Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret


§1.

I lov nr. 292 af 18. juni 1969 om tjenestemandspension foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1 og stk. 3, ændres »§ 4« til: »§§4-4a.«

2. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Økonomi- og budgetministeren kan efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet bestenime, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat på overenskomstvilkår inden for de i § 4, stk. 1, nævnte områder eller i en kommune, et koncessioneret selskab eller en stats- eller kommunegaranteret virksomhed.

Stk. 2. Forhøjelse af pensionsalderen efter stk. 1 er betinget af, at tjenestemanden under sin ansættelse på overenskomstvilkår har været medlem af en pensionsordning, hvortil der er ydet bidrag af ham selv og vedkommende institution, og af, at der til statskassen sker overførsel af den udtrædelsesgodtgørelse, der tilkommer ham fra den hidtidige pensionsordning.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 37, stk. 2, finder ikke anvendelse, såfremt udtrædelsesgodtgørelsen omfatter tilbagebetalte pensionsbidrag fra tidligere tjenestemandsansættelse.«

3. 1 § 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Økonomi- og budgetministeren kan yde pension efter reglerne i stk. 1 til polititjenestemænd samt tjenestemænd i det tidligere toldgrænsekorps, der afskediges på grund af utjenstdygtighed, som skyldes følgerne efter ophold i tyske koncentrationslejre.«

4. I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Økonomi- og budgetministeren kan yde ægtefællepension efter reglerne i stk. 2 til efterlevende ægtefæller efter polititjenestemænd eller efter tjenestemænd i det tidligere toldgrænsekorps, der afgår ved døden efter sygdom, som skyldes følgerne efter ophold i tyske koncentrationslejre.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

5. I § 12, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1-2« til: »stk. 1-3«.

6. Efter § 19 indsættes i kapitel 5.'§ 19 a. Økonomi- og budgetministeren kan efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet bestemme, at fremmede statsborgere, som har ansættelse i stillinger som professor eller lignende stillinger, der forudsætter en videnskabelig uddannelse, på tilsvarende

vilkår som tjenestemænd i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i denne lov.

7. I § 30, stk. 2, ændres »§ 12, stk. 2« til: »§ 12, stk. 2-3«.

8. Efter § 30 indsættes i kapitel 9:

»§ 30 a. Økonomi- og budgetministeren kan tillade, at samordningsfradrag efter §§ 29-30 nedsættes eller bortfalder, såfremt den samordnede efterlønsydelse er lavere end pensionen med tillæg af indtægtsbestemt social pension efter de forud for 1. april 1970 gældende regler.«

9. Efter § 35 indsættes:

»§ 35 a. Økonomi- og budgetministeren kan efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet i de enkelte tilfælde træffe bestemmelse om tildeling af forhøjet pensionsalder og eventuel tillæggelse af pensionsret efter de forud for 1. juli 1969 gældende regler til tjenestemænd, som uden at være omfattet afbestemmelserne i § 35 var ansat i tjenestemandsstilling den 1. juli 1969, og som efter de på dette område fulgte retningslinjer kunne have fået tillagt forhøjet pensionsalder, såfremt forslag herom var blevet fremsat inden den 1. juli 1969.«

10. Efter § 38 indsættes:

»§ 39. Økonomi- og budgetministeren kan yde pensionstillæg til de den 30. juni 1969 ansatte tjenestemænd m. v., der på dette tidspunkt havde opnået pensionsalder efter reglerne i lønnings- og pensionsloven af 1958, og hvis ansættelse ophører inden for tidsrummet 1. juli 1969-30. juni 1973 ved afsked på grund af alder efter det fyldte 67. år eller ved en aldersgrænse under 67 år, der gælder som afgangsalder ifølge overgangsmæssigt opretholdte ældre bestemmelser, eller hvis afsked skyldes helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden utilregnelig årsag, samt til enker efter sådanne tjenestemænd m. v., som måtte afgå ved døden inden for tidsrummet 1. juli 196930. juni 1973.

Stk. 2. Pensionstillæg efter stk. 1 ydes med et beløb, der svarer til forskellen mellem på den ene side pension beregnet efter reglerne i lønnings- og pensionsloven af 1958 sammenholdt med §§ 2 og 3 i lov nr. 81 af 12. marts 1970 om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m. v. på grundlag af den pensionsgivende lønningsindtægt pr. 1. juni 1969 og den pensionsalder, der efter de ældre regler ville være opnået på pensioneringstidspunktet, og på den anden side pension beregnet efter denne lov. Børnepensionstillæg i henhold til lønnings- og pensionsloven af1958 og børnepensionsydelser efter denne lov tages ikke i betragtning ved opgørelse afforskelsbeløb.

Stk. 3. Pensionstillæg efter stk. 1 og 2 ydes som tillæg til den efter denne lov fastsatte grundpension og reguleres på samme måde som grund pension. Pensionstillæg til egenpension indgår i det beløb, hvorafder beregnes ægtefællepension efter § 12, stk. 1.«

§ 2

I lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel m. v. i forsvaret foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: »Stk. 3. Økonomi- og budgetministeren

kan efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet bestemme, at den tid, hvori en af denne lov omfattet person har forrettet tjeneste ved internationale organisationer m. v. eller hos de udsendte forsvarsattacheer, medregnes ved opgørelsen af pensionsalderen.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 6 indsættes efter stk. 2. som nyt stykke:

»Stk. 3. Bestenimelserne i § 39 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse for ansatte, der omfattes af bestemmelsen i stk. 1, samt enker efter sådanne personer, såfremt pensionen efter nærværende lov er lavere end pension beregnet efter reglerne i lov nr. 157 af 7. juni 1958 om pensionering af civile funktionærer, håndværkere og arbejdere ved hæren og søværnet m. v. sammenholdt med lov nr. 81 af12. marts 1970 om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m. v.«

2. Efter § 8 indsættes:

»§ 9. Bestemmelserne i § 6 kan bringes i anvendelse for personer, hvis ansættelse i forsvaret ophører efter mindst 15 års tjeneste efter det fyldte 20. år, og som den 30. juni 1969 havde udført mellem 11 og 15 års tjeneste efter det fyldte 25. år i stillinger, der var omfattet af lov nr. 157 af 7. juni

1958 om pensionering af civile funktionærer, håndværkere og arbejdere ved hæren og søværnet m. v.«

§ 3

Loven har virkning fra den 1. juli 1969. Bestemmelsen i § 1, nr. 8, har dog virkning fra den 1. april 1970.

Officielle noter

Ingen