Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 14. juni 1988, som ændret ved lov nr. 383 af 13. juni 1990, foretages følgende ændring:

I § 29 indsættes som stk. 3:

» Stk. 3. Det efter stk. 1 og stk. 2 beregnede samordningsfradrag reduceres med det beløb, hvormed det overstiger 25 pct. af pensionen før samordningsfradrag.«

§ 2

Loven træder i kraft med virkning for pensionsudbetalinger vedrørende perioden fra og med den 1. juli 1991.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henning Dyremose

Officielle noter

Ingen