Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser vedrørende regulering af overførsler m.v. (Ændrede reguleringsbestemmelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Socialministeriet

§ 1

I lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 1. april 1992, som senest ændret ved lov nr. 278 af 6. maj 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, 1. pkt., ændres »7.130 kr.« til: »7.590 kr.«

2. § 23, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Beløbet i stk. 1 reguleres een gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet, der reguleres efter 1. pkt., afrundes til nærmeste hele beløb, der kan deles med 10. Reguleringen efter 1. pkt. får virkning for de dødsfald, der indtræder 1. januar eller senere.«

§ 2

I lov nr. 795 af 30. november 1990 om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:

»For personer, der har pådraget sig invaliditeten under krigsforhold, udgør den årlige erstatning uanset tjenestetid eller tjenestegrad ved et erhvervsevnetab på:

 

 10 pct..........  3.596 kr. 

 15 pct..........  5.373 kr. 

 20 pct..........  7.162 kr. 

 25 pct..........  8.967 kr. 

 33 1/3 pct...... 11.923 kr. 

 40 pct.......... 14.313 kr. 

 50 pct.......... 17.908 kr. 

 60 pct.......... 21.504 kr. 

 66 2/3 pct...... 23.891 kr. 

 75 pct.......... 26.876 kr. 

 80 pct.......... 28.652 kr. 

 90 pct.......... 32.219 kr. 

 100 pct......... 35.815 kr.« 

 2. § 6, stk. 2, affattes således: 

 »Stk. 2. Tillægget udgør årligt ved en invaliditet på: 

 40 pct..........  2.644 kr. 

 50 pct..........  6.623 kr. 

 60 pct.......... 10.616 kr. 

 66 2/3 pct...... 13.247 kr. 

 75 pct.......... 16.557 kr. 

 80 pct.......... 18.561 kr. 

 90 pct.......... 22.513 kr. 

 100 pct......... 26.506 kr.« 

3. I § 9, 1. pkt., ændres »5.585 kr.« til: »6.069 kr.«

4. I § 11, stk. 2, ændres »26.395 kr.« til: »28.680 kr.«

5. I § 17 ændres »den 1. juli« til: »den 1. januar«.

§ 3

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 8. april 1992, som ændret ved lov nr. 1080 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, 1. pkt., ændres »3.640 kr.« til: »4.400 kr.«

2. I § 3, 1. pkt., ændres »2.784 kr.« til: »3.360 kr.«

3. I § 4, stk. 2, ændres »13.968 kr.« til: »16.872 kr.«

4. I § 4, stk. 3, ændres »6.984 kr.« til: »8.436 kr.«

5. I § 10 a, stk. 1, ændres »5.000 kr.« til: »5.436 kr.«

6. I § 10 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »30.000 kr.« til: »31.332 kr.«

7. I § 15, stk. 1, ændres »399 kr.« til: »483 kr.«, og »697 kr.« ændres til: »841 kr.«

8. I § 25 a, stk. 1, ændres »1. juli« til: »1. januar«.

§ 4

I lov nr. 852 af 20. december 1989 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, som senest ændret ved lov nr. 1022 af 19. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Dagpenge beregnes på grundlag af den timeindtægt, som lønmodtageren ville have været berettiget til under sygefraværet efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag.«

2. § 9, stk. 2, 1. pkt., ændres »2.397 kr.« til: »2.546 kr.«

3. I § 9, stk. 2, 2. pkt., ændres »juli« til: »januar«.

Kapitel 2

Undervisningsministeriet

§ 5

I lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 621 af 10 juli 1992, indsættes i § 6 efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Ved reguleringen efter stk. 2 den 1. januar 1994 forhøjes samtidig de aktuelle indtil da gældende regulerede beløb med yderligere 4,7 pct.

Stk. 4. Efter reguleringen den 1. januar 1994 i medfør af stk. 2 og 3 forhøjes følgende regulerede beløb således:

 • 1) Stipendium efter § 2, stk. 1, nr. 1, litra a, med 36 kr.
 • 2) Stipendium efter § 2, stk. 1, nr. 1, litra b, med 60 kr.
 • 3) Fribeløb efter § 8 a, stk. 1, med 60 kr.

Stk. 5. Ved reguleringen den 1. januar 1995 og følgende år er det beløbene som reguleret efter stk. 4 pr. 1. januar 1994, der reguleres efter stk. 2.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 6.

Kapitel 3

Arbejdsministeriet

§ 6

I lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 1. september 1992, som senest ændret ved lov nr. 178 af 14. april 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 46, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Dagpengenes størrelse fastsættes af kassen for et år ad gangen med virkning fra den første mandag i januar måned.«

2. § 47 affattes således:

» § 47. Dagpengenes højeste beløb udgør 2.545 kr. for en uge. Beløbet reguleres een gang årligt den første mandag i januar måned med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 6.«

3. I § 76, stk. 1, ændres »6,7« til: »7,24« og »7,8« til: »8,43«.

4. I § 51, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»I arbejdsfortjenesten indgår ikke indbetalte arbejdsmarkedsbidrag i henhold til lov om arbejdsmarkedsfonde.«

5. I § 84, stk. 1, 2. pkt., ændres »1/6« til: »6,6/37«.

Kapitel 4

Kulturministeriet

§ 7

I lov nr. 354 af 6. juni 1991 om biblioteksafgift foretages følgende ændring:

§ 4, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Beløbsgrænsen, der reguleres pr. 1. januar, jf. lov om en satsreguleringsprocent, opreguleres pr. 1. januar 1994 med 4,7 pct.«

§ 8

I lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker, jf. lovbekendtgørelse nr. 453 af 23. juni 1989, som ændret ved lov nr. 338 af 14. maj 1992 og lov nr. 1010 af 19. december 1992, foretages følgende ændring:

§ 26 b, 2. pkt., affattes således:

»Vederlaget, der reguleres pr. 1. januar, jf. lov om en satsreguleringsprocent, opreguleres pr. 1. januar 1994 med 4,7 pct.«

Kapitel 5

Indenrigsministeriet

§ 9

I lov nr. 212 af 16. maj 1984 om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om den kommunale momsfond, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 948 af 23. december 1986 og senest ved § 14 i lov nr. 386 af 13. juni 1990, foretages følgende ændring:

I § 6, stk. 3, indsættes som 5. pkt.:

»For 1994 forhøjes tilskuddet med 4,7 pct. ud over satsreguleringsprocenten og for hvert af årene 1995-97 med en procent ud over satsreguleringsprocenten svarende til den nedregulering, der følger af forhøjelsen af arbejdsmarkedsbidragene.«

§ 10

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 4. juni 1992, som ændret senest ved lov nr. 261 af 6. maj 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»For 1994 forhøjes tilskuddet med 4,7 procent ud over satsreguleringsprocenten og for hvert af årene 1995-97 med en procent ud over satsreguleringsprocenten svarende til den nedregulering, der følger af forhøjelsen af arbejdsmarkedsbidragene.«

2. I § 22 b, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:

»For 1994 forhøjes tilskuddet med 4,7 pct. ud over satsreguleringsprocenten og for hvert af årene 1995-97 med en procent ud over satsreguleringsprocenten svarende til den nedregulering, der følger af forhøjelsen af arbejdsmarkedsbidragene.«

Kapitel 6

Boligministeriet

§ 11

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 87 af 23. februar 1993, som ændret ved § 1 i det af Folketinget den 22. juni 1993 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte, lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om boligbyggeri og realkreditloven. (Bofællesskaber, støtte til etablering og drift samt individuel boligstøtte), foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, nr. 1, affattes således:

 • »1) Summen af ansøgerens og dennes husstandsmedlemmers hver for sig opgjorte personlige indkomster med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb samt med tillæg af aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.«

2. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Den efter stk. 1 og 2 beregnede indkomst nedsættes med 2.900 kr. for hver pensionist i husstanden, jf. § 72, stk. 1, nr. 1. For reelt enlige pensionister, jf. § 49, stk. 2, i lov om social pension, nedsættes indkomsten herudover med 24.500 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 2. Nedsættelse af indkomsten med 24.500 kr. foretages ligeledes for enlige personer, der modtager invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg efter § 18, jf. §§ 16 og 49, stk. 2, 2. pkt., i lov om social pension.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

3. I § 8, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »11.500 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 1« til: »12.500 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 3«.

4. I § 8, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »22.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 2« til: »23.900 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 4«.

5. I § 8, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1-6« til: »stk. 1-7«.

6. I § 8, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-8«.

7. I § 10, stk. 2, ændres »henholdsvis 44 kr., 14 kr. og 33 kr. pr. m2 bruttoetageareal, jf. § 72, stk. 1, nr. 3« til: »henholdsvis 47,75 kr., 15,25 kr. og 36,00 kr. pr. m2 bruttoetageareal, jf. § 72, stk. 1, nr. 5«.

8. I § 10, stk. 3, ændres »4,25 kr. pr. m2 brutto-etageareal, jf. § 72, stk. 1, nr. 4« til: »4,50 kr. pr. m2 bruttoetageareal, jf. § 72, stk. 1, nr. 6«.

9. I § 10, stk. 4, 1. og 3. pkt. , ændres »33 kr. pr. m2 bruttoetageareal« til: »36,00 kr. pr. m2 bruttoetageareal«, og i 2. og 3. pkt. ændres »16,50 kr. pr. m2 bruttoetageareal« til: »18,00 kr. pr. m2 bruttoetageareal«.

10. § 10, stk. 4, 4. pkt. , affattes således:

»De i 1.-3. pkt. nævnte beløb reguleres efter § 72, stk. 1, nr. 7.«

11. I § 10, stk. 5 , ændres »16,75 kr. pr. m2 bruttoetageareal, jf. § 72, stk. 1, nr. 6« til: »18,25 kr. pr. m2 bruttoetageareal, jf. § 72, stk. 1, nr. 8«.

12. I § 14, stk. 1 , ændres »45.900 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 10« til: »49.900 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 9«.

13. I § 17, stk. 1, nr. 4 , ændres »6.600 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 7« til: »7.200 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 10«.

14. I § 21, stk. 1, 1. pkt. , og § 22, stk. 1, 1. pkt., ændres »124.400 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 8« til: »135.300 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 11«.

15. I § 21, stk. 1, 2. pkt. , ændres »4.400 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 9« til: »4.800 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 12«.

16. I § 22, stk. 1, 1. pkt. , ændres »15 pct.« til: »16 pct.«, og »25 pct.« ændres til: »26 2/3 pct.«

17. I § 22, stk. 1, 2. pkt. , ændres »7.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 9« til: »7.600 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 12«.

18. I § 23, stk. 1 , ændres »24.204 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 11« til: »26.316 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 13«.

19. I § 24 d, stk. 2, ændres »15.300 kr. pr. person, jf. § 72, stk. 1, nr. 16« til: »16.600 kr. pr. person, jf. § 72, stk. 1, nr. 14«.

20. I § 24 e, stk. 3, ændres »8.068 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 17« til: »8.772 kr. pr. person, jf. § 72, stk. 1, nr. 15«.

21. I § 25, stk. 9 , ændres »7.000 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 12« til: »7.600 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 16«.

22. I § 33 ændres »816 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 13« til: »888 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 17«.

23. I § 34 ændres »1.440 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 14« til: »1.560 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 18«.

24. I § 47, stk. 7, ændres »600 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 15« til: »648 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 19«.

25. § 72 affattes således:

» § 72. Følgende beløb reguleres een gang årligt med 2 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, afhængig af, om den tilgrundliggende lønudvikling for beregning af satsreguleringsprocenten er højere eller lavere end 2,0 pct.:

 • 1) Fradragsbeløbet på 2.900 kr. for hver pensionist i husstanden, jf. § 8, stk. 4.
 • 2) Fradragsbeløbet for enlige pensionister på 24.500 kr., jf. § 8, stk. 4, 2. og 3. pkt.
 • 3) Fradragsbeløbet i et barns indkomst på 12.500 kr., jf. § 8, stk. 5.
 • 4) Fradragsbeløbet pr. barn i husstandsindkomsten på 23.900 kr., jf. § 8, stk. 6.
 • 5) Fradragsbeløbet for udgifter til varme og varmt vand samt elforbrug på henholdsvis 47,75 kr., 15,25 kr. og 36,00 kr., jf. § 10, stk. 2.
 • 6) Standardbeløb for vandtillæg på 4,50 kr., jf. § 10, stk. 3.
 • 7) Standardbeløb for vedligeholdelsestillæg på henholdsvis 36,00 kr. og 18,00 kr., jf. § 10, stk. 4.
 • 8) Standardbeløb for varmetillæg på 18,25 kr., jf. § 10, stk. 5.
 • 9) Maksimumsbeløbet for den årlige leje på 49.900 kr., jf. § 14.
 • 10) Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse på 7.200 kr., jf. § 17, stk. 1, nr. 4.
 • 11) Indkomstgrænsen for forhøjelse af grænsebeløb på 135.300 kr., jf. §§ 21, stk. 1, og 22, stk. 1.
 • 12) Grænsebeløbets minimumsbeløb

Boligydelse, 4.800 kr., jf. § 21, stk. 1, og

Boligsikring, 7.600 kr., jf. § 22, stk. 1.

 • 13) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på 26.316 kr., jf. § 23, stk. 1.
 • 14) Maksimumsbeløbet for den årlige boligudgift på 16.600 kr., jf. § 24 d, stk. 2.
 • 15) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på 8.772 kr., jf. § 24 e, stk. 3.
 • 16) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på 7.600 kr., jf. § 25, stk. 9.
 • 17) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af tilskud på 888 kr., jf. § 33.
 • 18) Minimumsbeløbet for boligydelse i form af lån på 1.560 kr., jf. § 34.
 • 19) Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte på 648 kr., jf. § 47, stk. 7.

Stk. 2. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4, 9-12, 14 og 16, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 13, 15 og 17-19, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 5-8, afrundes til nærmeste ørebeløb, der er deleligt med 25.

Stk. 3. De regulerede beløb er opgjort i 1994-niveau.«

Kapitel 7

Sundhedsministeriet

§ 12

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986, som ændret bl.a. ved lov nr. 949 af 27. december 1991 og senest ved lov nr. 1083 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 1, ændres »6.000« til: »6.350« og »5.000« til: »5.300«.

2. I § 16, stk. 2, ændres »20.000« til: »21.250« og »10.000« til: »10.650«.

3. I § 21, stk. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 5«.

Kapitel 8

Justitsministeriet

§ 13

Arbejdspenge m.v. til indsatte, der er fastsat i medfør af § 35 i borgerlig straffelov, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. For 1994 reduceres de regulerede beløb med 1,5 pct. på grund af fremrykning af reguleringstidspunktet. Endvidere forhøjes beløbene i 1994 ekstraordinært med 4,7 pct.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft 1. januar 1994.

Stk. 2. Arbejdsfortjeneste, jf. § 51, stk. 1, i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., der hidrører fra før 1. januar 1994, og som lægges til grund for beregningen af dagpengene fra denne dato, skal nedsættes med den procent, der for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende er fastsat for de samlede arbejdsmarkedsbidrag for det år, dagpengeberegningen foretages, jf. lov om arbejdsmarkedsfonde.

Stk. 3. Bidrag efter § 76, stk. 1, 1. pkt., udgør i 1994 6,98 gange dagpengenes størrelse, i 1995 7,04 gange dagpengenes størrelse og i 1996 7,14 gange dagpengenes størrelse. Bidrag efter § 76, stk. 1, 2. pkt., udgør i 1994 8,11 gange dagpengenes størrelse, i 1995 8,18 gange dagpengenes størrelse og i 1996 8,29 gange dagpengenes størrelse.

Stk. 4. § 83 i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 87 af 23. februar 1993, gælder ikke for ændringer i lov om individuel boligstøtte efter § 11 i denne lov.

Stk. 5. Nedsættelse af indkomsten efter § 8, stk. 4, 2. pkt., i lov om individuel boligstøtte med 24.500 kr., jf. lovens § 72, foretages ligeledes for personer, der den 26. april 1990 var ugifte eller separerede og havde ret til pension eller var fyldt 67 år, medmindre et nyt samlivsforhold er indledt på det nævnte tidspunkt eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mogens Lykketoft

Officielle noter

Ingen