Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om erhvervsudøvelse på grundlag af autorisation m.v. (Udstedelse og fratagelse af autorisationer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Justitsministeriet

§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. december 1989, som ændret senest ved lov nr. 349 af 6. juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 121 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3. Beskikkelse kan endvidere nægtes den, der har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. eller derover.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 121, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 2«: »og 3«.

3. § 139, stk. 1, affattes således:

»Retten til at udøve advokatvirksomhed kan frakendes ved dom, såfremt det på grund af advokatens sindssygdom skønnes uforsvarligt, at vedkommende fortsat udøver advokatvirksomhed. Retten til at udøve advokatvirksomhed kan endvidere frakendes ved dom på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre, såfremt advokaten har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Sagen anlægges ved landsretten af justitsministeren i den borgerlige retsplejes former. Advokaten har ret til fri proces, såfremt vedkommende opfylder betingelserne i § 330, stk. 1, nr. 2.«

§ 2

I lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:

  • »6) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover,».

Nr. 6 og 7 bliver herefter nr. 7 og 8.

2. I § 4, stk. 1, ændres »§ 3, stk.1, nr. 5-7« til: »§ 3, stk. 1, nr. 5-8«.

3. Efter § 14, stk. 1, indsættes som nyt stykke:

» Stk. 2. En autorisation kan endvidere tilbagekaldes, såfremt betingelsen i § 3, stk. 1, nr. 6, og § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, for meddelelse af autorisation ikke længere er til stede. I forbindelse med tilbagekaldelse af autorisation forstås ved betydelig forfalden gæld til det offentlige beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Tilbagekaldelsen kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. I § 14, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »§ 15, stk. 1,» til: »§ 15, stk. 1 og 3,».

5. I § 15, stk. 2, indsættes efter »indbringelse af sagen for retten«: »efter stk. 1«.

6. Efter § 15, stk. 2, indsættes som nyt stykke:

» Stk. 3. En afgørelse efter § 14, stk. 2, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes for retten i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve vagtvirksomheden. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at vagtvirksomheden ikke må drives under ankesagen.«

7. § 16 affattes således:

» § 16. En tilbagekaldelse af en autorisation eller en godkendelse efter denne lov kan til enhver tid efter ansøgning ophæves. En ansøgning herom kan dog kun indgives med 1 års mellemrum. Hvis en tilbagekaldelse er sket indtil videre og en ansøgning om ophævelse afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt der er forløbet mindst 5 år efter tilbagekaldelsen og mindst 2 år efter, at ophævelsen senest er nægtet ved dom. § 14, stk. 3, og § 15, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 15, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

§ 3

I lov nr. 223 af 8. juni 1966 om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Bevilling kan endvidere nægtes, såfremt ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.«

2. I § 8 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. En bevilling kan endvidere fratages af politiet, såfremt bevillingshaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Bevillingen kan fratages på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til efter § 9 at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.«

3. § 9 affattes således:

» § 9. En afgørelse efter § 8, stk. 1, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Begæring herom skal fremsættes over for politiet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Politiet indbringer sagen for retten efter reglerne om politisager.

Stk. 2. Begæring om afgørelsens indbringelse for retten efter stk. 1 har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomhed i henhold til bevillingen. Såfremt afgørelsen findes lovlig ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

Stk. 3. En afgørelse efter § 8, stk. 2, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Begæring herom skal fremsættes over for politiet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 4. Begæring om afgørelsens indbringelse for retten efter stk. 3 har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve virksomhed i henhold til bevillingen. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomhed i henhold til bevillingen ikke må drives under ankesagens behandling.«

Boligministeriet

§ 4

I lov nr. 161 af 15. marts 1989 om autorisation af elinstallatører m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 2, udgår »eller«.

2. I § 5, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

  • »3) såfremt ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover, eller«.

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

3. I § 5, stk. 2, indsættes efter »nr. 3«: »og 4«.

4. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Boligministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan tilbagekalde en autorisation, såfremt indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

5. § 10, stk. 1, affattes således:

»Afgørelse om tilbagekaldelse af en autorisation kan af indehaveren forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har tilbagekaldt autorisationen, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde oplysning herom. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.«

6. I § 10, stk. 2, indsættes efter »sagsanlæg«: »vedrørende tilbagekaldelse efter § 9, stk. 1,».

7. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse efter § 9, stk. 2, har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve virksomhed som elinstallatør. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomheden, hvortil der kræves autorisation som elinstallatør, ikke må udøves under ankesagens behandling.«

8. § 11 affattes således:

» § 11. En foretagen tilbagekaldelse af en autorisation kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelsen. Såfremt tilbagekaldelsen er sket indtil videre og der er forløbet mindst 5 år efter tilbagekaldelsen og mindst 2 år efter, at ophævelsen senest er nægtet ved dom, kan ansøgeren, dersom ansøgning om ophævelse afslås, inden for en frist af 4 uger forlange afgørelsen prøvet ved domstolene. § 10, stk. 1, 3. og 4. pkt., anvendes tilsvarende.«

§ 5

I lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 2, udgår »eller«.

2. I § 5, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

  • »3) såfremt ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover,».

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

3. I § 5, stk. 2, ændres »nr. 3« til: »nr. 4«.

4. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Afslag på ansøgning om autorisation begrundet med de i stk. 1, nr. 3, nævnte forhold kan af ansøgeren inden 4 uger efter, at afslaget er meddelt den pågældende, forlanges indbragt for boligministeren. Afslaget skal indeholde oplysning herom.«

5. I § 9 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. En autorisation kan endvidere frakendes på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre af boligministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, såfremt indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover.«

6. I § 10, stk. 2, indsættes efter »sagsanlæg«: »efter stk. 1,».

7. I § 10 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. En afgørelse efter § 9, stk. 5, kan af autorisationens indehaver forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har tilbagekaldt autorisationen, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde oplysning herom. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg efter stk. 3 har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve den virksomhed, tilladelsen vedrører. Ankes en dom, hvorved en frakendelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomheden, som tilladelsen vedrører, ikke må udøves under ankesagens behandling.«

8. § 11 affattes således:

» § 11. En foretagen frakendelse kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelsen. Såfremt frakendelsen er sket indtil videre og der er forløbet mindst 5 år efter frakendelsen og mindst 2 år efter, at ophævelse senest er nægtet ved dom, kan ansøgeren, dersom ansøgning om ophævelse afslås, inden for en frist af 4 uger forlange afgørelsen prøvet ved domstolene. § 10, stk. 1, 3. og 4. pkt., og § 10, stk. 3, 3. og 4. pkt., anvendes tilsvarende.«

§ 6

I lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 134 af 5. marts 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Endelig kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.«

2. Efter § 10 indsættes:

» § 10 a. Boligministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan frakende landinspektøren beskikkelsen, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås et beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Frakendelse kan ske på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre.«

3. I § 11, stk. 1, indsættes efter »§ 10, stk. 2,»: »og § 10 a«.

4. I § 11, stk. 3, indsættes efter »sagsanlæg«: »efter § 10, stk. 2,».

5. I § 11 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4. Begæring om sagsanlæg efter § 10 a har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve landinspektørvirksomheden. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at landinspektørvirksomheden ikke må drives under ankesagens behandling.«

6. § 12 affattes således:

» § 12. En i henhold til § 10, stk. 2, og § 10 a foretagen frakendelse kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelsen. Er frakendelse sket indtil videre, og afslår myndigheden ansøgning om ophævelse af frakendelse, kan den pågældende forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt der er forløbet 5 år efter frakendelse og mindst 2 år efter, at generhvervelse af beskikkelsen senest er nægtet ved dom. § 11, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.«

Fiskeriministeriet

§ 7

I lov nr. 621 af 21. december 1983 om offentlig fiskeauktion m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, nr. 4, affattes således:

4. ikke er under betalingsstandsning, ikke har sit bo under akkord eller konkursbehandling og ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover,».

2. I § 9 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3. Fiskeriministeren kan endvidere tilbagekalde bevillingen, såfremt indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Bevillingen kan tilbagekaldes på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 9, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 eller 2« til: »stk. 1-3«.

4. § 10 affattes således:

» § 10. En afgørelse efter § 9, stk. 1 eller 2, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for fiskeriministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Fiskeriministeren anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 2. Anmodning om sagsanlæg efter stk. 1 har opsættende virkning, medmindre retten ved kendelse bestemmer andet. Såfremt tilbagekaldelsen af bevillingen findes lovlig ved dommen, kan det heri bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

Stk. 3. En afgørelse efter § 9, stk. 3, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for fiskeriministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Fiskeriministeren anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg efter stk. 3 har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve virksomheden, hvortil der kræves bevilling. Ankes en dom, hvorved tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomheden, hvortil der kræves bevilling, ikke må drives under ankesagens behandling.«

Industriministeriet

§ 8

I dykkerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 29. september 1988, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:

»Til erhvervelse af et af de i §§ 2 og 3 nævnte erhvervsdykkerbeviser kræves, at vedkommende

  • 1) er fyldt 18 år, men ikke 40 år,
  • 2) har gennemgået en af industriministeren fastsat lægeundersøgelse med tilfredsstillende resultat,
  • 3) har bestået den til beviset svarende dykkerprøve ved en af industriministeren godkendt dykkerskole og
  • 4) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.«

2. I § 8 indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Et erhvervsdykkerbevis kan endvidere inddrages af Søfartsstyrelsen, såfremt dykkeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Beviset kan inddrages for et bestemt tidsrum indtil 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse efter stk. 3 og om fristen herfor.

Stk. 3. En afgørelse i henhold til stk. 2 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har inddraget beviset, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve dykkervirksomhed. Ankes en dom, hvorved en inddragelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at dykkervirksomheden ikke må drives under ankesagens behandling.

Stk. 4. En inddragelse efter stk. 2 kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelsen. Hvis ansøgning herom afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt inddragelsen er sket indtil videre og der er forløbet mindst 5 år efter inddragelsen og mindst 2 år efter, at ophævelsen senest er nægtet ved dom. Stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

3. I § 14, stk. 1, indsættes efter »§§ 1 og 4«: », stk. 1, nr. 1-3,».

§ 9

I næringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4. Næringsbrev til de i § 1, stk. 1, nr. 4-6, nævnte næringer kan nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

2. I § 5, stk. 2, ændres »og stk. 4« til: »stk. 4 og 5«.

3. Efter § 7 indsættes:

» § 7 a. Et næringsbrev kan tilbagekaldes af den, der har udstedt næringsbrevet, såfremt den næringsdrivende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Næringsbrevet kan tilbagekaldes på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgang til domstolsprøvelse efter stk. 2 og om fristen herfor.

Stk. 2. En afgørelse i henhold til stk. 1 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har tilbagekaldt næringsbrevet, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at drive næring, hvortil næringsbrev kræves. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at næring, hvortil næringsbrev kræves, ikke må drives under ankesagens behandling.

§ 7 b. En tilbagekaldelse efter § 7 a, stk. 1, kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelsen. Hvis en ansøgning herom afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt tilbagekaldelsen er sket indtil videre og der er forløbet mindst 5 år efter tilbagekaldelsen og mindst 2 år efter, at ophævelsen senest er nægtet ved dom. § 7 a, stk. 2, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

4. I § 26 ændres »§ 7« til: »§§ 7 og 7 a«.

§ 10

I lov om statsautoriserede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 19. januar 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Endelig kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.«

2. Efter § 5 indsættes:

» § 5 a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan frakende en statsautoriseret revisor beskikkelsen, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Beskikkelsen kan frakendes på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse efter stk. 2 og om fristen herfor.

Stk. 2. En afgørelse i henhold til stk. 1 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har frakendt beskikkelsen, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve virksomhed som statsautoriseret revisor. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomheden som statsautoriseret revisor ikke må drives under ankesagens behandling.«

3. I § 6, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder, hvis beskikkelsen er frakendt efter lovens § 5 a.«

§ 11

I lov om registrerede revisorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 19. januar 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Endelig kan optagelse i registret nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.«

2. Efter § 2 indsættes:

» § 2 a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan frakende en registreret revisor retten til at være optaget i registret, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Frakendelsen kan ske på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse efter stk. 2 og om fristen herfor.

Stk. 2. En afgørelse i henhold til stk. 1 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har frakendt beskikkelsen, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve virksomhed som registreret revisor. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomheden som registreret revisor ikke må drives under ankesagens behandling.«

3. I § 3, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder, hvis revisoren er slettet i registret efter § 2 a.«

§ 12

I lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 25. marts 1988, som ændret ved lov nr. 62 af 7. februar 1990 og § 4 i lov nr. 351 af 6. juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Udstedelse af næringsbrev kan nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.«

2. Efter § 7 indsættes:

» § 7 a. Et næringsbrev kan endvidere tilbagekaldes af den, der har udstedt næringsbrevet, såfremt den næringsdrivende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Tilbagekaldelsen kan ske på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til efter § 7 b at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor. § 7, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 7 b. En afgørelse efter § 7 a kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har tilbagekaldt næringsbrevet, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve virksomheden, hvortil kræves næringsbrev. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomheden, hvortil kræves næringsbrev, ikke må udøves under ankesagens behandling.

§ 7 c. En tilbagekaldelse efter § 7 a kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den myndighed, der har truffet afgørelsen. Hvis en ansøgning herom afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt tilbagekaldelsen er sket indtil videre og der er forløbet mindst 5 år efter tilbagekaldelsen og mindst 2 år efter, at ophævelsen senest er nægtet ved dom. § 7 b, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

3. I § 32, stk. 1, indsættes efter »§ 7, stk. 3,»: »§ 7 a, 4. pkt.,».

§ 13

I lov om ejendomsmæglere, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 25. marts 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Beskikkelse kan endvidere nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.«

2. § 4, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 2. En beskikkelse kan tilbagekaldes af den, der har meddelt beskikkelsen, såfremt indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Beskikkelsen kan tilbagekaldes på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til efter stk. 4 at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 3. Er beskikkelse som ejendomsmægler bortfaldet efter stk. 1, tilbagekaldt efter stk. 2 eller frakendt efter borgerlig straffelovs § 79, skal den straks tilbageleveres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 4. En afgørelse i henhold til stk. 2 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har tilbagekaldt beskikkelsen, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve ejendomsmæglervirksomhed. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at ejendomsmæglervirksomheden ikke må udøves under ankesagens behandling.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

3. I § 7, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 2« til: »§ 4, stk. 3«.

§ 14

I lov om dispachører, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 25. marts 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Endelig kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.«

2. § 5 affattes således:

» § 5. Har en dispachør gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed, og giver de udviste forhold grund til at antage, at han ikke fremtidig vil udøve virksomheden på forsvarlig måde, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fratage ham beskikkelsen.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan endvidere fratage en dispachør beskikkelsen, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover.

Stk. 3. Beskikkelsen kan fratages på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre.

Stk. 4. Afgørelsen efter stk. 1 og 2 skal indeholde oplysning om adgangen til efter § 6 at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.«

3. I § 6, stk. 3, indsættes efter »sagsanlæg«: »efter § 5, stk. 1,».

4. I § 6 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Begæring om sagsanlæg efter § 5, stk. 2, har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve dispachørvirksomheden. Ankes en dom, hvorved en fratagelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at dispachørvirksomheden ikke må drives under ankesagens behandling.«

5. I § 7 ændres »§ 5, 2. punktum,» til: »§ 5, stk. 4,».

§ 15

I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Endelig kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.«

2. § 4, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 2. En beskikkelse kan tilbagekaldes af den, der har meddelt beskikkelsen, såfremt indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Beskikkelsen kan tilbagekaldes på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til efter stk. 4 at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 3. Er beskikkelse som translatør og tolk bortfaldet efter stk. 1, tilbagekaldt efter stk. 2 eller frakendt efter borgerlig straffelovs § 79, skal den straks tilbageleveres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 4. En afgørelse i henhold til stk. 2 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for den myndighed, der har tilbagekaldt beskikkelsen, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Myndigheden anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve den virksomhed, hvortil beskikkelse kræves. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomheden, hvortil beskikkelse kræves, ikke må udøves under ankesagens behandling.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

3. I § 8, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 2« til: »§ 4, stk. 3«.

§ 16

I lov nr. 394 af 13. juni 1990 om erhvervsfremme foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Industriministeren fastsætter regler om, hvilke måleenheder der finder anvendelse, regler om etablering og vedligeholdelse af primær- og referencenormaler, regler om vejere og målere, herunder at beskikkelse som vejer og måler kan nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, regler om måleteknik, måleinstrumenter og deres anvendelse samt måleteknisk kontrol.«

2. I § 10, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Ved betydelig forfalden gæld til det offentlige forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.«

2. pkt. bliver herefter 3. pkt.

3. § 10, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Industriministeren fastsætter regler om akkreditering af virksomheder, laboratorier og andre organisationer til teknisk prøvning, inspektion og certificering samt regler om inspektion og certificering af personer, produkter og systemer, herunder at certificering af personer kan nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.«

4. § 10, stk. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 5. Industriministeren kan endvidere tilbagekalde en certificering af en person og beskikkelse som vejer eller måler, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse efter stk. 6 og om fristen herfor.

Stk. 6. En afgørelse i henhold til stk. 4 og stk. 5 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Begæring herom skal fremsættes inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 7. Anmodning om sagsanlæg efter stk. 5 har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve den virksomhed, hvortil certificering og beskikkelse som vejer og måler kræves. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomheden, hvortil certificering og beskikkelse som vejer og måler kræves, ikke må drives under ankesagen.«

Miljøministeriet

§ 17

I lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse foretages følgende ændring:

§ 17, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Miljøministeren fastsætter regler om rottebekæmpelse, herunder om kommunalbestyrelsens opgaver efter stk. 1 og grundejernes forpligtelser efter stk. 2. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at personer eller virksomheder, der udfører rottebekæmpelse, skal være autoriserede, herunder at autorisation kan nægtes og tilbagekaldes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige. I forbindelse med nægtelse af autorisation forstås ved betydelig forfalden gæld til det offentlige beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover. I forbindelse med tilbagekaldelse af autorisation forstås ved betydelig forfalden gæld til det offentlige beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære en tilbagekaldelse indbragt for domstolene og om fristen herfor.«

§ 18

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 11. december 1987, foretages følgende ændring:

§ 32, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Miljøministeren fastsætter nærmere regler for udøvelsen af den i stk. 2, nr. 1, nævnte virksomhed, herunder krav om særlig autorisation til udøvelse af erhvervsmæssig konservatorvirksomhed og om, at autorisation kan nægtes og tilbagekaldes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige. I forbindelse med nægtelse af autorisation forstås ved betydelig forfalden gæld til det offentlige beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover. I forbindelse med tilbagekaldelse af autorisation forstås ved betydelig forfalden gæld til det offentlige beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære en tilbagekaldelse indbragt for domstolene og om fristen herfor.«

Energiministeriet

§ 19

I lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 20. juni 1984, som ændret ved lov nr. 611 af 12. december 1984, foretages følgende ændring:

§ 20, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Boligministeren fastsætter nærmere regler for konsulenternes virksomhed og administration af konsulenttjenesten, herunder regler for vederlæggelsen. Boligministeren kan endvidere fastsætte regler om, at beskikkelse som energikonsulent kan nægtes og tilbagekaldes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige. I forbindelse med nægtelse af beskikkelse forstås ved betydelig forfalden gæld til det offentlige beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover. I forbindelse med tilbagekaldelse af beskikkelse forstås ved betydelig forfalden gæld til det offentlige beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære en tilbagekaldelse indbragt for domstolene og om fristen herfor.«

§ 20

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 21

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. §§ 5 og 8 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som følger af de særlige grønlandske forhold.

Stk. 3. §§ 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 4. § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Henning Dyremose

Officielle noter

Ingen