Den fulde tekst

Lov om ændring af tjenestemands- og folkeskolelovgivningen m.v.

(Ansættelsesvilkår i den amtskommunale folkeskole m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 5. august 1991, som ændret senest ved lov nr. 381 af 20. maj 1992, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om tjenestemænd«.

2. I § 1 udgår », den amtskommunale folkeskoles«.

3. I § 32, stk. 4, nr. 3, § 53, stk. 5, og § 58 c, stk. 1 og 2, udgår », den amtskommunale folkeskole«.

4. Kapitel 8 ophæves.

5. I § 45 ophæves stk. 3, og i stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

6. I § 53 a, 1. pkt., udgår », amtskommuner«.

§ 2

I lov nr. 264 af 22. maj 1986 om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, som ændret ved lov nr. 381 af 20. maj 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Ansættelse på åremål i staten eller folkekirken i henhold til denne lov vil kunne finde sted såvel af personer, der allerede er ansat som tjenestemænd i staten eller folkekirken, som af andre.«

2. I § 1, stk. 2, nr. 1, og § 5, stk. 1, udgår »,folkeskolen«.

3. I § 4 ændres »tjenestemandslovens § 45« til: »§ 45 i lov om tjenestemænd«.

4. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ret til genindtræden i hidtidig varig ansættelse gælder ikke for tjenestemænd i staten, der ansættes på åremål i folkekirken, eller for tjenestemænd i folkekirken, der ansættes på åremål i staten.«

§ 3

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 669 af 29. juli 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 29 a og § 30 ophæves.

2. § 39 h, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

3. § 39 h, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

4. § 41 ophæves.

§ 4

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 2. juni 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, nr. 2, affattes således:

  • »2) ansættelse og afskedigelse af rektor ved offentlige gymnasieskoler, jf. dog § 26. Ansættelsen sker, efter at Undervisningsministeriet har udtalt sig om, hvilke ansøgere der har de nødvendige kvalifikationer til at bestride stillingen,».

2. § 26 affattes således:

» § 26. Rektorer for offentlige gymnasieskoler uden for Københavns Kommune ansættes som tjenestemænd i henhold til reglerne i lov om tjenestemænd.

Stk. 2. Uansøgt afskedigelse af tjenestemandsansatte rektorer og lærere foretages af undervisningsministeren bortset fra uansøgt afsked på grund af svagelighed eller ved opnåelse af 70-års-alder.

Stk. 3. Afskedigelse af statstjenestemandsansatte rektorer og lærere sker i henhold til reglerne i lov om tjenestemænd.«

§ 5

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 2. juni 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 19, stk. 1, nr. 2, affattes således:

  • »2) ansættelse og afskedigelse af rektor, jf. dog § 35. Ansættelsen sker, efter at Undervisningsministeriet har udtalt sig om, hvilke ansøgere der har de nødvendige kvalifikationer til at bestride stillingen,».

2. § 35 affattes således:

» § 35. Rektorer for offentlige selvstændige kurser bortset fra kommunale kurser i Københavns Kommune ansættes som tjenestemænd i henhold til reglerne i lov om tjenestemænd.

Stk. 2. Uansøgt afskedigelse af tjenestemandsansatte rektorer og lærere foretages af undervisningsministeren bortset fra uansøgt afsked på grund af svagelighed eller ved opnåelse af 70-års-alder.

Stk. 3. Afskedigelse af statstjenestemandsansatte rektorer og lærere sker i henhold til reglerne i lov om tjenestemænd.«

§ 6

I lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler foretages følgende ændringer:

1. § 4 affattes således:

» § 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.«

2. § 5, stk. 3 og 4, ophæves.

3. § 6 affattes således:

» § 6. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere, jf. dog § 8, stk. 2, 2. pkt. Ansættelse og afskedigelse sker efter indstilling fra vedkommende ungdomsskolebestyrelse.«

4. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.«

5. § 12 og § 13 ophæves.

6. § 28 affattes således:

» § 28. Hver ungdomskostskole ledes af en forstander. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for denne.

Stk. 2. Til varetagelse af undervisningen kan ansættes heltidsbeskæftigede, deltidsbeskæftigede og timelønnede lærere.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 6 finder tilsvarende anvendelse ved ansættelse og afskedigelse af forstandere og lærere.«

§ 7

I lov nr. 335 af 24. maj 1989 om almen voksenuddannelse affattes § 14 således:

» § 14. Amtsrådet ansætter og afskediger forstandere og lærere ved den almene voksenuddannelse.«

§ 8

I lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 20. juni 1991, ophæves § 6, stk. 2-7, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Amtsrådet ansætter og afskediger ledere og lærere ved den af amtskommunen etablerede specialundervisning for voksne.

Stk. 3. Amtsrådet udarbejder regler om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved den af private initiativtagere efter overenskomst i henhold til § 1, stk. 3, etablerede undervisning. § 67 i lov om kommunernes styrelse finder tilsvarende anvendelse.«

§ 9

I lov nr. 355 af 4. juni 1986 om undervisning af voksne indvandrere, som ændret ved lov nr. 280 af 8. maj 1991, affattes § 7 således:

» § 7. Amtsrådet udarbejder regler om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved indvandrerundervisning. § 67 i lov om kommunernes styrelse finder tilsvarende anvendelse.«

§ 10

I lov nr. 381 af 20. maj 1992 om ændring af lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, lov om folkeskolen og lov om frikommuner foretages følgende ændring:

I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. De hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse indtil 1. april 1993, jf. dog § 12, stk. 4, i lov om tjenestemænd i folkeskolen i primærkommunerne.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 11

I lov nr. 382 af 20. maj 1992 om tjenestemænd i folkeskolen i primærkommunerne foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.«

2. § 1 affattes således:

» § 1. Loven gælder for tjenestemænd i folkeskolen, der pr. 31. marts 1993 er ansat i primærkommunerne.

Stk. 2. Loven gælder endvidere for personer, der pr. 30. april 1993 er ansat som

  • 1) tjenestemand i den amtskommunale folkeskole,
  • 2) tjenestemandsansat ungdomsskoleinspektør eller pædagogisk medhjælp i ungdomsskolen uden for Københavns Kommune eller forstander eller heltidsbeskæftiget lærer ved ungdomskostskoler,
  • 3) tjenestemandsansat forstander eller lærer ved den almene voksenuddannelse uden for Københavns Kommune eller
  • 4) tjenestemandsansat leder eller lærer ved specialundervisningen for voksne uden for Københavns Kommune.«

3. I § 2, tre steder i § 4, § 5, § 7, § 10 og § 14, stk. 1 og 2, udgår »i staten, folkeskolen og folkekirken«.

4. I § 4 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Pensionen til de i § 1 nævnte tjenestemænd beregnes på grundlag af det statslige lønsystem. Den pensionsgivende lønindtægt er lønnen på det statslige skalatrin, der ligger nærmest den opnåede pensionsgivende løn efter stk. 1, forøget med eventuelt personligt pensionsgivende tillæg efter § 55 i lov om tjenestemænd.«

5. I § 7 ændres »§ 4, 1. pkt.« til: »§ 4, stk. 1, 1. pkt.«

6. § 11 affattes således:

» § 11. Bestemmelserne i § 1, §§ 3-5, § 8, §§ 13-15, §§ 19-26, § 31, stk. 2, § 33, stk. 3, jf. § 31, stk. 2, § 34, §§ 40-54 h og § 58 b i lov om tjenestemænd finder ikke anvendelse.«

7. § 12 affattes således:

» § 12. Staten afholder udgiften til pension til fratrådte tjenestemænd, der har været ansat i stillinger svarende til de i § 1 nævnte, og deres efterladte. Det samme gælder udgiften til pension til de i § 1 nævnte tjenestemænd og deres efterladte, hvis tjenestemandsansættelsen inden for de i § 1 nævnte områder er sket før 1. april 1992.

Stk. 2. Af statens udgift til de i stk. 1 nævnte pensioner, der nyanlægges fra 1. april 1993, betaler kommunerne 2 pct., der modregnes i statstilskuddet til kommunerne i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. For hvert af årene fra 1994 til 2001 forhøjes denne modregningsprocent med 2 procentpoint om året. Fra 2002 og fremefter gælder modregningsbeløbet i 2001 opgjort i faste priser.

Stk. 3. Den enkelte kommune afholder udgiften til pension til de i § 1 nævnte tjenestemænd, hvis ansættelsen er sket 1. april 1992 og senere, og deres efterladte.

Stk. 4. Til de i stk. 1, 2. pkt., nævnte tjenestemænd, der afskediges på grund af arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed, afholder den enkelte kommune pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 631/2 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de i stk. 1, 2. pkt., nævnte tjenestemænd, indtil de bliver 631/2 år, hvis de fratræder den 1. april 1993 eller senere som led i en frivillig fratrædelsesordning.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder tilsvarende for tjenestemænd i Københavns Kommune inden for de i § 1 nævnte undervisningsområder og deres efterladte. Statens udgifter til pension fastsættes på grundlag af det pensionsniveau, der lægges til grund vedrørende de tjenestemænd, der er nævnt i § 1.

Stk. 6. Amtsrådet forestår administrationen af tjenestemandspensioner inden for de i § 1 nævnte områder, indtil anden administration er fastlagt af finansministeren efter forhandling med kommunerne.«

8. I § 14, stk. 2, ændres »§ 4« til: »§ 4, stk. 1«.

9. § 16 affattes således:

» § 16. Sager som nævnt i § 8, der er indbragt for Undervisningsministeriet før 1. april 1993, henholdsvis 1. maj 1993, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Sager som nævnt i §§ 9 og 10, der er opstået før 1. april 1993, henholdsvis 1. maj 1993, behandles efter de hidtil gældende regler.«

§ 12

I lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1224 af 18. december 1992, ophæves kapitel 6.

§ 13

Tjenestemandsansatte inden for de undervisningsområder, der er nævnt i §§ 4-8, med en ansættelsesstatus svarende til tjenestemænd i folkeskolen bevarer deres hidtidige status indtil 1. maj 1993.

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 1993, jf. dog stk. 2. § 4, stk. 2, i lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. som affattet ved denne lovs § 11, nr. 4, har virkning fra den 1. april 1993. Samme lovs § 12, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 11, nr. 7, har virkning fra den 1. april 1992.

Stk. 2. § 10 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 22. maj 1992. § 13 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. april 1993.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. april 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mogens Lykketoft