Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse


§ 1. Stk. 1. Denne Lov omfatter Tjenestemænd og andre, hvem en Enkepensionsordning er sikret som Led i deres Tjenesteforhold.

Stk. 2. Retten til Enkepension berøres ikke af, at Separation imellem Ægtefællerne har fundet Sted.

Stk. 3. Saafremt Enkepension er sikret ved Overlevelsesrente, bestemmes det ved Bevillingen eller Dommen, hvorvidt Forsikringen skal overgaa til den fraskilte Hustrus fri Raadighed.

Stk. 4. Er Enkepensionsordningen derimod kollektiv, kommer nedenstaaende Regler til Anvendelse.

§ 2

Stk. 1. Naar Ægteskabet, efter at have bestaaet i mindst 5 Aar, ophæves ved Skilsmisse, og der tillægges den fraskilte Hustru Underholdsbidrag, bliver der ved Bevillingen eller Dommen at træffe Bestemmelse om, hvorvidt hun skal bevare sin Ret til Enkepension. Den trufne Afgørelse kan ikke ændres i Medfør af § 71 i Lov Nr. 276 af 30. Juni 1922 om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning.

Stk. 2. Saafremt det ved Skilsmissen er bestemt, at Retten til Enkepension bevares, er den fraskilte Hustru - forudsat at Betingelserne for at erholde Enkepension i øvrigt er til Stede - berettiget til ved Mandens Død at oppebære Pension efter ham, dog at Pensionen i intet Tilfælde kan udgøre et større Beløb end det hende paa Dødsfaldets Tidspunkt i Henhold til Skilsmissevilkaarene tillagte aarlige Underholdsbidrag. Saafremt Manden er afgaaet ved Døden, efter at der er truffet Afgørelse om, at der tilkommer Hustruen Ret til Underholdsbidrag og Pension, men inden Bidragets Størrelse er fastsat, eller saafremt Bidraget midlertidigt er ekstraordinært forhøjet, formindsket eller helt bortfaldet, kan Overøvrigheden fastsætte det Bidrag, der vilde have været at betale, for saa vidt de ovennævnte Forhold ikke havde foreligget.

Stk. 3. Har Manden indgaaet nyt Ægteskab, og er saavel hans fraskilte Hustru som Enken berettiget til Enkepension, deles denne imellem dem i Forhold til det Antal paabegyndte Aar, hvori hver af dem har været gift med ham: den enkeltes Andel skal i det mindste udgøre 1/3 af Enkepensionen, jfr. dog Bestemmelsen i Stk. 6. Saafremt den fraskilte Hustrus Andel af pensionen herefter overstiger det hende tillagte Underholdsbidrag, jfr. Stk. 2, tilfalder det overskydende Beløb dog Enken, saaledes at de tilsammen oppebærer den fulde Enkepension.

Stk. 4. Den fraskilte Hustrus Ret til Enkepension bortfalder, naar hun indgaar nyt Ægteskab, og indtræder ikke paa ny, selv om dette senere ophører ved Dødsfald eller Skilsmisse.

Stk. 5. Efter Mandens Død er Bortfald af pensionsretten for den ene Hustrus Vedkommende ved Dødsfald, nyt Ægteskab eller paa anden Maade uden Betydning for den anden Hustrus pensionsforhold.

Stk. 6. Foranstaaende Regler finder tilsvarende Anvendelse, for saa vidt Manden maatte efterlade sig flere fraskilte Hustruer: i Tilfælde, hvor Enkepensionen skal deles imellem flere end to berettigede, finder en Ligedeling Sted. Saafremt Pensionen til en fraskilt Hustru herefter overstiger det hende tillagte Underholdsbidrag, vil dog det overskydende Beløb tilfalde den af de øvrige pensionsberettigede, hvis Ægteskab har haft den længste Varighed.

Stk. 7. Saa længe den i Stk. 1 omhandlede Afgørelse ikke behørigt anmeldes over for den Myndighed eller Institution, hvem det paahviler at udrede Pensionen, kan denne med frigørende Virkning udbetales til Enken.

§ 3

Naar en pensionsordning beror paa Medlemsskab i en Pensionskasse eller er tegnet som en Forsikring, og det ved en aktuarmæssig Opgørelse godtgøres, at fraskilte og fraseparerede Hustruers Adgang til Pension eller andel i saadan ved deres tidligere Æ gtefælles Død medfører forøgede Udgifter for den Institution, som skal udrede Enkepension, skal en forholdsmæssig Nedsættelse af de efter Lovens Ikrafttræden tillagte Enkepensionsydelser kunne finde Sted. Nedsættelsen vil dog i hvert enkelt Tilfælde være at godkende af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, efter at Sagen har været forelagt for Forsikringsraadet: for saa vidt angaar Forsikringer, der er tegnet i Statsanstalten for Livsforsikring, meddeles Godkendelsen dog af Finansministeriet.

§ 4

Stk. 1. Nærværende Lov træder i Kraft 15. Marts 1941, men finder ikke Anvendelse i Tilfælde, hvor Ægteskabet er aldeles ophævet inden dette Tidspunkt.

Stk. 2. Loven skal forelægges Rigsdagen til Revision i dennes ordentlige Samling 1945-46.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 14. marts 1941.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

V. Buhl.

  • (1) Udfærdiget gennem Finansministeriet. Se Rigsdagstidenden for

    1940-41: Landst. Tid.

Sp. 338, 364, 631, 646, 766: Folket. Tid. Sp. 1292, 1545, 1555: Till. A. Sp. 2545,

Till. B. Sp. 429, 465, 477: Till. C. Sp. 361, 435, 453.

Officielle noter

Ingen