.

§ 7. Arbejde på forskudt tid

Ved etablering af arbejde på forskudt arbejdstid skal der gives mindst 3 dages varsel, således at der efter varslets udløb intet tillæg betales for den tid, der ligger uden for kl. 06.00 til kl. 17.00.

Stk. 2. Såfremt varslet ikke er givet, betales indtil varslets udløb efter reglerne om overarbejde for den tid, der falder uden for institutionens normale arbejdstid.

§ 8. Pension

I stedet for fællesoverenskomstens § 6 om pension gælder følgende:

Som bidrag til den ansattes pensionering betaler styrelsen 6,4 pct. af 100/96,8 af den pensionsgivende løn, der udgør 91 pct. af grundlønnen efter § 1, stk. 1 og 2. Pr. 1. juli 1997 udgør den pensionsgivende løn 91 pct. af grundlønnen efter § 1, stk. 3.

Endvidere tilbageholder styrelsen som eget pensionsbidrag i den ansattes løn et beløb på 3,2 pct. af de samme løndele. Pensionsbidraget udgør hermed i alt 9,6 pct.

Pr. 1. oktober 1997 betaler styrelsen 8 pct. af 100/96 af den pensionsgivende løn, jf. ovenfor, og tilbageholder som eget pensionsbidrag i den ansattes løn et beløb på 4 pct. af de samme løndele. Pensionsbidraget udgør herefter 12 pct.

Pensionsbidragene indbetales indtil udgangen af den måned, hvor den pågældende fylder 70 år.

Vedrørende pensionsbidrag for lager- og handelsarbejdere beskæftiget med dyrepasning henvises til protokollat I.

Stk. 2. Pensionsbidraget indbetales til Pensionskassen for Kvindelige arbejdere og Specialarbejdere.

Stk. 3. Pensionsordningen omfatter ansatte, der ikke er omfattet af anden obligatorisk pensionsordning, hvis den pågældende

· er fyldt 25 år

· har i alt 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige før eller efter det 25. år

· har mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse i gennemsnit.

Endvidere indbetales pensionsbidrag, hvis den pågældende

· har mindre end 15 timers ugentlig beskæftigelse, men opfylder organisationsaftalens, henholdsvis pensionsordningens betingelser i øvrigt og ansættelsen har varet i 6 måneder. I sådanne tilfælde indbetales pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft fra ansættelsen eller fra det senere tidspunkt, hvor øvrige betingelser er opfyldt.

Stk. 4. For personer, der overgår til ansættelse i staten i stillinger omfattet af organisationsaftalen med mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse fra en privat ansættelse, og som under denne har været omfattet af en pensionsordning som led i ansættelsen, udgør pensionsbidraget 2,1 pct. af den pensionsgivende løn på det pågældende løntrin - hvor 1/3 er egetbidraget og 2/3 er arbejdsgiverbidraget - indtil de pågældende opfylder betingelserne i stk. 3.

Egetbidraget udgør 0,7 pct. og beregnes som 100/99,3 af den pensionsgivende løn, inkl. procentregulering. Styrelsens bidrag udgør 1,4 pct. af de samme løndele.

Stk. 5. Med virkning fra den 1. oktober 1997 forhøjes det i stk. 4 nævnte pensionsbidrag. Egetbidraget udgør herefter 1,3 pct. og beregnes som 100/98,7 af den pensionsgivende løn, inkl. procentregulering. Styrelsens bidrag udgør 2,6 pct. af de samme løndele.

Stk. 6. Vedtægter/regulativer for pensionsordningen og fremtidige ændringer heri skal godkendes af Finansministeriet.

Tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden (bortset fra emigration) kan ikke finde sted.

90 pct. af pensionsbidraget skal anvendes til løbende, livsvarige ydelser. Som overgangsordning kan der aftales undtagelser i tilfælde, hvor løbende, livsvarige ydelser er sikret på længere sigt.

Stk. 7. Efter anvisning af pensionsordningen og med Finansministeriets forudgående godkendelse kan bidragene indbetales til en anden pensionsordning, hvis indhold kan godkendes af Finansministeriet.

Stk. 8. Ud over de nævnte pensionsbidrag har den ansatte ikke nogen ret til pension eller understøttelse fra staten på grundlag af ansættelsen. Den etablerede overgangsordning for ydelse af supplementunderstøttelse omfattes ikke af denne bestemmelse.

§ 9. Organisationsaftalens varighed

Denne organisationsaftale gælder fra 1. april 1997 og kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 1999.

 

København, den 25. september 1997

 

 

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Birger Larsen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Hans Peter Philipsen

 Bilag 1

PROTOKOLLAT I

Lønvilkår for lager- og handelsarbejdere beskæftiget med dyrepasning

1. Lager- og handelsarbejdere med en erhvervsuddannelse som dyreassistent/dyrebruger eller veterinærsygeplejerske, der er beskæftiget med pasning af dyr, aflønnes efter skalatrin 20, 21, 22 og 23 (alle trin er 2-årige).

Med virkning fra 1. juli 1997 ændres skalatrinsforløbet til 21, 22, 23 og 24 (alle trin er 2-årige), således at alle ansatte oprykkes eet skalatrin.

Indplacering i lønforløbet sker på grundlag af den enkelte ansattes lønanciennitet som faglært dyrebruger/veterinærsygeplejerske, jf. reglerne i fællesoverenskomstens § 5, pkt. 2.

2. Lager- og handelsarbejdere, der ikke har gennemført de i pkt. 1 nævnte erhvervsuddannelser, men som pr. 1. april 1995 har været beskæftiget med pasning af forsøgsdyr i mindst 5 år inden for organisationsaftalens område, aflønnes efter det i pkt. 1 nævnte lønforløb som en personlig ordning.

Indplacering i lønforløbet sker på grundlag af længden af den periode, den pågældende har været beskæftiget med pasning af forsøgsdyr inden for organisationsaftalens område.

3. Ansatte, der ikke er omfattet af pkt. 1 eller pkt. 2, aflønnes efter reglerne i organisationsaftalens § 1, stk. 1 - 3.

4. Styrelsen betaler 6,4 pct. af 100/96,8 af den pensionsgivende løn på det pågældende skalatrin, og tilbageholder som eget pensionsbidrag 3,2 pct af de samme løndele. Det samlede pensionsbidrag udgør således 9,6 pct. Med virkning fra 1. oktober 1997 forhøjes pensionsbidraget således at styrelsens bidrag udgør 8 pct. af 100/96 den pensionsgivende løn på det pågældende trin, og tilbageholder som eget pensionsbidrag 3,2 pct. af de samme løndele. Det samlede pensionsbidrag udgør herefter 12 pct.

Pensionbidragets størrelse fremgår af Finansministeriets lønoversigter, tabel 9.1. I øvrigt gælder organisationsaftalens § 9.

 

København, den 25. september 1997

 

 

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Birger Larsen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Hans Peter Philipsen

 Bilag 2

PROTOKOLLAT II

Mellem Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund er der i forbindelse med overenskomsten af d.d. indgået følgende aftale:

Det til 4 lager- og handelsarbejdere ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ydede tillæg for udførelse af nattevagt udgør 418,25 kr. pr. uge (grundbeløb oktober 1984). Tillægget reguleres som tjenestemændenes særlige tillæg.

I medfør af Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn, kapitel 4, § 11, aftales for 1 lager- og handelsarbejder ved afdelingen for fysiologi, endokrinologi og blodtypeforskning ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, at det ugentlige fridøgn kan omlægges således, at der maksimalt kan være 12 døgn mellem 2 fridøgn. En sådan omlægning vil blive aktuel 5 til 12 gange årlig.

Såfremt der måtte blive behov for yderligere fravigelse af hviletids- og fridøgnsbestemmelserne i arbejdsmiljøloven og ovennævnte bekendtgørelse, forelægges sådanne spørgsmål til forhandling mellem denne aftales parter.

 

København, den 22. november 1995

 

 

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Erik Juel Larsen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Karsten Ole Knudsen

 Bilag 3

PROTOKOLLAT III

Mellem Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund er der i forbindelse med overenskomsten af d.d. indgået følgende aftale:

I medfør af Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn, kap. 4, § 11, aftales for dyrepasserne ved Panuminstituttet, Københavns Universitet, at det ugentlige fridøgn kan omlægges således, at der maksimalt kan være 12 døgn mellem 2 fridøgn.

Såfremt der måtte blive behov for yderligere fravigelse af hviletids- og fridøgnsbestemmelserne i arbejdsmiljøloven og ovennævnte bekendtgørelse, forelægges sådanne spørgsmål til forhandling mellem denne aftales parter.

 

København, den 4. november 1983

 

 

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Kurt Johansen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Agnete Halmind

 Bilag 4

PROTOKOLLAT IV

Pensionsaftale

Finansministeriet og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund er enige om, at indbetaling af pensionsbidragene for personer ansat i henhold til overenskomsten til pågældendes pensionsordning i pensionskasse eller livsforsikringsselskab forudsætter, at

pensionsformålet sikres

tilbagekøb i utide ikke finder sted

overenskomstparterne sikres et vist indseende med de overenskomstansattes pensionsordning.

Disse forudsætninger vil være opfyldt ved, at

– den væsentligste del af pensionsbidraget til pensionsordningen giver ret til løbende, livsvarig alderspension, løbende, livsvarig invalidepension og løbende børnepension længst til det 24. år samt eventuel løbende ægtefællepension, således at den del af pensionsbidraget, der anvendes til sumydelser, ikke overstiger 10 pct. af de samlede bidrag. Som overgangsordning for enkeltpersoner kan parterne aftale undtagelser i tilfælde, hvor løbende livsvarige ydelser er sikret på længere sigt,

– tilbagekøb uden forbindelse med pensionsbegivenhedens indtræden ikke kan finde sted. Ved emigration kan tilbagekøb dog finde sted efter godkendelse i det enkelte tilfælde,

– alle, der efter overenskomsten indbetaler bidrag til pensions-ordningen, skal have samme mulighed for at opnå ydelser efter pensionsordninger,

– udtrædelsesgodtgørelse/tilbagekøbsværdi ikke uden Finansministeriets forudgående godkendelse kan overføres til anden pensions-ordning eller andet - eller omdannet - pensionsinstitut,

– parterne forudsætter, at en arbejdsgiverorganisation er repræsenteret i pensionsordningens eventuelle bestyrelse eller lignende, og at pensionsordningen løbende giver parterne mindst samme information om pensionsordningens virksomhed, som pensionsordningens medlemmer modtager, det vil sige årsberetninger, regnskaber, oplæg til generalforsamling og lign.

 

København, den 22. september 1993

 

 

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Erik Juel Larsen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Carsten Holm

 Bilag 5

PROTOKOLLAT V

LØNVILKÅR FOR DYREASSISTENTELEVER I HOVEDSTADEN

1. Lønnen udgør følgende (1. oktober 1984-niveau):

 

Under 18 år

i alt pr. måned

 

 

1. uddannelsesår

3.595,11

2. uddannelsesår

4.606,67

3. uddannelsesår

5.731,00

4. uddannelsesår

6.728,88

 

 

Over 18 år

 

 

 

1. uddannelsesår

4.835,64

2. uddannelsesår

5.854,03

3. uddannelsesår

6.974,94

4. uddannelsesår

8.095,85

 

 

2. Procentregulering

De ovenfor anførte grundbeløb procentreguleres efter de for tjenestemænd gældende regler.

 

København, den 25. september 1997

 

 

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Birger Larsen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Hans Peter Philipsen

 Bilag 6

PROTOKOLLAT VI

OM DELTIDSBESTEMMELSEN I ORGANISATIONSAFTALENS § 4

Der er enighed om, at stk. 1 skal forstås således:

· Udgangspunktet er ansættelse på fuld tid.

· Nyansættelse på deltid kan finde sted, såfremt det er begrundet i institutionens forhold.

· Inden der i konkrete tilfælde sker ansættelse på deltid, drøftes spørgsmålet med tillidsrepræsentanten. Såfremt der ikke opnås enighed, kan institutionen gennemføre deltidsansættelsen. Organisationen kan påtale spørgsmålet i henhold til de fagretlige regler, hvis det gøres gældende, at deltidsansættelsen ikke er begrundet i institutionens forhold.

Der er i øvrigt enighed om:

· Inden den nye deltidsbestemmelse bringes i anvendelse på institutionen, skal der finde en generel drøftelse sted mellem institutionen og tillidsrepræsentanten.

· I tilfælde af, at der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, finder ovennævnte drøftelser sted med Lager- og Handelsarbejdernes Forbund.

 

København, den 22. november 1996

 

 

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Erik Juel Larsen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Karsten Ole Knudsen

 Bilag 7

Protokollat VII

Lager- og handelsarbejdere, der har gennemgået transport-arbejderuddannelsen

Lager- og handelsarbejdere, der har gennemgået transportuddannelsen med speciale inden for lager, aflønnes efter skalatrinene 18,19 og 20 (alle trin er 2-årige).

Det er en betingelse for at blive omfattet af dette protokollat, at transportuddannelsen er en relevant forudsætning for varetagelse af den pågældende stilling.

 

København, den 25. september 1997

 

 

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Birger Larsen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Hans Peter Philipsen

 Bilag 8

Protokollat VIII

Snerydning ved Slots- og Ejendomsstyrelsen

I perioden fra 15. november til 15. marts kan der pålægges indtil 4 ad gangen af de i Slots- og Ejendomsstyrelsens fejeafsnit beskæftigede lager- og handelsarbejdere at stå til rådighed uden for normal arbejdstid med henblik på snerydning mv. Rådighedsforpligtelsen fordeles ligeligt mellem de af ordningen omfattede arbejdere.

I perioden fra 15. november til 15. marts ydes der til de af ovennævnte rådighedsvagtordning omfattede arbejdere et fast månedligt, ureguleret tillæg på 750,- kr.

 

København, den 25. september 1997

 

 

 

Lager- og Handels-

arbejdernes Forbund

Birger Larsen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Hans Peter Philipsen

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 063-97