Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste (* 1)


I finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950 om en ændret understøttelsesordning for statens løst ansatte personale samt i økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste er det forudsat, at tillæggelse af supplementsunderstøttelser og understøttelser i henhold til 1972-cirkulæret sker ved pågældende fagministeriums foranstaltning uden forudgående forelæggelse for finansministeriet.

Med henblik på behandlingen af sådanne understøttelsessager har man udarbejdet vedlagte vejledning af d.d. vedrørende tillæggelse af understøttelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste samt enkeunderstøttelse m.v. i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950 om en ændret understøttelsesordning for statens løst ansatte personale.

Endvidere har man udarbejdet vedlagte tabeller over egen- og ægtefælleunderstøttelse i henhold til ovennævnte cirkulære af 26. januar 1972 samt over enkeunderstøttelse i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950.

Under henvisning hertil skal man meddele, at finansministeriet med virkning fra 1. august 1977 ophører med at foretage beregning af understøttelser for andre fagministerier og styrelser.

Spørgsmål om ydelse af understøttelse til personer, der afgår på grund af helbredsforårsaget utjenstdygtighed, vil fortsat være at forelægge finansministeriet med henblik på vurdering afsvagelighedsgrundlaget.

Fastsættelse af enke- og ægtefælleunderstøttelse vil blive foretaget af finansministeriet, såfremt beregningen af den til grund for enke- eller ægtefælleunderstøttelsen liggende egenunderstøttelse på daværende tidspunkt fandt sted ved finansministeriets foranstaltning.

Spørgsmålet om eventuel tillæggelse af en opsat understøttelse til personer, der afgår fra statstjenesten af dem utilregnelige årsager, f. eks. rationaliseringer eller strukturændringer uden samtidig at opfylde de normale afgangsbetingelser (alder eller svagelighed), skal forelægges finansministeriet med henblik på eventuelt at søge bevillingsmæssig hjemmel for tillæggelse af den opsatte understøttelse.

I sager, hvor styrelsen foretager fastsættelse af understøttelsen, vil de enkelte sager være at sende i forlods revision i rigsrevisionen.

Udbetalingsordre vil efter stedfunden revision være at fremsende til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, statens centrale lønanvisning, for så vidt understøttelsen ønskes udbetalt derfra.

Man skal anmode styrelserne om at gøre personalet bekendt med understøttelsesreglerne, således at der i givet fald senest ved fratrædelsen indgives ansøgning om tillæggelse af understøttelse.

Tvivlsspørgsmål vedrørende understøttelsesreglerne forudsættes forelagt for finansministeriet.

P. M. V.

E. B.

S. Shidebel

Vejledning vedrørende tillæggelse af understøttelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste samt enkeunderstøttelse m.v. i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950 om en ændret understøttelsesordning for statens løst ansatte personale.

I. BETINGELSER FOR AT OPPEBÆRE UNDERSTØTTELSE.

A. EGENUNDERSTØTTELSE.

Egenunderstøttelse kan ydes til personer, der afgår fra statstjenesten som følge af

 • 1) alder (67 år eller den lavere afgangsalder, der i loven måtte være fastsat for tilsvarende tjenestemandsstillinger) eller
 • 2) helbredsforårsaget utjenstdygtighed, og under forudsætning af, at den pågældende har haft
 • a) beskæftigelse i staten efter det fyldte 30. år og før det fyldte 70. år, der sammenlagt svarer til mindst 15 års fuld tjeneste,
 • b) deltids- eller sæsonbeskæftigelse - eventuelt kombineret med perioder med fuldtidsbeskæftigelse - således at den samlede beskæftigelse i staten i løbet af l5 sammenhængende år efter det fyldte 30. år og før det fyldte 70. år svarer til mindst 7 års fuld tjeneste (det bemærkes i denne forbindelse, at man for timelønnet personale regner 1 år = 2240 timer årlig inklusive syge- og feriedage) eller
 • c) beskæftigelse i staten som rengøringsassistent svarende til mindst 2 timers daglig tjeneste i en sammenhængende periode på 15 år efter det fyldte 30. år og før det fyldte 70. år.

Dersom der i de under b) og c) nævnte tilfælde på grund afarbejdsmangel eller lignende har været mindre afbrydelser i beskæftigelsen, hvorunder den pågældende dog fortsat har stået til rådighed for staten, anses kravet om sammenhængende beskæftigelse for opfyldt.

Såfremt beskæftigelsen efter det fyldte 30. år og inden det 70. år ophører som følge af tilskadekomst i tjenesten, kan understøttelsen dog ydes uden hensyn til tjenestens varighed. Spørgsmålet om afgang på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed vil være at forelægge finansministeriet med henblik på vurdering af, om svagelighedsgrundlaget er tilstrækkeligt for tilståelse af en understøttelse.

B. ÆGTEFÆLLEUNDERSTØTTELSE.

 • a) Ægtefælleunderstøttelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 kan ydes til en kvindelig eller mandlig ægtefælle efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse eller opfyldte betingelserne for at få tillagt en sådan, under forudsætning af at ægteskabet ikke er indgået:
 • 1) på dødslejet,
 • 2) efter den afdøde ægtefælles fyldte 60. år, eller
 • 3) efter at den afdøde ægtefælle var afgået fra tjenesten. Der kan alene ydes enkemandsunderstøttelse, når den kvindelige ansatte er fratrådt efter 1. april 1970 eller afgået ved døden som tjenstgørende efter dette tidspunkt, og denne vil i alle tilfælde være at beregne efter reglerne i 1972-cirkulæret, uanset at den afdøde ægtefælles understøttelse måtte være beregnet efter 1950-cirkulærets satser.
 • b) Enkeunderstøttelse kan i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950 ydes til enken efter en person, der ved sin død oppebar egenunderstøttelse efter ovennævnte cirkulære under forudsætning af, at ægteskabet ikke er indgået:
 • 1) på dødslejet,
 • 2) efter den afdøde ægtefælles fyldte 60. år, eller 3) efter at den afdøde ægtefælle var afgået fra tjenesten. Såfremt den pågældende egenunderstøttelse er ydet med virkning fra tiden før den 1. april 1970, vil enkens ret til understøttelse i henhold til 1950-cirkulæret endvidere være betinget af, at hun
 • 4) er erhvervsudygtig på grund af alder eller svagelighed (erhvervsudygtighed på grund af alder anses for indtrådt, såfremt den pågældende enke er fyldt 60 år og ikke rent faktisk har erhvervsindtægter af betydning) eller
 • 5) har større forsørgerbyrder over for børn.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at der ved tillæggelse af enkeunderstøttelser i henhold til 1950-cirkulæret stilles visse krav til ægteskabets varighed, jfr. vedlagte tabel III.

Det bemærkes, at ægtefælleunderstøttelse kan oppebæres sideløbende med egenunderstøttelse, og at understøttelse ikke kan ydes til afdødes eventuelle fraskilte ægtefælle.

Eventuel ansøgning om understøttelse til afdødes fraseparerede ægtefælle skal forelægges finansministeriet.

C. BØRNEUNDERSTØTTELSE/BØRNETILLÆG.

Understøttelse kan ydes for den understøttelsesberettigedes børn under 18 år - herunder adoptivbørn og stedbørn, der er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem - enten som en selvstændig ydelse til forældreløse børn eller som et tillæg til egen- eller ægtefælleunderstøttelsen.

Til enkeunderstøttelser i henhold til 1950-cirkulæret kan der til mandens understøttelsesberettigede børn ydes børnetillæg efter 1950-cirkulærets regler under forudsætning af, at enken ikke

 • a) er fyldt 67 år eller
 • b) oppebærer førtidig folkepension, social enkepension

eller invalidepension.

Der kan endvidere ydes opdragelseshjælp efter 1950-cirkulærets regler til forældreløse børn efter en person, som ved sin død oppebar en understøttelse i henhold til 1950-cirkulæret.

Det bemærkes, at understøttelsen ikke kan forlænges ud over barnets 18. år.

II. BEREGNING AF UNDERSTØTTELSE.

A. EGENUNDERSTØTTELSE.

Egenunderstøttelse ydes med virkning fra dagen efter tjenesteforholdets ophør eller - såfremt der ydes sygedagpenge eller arbejdsløshedsunderstøttelse - fra dagpengeperiodens eller arbejdsløshedsunderstøttelsens ophør.

Ved beregning af understøttelse indplaceres den pågældende i en af de i cirkulærets nævnte stillingsgrupper:

 • I) ufaglært arbejder
 • II) håndværker - assistent
 • III) overassistent - håndværker, der på grund af arbejdets art oppebærer kvalifikationstillæg, ledertillæg eller lignende tillæg, der bevirker, at den pågældende lønmæssigt placeres på linie med en overassistent

IV)kontorfuldmægtig - afdelingsleder samt andre ansatte med højere aflønning.

I tilfælde, hvor indplacering efter ovennævnte gruppering ikke direkte kan foretages ud fra stillingsbetegnelsen, og hvor den pågældende i øvrigt er tjenestemandslignende aflønnet, kan følgende vejledende graduering på grundlag af aflønning anvendes:

 • I) lønramme 1-6
 • II) lønramme 7-11
 • III) lønramme 12-19
 • IV) lønramme 20 og derover.

Egenunderstøttelsens grundbeløb beregnes herefter som basisbeløbet for den gruppe, hvori den pågældende på fratrædelsestidspunktet - dog senest ved det fyldte 70. år - er indplaceret, med tillæg af et beløb, der for hvert fulde år, den pågældendes samlede tjeneste i staten - omregnet til fuld tjeneste - mellem det fyldte 30. år og det fyldte 70. år overstiger 15 år, udgør det for vedkommende gruppe fastsatte tillæg. Højeste understøttelse opnås ved 35 års fuld beskæftigelse mellem det fyldte 30. og det fyldte 70. år. Egenunderstøttelsens årlige grundbeløb ved de forskellige tjenestealdre kan aflæses af vedlagte tabel I.

For deltidsansat personale, hvis beskæftigelse i staten i en sammenhængende periode på 15 år efter det fyldte 30. år omregnet til fuld tid udgør mellem 7 og 15 år, fastsættes understøttelsen til basisbeløbet for den gruppe, hvori den pågældende er indplaceret. Tilsvarende gælder rengøringsassistenter med mindst 2 timers daglig beskæftigelse i staten i en sammenhængende periode på 15 år efter det fyldte 30. år.

Det samme er endvidere tilfældet, såfremt den pågældende er afgået fra statstjenesten som følge af tilskadekomst i tjenesten uden at have opnået en samlet beskæftigelse på 15 år efter det fyldte 30. år.

B. ÆGTEFÆLLEUNDERSTØTTELSE.

 • a) Ægtefælleunderstøttelse i henhold til 1972-cirkulæret udgør 2/3 af den tilsvarende egenunderstøttelse, jfr. vedlagte tabel II, og ydes med virkning fra dagen efter dødsfaldet eller - såfremt der ydes efterindtægt til den efterlevende ægtefælle - fra efterindtægtsperiodens udløb.

Oppebar afdøde understøttelse, ydes der den efterlevende ægtefælle 3 måneders efterindtægt af egenunderstøttelsen.

 • b) Enkeunderstøttelse efter personer, der ved deres død oppebar egenunderstøttelse i henhold til 1950-cirkulæret, beregnes på grundlag af samme fingerede pensionsalder og lønmæssige indplacering ( i henhold til tjenestemandsloven af 1946), som er lagt til grund ved fastsættelsen af egenunderstøttelsen, jfr. vedlagte tabel III, og udbetales fra efterindtægtsperiodens udløb.

Understøttelse til enker efter personer, der ved deres død oppebar minimumsunderstøttelse efter 1950-cirkulæret (grundbeløb pr. 1. oktober 1975: kr. 2.881,20 årlig) fastsættes til samme beløb som egenunderstøttelsen.

C. BØRNEUNDERSTØTTELSE/BØRNETILLÆG. Børneunderstøttel~

se/opdragelseshjælp ydes med virkning fra dagen efter dødsfaldet eller - såfremt der ydes efterindtægt - fra efterindtægtsperiodens udløb med følgende beløb, jfr. i øvrigt forordet til tabellerne:

Børnetillæg- og understøttelse efter 1972-cirkulæret:.

Børnetillæg årlig kr. 1.940,40 pr. barn

Understøttelse til forældreløse børn årlig kr. 3.880,80 pr. barn

Børnetillæg og opdragelseshjælp efter 1950-cirkulæret:

Børnetillæg årlig kr. 240,- for det 1. barn

årlig kr. 180,- for flg. børn

Opdragelseshjælp til forældreløse

børn årlig kr. 330,- pr. barn.

Oppebar afdøde egenunderstøttelse, og efterlader den pågældende sig ikke ægtefælle, er den pågældendes understøttelsesberettigede børn berettigede til 3 måneders efterindtægt af egenunderstøttelsen.

III. REGULERING.

Samtlige understøttelser dyrtidsreguleres efter tilsvarende retningslinier, som gælder for tjenestemandspensioner, jfr. tjenestemandspensionslovens § 27, stk. 1.

Der henvises i denne forbindelse til finansministeriets cirkulæreskrivelse vedrørende ændringer i dyrtidsregulering m.v. af tjenestemandspensioner m.v.

Det bemærkes endvidere, at børnetillæg/opdragelseshjælp efter 1950-cirkulæret ikke dyrtidsreguleres.

Der foretages ikke samordningsfradrag i understøttelser.

IV. EKSPEDITION.

Der bør træffes foranstaltning til beregning af egenunderstøttelse til understøttelsesberettiget personale i god tid før dettes fratræden af tjenesten, ligesom beregning af ægtefælle- eller enkeunderstøttelse m.v. bør finde sted inden en eventuel efterindtægtsperiodes udløb.

Understøttelsesberegningen vil være at sende i forlods revision i Rigsrevisionen.

Udbetalingsordre fra vedkommende ministerium eller styrelse må fremsendes til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, statens centrale lønanvisning, for så vidt understøttelsen ønskes udbetalt derfra.

I skrivelsen til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning bedes anført den pågældendes navn og cpr.-nr., civilstand herunder en eventuel ægtefælles navn, cpr.-nr. og vielsesdato, adresse, grundbeløbets størrelse, tidspunktet for understøttelsens udbetaling samt oplysning om, hvortil understøttelsen ønskes udbetalt. Ved udbetaling af børnetillæg/børneunderstøttelse skal tillige barnets/børnenes navn(e) og cpr.-nr. anføres.

Tabeller over egen- og ægtefælleunderstøttelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 samt enkeunderstøttelse i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950.

Tabel I omfatter årlige grundbeløb for egenunderstøttelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972.

Tabel II omfatter årlige grundbeløb for ægtefælleunderstøttelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972.

Tabel III omfatter årlige grundbeløb for enkepension i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950.

Ved brug af TABEL I og TABEL II vil understøttelsens størrelse kunne bestemmes, når der foreligger oplysninger om den statsansattes

 • 1) lønmæssige placering i en af de i cirkulæret nævnte stillingsgrupper I - IV, jfr. vejledningens pkt. II, A & B.
 • 2) Antal tjenesteår i staten - omregnet til fuldtidsbeskæftigelse efter det fyldte 30. år.

Ved anvendelse af TABEL III vil enkeunderstøttelse efter personer, der ved deres død oppebar egenunderstøttelse i henhold til finansministeriets cirkulære af 8. maj 1950 kunne bestemmes på grundlag af

 • 1) samme fingerede pensionsalder og lønmæssige indplacering (i henhold til tjenestemandsloven af 1946), som er lagt til grund ved fastsættelsen af egenunderstøttelsen.
 • 2) ved en fingeret pensionsalder på mindst 20 år tillige på grundlag af ægteskabets varighed.

De i tabellerne omhandlede grundbeløb skal dyrtidsreguleres på samme måde som pensioner.

Dyrtidstillægget udgør pr. 1. april 1977 15 pct. af grundbeløbet.

Øvrige satser og tillæg:

Minimumsunderstøttelse efter 1950-cirkulæret:

grundbeløb årlig kr. 2.881,20

Grundbeløbet dyrtidsreguleres som pensioner.

Børnetillæg og understøttelse efter 1972-cirkulæret:

Børnetillæg årlig kr. 1.940,40 pr. barn

Understøttelse til forældreløse børn årlig kr. 3.880,80 pr. barn

Grundbeløbene dyrtidsreguleres på samme måde som pensioner.

Børnetillæg og opdragelseshjælp efter 1950-cirkulæret:

Børnetillæg årlig kr. 240,- for det 1. barn

årlig kr. 180,- for flg. børn

Opdragelseshjælp til forældreløse børn årlig kr. 330,- pr. barn.

Det bemærkes, at beløbene ikke dyrtidsreguleres.

EGENUNDERSTØTTELSE I HENHOLD TIL ØKONONI- OG BUDGETMINISTERIETS CIRKULÆRE AF 26. JANUAR 1972.

Årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1975.

Tjeneste- Indplacering

 

 år gruppe I gruppe II gruppe III gruppe IV 

 15 3234,00 3557,40 3880,80 4204,20 

 16 3331,08 3719,16 4107,24 4479,12 

 17 3428,16 3880,92 4333,68 4754,04 

 18 3525,24 4042,68 4560,12 5028,96 

 19 3622,32 4204,44 4786,56 5303,88 

 20 3719,40 4366,20 5013,00 5578,80 

 21 3816,48 4527,96 5239,44 5853,72 

 22 3913,56 4689,72 5465,88 6128,64 

 23 4010,64 4851,48 5692,32 6403,56 

 24 4107,72 5013,24 5918,76 6678,48 

 25 4204,80 5175,00 6145,20 6953,40 

 26 4301,88 5336,76 6371,64 7228,32 

 27 4398,96 5498,52 6598,08 7503,24 

 28 4496,04 5660,28 6824,52 7778,16 

 29 4593,12 5822,04 7050,96 8053,08 

 30 4690,20 5983,80 7277,40 8328,00 

 31 4787,28 6145,56 7503,84 8602,92 

 32 4884,36 6307,32 7730,28 8877,84 

 33 4981,44 6469,08 7956,72 9152,76 

 34 5078,52 6630,84 8183,16 9427,68 

 35 5175,60 6792,60 8409,60 9702,60 

ÆGTEFÆLLEUNDERSTØTTELSE I HENHOLD TIL ØKONOMI- OG BUDGETMINISTERIETS CIRKULÆRE AF 26. JANUAR 1972.

Årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1975.

Tjeneste- Indplacering

 

 år gruppe I gruppe II gruppe III gruppe IV 

 15 2156,04 2371,68 2587,20 2802,84 

 16 2220,72 2479,44 2738,16 2986,08 

 17 2285,52 2587,32 2889,12 3169,44 

 18 2350,20 2695,20 3040,08 3352,68 

 19 2414,88 2802,96 3191,04 3535,92 

 20 2479,68 2910,84 3342,00 3719,28 

 21 2544,36 3018,72 3492,96 3902,52 

 22 2609,04 3126,48 3643,92 4085,76 

 23 2673,84 3234,36 3794,88 4269,12 

 24 2738,52 3342,24 3945,84 4452,36 

 25 2803,20 3450,00 4096,80 4635,60 

 26 2868,00 3557,88 4247,76 4818,96 

 27 2932,68 3665,76 4398,72 5002,20 

 28 2997,36 3773,52 4549,68 5185,44 

 29 3062,16 3881,40 4700,64 5368,80 

 30 3126,84 3989,28 4851,60 5552,04 

 31 3191,52 4097,O4 5002,56 5735,28 

 32 3256,32 4204,92 5153,52 5918,64 

 33 3321,00 4312,80 5304,48 6101,88 

 34 3385,68 4420,56 5455,44 6285,12 

 35 3450,48 4528,44 5606,40 6468,48 

ENKEUNDERSTØTTELSE I HENHOLD TIL FINANSMINISTERIETS CIRKULÆRE AF 8. MAJ 1950.

Årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1975.

ENKEUNDERSTØTTELSE I HENHOLD TIL FINANSMINISTERIETS CIRKULÆRE AF 8. MAJ 1950.

Årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1975.

Fingeret pensionsalder

10-12 12-16 16-20 20-24 24-26 26-28 over 28

år år år år år år år

Ægteskabets varighed

Mandens grundløn

 

 minus minus minus mindst mindst mindst mindst 

 10 år 15 år 20 år 25 år 

 2400 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 

 2430 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 

 2460 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 

 2490 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 

 2550 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 

 2610 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4454,16 

 2640 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 

 2670 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 

 2700 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 

 2760 4321,80 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 

 2790 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4454,16 4586,40 

 2820 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 

 2850 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 

 2910 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 

 2940 4321,80 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 

 2970 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4586,40 

 3000 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 

 3030 4321,80 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4718,76 4718,76 

 3060 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 

 3120 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 

 3150 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 

 3180 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 

 3210 4321,80 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4851,00 

 3240 4321,80 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 

 3300 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 

 3360 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 

Fingeret pensionsalder

10-12 12-16 16-20 20-24 24-26 26-28 over 28

år år år år år

Ægteskabets varighed Mandens grundløn

 

 minus minus minus mindst mindst mindst mindst 

 10 år 15 år 20 år 25 år 

 3390 4454,16 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4851,00 4851,00 

 3420 4454,16 4454,16 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4851,00 

 3480 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4851,00 

 3540 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4983,36 

 3600 4454,16 4586,40 4586,40 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 

 3660 4454,16 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 

 3720 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 

 3750 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 

 3780 4586,40 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 

 3810 4586,40 4586,40 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 4983,36 

 3840 4586,40 4586,40 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 4983,36 

 3900 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 

 3960 4586,40 4718,76 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 5115,60 

 4020 4586,40 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 

 4080 4718,76 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 5115,60 5115,60 

 4140 4718,76 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 5115,60 5247,96 

 4200 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 

 4260 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 

 4320 4718,76 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 

 4380 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 

 4440 4718,76 4851,00 4983,36 4983,36 5115,60 5247,96 5380,20 

 4500 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 5380,20 

 4560 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 5380,20 

 4620 4851,00 4851,00 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 5380,20 

 4680 4851,00 4983,36 4983,36 5115,60 5247,96 5380,20 5380,20 

 4740 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 5380,20 5380,20 

 4800 4851,00 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 

 4860 4851,00 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 5380,20 5512,56 

 4920 4851,00 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 5380,20 5512,56 

 4980 4983,36 4983,36 5115,60 5247,96 5380,20 5380,20 5512,56 

 5010 4983,36 5115,60 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 

Fingeret pensionsalder

10-12 12-16 16-20 20-24 24-26 26-28 over 28

år år år år år år år

Ægteskabets varighed

Mandens grundløn

 

 minus minus minus mindst mindst mindst mindst 10 år 15 år 20 år 25 år 

 5040 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 5380,20 5512,56 

 5100 4983,36 5115,60 5247,96 5247,96 5380,20 5512,56 

 5160 4983,36 5115,60 5247,96 5380,20 5380,20 5512,56 

 5220 4983,36 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 5512,56 

 5340 5115,60 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 

 5400 5115,60 5247,96 5247,96 5380,20 5512,56 

 5460 5115,60 5247,96 5380,20 5380,20 5512,56 

 5520 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 5512,56 

 5580 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 

 5640 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 

 5700 5115,60 5247,96 5380,20 5512,56 

 5760 5247,96 5247,96 5380,20 5512,56 

 5940 5247,96 5380,20 5512,56 

 6000 5247,96 5380,20 5512,56 

 6120 5380,20 5512,56 

 6300 5380,20 5512,56 

 6600 5512,56 

 6720 5512,56 

 6900 5512,56 

 7200 5512,56 

EVENTUEL PENSIONSLIGNENDE UNDERSTØTTELSE

(forelægges finansministeriet)

Redaktionel note
 • (* 1) PAV kap 40