Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af offentlige fordringer (Lønindeholdelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Arbejdsministeriet

§ 1

I lov om en arbejdsmarkedsuddannelsesfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 17. februar 1989, som ændret ved § 11 i lov nr. 386 af 13. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler samt lønmodtagerbidrag kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.«

2. I § 5 indsættes som stk. 8-10:

» Stk. 8. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler, herunder påløbne renter og omkostninger, kan inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 9. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 10. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 8, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

§ 2

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 12. februar 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.«

2. Efter § 12 indsættes:

» § 12 a. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

§ 3

I lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 13. august 1990, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 85 a indsættes i kapitel 12 som ny paragraf:

» § 85 b. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler kan inddrives af Hypotekbanken. Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. For overtrædelser efter stk. 2, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

2. § 86, stk. 7, sidste pkt., udgår.

3. I § 86 indsættes som stk. 9-12:

» Stk. 9. Krav mod et medlem på tilbagebetaling af dagpenge eller efterløn jf. stk. 1, hvor den fejlagtige udbetaling skyldes medlemmets svigagtige forhold jf. stk. 4, kan med tillæg af omkostninger inddrives af Hypotekbanken. Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven, når kravet er fastslået i en afgørelse truffet af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen eller Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Stk. 10. Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse efter stk. 7 og stk. 9, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 11. For overtrædelser efter stk. 10, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 12. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

4. I § 99 indsættes som stk. 4:

» Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter § 85 b og § 86, stk. 9-12, kan indbringes for finansministeren.«

Boligministeriet

§ 4

I lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 498 af 28. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 85, stk. 3, indføjes efter »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning«: »(Hypotekbanken)».

2. Efter § 85 indsættes:

» § 85 a. Hypotekbanken kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge denne lov eller saneringslovgivningen ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter denne lov eller saneringslovgivningen, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren.«

3. I § 88 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Boligministeren kan fastsætte straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter efter § 85 a, stk. 3.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

4. I § 88, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

§ 5

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 525 af 10. juli 1990, som ændret ved lov nr. 229 af 13. april 1991, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 89 indsættes:

» § 89 a. Misligholdte statslån ydet i henhold til den tidligere lovgivning om boligbyggeri kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter den tidligere lovgivning om boligbyggeri, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren.«

2. I § 93 indsættes som nr. 5:

  • »5) § 89 a, stk. 2, om lønindeholdelse for misligholdte statslån.«

3. I § 93 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.«

Fiskeriministeriet

§ 6

I lov om statsgaranti for driftslån til ejere af fiskerfartøjer, jf. lov nr. 338 af 26. juni 1975, som ændret ved lov nr. 450 af 17. september 1975 og lov nr. 322 af 10. juni 1976, indsættes efter § 4:

» § 4 a. Statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en i henhold til § 1 ydet statsgaranti kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.

Stk. 2. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan inddrive skyldige beløb efter stk. 1 ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for Finansministeren.«

§ 7

I lov nr. 875 af 23. december 1987 om støtte og statsgaranterede lån til fiskeriet indsættes efter § 2:

» § 2 a. Statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en i henhold til § 2 ydet statsgaranti kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.

Stk. 2. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan inddrive skyldige beløb efter stk. 1 ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren.«

§ 8

I lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 15. april 1986, indsættes efter § 6:

» § 6 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

Industriministeriet

§ 9

I lov nr. 394 af 13. juni 1990 om erhvervsfremme indsættes efter § 13:

» § 13 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge denne lov ydet statsgaranti samt misligholdte statslån ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for inddrivelse af statskassens tilgodehavende hidrørende fra indfriede statsgarantier og misligholdte statslån i henhold til lov nr. 221 af 13. april 1988 om egnsudvikling og den tidligere egnsudviklingslovgivning samt i henhold til lov nr. 211 af 28. maj 1975 med senere ændringer om lån til håndværk og mindre industri.«

§ 10

I lov om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. februar 1986, indsættes efter § 3:

» § 3 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 1 ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

§ 11

I lov om Danmarks Erhvervsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 17. marts 1986, som ændret ved lov nr. 212 af 10. april 1991, indsættes efter § 10:

» § 10 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive fondens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 7 ydet kaution ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende samt hos personer, der har påtaget sig en kautionsforpligtelse for fondens tilgodehavende, efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

2. I § 12 indsættes i stk. 3 efter »strafansvaret«: »efter stk. 1 og 2«.

3. I § 12 indsættes som stk. 4 og 5:

» Stk. 4. Industriministeren kan i forskrifter efter § 10 a, stk. 2, fastsætte bestemmelser om straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 5. For overtrædelse af forskrifter efter § 10 a, stk. 2, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.«

Kommunikationsministeriet

§ 12

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 339 af 22. maj 1990, som ændret ved lov nr. 743 af 14. november 1990 og lov nr. 771 af 21. november 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 æ indsættes som stk. 4-6:

» Stk. 4. Ubetalte afgiftsbeløb efter stk. 1 kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 5. Kommunikationsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 6. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den afgiftspligtige, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 4 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

2. I § 22, stk. 2, indsættes efter »§ 15 j,»: »§ 15 æ, stk. 5,».

Kulturministeriet

§ 13

I filmloven, jf. lov nr. 218 af 5. april 1989, indsættes efter § 23 i kapitel 8:

» § 23 a. Misligholdte lån ydet i henhold til den tidligere lovgivning om film og biografer, jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 22. september 1977, kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

Landbrugsministeriet

§ 14

I lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 470 af 22. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 30 a, stk. 1, indsættes efter »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning«: »(Hypotekbanken)».

2. I § 30 a, stk. 3, udgår »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« og erstattes af: »Hypotekbanken«.

3. Efter § 30 a indsættes i kapitel III:

» § 30 b. Hypotekbanken kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive misligholdte statslån ydet efter de indtil 1. juli 1990 gældende regler ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for lån ydet i henhold til

  • 1) lov om oprettelse og supplering af mindre landbrug m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. april 1967 (statshusmandsloven),
  • 2) lov nr. 204 af 27. maj 1970 om udlån til sammenlægning, supplering samt oprettelse af jordbrug m.m.,
  • 3) lov nr. 357 af 22. december 1954 om udlån til visse landbrugsejendommes overtagelse til selveje,

samt de ældre jordlove.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren.«

§ 15

I lov nr. 655 af 24. december 1975 om statsgaranti for lån til tørkeramte landmænd indsættes i § 3 som stk. 2-4:

» Stk. 2. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge stk. 1 ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 2 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren.«

§ 16

I lov nr. 536 af 17. november 1976 om statsgaranti for lån og rentetilskud til tørkeramte landmænd foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 2, indsættes efter »Finansforvaltning«: »(Hypotekbanken)».

2. § 9, stk. 3, ophæves.

3. Efter § 9 indsættes:

» § 9 a. Hypotekbanken kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 1 ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

§ 9 b. Hypotekbankens afgørelser efter §§ 1-9 kan indbringes for landbrugsministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Hypotekbankens afgørelser efter § 9 a kan indbringes for finansministeren.«

§ 17

I lov nr. 867 af 23. december 1987 om statsgaranterede høsttabslån med rentetilskud til landmænd foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 indsættes:

» § 7 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 1 ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

2. I § 8 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Hypotekbankens afgørelser efter § 7 a kan indbringes for finansministeren.«

§ 18

I lov om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 13. januar 1988, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 11 indsættes:

» § 11 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 1 ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

2. I § 12, stk. 1, udgår »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« og erstattes af: »Hypotekbanken«.

3. I § 12, stk. 2, 1. pkt., udgår »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning« og erstattes af: »Hypotekbanken«. Endvidere indsættes efter »landbrugsministeren«: »jf. dog stk. 3«.

4. I § 12 indsættes som stk 3:

» Stk. 3. Hypotekbankens afgørelser efter § 11 a kan indbringes for finansministeren.«

§ 19

I lov nr. 414 af 13. juni 1990 om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. indsættes efter § 31:

» § 31 a. Misligholdte statslån ydet efter § 19 i lov nr. 596 af 22. december 1972 om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for frugt og gartneriprodukter m.v., jf. § 19 i lov nr. 596 af 22. december 1972 med senere ændringer, kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren.«

§ 20

I lov om arbejderboliger på landet, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 8. december 1987, som senest ændret ved § 7 i lov nr. 418 af 13. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 68, stk. 1, indsættes efter »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning«: »(Hypotekbanken)», og efter »landbrugsministeren« indsættes: », jf. dog § 68 a, stk. 4«.

2. Efter § 68 indsættes i kapitel VIII:

» § 68 a. Hypotekbanken kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive misligholdte statslån ydet efter § 19 a, stk. 3, § 46, stk. 3, § 55, § 56, de i § 41 nævnte boligdriftslån ydet i henhold til lov nr. 211 af 19. maj 1971 samt statslån ydet efter den tidligere lovgivning om arbejderboliger på landet ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren.«

§ 21

I realkreditloven, jf. lov nr. 841 af 20. december 1989, som ændret senest ved lov nr. 254 af 24. april 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 101, stk. 4, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.«

2. Efter § 103 indsættes:

» § 103 a. Statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge lov om realkreditinstitutter § 28 c ydet statsgaranti kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.

Stk. 2. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan inddrive de i stk. 1 nævnte beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren.«

§ 22

I lov nr. 372 af 11. juli 1988 om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme foretages følgende ændringer:

1. Efter § 19 indsættes:

» § 19 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende hidrørende fra en ifølge § 15 ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

2. I § 22 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Hypotekbankens afgørelser efter § 19 a kan indbringes for finansministeren.«

§ 23

I lov nr. 235 af 26. maj 1982 om foranstaltninger i anledning af stormfaldet i 1981 (stormfaldsloven) foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, indsættes efter »Finansforvaltning«: »(Hypotekbanken)».

2. I § 9, stk. 2, indsættes efter »pågældende«: », jf. dog § 11 a, stk. 4«.

3. Efter § 11 indsættes:

» § 11 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 1 ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren.«

§ 24

I lov nr. 289 af 10. juni 1981 om statsgaranti for lån og rentetilskud til energibesparende foranstaltninger i væksthusgartnerier foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 2, indsættes efter »Landbrugsministeriet«: »,jf. dog § 12 a, stk. 5«.

2. Efter § 12 indsættes:

» § 12 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 1 ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for statskassens tilgodehavende efter indfrielse af statsgarantier ydet i henhold til lov om statsgaranti for driftslån til væksthusgartnerier m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 357 af 9. juli 1981.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren.«

§ 25

I lov om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 19. februar 1991, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 281 af 8. maj 1991, indsættes efter § 26:

» § 26 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 13 ydet statsgaranti. Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for statskassens tilgodehavende efter indfrielse af statsgarantier efter lov nr. 222 af 26. april 1973 om støtte til modernisering af jordbrugsbedrifter.«

§ 26

I lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 25. februar 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 indsættes som stk. 6:

» Stk. 6. Afgørelser truffet af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning efter § 19 a kan indbringes for finansministeren.«

2. Efter § 19 indsættes i kapitel 5:

» § 19 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende efter indfrielse af en ifølge § 1 ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 2 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

3. I § 21 indsættes som stk. 4:

» Stk. 4. Reglerne i § 19 a finder tilsvarende anvendelse for misligholdte statslån efter lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981.«

§ 27

I lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 20. august 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 indsættes efter »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning«: »(Hypotekbanken)».

2. Efter § 20 indsættes:

» § 20 a. Hypotekbanken kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende hidrørende fra en ifølge § 10, stk. 1, ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

3. I § 21 indsættes som stk. 5:

» Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter § 20 a kan indbringes for finansministeren.«

Miljøministeriet

§ 28

I lov om støtte til de små øsamfund (trafikstøtte m.v.), jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 15. april 1987, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes som stk. 3-6:

» Stk. 3. Misligholdte statslån kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.

Stk. 4. Misligholdte statslån kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 6. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

2. I § 5 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3. Hypotekbankens afgørelser efter § 4, stk. 3-6, kan indbringes for finansministeren.«

Socialministeriet

§ 29

I lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, som ændret senest ved lov nr. 102 af 27. februar 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 43, stk. 1, udgår sidste pkt.

2. I § 43 indsættes som stk. 2-4:

» Stk. 2. Beløb svarende til ubetalte præmier, jf. stk. 1, kan med tillæg af omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Skyldige beløb kan inddrives ved udpantning og Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. Bestemmelsen i § 63, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

3. I § 44, stk. 2, udgår sidste pkt.

4. I § 44 indsættes som stk. 5:

» Stk. 5. Reglerne i § 43, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse for refusionskrav efter stk. 2 og renter heraf efter § 46, 1. pkt.«

5. Efter § 54 a indsættes i kapitel 8:

» § 54 b. Hypotekbankens afgørelser efter § 43, stk. 2-4, og § 44, stk. 5, kan indbringes for finansministeren.«

§ 30

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 497 af 4. juli 1989, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 794 af 30. november 1990, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 72 indsættes:

» § 72 a. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler, jf. §§ 54-56, kan inddrives ved udpantning.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte bidrag kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

2. I § 50 indsættes som stk. 8:

» Stk. 8. Hypotekbankens afgørelser efter § 72 a kan indbringes for finansministeren.«

Sundhedsministeriet

§ 31

I lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som ændret ved lov nr. 217 af 23. april 1986, lov nr. 143 af 25. marts 1987 og § 5 i lov nr. 818 af 19. december 1989, indsættes efter § 71 i kapitel 14:

» § 71 a. Hypotekbanken kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende hidrørende fra en efter § 71, stk. 1, ydet statsgaranti og misligholdte lån af apotekerfonden i henhold til lov om apotekervæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 513 af 24. september 1975, jf. i øvrigt denne lovs § 75, stk. 5. Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren.«

Undervisnings- og Forskningsministeriet

§ 32

I lov nr. 796 af 30. november 1990 om Arbejdsgivernes Elevrefusion foretages følgende ændringer:

1. Efter § 15 indsættes:

» § 15 a. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler kan med tillæg af omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved udpantning samt ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Undervisnings- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.«

2. I § 18 indsættes som stk. 4:

» Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter § 15 a kan indbringes for finansministeren.«

§ 33

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og finder også anvendelse på fordringer forfaldne før lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henning Dyremose

Officielle noter

Ingen