Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 14. juni 1988, som ændret ved lov nr. 383 af 13. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:

»En tjenestemands pensionsalder er det antal år, i hvilket han efter sit fyldte 25. år har været statstjenestemand eller tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns kommunale skolevæsen, Færøernes landsstyre før den 1. januar 1988 eller Grønlands landsråd eller hjemmestyre før den 1. januar 1980 eller har været berettiget til rådighedsløn i medfør af § 32 i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken eller ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke var fyldt 67 år.«

2. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år som ansat i offentlig tjeneste i Finland, Norge eller Sverige har været omfattet af den for tjenestemænd i vedkommende land gældende statslige pensionsordning, medregnes i hans pensionsalder, hvis han har ret til at få udbetalt pension fra ansættelsens ophør. Ved afsked på grund af alder medregnes en sådan ansættelse dog kun, hvis den har været eftefulgt af mindst 4 års ansættelse, som efter reglerne i stk. 1 og 2 samt §§ 4 a og 4 b kan medregnes i pensionsalderen«.

3. § 14, stk. 1, affattes således:

»Når en tjenestemand pensioneres, bliver hans børn berettigede til børnepensionstillæg.«

4. § 16 affattes således:

»§ 16. Retten til børnepension og børnepensionstillæg efter § 14 vedvarer indtil barnets fyldte 21. år.«

5. I § 27, stk. 3, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Bestemmelsen gælder dog ikke børnepensionstillæg.«

2. pkt. bliver herefter 3. pkt.

6. I § 29, stk. 1, ændres »folkepensionens grundbeløb pr. 1. januar 1987 for henholdsvis enlige og samgifte.« til: »det folkepensionsgrundbeløb, der pr. 1. januar 1987 var 35.448 kr., dog 27.906 kr. for personer, der får folkepension efter færøske satser for samgifte.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra 1. april 1991 bortset fra § 1, nr. 2, der har virkning fra 1. juli 1990, og § 1, nr. 3, 5 og 6, der har virkning fra 1. juli 1991.

Stk. 2. § 1, nr. 4, finder anvendelse for børn, der ikke er fyldt 18 år den 1. april 1991.

Stk. 3. Børnepension og børnepensionstillæg, der ved lovens ikrafttræden er bevilget forlænget ud over barnets fyldte 18. år, kan af finansministeren forlænges ud over det fyldte 21. år, hvis barnets uddannelse ikke er afsluttet på dette tidspunkt og forholdene taler derfor. Forlængelsen vil kun kunne bevilges i yderligere 1 år og ikke ud over 30. juni 1992, medmindre forlængelse ud over denne dato allerede er bevilget.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henning Dyremose

Officielle noter

Ingen