Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 14. juni 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. De bestemmelser i denne lov, der omhandler tjenestemænds efterlevende ægtefæller, omfatter også registrerede partnere.«

2. § 4, stk. 1, affattes således:

»En tjenestemands pensionsalder er det antal år, i hvilket han efter sit fyldte 25. år har været statstjenestemand eller tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns kommunale skolevæsen, Færøernes landsstyre før 1. januar 1988 eller Grønlands landsråd eller hjemmestyre før 1. januar 1980 eller har oppebåret lønning i medfør af § 32 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.«

3. I § 4, stk. 6, 2. pkt., ændres »opsat pension, fratrædelsesgodtgørelse eller overførselsbeløb til« til: »opsat pension eller fratrædelsesgodtgørelse til«.

4. § 5, stk. 1, affattes således:

»En tjenestemands pensionsgivende lønindtægt er lønnen på det opnåede skalatrin forøget med eventuelt personligt pensionsgivende tillæg i henhold til tjenestemandslovens § 55. Ved pensionering pr. 1. april 1990 og senere indgår et eventuelt generelt tillæg i pensionsberegningen. Finansministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet, med hvilken vægt det generelle tillæg indgår i pensionsberegningen.«

5. I § 5 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i særlige tilfælde kan ydes en tjenestemand, der afskediges på grund af alder eller af anden ham utilregnelig årsag, en særlig tidsbegrænset ydelse som supplement til pensionen.«

6. I § 11 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Finansministeren kan i særlige tilfælde efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at ægtefællen efter en tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, uanset at ægteskabet er indgået efter tjenestemandens fyldte 60. år eller efter pensioneringen, hvis ægtefællerne tidligere har været gift med hinanden.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

7. I § 19 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at EF-statsborgere, der ansættes i staten, folkeskolen eller folkekirken på tilsvarende vilkår som tjenestemænd i henhold til § 58 c i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i denne lov.«

8. I § 25, stk. 2, udgår »eller til overførselsbeløbet efter § 26«.

9. I § 26, stk. 1, udgår »eller et af finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet nærmere fastsat overførselsbeløb«.

10. I § 26 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For tjenestemænd, der i perioden fra 1. januar 1973 til 31. marts 1986 er blevet ansat som tjenestemænd under De Europæiske Fællesskaber, og til hvem der ikke allerede er påbegyndt udbetaling af en pension i henhold til denne lov, kan finansministeren i særlige tilfælde tiltræde, at de pågældende i stedet for opsat pension vælger fra statskassen til De Europæiske Fællesskaber at få overført et beløb beregnet efter reglerne i stk. 1.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

11. I § 26, stk. 2, der bliver stk. 3, udgår »eller overførselsbeløbet efter stk. 1«.

12. § 28, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

13. § 29, stk. 3, ophæves.

14. § 30, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra 1. april 1990 bortset fra § 1, nr. 1, der har virkning fra 1. oktober 1989.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. juni 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henning Dyremose

Officielle noter

Ingen