Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning

    Herved bekendtgøres lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 196 af 2. april 1973 med de ændringer, der følger af lov nr. 194 af 26. marts 1991 og lov nr. 451 af 30. juni 1993.


Afsnit I

Formål og kapitalgrundlag

     § 1. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan optage lån, bl.a. med henblik på udlån til investeringsopgaver af samfundsmæssig betydning.

     Stk. 2. Banken kan i øvrigt varetage forvaltningsopgaver, som henlægges til den efter reglerne i § 8.

     § 2. De lån, banken optager, sikres ved dens grundfond og andre reserver, jf. § 3 a.

     Stk. 2. Til yderligere sikkerhed garanterer den danske stat for betaling af renter og afdrag samt for andre løbende forpligtelser i henhold til låneaftaler.

     Stk. 3. Den maksimale restgæld på de lån, banken optager efter denne lovs ikrafttræden, fastsættes ved lov.

     § 3. Ud over de lån, der efter § 2 garanteres af staten, kan banken med finansministerens samtykke optage midlertidige kreditter på indtil 10% af de i § 2, stk. 3, omhandlede beløb.

     § 3 a. Finansministeren kan med bevillingsmæssig hjemmel til statskassen overføre den del af bankens reserver, som ikke er nødvendig for, at banken kan opfylde de krav, der er bestemt af de på banken hvilende forpligtelser.

     Stk. 2. Finansministeren kan med bevillingsmæssig hjemmel indskyde kapital i banken.

     Stk. 3. Bankens overskud tilfalder statskassen, for så vidt det ikke henlægges til reserverne.

Afsnit II

Bankens virksomhed

A. Optagelse af lån

     § 4. Til enhver låneoptagelse skal bankens bestyrelse indhente finansministerens samtykke.

     Stk. 2. For hvert lån, der optages mod udstedelse af obligationer, oprettes en serie. Obligationerne kan lyde på ihændehaver eller navn, og beløbet angives i dansk eller udenlandsk mønt.

     Stk. 3. Emissionssalget af obligationer i en enkelt serie kan kun med finansministerens samtykke strække sig over et længere tidsrum end 5 år.

B. Udlån

     § 5. Bankens bestyrelse træffer beslutning om udlån og anden anbringelse af provenuet af de optagne lån.

     Stk. 2. Lån kan ydes til kommuner, offentlige institutioner og koncessionerede virksomheder. I særlige tilfælde kan der ydes lån til private, eventuelt mod sikkerhedsstillelse.

     Stk. 3. Lån kan kun bevilges til investeringsopgaver af samfundsmæssig betydning. Finansministeren kan dog godkende, at banken yder lån til kommuner til andre formål end investeringsopgaver.

     § 6. (Ophævet).

     § 7. Bankens bestyrelse træffer beslutning om anbringelse af likvide driftsmidler samt om fordelingen af det årlige overskud.

C. Andre opgaver

     § 8. Finansministeren kan bestemme, at forvaltningsopgaver, som henhører under finansministeriets forretningsområde, varetages af banken efter regler, som fastsættes af ham.

     Stk. 2. Forvaltningsopgaver af finansiel karakter, som henhører under andre ministres forretningsområder, kan af vedkommende minister og finansministeren i forening henlægges til banken. Regler for denne forvaltning fastsættes af finansministeren efter forhandling med den pågældende minister.

Afsnit III

Bankens ledelse m.v.

     § 9. Bankens bestyrelse består af fem medlemmer, der udnævnes for 6 år ad gangen. Finansministeren udnævner bestyrelsens formand. De fire øvrige medlemmer vælges efter forholdstal af folketinget blandt dets medlemmer og udnævnes af finansministeren. De af folketinget valgte medlemmer bevarer deres sæde i bestyrelsen, selv om de inden for 6 års perioden udtræder af folketinget. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen inden for 6 års perioden, udnævnes der et nyt medlem for den tilbageværende del af perioden.

     Stk. 2. Den daglige ledelse varetages af en direktør, der udnævnes af kongen efter indstilling af finansministeren.

     Stk. 3. Bankens medarbejdere ansættes og aflønnes på vilkår svarende til de for tilsvarende ansættelser i statens tjeneste gældende. Der tilkommer bankens tjenestemænd ansættelsesvilkår, løn og pension efter regler svarende til de for tjenestemænd i staten gældende.

     § 10. Regnskabsåret er finansåret. Bankens årsregnskab samt beretning om bankens virksomhed afgives af bestyrelsen til finansministeren, hvorefter regnskabet offentliggøres.

     § 11. Revisionen af hypotekbankens virksomhed foretages efter reglerne for den statslige revision.

     § 12. Direktøren og bestyrelsen udfærdiger vedtægter for banken. Vedtægterne, som skal godkendes af finansministeren, skal indeholde nærmere regler for ydelse af lån, om den daglige forretningsgang, om forholdet mellem direktør og bestyrelse samt om revision af regnskaberne.

Afsnit IV

Ikrafttræden m.v.

     § 13. Loven træder i kraft den 1. juli 1967.

     Stk. 2. Lov nr. 126 af 13. april 1954 om Kongeriget Danmarks Hypotekbank ophæves.

     § 14. De forpligtelser og rettigheder, som banken før lovens ikrafttræden under navnet Kongeriget Danmarks Hypotekbank har påtaget sig eller erhvervet, opretholdes uændret.

     Stk. 2. Den grundfond, som er oprettet i henhold til § 3 i lov nr. 126 af 13. april 1954, opretholdes til sikkerhed for de forpligtelser, banken og den kommunale lånefond har påtaget sig før denne lovs ikrafttræden. For de lån, der er optaget af den kommunale lånefond, vedvarer statens garanti, indtil lånene er tilbagebetalt.

     Stk. 3. Den garanti for løbende forpligtelser, der er nævnt i § 2, stk. 2, skal også gælde for tidligere optagne lån i det omfang, sådanne lån efter vedkommende låneoverenskomster måtte have krav på samme sikkerhed som senere optagne lån.

     § 15. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Lov nr. 590 af 19. december 1972, der vedrører §§ 1, 5, 6, 7 og 11, indeholder i § 2 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

     § 2

Loven træder i kraft den 1. april 1973.

Lov nr. 194 af 26. marts 1991, der vedrører §§ 2, 3 og 3 a, indeholder i § 2 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse;

     § 2 (* 1) Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i

Lovtidende og har virkning fra og med regnskabsåret 1990.

Lov nr. 451 af 30. juni 1993, der vedrører §§ 5 og 9, indeholder i § 2 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

     § 2 (* 2) Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i

Lovtidende.

Finansministeriet, den 23. juli 1993

Mogens Lykketoft

    / Karsten Olsen

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 194 af 26. marts 1991 trådte i kraft den 28. marts

1991.

(* 2) Lov nr. 451 af 30. juni 1993 trådte i kraft den 2. juli 1993.