Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om reguleringer af overførsler m.v. (Ændrede reguleringsbestemmelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Socialministeriet

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 497 af 4. juli 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 3, ændres »450 kr.« til: »600 kr.«

2. § 49, stk. 1, nr. 1, affattes således:

 • »1) Grundbeløb efter §§ 12 og 13 udgør 40.836 kr. årlig.«

3. § 49, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. De beløb, der er nævnt i stk. 1 og 3, samt §§ 69-72, forhøjet med 9 procent og afrundet efter stk. 6, reguleres een gang årligt den 1. juli med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

4. § 49, stk. 6, 7 og 9, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 6.

5. § 61 affattes således:

» § 61. Socialministeren hører Folkepensionistforeningernes og Invalideorganisationernes Kontaktudvalg om ændringer af pensionsbeløb ud over dem, der følger af satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 2

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 27. september 1989, som ændret bl.a. ved lov nr. 853 af 20. december 1989 og senest ved lov nr. 256 af 25. april 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 37, stk. 7, 1. pkt., affattes således:

»De beløb, der er nævnt i stk. 2 og 5, reguleres een gang årligt den 1. juli med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

2. § 37, stk. 8, ophæves.

3. § 44, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Den faste revalideringsydelse, der er nævnt i § 43, stk. 2, reguleres een gang årligt den 1. juli med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

4. § 58, stk. 12, 1. pkt., affattes således:

»De beløb, der er nævnt i stk. 3, reguleres een gang årligt den 1. juli med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«.

5. I § 84, stk. 2, ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

6. I § 118, stk. 1, 3. pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

7. § 145 ophæves.

§ 3

I lov nr. 852 af 20. december 1989 om dagpenge ved sygdom eller fødsel affattes § 9, stk. 2, 2. pkt., således:

»Beløbet reguleres een gang årligt den 1. juli med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 4

I lov nr. 350 af 4. juni 1986 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 948 af 23. december 1986 og senest ved lov nr. 855 af 20. december 1989, affattes § 25 a, stk. 1, således:

»Ydelserne i §§ 2, 3, 4, 10 a, 10 b og 15, stk. 1, reguleres een gang årligt den 1. juli med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 5

I lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 472 af 4. august 1988, som ændret bl.a. ved lov nr. 355 af 1. juli 1988 og senest ved § 2 i lov nr. 250 af 25. april 1990, affattes § 23, stk. 2, således:

»Stk. 2. Beløbet i stk. 1, tillagt 9 procent, reguleres een gang årligt den 1. juli med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet, der reguleres efter 1. pkt., afrundes til nærmeste hele beløb, der kan deles med 10. Reguleringen efter 1. pkt. får virkning for de dødsfald, der indtræffer den 1. juli eller senere.«

§ 6

I lov om forsørgelse af militære invalider og sådannes efterladte i de sønderjyske landsdele, jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 16. december 1986, som ændret ved lov nr. 355 af 1. juli 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 31, stk. 1, 1.-3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»De beløb, der kommer til udbetaling i medfør af §§ 6, 7, 8, 14, 18, 23 og 24, reguleres een gang årligt den 1. juli med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

2. § 31, stk. 2, ophæves.

Kapitel 2

Undervisnings- og Forskningsministeriet

§ 7

I lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld, jf. lovbekendtgørelse nr. 542 af 13. september 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, ændres »46.900 kr.« til: »50.600 kr.«

2. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. De i stk. 2-3 nævnte formuebeløb reguleres een gang årligt for tilskudsåret med satsreguleringsprocenten for det finansår, hvor tilskudsåret begynder, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De efter reguleringen fremkomne beløb afrundes til nærmeste 100-krone-beløb. Det er de aktuelle afrundede beløb i det foregående tilskudsår, der reguleres med satsreguleringsprocenten.«

3. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Tilskudsprocenten er den til enhver tid fastsatte officielle diskonto pr. 1. januar forud for det pågældende tilskudsårs begyndelse med tillæg af højst 7 point afhængig af den beregnede årsindkomst efter følgende skala:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Beregnet årsindkomst                  Tillægspoint 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Lig dagpengeårsindkomst (§ 2, stk. 3)          7,0 

 Over dagpengeårsindkomst - 141.699 6,0 

              141.700 - 188.499      5,0 

              188.500 - 236.499      4,0 

              236.500 - 283.399      3,0 

              283.400 og derover       0 » 

 -------------------------------------------------------------------- 

4. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den i stk. 2 fastsatte indkomstskala bortset fra dagpengeårsindkomsten efter § 2, stk. 3, reguleres een gang årligt for tilskudsåret med satsreguleringsprocenten for det finansår, hvor tilskudsåret begynder, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De efter procentreguleringen fremkomne beløb afrundes til nærmeste 100-krone-beløb. Det er de aktuelle afrundede beløb i det foregående tilskudsår, der reguleres med satsreguleringsprocenten.«

§ 8

I lov om Statens Uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 22. december 1989, affattes § 6 således:

» § 6. De beløb, der er nævnt i §§ 2, 5, 8, 8 a og 9, forhøjes den 1. januar 1991 med 3,47 pct. De regulerede beløb forhøjes derefter med yderligere 1 pct.

Stk. 2. De efter stk. 1 forhøjede beløb reguleres een gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, afhængig af om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2,0 pct. Reguleringen efter 1. pkt. sker første gang med virkning den 1. januar 1992. Ved regulering efter 1. pkt. er det de aktuelle indtil da gældende beløb, der reguleres.

Stk. 3. De efter regulering fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.«

Kapitel 3

Arbejdsministeriet

§ 9

I lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. juli 1989, som ændret ved § 1 i lov nr. 840 af 20. december 1989, affattes § 47 således:

» § 47. Dagpengenes højeste beløb udgør 2.454 kr. for en uge. Beløbet reguleres een gang årligt den 1. juli, hvis dette er en mandag, og ellers fra den mandag, der ligger nærmest den 1. juli, med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 6.«

§ 10

I lov om arbejdstilbud til ledige, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 24. februar 1989, affattes § 2, stk. 2, 3. pkt., således:

»Beløbet reguleres een gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 11

I lov om en arbejdsmarkedsuddannelsesfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 17. februar 1989, foretages følgende ændringer:

1. § 4 c, stk. 1, affattes således:

»Bidrag efter § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 4 b, reguleres hver den 1. januar med 2 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent, jf. lov om en satsreguleringsprocent, afhængig af om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2,0 pct. Ved regulering efter 1. pkt. er det de aktuelle indtil da gældende bidragssatser, der reguleres.«

2. § 4 c, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reguleringen efter stk. 1 sker første gang med virkning for satsen fra 1. januar 1991. De regulerede bidrags størrelse bekendtgøres hvert år af arbejdsministeren samtidig med bidrag efter § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 4.«

Kapitel 4

Kulturministeriet

§ 12

I lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 455 af 23. juni 1989, affattes § 5 således:

» § 5. Det i § 2, stk. 3, nævnte grundbeløb udgør i 1990 og følgende år 5,50 kr. Grundbeløbet reguleres fra 1991 een gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 13

I lov om statstilskud m.v. til zoologiske haver, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 23. december 1986, som ændret ved § 12 i lov nr. 192 af 29. marts 1989, ændres i § 4, stk. 1, 4. pkt., »og reguleres fra 1987 een gang årligt med en procentsats, der fastsættes på finansloven for det pågældende år« til: »og reguleres een gang årligt fra 1991 med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent«.

Kapitel 5

Indenrigsministeriet

§ 14

I lov nr. 212 af 16. maj 1984 om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om den kommunale momsfond, som ændret ved § 4 i lov nr. 948 af 23. december 1986 og § 8 i lov nr. 192 af 29. marts 1989, affattes § 6, stk. 3, således:

»Stk. 3. Indenrigsministeren yder et årligt tilskud til fondet. Tilskuddet for 1986 fastsættes til 50 mio. kr. Tilskuddet for 1987 fastsættes til 50,100 mio. kr. Tilskuddet reguleres fra 1991 een gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 15

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 22. juni 1989, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Merudgiftsbehovet efter stk. 1 fastlægges i gennemsnit til 2.600 kr. pr. indvandrer og flygtning i alt og 12.100 kr. pr. 6-16-årig. Beløbene reguleres een gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. En kommunes tilskud korrigeres for regionale forskelle i lønniveauet.«

2. § 22, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Tilskuddet reguleres fra 1991 een gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

§ 16

I lov nr. 328 af 26. juni 1975 om statshospitalernes overførelse til amtskommunerne, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 432 af 14. september 1983, § 2 i lov nr. 211 af 16. maj 1984 og senest ved § 3 i lov nr. 948 af 23. december 1986, indsættes i § 5, stk. 2, som 6. pkt.:

»Fra 1. januar 1991 reguleres tilskuddet een gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

Kapitel 6

Boligministeriet

§ 17

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 1. august 1988, som ændret ved § 4 i lov nr. 375 af 7. juni 1989 og § 2 i lov nr. 249 af 25. april 1990, affattes § 34, stk. 1, 1. pkt., således:

»De nedenfor nævnte beløb reguleres een gang årligt med 2 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, afhængig af om den tilgrundliggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2,0 pct.«

Kapitel 7

Sundhedsministeriet

§ 18

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 948 af 23. december 1986 og senest ved lov nr. 857 af 20. december 1989, affattes § 28, stk. 1, således:

»Begravelseshjælpen i henhold til § 16 reguleres een gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

Kapitel 8

Skatteministeriet

§ 19

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 19. oktober 1989, som senest ændret ved lov nr. 210 af 30. marts 1990, affattes § 20 således:

» § 20. De i §§ 7, 10, 15, 16 og 18 nævnte grundbeløb og det i § 8 nævnte bundfradrag reguleres efter et årligt beregnet reguleringstal. Reguleringstallet beregnes som det foregående års reguleringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringstallet beregnes med een decimal.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte indkomst- og fradragsbeløb forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed årets reguleringstal afviger fra 100. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Stk. 3. Reguleringstallet udgør for indkomståret 1990 111,4.«

§ 20

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 558 af 16. september 1988, som senest ændret ved lov nr. 59 af 7. februar 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, affattes således:

»Anskaffelsessummen reguleres med den procent, beregnet med en decimal, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret fra anskaffelsesåret til afståelsesåret. For årene 1985 til 1989 anvendes et særligt reguleringstal, som i 1985 er 90,6, i 1986 94,0, i 1987 97,1, i 1988 101,6 og i 1989 106,7.«

2. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

3. I § 5, stk. 2, sidste pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede« og »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

4. I § 5, stk. 3, 1. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

5. I § 5, stk. 3, sidste pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede« og »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

§ 21

I lov om skattemæssige afskrivninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 23. marts 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med fradrag af salgssummen for driftsmidler, der er solgt i indkomstårets løb, reguleres ved indkomstårets slutning med den procent, hvormed reguleringstallet for indkomståret efter personskattelovens § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for det foregående indkomstår. Reguleringstallet for et år kan kun danne grundlag for een regulering af samme afskrivningsgrundlag. Hvor flere indkomstår træder i stedet for samme kalenderår, foretages reguleringen ved slutningen af det første indkomstår. Procenten beregnes med een decimal.«

2. I § 2, stk. 5, sidste pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

3. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder tillige anvendelse på driftsmidler med en anskaffelsespris på 4.400 kr. eller derunder, selv om levetiden er 3 år eller derover. Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.«

4. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

5. I § 5, stk. 1, 2. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

6. I § 5, stk. 3, 2. pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

7. I § 5, stk. 3, 3. pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

8. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

9. I § 8, stk. 2, 3. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

10. I § 8, stk. 2, 6. pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

11. I § 8, stk. 3, sidste pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

12. I § 9, stk. 1, 2. pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

13. I § 9, stk. 1, 3. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

14. I § 9, stk. 1, sidste pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

15. I § 9, stk. 2, 1. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

16. I § 9, stk. 2, sidste pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

17. I § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

18. I § 10, stk. 1, 3. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

19. I § 10, stk. 1, 4. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

20. I § 10, stk. 1, sidste pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

21. § 19 A, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afskrivningsgrundlaget reguleres ved slutningen af hvert indkomstår med den procent, hvormed reguleringstallet for indkomståret efter personskattelovens § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for det foregående indkomstår. Grundlaget kan dog ikke reguleres i anskaffelsesåret. Reguleringstallet for et år kan kun danne grundlag for een regulering af samme afskrivningsgrundlag. Hvor flere indkomstår træder i stedet for samme kalenderår, foretages reguleringen ved slutningen af det første indkomstår. Procenten beregnes med een decimal.«

22. I § 19 A, stk. 3, ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

23. I § 21, stk. 3, 1. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

24. I § 21 A, stk. 2, sidste pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

25. I § 22, stk. 1, 1. pkt., ændres »pristalsreguleret« til: »reguleret«.

26. I § 22, stk. 1, 2. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

27. I § 22, stk. 3, 1. pkt., ændres »pristalsreguleret« til: »reguleret«.

28. I § 22, stk. 3, 2. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

29. I § 23, stk. 1, 1. pkt., ændres »pristalsreguleret« til: »reguleret«.

30. I § 23, stk. 1, sidste pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

31. I § 24, stk. 2, ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

32. I § 24, stk. 3, sidste pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

33. I § 26, 1. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

34. I § 26 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

35. I § 26 A, stk. 2, 2. pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

36. I § 27, 2. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede« to steder.

37. I § 29, stk. 1, 2. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede« to steder.

38. I § 29, stk. 1, 3. pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

39. I § 29, stk. 1, 4. pkt., ændres »pristalsreguleret« til: »reguleret« og »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

40. I § 29, stk. 1, 5. pkt., ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

41. I § 29, stk. 1, 8. pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

42. I § 29 S, stk. 1, 1. pkt., ændres »pristalsreguleret« til: »reguleret«.

43. I § 30, stk. 2, 2. pkt., ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

§ 22

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. april 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, ændres »127.400 kr.« til: »125.900 kr.«

2. § 5, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Beløbsgrænsen i stk. 2 reguleres efter personskattelovens § 20.«

3. I § 7, stk. 2, ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede« to steder.

4. I § 7, stk. 3, 1. pkt., ændres »4.500 kr.« til: »4.400 kr.«

5. § 7, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 23

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 17. april 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, ændres »4.500 kr.« til: »4.400 kr.«

2. § 3, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 24

I lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 528 af 2. august 1989, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 255 af 25. april 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Foreninger som nævnt i § 1, nr. 2, kan i den efter § 3 opgjorte indkomst foretage fradrag for hensættelser til konsolidering af foreningsformuen. Fradraget kan dog højst udgøre en andel af foreningsformuen svarende til den procent, hvormed reguleringstallet for indkomståret efter personskattelovens § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for det foregående indkomstår. Procenten beregnes med een decimal.«

2. I § 18, stk. 3, ændres »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

§ 25

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 575 af 22. august 1989, ændres i § 7, stk. 1, »pristalsregulering« til: »regulering«.

§ 26

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 19. oktober 1989, som senest ændret ved lov nr. 59 af 7. februar 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 A, stk. 10, ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

2. I § 33 C, stk. 3, ændres »pristalsreguleres« til: »reguleres«.

§ 27

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 19. oktober 1989, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 255 af 25. april 1990, ændres i § 18 A, stk. 1, »pristalsregulerede« til: »regulerede«.

§ 28

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer og gæld (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 29. september 1987, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 255 af 25. april 1990, ændres i § 7, stk. 5, »forbrugerprisindeks, nettoprisindeks eller reguleringsprisindeks.« til: »forbrugerprisindeks eller nettoprisindeks.«

Kapitel 9

Finansministeriet

§ 29

I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 12. januar 1972, som ændret ved § 10 i lov nr. 255 af 16. juni 1980 og ved § 4 i lov nr. 355 af 1. juli 1988, affattes § 12, stk. 1 og 2, således:

»Det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks med basis 1980 anvendes ved pristalsreguleringen efter 1. januar 1991 i henhold til denne lov. Der anvendes et simpelt gennemsnit af forbrugerprisindekset for maj, juni og juli.

Stk. 2. Det pristal pr. juli 1956, som i henhold til § 4, stk. 2, og § 6, stk. 1, danner grundlag for beregning af grundbeløb og pristalsreguleret ydelse, fastsættes til 25,8.«

Kapitel 10

Økonomiministeriet

§ 30

I lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 1972, ændres i § 11, stk. 2, »reguleringspristallet« til: »nettoprisindekset«.

Kapitel 11

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 31

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1991. § 30 træder dog i kraft den 1. august 1990.

Stk. 2. §§ 1-10 og §§ 12-18 har virkning for de reguleringer, der beregnes fra 1. januar 1991 og senere.

Stk. 3. Reguleringerne efter §§ 1-6 sker første gang med virkning for de ved lovens ikrafttræden gældende beløb forhøjet efter de indtil da gældende bestemmelser om regulering.

Stk. 4. §§ 19-28 har virkning fra og med indkomståret 1991.

Stk. 5. § 29 anvendes ved regulering af indekstillæg for 1991 og senere.

Stk. 6. De beløb, der er nævnt i §§ 2-5 og § 6, stk. 4, i lov nr. 128 af 12. marts 1988, reguleres i overensstemmelse med § 49, stk. 5, i lov om social pension, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3. Den 1. januar 1991 forhøjes de angivne fradragsbeløb i § 49, stk. 1, nr. 2 og 4, i lov om social pension, jf. § 2, stk. 3, i lov nr. 390 af 10. juni 1987 og § 5, nr. 3, i lov nr. 128 af 12. marts 1988, med 9 pct. Regulering efter § 2, stk. 5, i lov nr. 390 af 10. juni 1987, jf. § 5, nr. 5, i lov nr. 128 af 12. marts 1988, sker første gang den 1. juli 1994 med satsreguleringsprocenten for finansåret 1994, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 7. De beløb, der er nævnt i § 2, stk. 5 og 6, i lov nr. 823 af 21. december 1988 om ændring af lov om Statens Uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 22. december 1989, reguleres efter lov om Statens Uddannelsesstøtte § 6, som ændret ved nærværende lovs § 8.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. juni 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henning Dyremose

Officielle noter

Ingen